مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
مطالب تصادفی
ترس و اضطرابي شود و زماني كه اطلاعات درسي براي دانش آموزان با معنا باشد، يادگيري تقويت مي شود. يك عامل مهم براي پيدا كردن فعاليت هاي با معنا، اطلاعات شما از دانش آموزان، علاقه ها، روش فكري و ميزان آمادگي آنان است.

2- كلاس را به محيط حمايت كننده تبديل كنيد. يادگيري و رشد، خود به خود اتفاق نمي افتد و به اين منظور لازم است به نيازهاي دانش آموزان پاسخ داده شود. كلاس بايد محيطي باشد كه در آن، به نيازهاي زيستي ، ايمني، تعلق و احترام به نفس در حد اعلاي ممكن پاسخ داده شود. آشكار است كه معلم نمي تواند جايگزين پدر و مادر شود و سرپرستي و عشقي را كه كودك نياز دارد، براي او فراهم كند، ولي مسلماً مي تواند امنيت دانش آموز را در كلاس تضمين كند و با تحسين صادقانه او، نقشي تسهيل كننده ايفا كند.

3- براي يادگيري موفقيت آميز، فرصت هاي لازم را فراهم آوريد. اين گفته قديمي كه "موفقيت، موفقيت مي آورد" در كلاس درس، كم تر از ساير جاها صادق نيست. همه دانش آموزان بايد امكان تجربه موفقيت را در كلاس داشته باشند. اين تجربه ممكن است از سهيم شدن در كارها تا پيشرفت در درسي خاص تغيير كند. معناي موفقيت تنها پيروزي در رقابت با ديگران نيست. پيشرفت فرد در انجام كارهاي خود، منبع مهم كسب موفقيت است. معلمان موفق، فعاليت هايي را برنامه ريزي مي كنند كه ضمن كارامد بودن، احتمال موفقيت در آن ها زياد باشد.

4- به دانش آموزان كمك كنيد، هدف هاي مربوط به اصلاح خود را تعريف كنند. هدف هايي كه دانش آموزان انتخاب مي كنند، در رفتار موفقيت آميز آنان تأثير دارد؛ يعني احتمال بروز رفتارهاي سازنده از دانش آموزاني كه هدف هاي مربوط به اصلاح خود را دنبال مي كنند، بسيار بيش تر از آن هايي است كه فقط در پي هدف هاي عملي كلاس هستند.

5- درباره نتايج كارها، اطلاعات لازم را در اختيار دانش آموزان بگذاريد. گفتن نتايج كارها توسط معلمان، با موفقيت دانش آموزان رابطه نزديك دارد. اگر آن ها به بچه ها، كارهاي خوبشان و معيارهاي خوب انجام دادن كارها را توضيح دهند، يادگيري دانش آموزان استمرار پيدا مي كند و امكان بروز رفتارهاي بد كاهش مي يابد. به علاوه، اين كار سبب مي شود كه آن ها درباره خود در رابطه با كارهايشان داوري كنند و كارهايشان را تحليل كنند.

6- دانش آموزان را در تصميم گيري شركت دهيد. دانش آموزان نياز دارند كه احساس كنند در مورد كارهايي كه انجام مي دهند، مختارند. اگر مديريت كلاس ضعيف باشد، آن ها احساس مي كنند كه در مورد يادگيري خود اختيار ندارند. در اين صورت، آن ها آنچه را معلم مي خواهد انجام مي دهند و انگيزه شان براي ادامه كار كاهش مي يابد. معلمان موفق به دانش آموزان خويش اجازه مي دهند كه نقش مهمي را در تعيين تجربه هاي يادگيري ايفا كنند. آن ها اغلب به دانش آموزان اجازه مي دهند كه درباره موضوع، زمان و نحوه يادگيري تصميم بگيرند. مشاركت دانش آموزان سبب مي شود كه احساس كنند، بر اوضاع مسلط هستند. در نتيجه، انگيزه آن ها افزايش و امكان بد رفتاري شان كاهش مي يابد.

7- براي روزهاي "بد" برنامه ريزي كنيد. گاهي موفق ترين معلمان نيز با وجود برنامه ريزي، از تدريس باز مي مانند. از جمله رويدادهايي مثل بيماري، مشكلات خانوادگي و ... براي آن ها به وجود مي آيد. در اين صورت، با يك پيش برنامه كلي و با معنا براي مواقع اضطراري، مي توان دانش آموزان را كاملاً مشغول كرد.

8- رفتارهاي مناسب را تقويت كنيد. دانش آموزان نمي توانند در يك زمان، هم مسأله رياضي حل كنند و هم با يكديگر صحبت كنند. در اين جا حل مسأله، رفتار مناسب و صحبت كردن، رفتار نامناسب است. وقتي رفتار نامناسب به ندرت اتفاق مي افتد. اين روزها با يكديگر در تقابل هستند و در يك زمان تنها يكي از آن ها را مي توان انجام داد. پس با تقويت رفتار مناسب مي توان از بروز رفتار نامناسب جلوگيري كرد. معيار مديريت موفق در كلاس، پرهيز از مشكلات است، نه صرفاً برخورد با رفتارهاي نامناسب.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=82736


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۲:۰۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو و مناظرات

۳۰ - مديريت بر جلسات سخنراني ها ، همايش ها و كلاس هاي درس

۱۴

شيوه هاي مديريت كلاس

پيشرفت هر جامعه اي به چگونگي كيفيت آموزش و پرورش آن جامعه بستگي دارد . آموزش و پرورش اگر راه دموكراسي  و روش علمي پيش گيرد زمينه ي ايجاد جامعه اي پيشرفته را مهيا مي سازد .به منظور رسيدن به اين دموكراسي ، رعايت قانون و نظم و ايجاد نگرش مثبت در اين زمينه و اعمال آن توسط افراد يك جامعه ، به خصوص متو ليان امر خطير تعليم و تربيت ، ضرورت مي يابد . در اين مقاله ، سعي بر اين است كه ضمن تعريف كليد واژه هاي ارائه شده ، به مواردزير پرداخته شود:

-         اهميت و ضرورت نظم و انضباط در كلاس

-         روش تدريس مناسب

-         راه ها و فنون ايجاد نظم كلاس و يا مديريت كلاس

-         ويژگي هاي رفتاري و اخلاقي يك معلم و رابطه ي آن با ايجاد نظم كلاس .

همچنين در اين مقاله ضمن تبيين وتوضيح مواد ذكر شده و ارائه ي راه حل هاي كاربردي بر مبناي تئوري هاي علم تعليم و تربيت در رابطه با موضوع مقاله ، در پايان پيشنهادهايي نيز براساس موضوع مهم مديريت كلاس كه همه ي معلمان و استادان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي با آن درگير مي باشند ، ارائه مي گردد .

كليد واژه ها : مديريت ، كلاس ، نظم كلاس ، فنون تدريس

مقدمه

آموزش و پرورش علاوه بر اين كه در دسته بندي مشاغل در رده بالايي قرار دارد.از نظر پيچيدگي نيز جزء پيچيده ترين حرفه هاي تخصصي دسته بندي مي گردد.(علاقه بند،1375)

اشراف معلم بر موضوعات درسي ، مسائل يادگيري ، الگوها[2] ، مهارت ها[3] ، روش ها [4]، راهبردها[5] ، و فنون تدريس[6]، از عوامل عمده ي اثر بخشي رفتار و مديريت كلاسي مي باشد .

دررفتاركلاسي و ارتباط معلم با دانش آموزان با توجه به اين كه مدرسه و كلاس سازمان هاي اجتماعي آموزش تربيتي مي باشد . از نظر يه هاي سازماني استفاده مي گردد.

كلاس درس يك سازمان اجتماعي آموزش است ،سازمان هاي اجتماعي ، آموزشي – تربيتي ، بدون پيروي محض از ارتباطات رسمي  در جهت پويايي پيش مي روند . وجود نظم و انضباط در كلاس و يا به عبارتي مديريت كلاسي ، جهت اثر بخشي و كارآيي و در نهايت بهره وري كار يك معلم بسيار مؤثر مي باشد . بنابراين لازم است در اين خصوص فنون و ويژگيهاي مورد نياز مديريت كلاس شناسايي و تبيين گردد، تا مورد استفاده ي همه ي كساني كه با آموزش و پرورش سر و كار دارند ، قرار گيرد .

تعريف مديريت

از مديريت تعريف هاي زيادي شده است كه بر اساس اهميت كاربرد آن ها در رفتار كلاسي به برخي اشاره ميشود .يكي از تعاريف قابل قبول مديريت در امر رفتار كلاسي اين تعريف است:

مديريت يعني هنر انجام دادن كارها به وسيله ي ديگران (فالت) در اين تعريف ، رفتار  آمرانه ي معلم و همچنين خود محوري وي مورد  انتقاد قرار مي گيرد . با توجه به اين تعريف ، معلم بايستي يك راهنماي خوب باشد ، ولي كارها توسط خود دانش آموز انجام شود . و آنها در امر يادگيري فعال باشند. بديهي است كه هر چه مشاركت دانش آموزان در فعاليتهاي كلاسي و در امر يادگيري بيشتر باشد ،رشد مهارت هاي گوناگون در آنان بيشتر مي شود ،و متكي به خود مي گردند و اعتماد بنفس در آنان رشد مي كند . بايد در نظر داشت كه اين تعريف در كلاس هايي كه فراگيران دوران كودكي را طي مي كنند ،داراي كاربرد زيادي نيست در مقطع ابتدايي ،پيش از آنكه معلم به كودكان آموزش دهد ،بايستي عمدتآ خود ، برنامه ريز بوده و اهداف آموزشي را دنبال كند ، زيرا با توجه به ويژگي هاي خاص كودكان اولآمتكي به ديگران بوده و ثانيآ كم تجربه مي باشند ، اين وظيفه به معلم برمي گردد ، در حالي كه آموزش بزرگسالان به دليل اينكه آنان در امر برنامه ريزي هاي درسي و كلاسي ، از اهميت زيادي برخوردار مي گردد . با توجه به موارد فوق در آموزش دوره هاي بالاتر ، لازم است فراگيران ، خود در امر يادگيري مشاركت داشته باشند . در تعريف ديگر مديريت كار كردن با افراد به وسيله اعضاي گروه هابراي تحقق اهداف سازماني بيان شده است (پرداختچي 1372)

در اين تعريف ، اهميت مشاكت معلم به عنوان رهبر و راهنماي دانش آموزان ، بيشتر ملحوظ است ، بدين معني كه پس از اينكه اهداف مشخص شد معلم و دانش آموزان بايستي با برنامه ريزي صحيح راه رسيدن به آن را دنبال كنند .

تعريف مديريت كلاس

مديريت كلاس درس عبارت ازرهبري كردن امور كلاس درس از طريق : تنظيم برنامه درسي ،سازماندهي مراحل كار و منابع ، سازماندهي محيط به منظور بالا بردن كار نظارت بر پيشرفت دانش آموزان و پيش بيني مسائل با لقوه است .( صفوي،1372) .

تعريف ديگري از سازماندهي و مديريت كلاس وجود دارد كه ميتوان از آنها در رهبري كلاس درس ، با تكيه بر بعد انساني آن چنين تعريف كرد :

مديريت كلاسي عبارت است ، از هنر به كار بردن دانش تخصصي و بهره گيري ازمهارت هاي كلاس داري در هدايت دانش آموزان به سوي اهداف مورد نياز و جامعه .

اهميت و ضرورت مديريت و انضباط كلاس

بدون شك به منظور تدريس ونيل به اهداف آموزش و پرورش ، وجود شرايطي لازم مي باشد ، از جمله اين شرايط مي توان به نظم حاكم بر كلاس به عنوان فاكتري مهم اشاره نمود،

زيرا كلاسي كه در آن اولين گام يادگيري (يعني نظم وانضباط  و مشاركت در فعاليت و جلب توجه فعال شاگردان) اعمال نگردد، به يقين نتايج مطلوبي نخواهد داشت. روش هاي كلاس داري ونظم كلاس در ايجاد انگيزه براي يادگيري دانش آموزان بسيار موثر مي باشد.

اهداف مي توانند به وسيله روش ها تحت تاثير قرار گيرند.( 1999،rozyck) بنابراين اعمال روش هاي درست تدريس و سبك هاي مناسب مديريت با توجه به شرايط كلاس ، امكانات آموزشگاه ، توانايي معلم و نوع كتاب و محتواي درسي ، متفاوت ميباشد.

عوامل موثر بر مديريت كلاس را در سه قسمت به شرح زير طبقه بندي مي نماييم .

الف: ويژگي هاي شخصيت معلم ؛

ب: روش هاي تدريس معلم ؛

ج: استفاده از فنون تدريس .

در شكل زير عوامل موثر بر مديريت كلاس ترسيم گرديده است .

عوامل موثر بر مديريت كلاس

 

                      روش تدريس            ويژگي هاي معلم                      فنون تدريس                                     

الف) ويژگي هاي شخصيتي معلم

بدون شك شخصيت و يا ويژگي هاي شخصيتي معلم ، يكي از عوامل بسيار مهم در نظم دهي كلاس مي باشد. معلمي كه  ظاهرآن آراسته مي باشد ، مثبت نگر و خوش اخلاق است به توانايي هاي ذهني ، جسمي، عاطفي و تفاوت هاي فردي شاگردان آگاهي دارد ، شرايط فيزيكي كلاس را از قبل آماده مي سازد ، مهارت ارزشيابي و پرسش كردن را ميداند، دانش آموزان را دوست دارد و به كارش علاقه نشان ميدهد، با ايمان ،راستگو ، صادق و خوش بيان مي باشد و در كارش مسلط است و با معلمي كه اين ويژگي‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ها را ندارد ، مسلمآ بسيار متفاوت است بنابر اين معلمين بايد اين صفت را در خود آشكار نمايند و در تمهيدات اشتغال به حرفه ي مقدس معلمي ،اين وي‍‍‍ژگي ها را در خود متبلور سازند .

ب)روش هاي تدريس

بسيارند دانشجو معلميني كه در كلاسها ي دانشگاه يا مراكز تربيت معلم ، دائم اين جمله را بيان مي دارند كه " اين روش تدريس را نميتوان در كلاس ها به كار برد " دليل گفتن اين جمله اعتراضي اين است كه دانشجويان معلمي ، هنوز آگاهي ندارد كه هر روش تدريس كارآيي خاص خود  دارد و از يك روش تدريس نمي توان براي آموزش همه دروس و يا در همه كلاس ها استفاده نمود . همچنين بعضي اذعان مي دارند كه اجراي بعضي از روش هاي تدريس ، باعث شلوغي و بي نظمي كلاس مي گردد .

در توضيح اين مطالب شايان ذكر است كه يك معلم بايد با توجه به شرايط كلاسي- امكانات و تجهيزات – توانايي هاي خود و شاگردان و محتواي كتب درسي يك روش مناسب انتخاب نمايد و در صورتي كه روش تدريس معلم مناسب نباشد باعث سردر گمي شاگردان ، شلوغي كلاس و اتلاف وقت خواهد شد . بنابر اين لازم است كه يك معلم نسبت به الگوها ،روش ها و راهبردهاي فنون تدريس ،آگاهي هاي لازم را داشته باشد تا به موقع و در جاي مناسب از هر كدام از روش ها و فنون ،با موقعيت بهره مند گردد . 

يكي از دلايل عدم استفاده از روش هاي فعال تدريس توسط معلمان محتواي كتب درسي مي باشد . تحليل محتواي كتب درسي دوره ي دبيرستان نشان مي دهد كه تنها 37 درصد معيار هاي روش هاي تدريس فعال و كتب درسي اين دوره اعمال گرديده است .(پيريايي،1383) بنابر اين ضرورت دارد كه يك معلم در طراحي آموزشي تدابيري بيانديشد تا شاگردان را با مفاهيمي كه ارائه گرديد آشنا نموده . و امكان بر هم زدن نظم كلاس را از دانش آموزان خاطي سلب نمايد، همچنين ضروري است كه محتواي كتب درسي با توجه به چگونگي آموزش و اعمال روش هاي تدريس فعال باز نگري گردد .

ج) فنون تدريس 

تدريس به مجموعه اعمالي كه معلم براي جلب توجه شاگردان به تدريس اثر بخش و كارآمد تر اجرا مي نمايد ، گفته ميشود. آشنايي و آگاهي نسبت به فنون  تدريس و اعمال آنها در كلاس درس توسط معلم ، باعث مي شود،وي بدون استفاده از خشونت و تنبيه بدني ، كلاس را مديريت نموده و نظم را حاكم سازد ، از جمله فنون تدريس مي توان موارد زير را بر شمرد

1-   تدبير منفي

تدبير منفي يكي از تكنيك هاي خانواده درماني است و معلم به منظور ساكت كردن كلاس و يا جلب توجه دانش آموزان از آن استفاده مي نمايد بدين صورت كه وقتي كلاس شلوغ ميشود معلم طنين شادي صداي خود را كم كرده و بغض صدايش را افزايش مي دهد و با اين روش به كلاس نظم مي بخشد.

2-    كم وزياد كردن تن  صدا

به منظور جلب توجه شاگردان و وادار كردن آنها به گوش دادن ،معلم بايد با صداي يكنواخت صحبت نكند، نوسانات صداي خود را كم و زياد نمايد تا دانش آموزان شنونده فعالي شوند.

3-    حركت هاي معلم

بين حركتهاي معلم وتوجه شاگردان رابطه مستقيم وجوددارد ، ( شعباني،382) هر چه حركات هدفمند معلم و حركت كردن  به آخر كلاس و بر گشتن و حركات پايين كلاس معلم بيشتر باشد ، معلم بر كلاس مسلط تر خواهد داشت و شاگردان بيشتر به او توجه خواهند كرد ودر نتيجه يادگيري بهتر صورت ميگيرد .

4-   تاكيد روي بعضي از مفاهيم و كلمات

" نگاه كنيد ، دقت كنيد " ، اين كلمات خيلي مهمند و تكرار بعضي افعال و كلمات از جمله نكاتي است كه به خاطر تاكيد معلم ، توجه شاگردان را جلب مي نمايد.

5-   اشارات معلم

بعضي از ايما ها و اشارات معلم ، باعث دقت بيشتر شاگردان مي شود؛ حركات دست ، چشم ،ابرو ، دهان ، انگشتان و سر ، مشتمل برا ين حركات است .

6-   مكث هاي به موقع و هد فمند

برخي معلمان در حين توضيح دادن و يا سخنراني با مكث هاي به موقع حواس شاگردان را به مفاهيم جلب مي نمايند، و سر و صداي دانش آموزان را كاهش مي دهد. و كلاس را اداره مي نمايند .

7-   تشويق وتمجيد دانش آموزان

يكي ازفنوني كه به عنوان ابزاري موثر دراختيار معلمان مي باشد ، تشويق و تمجيد است؛ البته تمجيد عملكرد شاگردان، با ارزش تر از تشويق آنان است ، زيرا تشويق شاگردان باعث به وجود آمدن آموزش و پرورش سود گرايانه مي گردد. همچنين معلم مي تواند با توجه به سن دانش آموزان از تقويت پته اي نيز بهره ببرد .ويا از كارتهاي تلاش ، امتياز و كارت جايزه بدين منظور استفاده نمايد . استفاده ي فاصله اي و نسبي متناوب از اين ابزار ،اثر بخشي آن را ارتقا مي بخشد.

8- نگاههاي معني دار

گاهي  نگاههاي معني دار معلم به دانش آموزي كه به درس توجه ندارد و يا سروصدا مي كند،باعث كاهش رفتار نا به جاي او مي گردد .همچنين با عصبانيت نگاه كردن به دانش آموزاني كه براي كلاس مزاحمت ايجاد كرده اند ؛باعث مي شود دانش آموز وادار شود به درس هاي معلم گوش دهد .

9-ضربه زدن به ميز و صندلي

گاهي معلم با ضربه زدن به ميز يا تابلوي كلاس ،توجه شاگردان به مطالب و مفاهيمي كه ارائه مي شود  جلب مي كند.

10-تدوين قانون و مقررات كلاس

تدوين قوانين كلاسي و تشريح آن براي دانش آموزان و آگاهي دادن به آنها باعث ايجاد نگرش مي گردد و در نهايت موجب عملكرد مثبت فردي و گروهي مي شود . لذا معلمان بايد در تدوين مقررات كلاس به خصوص در روزهاي اول دقت كافي داشته باشند.

نتيجه گيري

به طور خلاصه مي توان گفت : به منظور ايجاد نظم و تغيير مديريت كلاسي ، سه شرط لازم است ،و اين شروط عبارتند از :

روش تدريس مناسب ،ويژگي هاي شخصيتي معلم و استفاده از فنون تدريس ،

هر كدام از موارد ذكر شده به صورت مهندسي شده و كاربردي، در اين مقاله توصيف و تبيين گرديد. در پايان پيشنهادهايي با توجه به مطالب ذكر شده ئر اين مقاله ارائه مي گردد؛

-    تشكيل كارگاههاي آموزشي و اجراي فنون تدريس به صورت علمي در اين كارگاهها براي تمامي كساني كه با تدريس و به طور كلي آموزش سر و كار دارند.

-    تشكيل دورههاي ضمن خدمت به منظور آشنايي همه معلمان با روش هاي تدريس گوناگون  ،تا معلمان بتوانند در مواقع ضروري آن روش ها را به كار گيرند .

-    برگزاري همايش ،سمينارها و نشست هاي علمي و جلسات شوراي معلمان مي تواند فرصت بسيار مناسبي جهت بحث پيرامون انضباط كلاسي فراهم اورد.

-         دعوت از افراد موفق براي ايراد سخنراني در جلسات شوراي معلمان پيرامون چگونگي مديريت كلاس درس .

-    تغيير محتواي كتب درسي با توجه به روش هاي فعال تدريس و ارائه ي محتوا براساس تفكر واگرا به جاي تفكر همگرا به منظور در گير كردن شاگردان با مطالب و كمرنگ كردن روش هاي تدريس سنتي .

-    تبيين ويژگي هاي يك معلم نمونه از نظر شخصيتي و اخلاقي و ارائه ي الگو هاي مناسب توسط گرو ههاي آموزشي ، رسانه ها و آموزش و پرورش و استخدام معلماني با ويژگي هاي شخصيتي مناسب .

-    تقدير از معلماني كه بدون تنبيه و خشونت به بهترين نحو ممكن كلاس درس خود را مديريت مينمايندو تهيه ي فيلم و سي دي از الگو هاي تدريس اين معلمين جهت استفاده ي ساير همكاران .

-         اجراي طرح مربيگري همتا در مدارسي كه بعضي معلمين در اداره كلاس مشكل دارند.

-    اجراي طرح تصميم گيري دلفي و سيستم گروهي اسمي به منظور نظر سنجي از همه ي همكاران جهت مديريت كلاس درس و برگزاري دوره ي بيست ساعته ي كوتاه مدت ضمن خدمت پيرامون شيوه ها ي مديريت كلاس براي كليه معلمان .

-         تحقيق پيرامون موضوع و شيو ه هاي مناسب مديريت كلاس در مقاطع تحصيلي ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان .

-         چاپ و نشر خلاصه تحقيقات انجام شده به صورت اقدام پژوهي در خصوص موضوع مديريت كلاس درس .

در پايان اميد است مطالب ارائه شده در اين مقاله مورد استفاده ي معلمان گران قدر اين مرز وبوم قرار گيرد.

منابع و مآخذ

پيريايي ، حسين : بررسي راههاي افزايش علاقه مندي دبيران استان لرستان با استفاده از روش هاي تدريس

جويس ،بروس وويل ،مارشا : الگوهاي جديد تدريس، ترجمه بهرنگي ،محمد رضا ،نشر تابان ،1376

خلاق كار ،آموزش و پرورش استان لرستان ،1383

رئوفي ،حسين ،مديريت ،رفتار كلاسي ،چاپ دوم ،انتشارات آستان قدس رضوي،1377

سرمد،غلامعلي ،:تدريس ، هنر معلمي ، انتشارات اشراق 1376

شعباني ، حسن :مهارت هاي آموزش و پرورش ( روشها و فنون تدريس ) ، انتشارات سمت ، 1371

فتحي آذر اسكندر : روشها و فنون تدريس انتشارات دانشگاه تبريز 1382

قورچيان ، نادر قلي : جزيئات روش تدريس ، نشر دفتر همكاري هاي علمي بين المللي آموزش و پرورش 1379

http://sajad-ali.blogfa.com/post-27.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۲:۰۲ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرين هاي ضروري براي تدريس ، سخنراني ، گويندگي ، گفتگو و مناظرات

۳۰ - مديريت بر جلسات سخنراني ها ، همايش ها و كلاس هاي درس

۱۳

مديريت جلسات

 اداره كردن جلسات متعدد و نيز سخنراني در محافل و مجالس گوناگون از جمله فعاليت‌هاي روزمره اغلب مديران در سطوح مختلف مديريتي مي‌باشد .

مديريت موفق جلسات و سخنراني‌ها و نيز بهره‌گيري از تكنيك‌هاي مديريت موجب موفقيت بيشتر مديران در اداره صحيح سازمان ، موسسه و يا اداره خود مي‌شود و متقابلا عدم آگاهي از اصول مديريت جلسات و تكنيك‌هاي سخنراني ، نه تنها باعث اتلاف وقت مديران ارشد و مباني سازمان‌ها مي‌گردد ، بلكه موفقيت سازمانشان را نيز به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌دهد.برگزاري جلسه مستلزم صرف زمان و هزينه است، كه صد البته هر دو بسيار ارزشمند هستند.بنابراين، فقط زماني تشكيل جلسه بدهيد كه واقعاً ضرورت داشته باشد. هميشه سعي كنيد جلسات شما مختصر و مفيد باشند.لطفاً پيرامون مديريت در جلسات به نكات ذيل توجه فرماييد:

1. هدف از تشكيل جلسه بايد از همان ابتداي كار روشن باشد.

2. اگر بدون تشكيل جلسه مي‌توان موضوعي را حل و فصل كرد، حتماً همين كار را بكنيد.

3. جلسات را در فضايي خارج از دفتر كار خود برگزار كنيد تا در صورت تمايل بتوانيد به راحتي جلسه را ترك كنيد

4. قبل از تشكيل جلسات رسمي، قوانين مربوطه را به دقت مطالعه كنيد.

5. براي اجتناب از بروز آشفتگي و انحراف از موضوع اصلي، سعي كنيد تعداد شركت‌كنندگان را در حداقل ممكن نگه داريد

6. با گذاشتن يك ساعت مچي، روميزي يا ديواري در يك محل مناسب، وقت جلسه را تنظيم كنيد

7. همراه دستور جلسه، ساير اوراق اطلاعاتي لازم را براي كليه افرادي كه قرار است در جلسه شركت داشته باشند ارسال كنيد.8. قبل از جلسه حمايت كليه متحدين احتمالي را جلب كنيد.

9. اگر شركت‌كنندگان از موضوع اصلي جلسه منحرف شدند، بلافاصله به آنها تذكر بدهيد.

10. اگر افراد اصلي قادر به شركت در جلسه نيستند، زمان آن را تغيير دهيد

11. از تشكيل جلسه در اوقاتي از روز كه انرژي افراد در سطح پاييني قرار دارد (مثلاً بلافاصله بعد از ناهار) اجتناب كنيد

12. دستور جلسه را تا حد امكان ساده و كوتاه تهيه كنيد

13. معمولاً در ابتداي جلسات شركت‌كنندگان هوشيارتر هستند. بنابراين، سعي كنيد بحث در مورد موضوعات مهم‌تر را در ابتداي جلسه انجام دهيد

14. محلي را براي جلسه انتخاب كنيد كه به دور از هرگونه مزاحمت‌هاي احتمالي باشد.

15. از صندلي‌هاي خيلي راحت استفاده نكنيد. اين نوع صندلي‌ها موجب رخوت و بي‌حالي افراد مي‌شوند

!16. سعي كنيد لحن صحبت و حالت چهره شما در طول جلسه مثبت باشد

17. صحبت ساير افراد را قطع نكنيد. به آنها فرصت بدهيد صحبت خود را كامل كنند

18. اگر با پيشنهاد يكي از شركت‌كنندگان مخالفت كرديد، سعي كنيد حداقل در يك زمينه با وي اتفاق‌نظر پيدا كنيد

19. به عنوان رئيس جلسه بايد شرايطي فراهم كنيد كه همه شركت‌كنندگان فرصت اظهارنظر پيدا كنند.

20. هميشه سعي كنيد جلسات را با يك بيان مثبت به پايان برسانيد.


منابع براي مطالعه بيشتر: مديريت جلسات و سخنراني نويسنده:قوام مير عظيم(انتشارات جمال الحق) 

 
http://www.khaneyemojri.blogfa.com/post-8.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۲:۰۱ ] [ مشاوره مديريت ]

 

صوت ريشه در كلمه يوناني فون به معني ارتعاش دارد‎.

"صدا" اوايي است كه از لرزش تارها صوتي ايجاد مي شود، به اين صورت كه به واسطه عبور جريان هوا از جنجره، ‏تارهاي صوتي بهم نزديك مي شوند و در پي آن اصوات مختلفي ايجاد مي گردد. صدا يكي از منابع خداداي و كاربردي ‏مهم در زندگي انسانهاست و به عنوان رايج ترين ابزار ارتباطي نيز شناخته مي شود. لازم به ذكر است كه برخورداري ‏از صداي شفاف و رسا هم در تعاملات اجتماعي و هم شغلي مقوله حائز اهميتي محسوب مي شود. بايد توجه داشت كه ‏مراقبت مقتضي و استفاده بهينه از صدا، ضامن سلامت تارهاي صوتي در تمام طول زندگي است‎.
 
 
مقدمه‌اي بر صوت:
 

دردرون گوش آدمي پرده بسيار نازكي به نام پرده صماخ وجود دارد، هنگامي كه اين پرده مرتعش مي ‌شود، مغز انسان اين لرزش ها را به صورت صوت تفسير خواهد كرد. يكي از عمده ‌ترين عواملي كه باعث تحريك و مرتعش شدن اين پرده مي‌شود، تغيرات فشار هوايي است كه با آن برخورد مي‌كند.
 
در عمل هنگامي كه جسمي در فضا حركت مي‌كند، هواي اطراف خود را منبسط كرده و اين انبساط باعث فشرده ‌شدن هوا گرديده و اين تغيير فشار در هوا منتشر شده و به گوش رسيده و باعث مرتعش شدن پرده صماخ مي‌گردد.
 
 
تفاوت اصوات:
 

صداهاي اطراف ما را مي‌توان بر اساس دو فاكتور زير تقسيم‌ بندي كرد:
 
1- فركانس صوت: هرچه فركانس جسمي كه مرتعش مي‌شود بيشتر باشد، (سريعتر حركت كند و مرتعش شود)، مولكولهاي هوا با سرعت بيشتري تغير مكان مي‌دهند، لذا صدايي كه به گوش مي‌رسد صداي زير تري خواهد بود. اگر تعداد نوسا نات در واحد ثانيه كم باشد، صدا بصورت بم به گوش خواهد رسيد.

2- دامنه صوت: صدايي كه از دامنه بيشتري برخوردار باشد، هوا را بيشتر فشرده خواهد كرد و به علت اينكه قادر است پرده گوش را بيشتر به حركت در آورد، بلندتر شنيده خواهد شد.
 
چگونه مي توانم تشخيص دهم كه دچار اختلالات مربوط به صدا هستم؟‎

مشكلات صوتي علائم خاص خود را دارند، تشخيص انها كار ساده اي نيست، و معمولا با تغييراتي نظير گرفتگي، گوش ‏خراش شدن، خس خس كردن، و خشن شدن صدا همراه هستند. افرادي كه به چنين مشكلي مبتلا مي شوند اصولا با زير و بم ‏شدن ناخواسته صدا و به تدريج از دست دادن توانايي توليد صوت مواجه مي شوند و زمانيكه زياد صحبت مي كنند، احساس ‏خراشيدگي و درد در گلوي خود احساس مي كنند. مشكل زماني جدي مي شود كه خون از دهان فرد خارج شود و يا در خلط ‏خود خون مشاهده كند. در صورت بروز يك چنين عارضه اي به احتمال زياد مشكل جدي است و فرد حتما بايد به پزشك ‏متخصص گوش و حلق و بيني مراجعه نمايد‎.

از جمله دلايل معمول ايجاد تغيير در صدا چيست؟‎

تغيير صدا گاهي اوقات در پي عفونت دستگاه تنفسي فوقاني ايجاد مي شود كه تا دو هفته بيشتر به طول نمي انجامد.

عفونت ‏قسمت بالاي سيستم تنفسي كه در پي سرما خوردگي ايجاد مي شود سبب تورم تارهاي صوتي شده و در نتيجه ميزان ارتعاش ‏انها را تغيير مي دهد و باعث مي شود كه فرد صداي غير نرمالي پيدا كند. كاهش استفاده از صدا (استراحت دادن به تارهاي ‏صوتي) سبب تسريع روند بهبودي مي شود. به هر حال پس از بهبود برنشيت يا سرما خوردگي صداي شخص به حالت ‏اوليه خود باز مي گردد. اما اگر پس از طي كردن مدت زماني در حدود ۲ تا ۴ هفته توانايي هاي صوتي به حالت اوليه خود ‏باز نگشت، بيمار مي بايست تحت نظر مستقيم يك پزشك متخصص گوش و حلق و بيني قرار بگيرد‎. ‎آزمايشات و تست ‏هاي پزشكي تشخيص سلامت گلو و حنجره پس از تغيير صدايي كه بيش از ۱ ماه باقي بماند به ويژه به افراد سيگاري ‏توصيه مي شود. توجه‎: ‎تغيير در صدا يكي از اولين و مهمترين علائم ايجاد سرطان حنجره است، كه تشخيص سريع و ‏بموقع آن به شدت بر ميزان تاثيرپذيري درمان اثر گذار خواهد بود‎.

‏۶‏‎ ‎نكته براي تشخيص مشكلات صوتي‎
 
 
سوالات زير را از خود بپرسيد تا تشخيص دهيد كه ايا دچار اختلالات مربوط به صدا هستيد يا خير‎:

‎آيا صداي شما خشن و گرفته شده ؟‎
‎آيا گلوي شما خشك و دردناك و فشرده است؟‎
‎آيا صحبت كردن برايتان سخت شده؟‎
‎‎آيا دائما صداي خود را صاف مي كنيد؟‎
‎آيا در حاليكه سرما نخورده ايد مردم دائما از شما سوال مي كنند: "سرما خوردي"؟‎
‎آيا نمي توانيد صداي خود را بلند كنيد و مثلا در حين خواندن يك ترانه صداي خود را به اوج برسانيد؟‎
 
مشكلات زيادي وجود دارند كه نهايتا مي توانند منجر به ايجاد تغيير در صداي شما بشوند. زمانيكه احساس كرديد اين ‏مشكلات در حال دائمي شدن هستند، حتما به پزشك مراجعه كنيد‎.

دلايل متعدد بسيار زيادي وجود دارند كه مي توانند منجر به خشن شدن و يا غير طبيعي شدن صداي شما شوند و برخي از ‏انها به طور كلي از حيطه كنترل شما خارج مي باشند، يك نمونه از اين موارد مي تواند شامل سرما خوردگي باشد‎. ‎نوعي ‏ويروس خاص وجود دارد كه اگر روي حنجره بنشيند سبب تورم و خشك شدگي تارهاي صوتي مي شود. براي پيشگيري ‏سعي كنيد تا دست هايتان را به صورت مداوم بشوييد و از مراوده با افرادي كه داراي سرما خوردگي هستند بپرهيزيد؛ اما ‏بالاخره همه افراد دچار سرما خوردگي مي شوند و باز هم تكنيك هاي وجود دارند كه با توجه به آنها مي توانيد جلوي ‏ابتلاي خود به بسياري از مشكلات صوتي را بگيريد. روش هاي زير به شما كمك مي كنند تا بتوانيد يك چنين كاري را ‏انجام دهيد. اين موارد به ويژه براي افرادي كه عمده كارشان صوتي است ‏‎مانند معلمان از اهميت ويژه اي برخوردار مي ‏باشد‎.
 
گام هاي اساسي د ر جهت بهرمندي از صدايي سالم‎
 
نوشيدن مقدار فراوان آب رطوبت صدا را صاف مي كند. آبرساني مكرر سبب مي شود تراوشات قليلي براي روان ساختن ‏تارهاي صوتي به سوي حنجره روانه شود. كارشناسان مصرف حداقل ۸ ليوان نوشيدني بدون كافئين و الكل را به صورت ‏روزانه پيشنهاد مي كنند‎.
‎تا جايي كه ممكن است سعي كنيد داد و فرياد نزنيد. چراكود مي‌ايند. اين حادثه ‏زماني رخ مي‌دهد كه تقريبا جريان هوا به وسيله‌ي زبان و لبها يا دندانها حبس مي‌شود كه اين امر باعث ايجاد اغتشاش هوا ‏در نزديكي محل فشردگي مي‌گردد. ‏
 
 
تئوري و نحوه توليد‎:


‎ وقتي كسي صحبت مي كند هواي داخل ششها از ميان دو پرده نازك در ناي به تمام تارهاي صوتي عبور مي كند اين دو ‏پرده نازك كه مرتعش شده و هوا را جبهه جبهه، كپه كپه ‏‎به بيرون مي فرستد. در هر ثانيه صدها و گاهي اوقات هزاران ‏جبهه هوا‎ ‎ساخته مي شود بطوريكه هوا بين گلو و دهان با مكانيزم لوله ها ي صوتي مرتعش مي شود اين ارتعش تحت تاثير ‏چگونگي قرار گرفتن زبان،دندانها، لب و ساير عوامل قرارمي گيرد .اين هواي مرتعش باعث تغييرات جزئي در اطراف ‏شخص صحبت كننده مي شود كه به ان صوت مي گوييم‎.
 
 
آزمايش ساده‎ :


‎ يك پر خيلي كوچك را با نخ ابريشمي اويزان كنيد و در مقابل دهان خود قراردهيد دقت كنيد كه در موقع صحبت چگونه پر ‏هماهنگ با كلمات مخصوصا براي كلماتي با تغييرات اوايي بيشتر مانند ‹‹پوپك›› حركت مي كنند.

البته براي تغييرات فشاري بزرك حركت مي كند اغلب تغييرات چنان سريع و پيچيده هستند كه پر نمي تواند هماهنگ با ان ‏حركت نمايد‎.

‎ نفس كشيدن اصولي مهم ترين جنبه صداي حرفه اي مجريان صحنه وگويندگان راديو وتلويزيون است . چرا كه انرژي صداي افراد به نحوه تنفس انها بستگي دارد.
 

اگر در منبع انرژي صدا مشكلي ايجاد شود قاعدتا به تمام صدا اسيب وارد خواهد شد. مثل اين مي ماند كه بخواهيد با تلفن موبايل خود با ديگران تماس بگيريد در حاليكه باتري تلفن شما تمام شده است. صداي با كيفيت بالا هم به نفسي پر از انرژي نياز دارد.
تنفس درست بايد از بخش پائين ديافراگم شروع شود: با هر دم معده كاملا منبسط و در هر بازدم معده بايد منقبض شود. براي تمرين روش تنفس، روي زمين به پشت دراز بكشيد و روي شكم خود كتابي را قرار دهيد. اگر با هر دم كتاب بلند شد و با هر بازدم كتاب پائين امد، شيوه تنفس شما درست است.

http://www.globalmojri.com/world-with-presenter-gary/global-voice/what-sound/default.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۲:۰۰ ] [ مشاوره مديريت ]

 

علامت: گرفتگي مداوم صدا بدون نشانه هاي ديگر‎

‎تشخيص: لارنگوسكوپي غير مستقيم‎

‎ علل: استفاده طولاني از سيگار- پركاري تيروئيد- برگشت محتويات معده به روده ها- استفاده غلط از صدا به طور مزمن‎

‎ظاهر ماكروسكوپي: معمولا يك طرفه هستند. پر از خون بودن، قرمز رنگ بودن، پايه دار بودن، بدون پايه بودن از تظاهرات ‏مختلف ظاهر ماكروسكوپي هست.‎
 
‎ درمان‎:

معمولا درمان محافظه كارانه ( غير جراحي ) موثر واقع نمي شود. بيمار را بايد تشويق كرد كه برنامه مداومي براي اجتناب از ‏سيگار و عوامل محرك و استفاده از حنجره در حدي كه استرس به ان وارد نشود، داشته باشد. درمان قطعي در درجه اول ‏جراحي است. اين عمل با اندوسكوپ انجام مي شود. از ليزر گاهي مواقع در اين مشكل استفاده مي شود اما چه در مورد روش ‏اندوسكوپي و چه با استفاده از ليزر نقش مهارت جراح اهميت زيادي را در كمتر كردن مشكلات صوتي بيمار به عهده ‏دارد. منظور اينكه ليزر به تنهائي كار خارق العاده اي را انجام نمي دهد و اگر جراح مهارت و تجربه كافي نداشته باشد. به نحو ‏مطلوب از اين تكنولوژي استفاده نمي شود و بلكه ممكنه مشكلاتي هم ايجاد بشود. يكي از خطرات ليزر تخريب بيش از حد بافت ‏هاي سالم اطراف ضايعه است. گرچه بعضي از مولفين به بي خطر بودن استفاده از ليزر اشاره كرده اند با اينحال چندين مطالعه ‏نشان داده است كه از نظر كليه مسائل بعد از عمل براي كساني كه روش معمول و يا ليزر استفاده كرده اند ار جحيت خاصي ‏براي ليزر پيدا نشده است و اتفاقا علي رغم گسترش تكنولوژي گرايش به استفاده از روش معمول بيش ازليزر از طرف جراحان ‏وجود دارد.
 
‎ اقدامات بعد از جراحي‎:

مسلما بعد از جراحي، نياز به استراحت صوتي و اقداماتي براي بهبود كيفيت صوت وجود دارد اما اينكه چه زماني براي اين ‏منظور لازم است بستگي به 1- خود فرد و اينكه چه استفاده اي از صداي خودش دارد2- داروهائي مصرفي 3‎- ‎بيماريهاي همراه‎ احتمالي دارد‎.
 
‎ عوارض عمل جراحي‎:

در درصدي از عمل شده ها ممكنه اختلال حس زبان،اختلال چشائي، صدمات مختصر به دندان و حفره دهان وجود داشته ‏باشد.

http://www.globalmojri.com/world-with-presenter-gary/global-voice/vocal-cord-polyp/default.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۱:۵۹ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمرين صدا جهت زيبايي صوت امري است كه نياز به سالها ممارست دارد و جز عده اي كه استعداد ذاتي صدا را دارند، ديگران براي زيبايي صداي خود نيازمند سالها تمرين روزانه هستند. از جمله ملاكهاي زيبايي صدا خصوصا براي مداحان و قاريان قران كه به دنبال صدايي حزين مي باشند، "بم و پر" بودن صداست و بقول معروف اين صداها براي مداحي و قرائت قران مناسب است . دغدغه اصلي بسياري از قاريان و مداحان همين بم شدن و بالا بردن قدرت صداست، كه براي رسيدن به اين منظور مدت تمرينهاي خود را زياد مي كنند و سالها ادامه مي دهند تا داراي صدايي قوي شوند. اما با كمك يك روش نوين عملي مي توان در مدت زمان كمي شاهد تقويت صوت خود باشيم، كه براي اين منظور مقدمه اي لازم است.
 

اول اينكه كساني كه داراي صداي بم هستند طول تارهاي صوتي انها بيشتر از افرادي است كه داراي صداي نازك مي باشند. لذا طول تارهاي صوتي مردان بيش از زنان مي باشد، به همين خاطر داراي صداي پرتري هستند.
ثانيا اگر دقت شود افرادي كه به اواز خواني، مداحي يا قرائت قران با صداي بلند مي پردازند، فورا بعد از تمام شدن تمرين، گاهي در حرف زدن عادي انها هم مي توان اين مسئله را يافت و علت ان اينست كه وقتي فرد با صداي بلند شروع به خواندن مي كند تارهاي صوتي او كه در دو طرف حنجره و بصورت دولايه مقابل هم قرار دارند كشيده شده و طول انها زياد مي شود و تا قبل از اينكه به حالت عادي خود برگردد، صداي فرد پرتر مي شود. و كساني هم كه با صداي بلند نمي خوانند ولي با صدايي در ارتفاع پايين شروع به "بم خواني" مي كنند، اينها هم در واقع با فشار به ديواره حنجره باعث افزايش طول تارهاي صوتي شده اند و لذا صداي انها پرحجم و قوي مي شود. پس نكته كليدي در تغيير صوت ""طول تارهاي صوتي"" است. البته ضخامت تارهاي صوتي نيز موثر است ولي چون تغيير ضخامت تارهاي صوتي از عهده ما خارج است، لذا از بيان مباحث ان خودداري مي كنم.
 
بنابراين براي رسيدن به چنين حالتي نياز است كه فرد مدتها تمرين كند و با صداي بلند بخواند يا بم خواني را آنقدر ادامه دهد تا افزايش طول تارهاي صوتي ملكه شود.
 
اما روش سريعتر براي حل اين مشكل كه فورا جواب مي دهد و افراد مي توانند خيلي سريع شاهد اين اعجاب شوند، كشيدن تارهاي صوتي است با روشي مناسب كه از حساسيت زيادي برخوردار است و ممكن است با عمل كردن نادرست، صداي فرد خراب شود و به اصطلاح خش دار شود.
 

هنگامي كه انسان آب دهان خود را قورت مي دهد، برامدگي جلو گلو يعني غضروف تيروئيد گلو كه به سيب ادم يا سيبك گلو معروف است به طرف بالا حركت مي كند.(براي يافتن اين مسئله انگشت خود را روي برجستگي جلو گلو قرار دهيد و سپس اب دهان خود را قورت دهيد) و در اين حالت است كه براي يك لحظه تارهاي صوتي كشيده مي شوند و نيز ديواره گلو به هم مي چسبد و سپس فورا رها مي شود. اينجاست كه بايد انرا غنيمت بشماريم و اگر اين حالت را بمدت 20الي30ثانيه نگه داريم، بطوري كه سيبك گلو در اين مدت پايين نيايد و گلو نيز به هم چسبيده باشد، اگر بعد از انجام اين عمل 30 ثانيه اي، شروع به خواندن كنيم با صدايي پرحجم مواجه خواهيم بود. (اگر مي خواهيد با مشكل كمبود نفس مواجه نشويد، ابتدا كمي نفس بگيريد). كه البته تاثير گذاري اين عمل ممكن است براي افراد مختلف متفاوت باشد و براي برخي افراد نياز باشد كه چندين مرتبه اين عمل را انجام دهند تا شاهد پر شدن صداي خود باشند. كه براي اين منظور (انجام بيش از يك مرتبه) لازم است بين هر بار نگه داشتن گلو به حالت مذكور، حداقل به مدت 20 ثانيه صبر كنند و دوباره انجام دهند.
 
به محض قورت دادن آب دهان، زماني كه سيبك گلو(برجستگي جلو گلو) بالا آمد و گلو به هم چسبيد(بطوري كه ديگر دم و بازدم ممكن نباشد) اين حالت را حدود 30 ثانيه نگه داريد و بعد از آن شروع به خواندن كنيد تا شاهد اعجاب تغيير صوت خود باشيد.
 

نازكي دارند، از پري صدا نيز بهره برده اند و همين عامل موفقيت آنهاست.
 
در ضمن براي ملكه شدن قدرت صداي حنجره خود مي بايست اين كار را تا مدتها تكرار نماييد و در طول تمرين سعي شود كه حالت پري صدا حفظ شود. كه قطعا پس از مدتي تمرين اين حالت در حنجره ماندگار خواهد شد. و در آخر توصيه مي شود در صورتي كه احساس كرديد اين عمل با حنجره شما سازگار نيست انرا رها كنيد.

http://www.globalmojri.com/world-with-presenter-gary/global-voice/strengthen-the-voice-prompt/default.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۱:۵۹ ] [ مشاوره مديريت ]

 

صداها، لحن واهنگ هاي مختلفي دارند، علت ان است كه اندازه هاي تارهاي صوتي و سينوس ها وسقف دهان دراشخاص ونژادهاي مختلف فرق مي كند، بنابراين ما صداهاي مختلفي داريم و كمتر صدائي شبيه بهم است .
 
لذا سرماخوردگي وعمل جراحي درصدا تاثيرمي گذارد ، مثلا عمل لوزه صدا را بم مي كند.
 
 
انتقال احساس مجري به چند عوامل وابسته است :
 

1- زير و بم بودن صدا:

يك مجري بايد بر تارهاي صوتيش مسلط باشد و سعي كند صدايش از ان سطحي كه مطبوع است بالاتر نرود.
 


2- نوسان صدا

صدا هاي زياد بالا
 
صداهاي زياد پائين
 
صدا تنوع دارديا خير
 
طرزبيان
 
تغيير صدا
 
صداي بعضي از مجريان بيش از حد بلند است و احساس ندارد، چون بيش از حد به حنجره فشار وارد كرده و در نتيجه نمي توانند احساس را كاملا منتقل كنند. گاهي به علت حيا و عدم تمركز فكري صدا نارسا مي شود يعني صدا پائين مي ايد و كلمات جويده جويده شده، فرد دستخوش هيجان مي شود.
 
مجري خوب كسي است كه در همان سطح نوسان صداي خود صحبت كند، چون درهمان سطح مي تواند صداي خود را ارايش كند.
 


3- تنوع صدا:
 
صداهاي يكنواخت صدايي است كه علائم بي علاقه گي دران وجود دارد وگويي تحميلي پشت تريبون قرارگرفته است و اين چنين مجري نمي تواند احساس را برساند. صدا بايد نشانه ي دوستي، صميميت، هوشياري، علاقه و قاطعيت باشد و هميشه سرزنده، شاداب و پرانرژي.

http://www.globalmojri.com/world-with-presenter-gary/global-voice/sounds-different/default.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۱:۵۸ ] [ مشاوره مديريت ]
 

يكي از دلايل مهم خوب اجرا كردن مجري صحنه متوازن بودن لول يا ترازبندي صداي مجري است، ‏اجراي بسياري را ديده ايد اما به علت خيلي بلند صحبت كردن مجري كيفيت مطلوب راكسب نكرده اند.‏
 
صداي سكوت:‏

پژوهشگران امريكايي در تحقيقات خود دريافته اند كه سكوت نيز از جمله صداهايي است كه مغز ‏قادر است انها را بشوند. انها با تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده اند كه سكوت صدايي دارد كه مغز ‏قادر به درك ان است. در لحظه اي كه ثابت هستند در سر، گروهي از نرون ها، فعال مي شوند كه ‏عملكرد انها مثبت و رمز گشايي محتويات سكوت است.‏
 
سكته اي ها اواز بخوانند:‏

دانشمندان كشف كرده اند اموزش اواز خواندن به بيماران سكته اي به انها كمك مي كند كه مغز ‏خود را ترميم كرده و قابليت صحبت كردن خود را بازيابند كه علت اين امر ان است كه با اواز ‏خواندن بيماران از قسمت هاي مختلفي از مغزشان استفاده مي كنند كه اين قسمت ها نقش مهمي ‏در حرف زدن انسان بازي مي كنند. مثلا اگر مركز صحبت كردن يك شخص به دليل سكته كردن ‏اسيب ببيند انها مي توانند به جاي ان از مركز خواندن در مغز خود استفاده كنيد. نتايج اين ‏تحقيقات سانفرانسيسكو ارائه شده است.

http://www.globalmojri.com/world-with-presenter-gary/global-voice/sound-trazbndy/default.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۱:۵۷ ] [ مشاوره مديريت ]

 

بعضى از خوردنى ها هستند كه بايد از انها پرهيز شود و برخى بايد استفاده گردد تا صداى شخص را تقويت نمايد. حنجره را به لولاى در تشبيه كرديم ، همان گونه كه درب احتياج به باز و بسته شدن دارد تا سفت نشود، احتياج به روغن كارى هم دارد. به همان شكل بايد از حنجره كار كشيد تا انعطافش از بين نرود، بايد با خوردن بعضى خوراكى ها به تحرك بيشتر ان كمك نمود. ناگفته نماند معرفى اين خوراكى ها جنبه تجربى دارد و در افراد گوناگون، مختلف است. امكان دارد كه در بعضى جواب ندهد ولى انچه كه در عرف مداحان، قاريان و گويندگان ومجريان براى تقويت حنجره معمول است، خوردن غذاهاى كم چربى و ابكى مانند اش، گوشت اب پز، باقلا پلو، ابگوشت بدون چربى، نوشيدن شير گرم قبل و بعد از خواندن و نوشيدن اب ولرم در حين برنامه است. همچنين در مواقع گرفتگى و خستگى صدا، خوردن ژله نشاسته، زرده تخم مرغ، تخم مرغ عسلى، اب شلغم، غرغره كردن اب نمك به اضافه چند قطره اب ليمو و يا خوردن انجير خشك كه در شير جوشيده ريخته شده باشد، تاثير بسزايى خواهد داشت. همچنين خوردن تخمه هايى كه داراى لعاب مى باشند مانند بارهنگ، به دانه ، تخم شربتى و قبل از اجراى برنامه بسيار مفيد است.
 

چه خوراكي هايي نخوريم
 
براى اينكه حنجره اسيب نبيند بايد از خوردن بعضى از خوراكى ها مانند انواع ترشى ها، سرخ كردنى ، چاى پررنگ، اب سرد، بستنى و اين قبيل مواد غذايى خوددارى نمود. چون خوردن اينها به مرور زمان باعث تحليل رفتن قواى حنجره و ضعيف شدن صدا مى گردد و شايد به جرات بتوان گفت كه اثر اين خوردنى ها در حنجره خواننده مخرب تر از حنجره فرد معمولى است كه خواننده نمى باشد. چون حنجره كار كرده در مقابل بعضى چيزها اسيب پذيرتر از حنجره كار نكرده است و نيز خوردن تخمه، اجيل و حتى استعمال عطريات باعث گرفتن صدا مى گردد، گريه شديد كردن نيز باعث گرفتگى حنجره مى شود.
 
تنفس ‍ در فضايى كه گرد و خاك دارد و يا محلى كه در ان غذا مى پزند و چيزى سرخ مى كنند نيز همان نتيجه را خواهد داد. البته همان طورى كه قبلا نيز اشاره شد، بايد توجه داشت كه اين گونه پرهيزها و تجويزها، فردى است و شخص بايد با گذشت زمان و تجربه در خوانندگى، پى به اثر مثبت يا منفى انها روى خود ببرد و يك برنامه پرهيز غذايى براى خود داشته باشد. چون ممكن است هيچ يك از خواراكى هايى فوق، اثرى در وى نداشته باشد.

http://www.globalmojri.com/world-with-presenter-gary/global-voice/sound-effect-on-oral/default.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۱:۵۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

تمريناتى وجود دارد كه باعث تغييرات محسوسى در تقويت و بهبود صدا مى شود، با اين شرط كه با حوصله انجام داده شود و از عجله كردن در ان خوددارى گردد .
 
مطمئن باشيد كه اگر اين دستورالعمل ها بدون شتاب زدگى انجام شود، اثرات ژرفى در صدا خواهد داشت اما اگر بدون دقت انجام شوند، باعث ضايعات جبران ناپذيرى خواهد شد. به عنوان مثال در تمريناتى كه در قسمت قوى شدن حنجره ذكر شد، اگر شخصى بدون گرم كردن حنجره ، زير اواز بزند و شش دانگ صدا را بيرون دهد، امكان پاره شدن تارهاى صوتى و يا ايجاد رگه هاى غير قابل بهبود در صدا، وجود دارد.
 
پس:

1- عجله نكردن و دقت به خرج دادن در تمرينات است.
 
2- ما بين تمرين ها نبايد وقفه اى ايجاد شود و بايد به طور مداوم صورت گيرد تا حنجره پختگى خود را اسان تر تحصيل كند و به طور كلى اگر كسى خواننده هم بشود، نبايد تمرين را قطع كند و هر روز بايد زمزمه اى داشته باشد تا حنجره، انعطاف خود را از دست ندهد. درست مانند لولاى درب، اگر مدتى درب باز و بسته نشود باعث سفت شدن لولاها مى شود. به خاطر داشته باشيد كه بهترين چيز براى حنجره، خواندن و جلوگيرى از تنبلى و سستى ان است.
 
3- حتى در مجلس نيز هرگاه حس كرديد حنجره شما خسته شده است مى توانيد بدون انكه سايرين متوجه شوند به ان استراحت بدهيد. به اين ترتيب كه فك پائين را شُل كرده و با زبان كوچك راه حلق را مسدود نماييد، مثل خميازه كشيدن به طورى كه صداى ان در گوشها حس مى شود. اين كار باعث استراحت لحظه اى حنجره تا مدت كوتاهى مى گردد. بهترين استراحت براى حنجره قبل يا بعد از مجلس، (خواب ) است.

http://www.globalmojri.com/world-with-presenter-gary/global-voice/protection-of-the-larynx/default.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۱:۵۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

براي خوانندگان تنفس صحيح از اهميت بسياري برخوردار است، افرادي كه تنفس درست را نياموخته‌اند خوانندگي برايشان بسيار مشكل است.
 
با تنفس صحيح انعطاف‌ پذيري ديافراگم افزايش مي‌يابد. در غير اين صورت، اگر پرده ديافراگم سفت و محكم باشد، عضلات گردن و بالاتنة خواننده منقبض مي‌شوند.
 
صداي خواننده با تمرينات پيگير و كنترل دائمي تنفس و با كمك معلمي باتجربه، زيبا و پ‍ُرطنين مي‌شود. اما در هر حال يك معلم خوب و دلسوز تنها مي‌تواند بيست درصد آنچه را كه لازم است به هنرجو انتقال دهد، بقيه مطالب را بايد خود هنرجو بياموزد. علاوه بر اين براي فراگيري آواز و تنفس صحيح عواملي مانند سلامت، خواب خوب و كافي و نيز زندگي كم‌استرس نفش بسيار مهمي دارد.
 
خوانندگان، هنرپيشگان، گويندگان راديو و تلويزيون و كساني كه زياد صحبت مي‌كنند بايد تا حد امكان با آناتومي و كاركرد حنجره و تارهاي صوتي آشنا باشند.
 
بسياري از حيوانات نيز براي جفت‌گيري و يا دفاع از خود قادر به توليد صوت هستند. حتي مورچه‌ها و ملخها بر روي پاهايشان سيستم صوتي دارند. اما حنجره انسان بسيار تكامل يافته‌تر است.
 
 
تنفس صحيح
 

كودكان طبيعتاً تنفس شكمي دارند و پرده ديافراگم آنها هنگام تنفس تحرك ندارد. بزرگ‌سالان نيز هنگام خواب با شكم نفس مي‌كشند و در حالي كه قفسه سينه‌شان هيچ تحركي ندارد شكمشان بالا و پايين مي‌رود، اما بسياري از بزرگ‌سالان در حالت ايستاده با قفسه سينه نفس مي‌كشند. جوانان و به خصوص پسرها با تنفس عميق سينه مي‌خواهند قدرت و برتري خود را نشان دهند اما اين گونه هنگام آواز خواندن و يا صحبت كردن تنفس بي‌نظم و كوتاه مي‌شود و با وارد شدن جريان هواي بسيار زياد تارهاي صوتي نمي‌توانند به درستي مرتعش شوند و كوك و كيفيت صداي خواننده نامطلوب مي‌شود. همچنين پرده ديافراگم سفت مي‌شود و قفسه سينه و شانه‌ها به بالا كشيده مي‌شوند. عضلات گردن و كتف نيز منقبض مي‌گردند.
 
هنگام شروع آموزش آواز بايد تنفس صحيح را به هنرجو آموخت، برخي از معلمان به شاگردانشان توصيه مي‌كنند كه كمربندي فرضي متشكل از تعداد زيادي بيني را روي شكم و بالاي نافشان تصور نمايند. با اين شيوه براي هنرجو احساس نفس عميق در ناحيه شكم ايجاد شده و از تنش عضلات گردن، حنجره و ته زبان كاسته مي‌شود.
 
همواره براي تنفس سه مرحله در نظر گرفته مي‌شود: دم، وقفه، بازدم. افرادي كه سعي مي‌كنند طولاني و با شدت نفس خود را بيرون دهند بهترين شرايط را براي دم فرو دادن ايجاد مي‌كنند.
 
ميزان هواي مورد نياز براي نواختن سازهاي بادي و يا آواز خواندن به عوامل مختلفي مانند تكنيك نوازندگي، ارتفاع و شدت صوت و نوع ساز بادي بستگي دارد.
 
به عنوان مثال هواي لازم براي نواختن قطعه‌اي مشخص با فلوت دوره باروك كمتر از نواختن همان قطعه با فلوت بوهم2 است.
 
با افزايش شدت صوت، هواي مصرفي خواننده نيز بيشتر مي‌شود. اما خوانندگان تعليم‌ديده هنگام خواندن در اوج به هواي كمتري نياز دارند.
 
هواي مورد نياز براي خوانندگان گروه باس و باريتون حدودml 200 ـ 90 در ثانيه است. در حالي كه خوانندگان تنور و سوپرانوتنها به ml 90 ـ 40 در ثانيه به هوا نياز دارند.3 هوايي هم كه هنگام بازدم خارج مي‌شود به ارتفاع و شدت صوت و شكل و طول تارهاي صوتي خواننده بستگي دارد.
 
زمان بازدم يك فرد بزرگ‌سال به راحتي به 20 تا 25 ثانيه مي‌رسد اما يك خواننده آموزش‌ديده بايد بتواند زمان طولاني‌تري هوا را در ريه‌هايش نگه دارد.
 
نحوة تنفس هنگام صحبت كردن، آواز خواندن و نواختن سازهاي بادي با تنفس در حالت عادي متفاوت است. در حالت عادي نسبت دم به بازدم 1:1 است در حالي كه هنگام صحبت كردن اين نسبت به 3:1 تا 6:1 و هنگام آواز خواندن و نواختن سازهاي بادي به 50:1 و حتي بيشتر مي‌رسد.
 
با تنفس از راه بيني هوا مرطوب مي‌شود و گرد و خاك آن گرفته مي‌شود. اما اين نوع تنفس معمولاً بيش از يك ثانيه طول مي‌كشد و براي خوانندگي و يا نوازندگي سازهاي بادي به زماني كمتر از اين نياز است.
 
نوازنده يا خواننده تنها قبل از شروع كار و يا در وقفه‌هاي طولاني مي‌تواند از بيني و يا هم‌زمان از بيني و دهان نفس بكشد. با وجود اينكه هنگام خوانندگي و نوازندگي سازهاي بادي تنفس با دهان انجام مي‌شود اما بيني بايد كاملاً باز باشد. ناهنجاريهايي مانند انحراف بيني و وجود پوليپ مانعي براي تنفس محسوب مي‌شود و بر كيفيت صدا تأثير نامطلوبي مي‌گذارد.
 
 
تأثير هورمونها و افزايش سن بر صداي انسان
 

تغييرات هورموني نه تنها هنگام بلوغ بلكه در تمام عمر، صداي انسان را تحت تأثير قرار مي‌دهد، بيماريهايي همچون پ‍ُركاري غده تيروئيد و برخي از داروهاي هورموني در كنار عوارض جانبي مختلف بر روي صدا نيز اثرات جبران‌ناپذيري بر جاي مي‌گذارند.
 
خوانندگان زن بهتر است تنها در صورتي از داروهاي حاوي اندروژن استفاده نمايند كه امكان درمان ديگري نباشد.
 
داروهاي ضد بارداري كه امروزه رايج است بر خلاف برخي از داروهاي قديمي ظاهراً بر روي صدا تأثيري ندارند.

رنگ صداي اغلب زنان در سنين يائسگي تغيير كرده و اوج صدايشان هنگام خواندن پايين مي‌آيد، اين تغييرات ظاهراً با مصرف استروژن كاهش مي‌يابد.4
 
اما استفاده از قرصهايي كه علاوه بر استروژن حاوي اندروژن هستند،‌ براي خوانندگان زن جايز نيست. بر اساس تحقيقات در دوران بارداري نيز تارهاي صوتي، كمي متورم مي‌شوند و گاهي صداي زنان باردار بم و يا زنگ‌دار مي‌شود، اما اين تغييرات پس از بارداري از بين مي‌رود.
 
صداي هر فرد گستره ديناميك خود را دارد كه با تمرين مي‌توان آن را افزايش داد. تغييرات هورموني و برخي از بيماريها وسعت صداي خواننده را محدود مي‌كند.
 
با افزايش سن نيز صداي انسان تغيير مي‌كند. صداي زنان اغلب بم‌تر و بي‌رنگ‌تر و يا خشن و جيغ‌مانند و صداي مردان زيرتر مي‌شود. اين تغييرات به ويژه براي زنان حدود سن 50 سالگي نمايان مي‌شود. همچنين در سنين بالا آثار خستگي در صدا زودتر ظاهر مي‌شود كه اين خستگي تغييراتي را در كيفيت صداي خواننده به همراه دارد. معمولاً رنگ صداي خواننده تغيير مي‌كند و يا صدا گرفته و كم‌حجم مي‌شود. همچنين گسترة ديناميك صدا كاهش مي‌يابد و خواننده هنگام بلند و يا آهسته خواندن دچار مشكل مي‌شود.
 
محدوديتهايي كه در حجم صدا وجود دارد نيز اغلب به دليل تكنيك نادرست خواننده و يا افزايش سن اوست.
 
كمتر خواننده‌اي مي‌تواند در دهه هفتاد سالگي از عمرش خوانندگي را به طور حرفه‌اي ادامه دهد. اما يك خواننده جوان بايد بتواند چندين ساعت بدون احساس خستگي بخواند.
 
علت خستگي زودهنگام صدا اغلب انقباض شديد و نادرست عضلات و يا بسيار بلند و طولاني خواندن است.

احساس درد، هنگام خواندن نيز مي‌تواند ناشي از بيماريهاي حنجره، فشار زياد به آن و يا گرفتگي زياد عضلات باشد.
 
  
مراقبت از صدا
 

جزئي‌ترين لطمه به حنجره و تارهاي صوتي و يا بقيه اعضاي بدن توانايي و كارآيي خواننده را كاهش مي‌دهد. از اين رو شيوة زندگي خوانندگان بايد به گونه‌اي باشد كه بدن و صداي آنان سالم بماند. خواب كافي، ورزش و فعاليت در هواي تازه و تغذيه مناسب از مواردي است كه خوانندگان بايد در برنامه روزانه خود مد نظر قرار دهند.
 
همچنين خوانندگان حرفه‌اي مي‌بايست براي رسيدن صدايشان به سطح مطلوب و نگه داشتن آن در اين سطح تمرينات خاصي انجام ‌دهند. تمـرين ذهني و تمرينات گرم كردن (Warn up) هنگام شروع خوانندگي از به كارگيري نادرست حنجره و وارد آمدن فشار زياد به آن جلوگيري مي‌كند. خوانندگي فعاليتي دشوار و توان‌فرساست كه شرايط فيزيكي و جسماني مناسبي مي‌طلبد.
 
طبيعتاً وضعيت روحي و جسمي بد و نامناسب تأثير نامطلوبي بر صدا مي‌گذارد. اگر عضلاتي كه براي خوانندگي به كار گرفته مي‌شوند ورزيده نباشند اختلالاتي در صداي خواننده ايجاد مي‌شود.

بي‌شك دود سيگار، بافت مخاطي مجراي تنفسي و تارهاي صوتي را تحريك مي‌كند، البته انعطاف‌پذيري افراد در برابر بوي توتون، متفاوت است، در حالي كه بسياري از خوانندگان در مكانهايي كه سيگار كشيده مي‌شود نمي‌مانند، برخي ديگر معتقدند سيگار هيچ زياني برايشان ندارد.
 
اما مسلماً خوانندگان بايد حداقل چند ساعت قبل از اجرا از استنشاق بوي سيگار و مصرف الكل خودداري كنند. الكل علاوه بر اينكه بر سيستم عصبي تأثير منفي مي‌گذارد به غشاي مخاطي دستگاه تنفسي نيز آسيب مي‌رساند.
 
سرماخوردگي نيز مي‌تواند به صداي خوانندگان آسيب برساند. انجام فعاليتهاي ورزشي براي مقابله با اين بيماري بسيار مهم است.
 
بر اساس تحقيقات ورزش با افزايش قدرت دفاعي بدن در برابر ميكروبها از عفونت مجراي تنفسي جلوگيري مي‌كند.5
 
همچنين براي خوانندگان انجام تمريناتي كه استقامت بدن را افزايش مي‌دهند مناسب است، به عنوان مثال آنها مي‌توانند 15 تا 20 كيلومتر در هفته بدوند.
 
البته رشته‌هاي ورزشي‌اي كه حين انجام آن ورزشكار بيشتر با بيني نفس مي‌كشد مناسب‌تر است. ورزشهايي مانند دوچرخه‌سواري، شنا و كوهنوردي به خوانندگان توصيه مي‌شود.
 
مصرف ويتامين C نيز تا حدي از عفونت مجراي تنفسي جلوگيري مي‌كند، به‌ويژه هنگام فعاليت شديد جسماني ويتامين C خطر ابتدا به سرماخوردگي و عفونت مجراي تنفسي را كاهش مي‌دهد.6
 
اگر حنجره خواننده ملتهب باشد خوانندگي عوارض بسيار بدي را در پي دارد. در هر حال پزشك بايد تشخيص دهد كه آيا خواننده مي‌تواند بخواند يا خير.
 
برخي از اقدامات متداولي كه افراد هنگام سرماخوردگي انجام مي‌دهند براي خوانندگان توصيه نمي‌شود، به عنوان مثال بخور جوشانده بابونه و يا عصاره آن غشاي مخاطي دستگاه تنفسي را خشك مي‌كند.
 
استفاده از آب نمك به همراه قطره‌هاي بيني (به عنوان مثال otriven) و ويتامين B6 مفيد است، اما، استفاده طولاني مدت از قطر‌ه‌هاي بيني نيز به بافت مخاط بيني آسيب مي‌رساند. همچنين بخور دائمي هنگامي كه عفونتي در دستگاه تنفسي وجود ندارد نه تنها مفيد نيست بلكه سطح غشاي مخاط بيني را نرم و مستعدِ زخم شدن و آسيب‌ديدگي مي‌كند.
 
هنگام سرماخوردگي بايد از مصرف الكل و به خصوص استنشاق دود سيگار دوري كرد. مصرف آنتي‌بيوتيك نيز براي مقابله با عفونت مجراي تنفسي توصيه نمي‌شود زيرا آنتي‌بيوتيك در برابر ويروسها بي‌تأثير است.
 
گاهي برخي عادات زيا‌ن‌آور مانند سرفه كردن و يا سينه صاف كردن قبل از شروع دوره آموزشي براي هنرجويان به صورت عادت درآمده است كه بايد آنها را برطرف نمود.
 
انقباض شديد عضلات حنجره، زبان، فك و پشت گردن، اشتباه رايج خوانندگان است. در مواردي ناهنجاريهاي فك و دندانها موجب گرفتگي عضلات مي‌شود. براي رفع مشكلات خاصي كه ناشي از گرفتگي عضلات هنگام خواندن است، بايد به پزشك متخصص رجوع كرد.
 
اگر محيط پر سر و صدا باشد شدت و ارتفاع صدا هنگام صحبت كردن بالا مي‌رود كه اين اثر 7«Lombrad – Effect» نام دارد.
 
خوانندگان حرفه‌اي و آموزش‌ديده ياد مي‌گيرند كه از اين حالت اجتناب كنند، اما كساني كه آموزش كافي نديده‌اند هنگام اجرا در سالنهاي بزرگ و يا به همراه اركستر بيش از حد به حنجره‌شان فشار مي‌آورند. اين اثر به خصوص در كنسرتهايي كه در فضاي باز انجام مي‌شود به دليل كم شدن بازگشت صدا بيشتر است. همچنين خوانندگان پاپ كه معمولاً آموزشهاي آكادميك لازم را نديده‌اند بيشتر آسيب مي‌بينند.
 
هر خواننده بايد مرزها و محدوديتهاي صدايش را بپذيرد، خوانندگاني كه سعي مي‌كنند بيش از وسعت و ديناميك صدايشان بخوانند به حنجره‌شان آسيب مي‌رسانند.
 
علاوه بر اين، خوانندگان بايد بتوانند بر هيجان و ترس از صحنه غلبه كنند. اين ترسها و بيماريهايي مانند افسردگي و بسياري از اختلالات رواني ديگر به صداي انسان آسيب مي‌رساند. در اين موارد بايد از روان‌پزشكان و روانشناسان كمك گرفت. خوانندگان جوان به دليل فعاليت فيزيكي و فشار رواني زياد اغلب كمي قبل از اجراي كنسرت بيمار مي‌شوند.
 
آنها معمولاً قبل از كنسرت بيش از توانايي‌شان تمرين مي‌كنند، و كمبود خواب هم دارند. اما با برنامه‌ريزي و زمان‌بندي دقيق و افزايش تدريجي زمان تمرين مي‌توان فشار وارد بر حنجره را كم نمود.

پي‌نوشت:
 
1»»
 دكتر Renate Klöppel، پزشك متخصص كودكان، سال 1948 در هانوفر متولد شد. از 1972ـ1967 در دانشكده پزشكي و همچنين از 1986 به مدت پنج سال در مدرسه عالي موسيقي Trossingen تحصيل نمود و ديپلم آموزش موسيقي دريافت كرد. دكتر كوپل از سال 1986 به عنوان دانشيار در همان مدرسه و از سال 1944 در مدرسه عالي موسيقي Detmold هم تدريس مي‌كند. او عمده فعاليتش در زمينه فيزيولوژي و پزشكي موسيقي است و كتابهاي مختلفي در اين زمينه نوشته و سمينارها و كنفرانسهاي زيادي برگزار نموده است.
 
2»»
 فلوت بوهم، كامل‌ترين نوع فلوت است كه سال 1834 توسط تئوبالد بوهم ساخته شد. باز و بسته شدن سوراخها در اين نوع فلوت توسط كليدهاي فلزي صورت مي‌گيرد. اين فلوت در مقايسه با فلوتهاي قديمي بسيار پيشرفته است. وجداني، بهروز ـ‌ فرهنگ تفسيري موسيقي، تهران 1377.
 
3»»
 Astrid kafka – Lutzow: physiologi der Stimme und sprache, in: peter Biesalski, Friedrich Frank (Hg.): phoniatrie – paedaudiologi, a.a.o.s.13
 
««4
 P. Lindholm et al: The Effect of postmenopause and postmenopausal HRT on Measured Voice values and Vocal Sympotoms, in: Maturitas 28 (1) 1977 S. 47 – 53.
 
««5
 u.a. C.D Niemann, S.L. Nehlsen – Cannarella, P.A. Merkoff et al: The Effects of Moderate Exercise Training on Natural Killer Cells and Acute upper Respiratory Tract Infections, in: International Journal of Sports Medicine, 11/1990, S. 467 – 473.
 
««6
 z. B. Hemila: Vitamin C and Commen cold Incidena A Review of Studies with Subjects. Under Heavy physical Stress, in: International Journal of Sports Medicine, 17 (5) / 1196, S. 379 – 383.
 
««7
 E. Lombrad: Le signe de L’elevation de la voix, in: Annales des maladies de L’oreille du Larynx , du nezet du pharynx, 37/1977, S. 101 – 109
 
 http://www.globalmojri.com/world-with-presenter-gary/global-voice/proper-breathing-for-singers/default.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۲۱:۵۳ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ]
.: Weblog Themes By iranblag :.

درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. http://iranmct.com/news/page/12مدیریت. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. Business Planبیرینس پلن طرح توجیهیمدیریت. کلینیک کاشت موی طبیعی آسمان