امعي از آن بسادگي ممكن نيست. (يدرك و لا يوصف) يكي از اين تعريفها چيزي است كه تولستوي ياد كرده است كه بر آن اساس شايد بتوان ذوق را «توانمندي انديشه آدمي در درك عميقتر و ارائه بهتر» دانست. وي معتقد است: «ذوق شناخته نمي شود مگر به وسيله آن فداكاري كه هنرمند يا دانشمند در صرف وقت و چشمپوشي از راحتي و خوشي خويش در پيروي ذوقش مي نمايد.» 
كانت در مورد آن چنين گفته است: «ذوق، قدرت قضاوت در چيزي يا واقعه و نمودي است به وسيله خشنودي بي شائبه كه عاري از هر سودي باشد». نقش ذوق آدمي تا بدان جاست كه بسياري موفقيت در امر خطابه، اجتهاد و تحقيق را به داشتن ذوق سليم مرتبط دانسته اند؛ به عنوان مثال: سكاكي قرآن را از بعد فصاحت و بلاغت، يك اثر هنري فوق بشري (معجزه) معرفي مي كند. با اين حال مي گويد: «اعجاز قرآن قابل درك است، اما قابل وصف نيست. او مي گويد: تنها راه درك اعجاز قرآن، ذوق است كه آن هم در سايه داشتن علم و بيان فراهم مي آيد.» سكاكي خود تعريف روشني از ذوق ارائه نمي دهد.

خلاقيت: 
از شگفتيهاي منحصر به فرد روان آدمي كه از امتيازات اوست، خلاقيت او مي باشد كه بي ترديد، اين توان، شعاعي از قدرت مطلق خلاقيت حضرت باري است كه در روان آدمي به عاريه نهاده شده است و او را از رهگذر همين نشانه ها به صفات خالق رهنمون مي گردد. خلاقيت، توان آفرينش اثر يا كاري است بدون آن كه پيشينه اي داشته يا از اثر و كار ديگري نمونه برداري شده باشد و اين از جمله عناصري است كه هر هنري و بيش از آن بهره برده است. نقاشي، گرافيك، مينياتوري و ... از جمله نمودهاي هنري است كه عنصر خلاقيت در آنها بيشتر مشاهده مي گردد. از خلاقيت گاه به نبوغ تعبير مي شود و در تفاوت آن با مهارت گويند: «ماهر در فن به كساني گويند كه در هر رشته يك نوع كاري انجام مي دهند كه در واقع تكرار زمان گذشته يا نتيجه مهارت خودشان است، (در حالي كه) نابغه، ساخته هايي ايجاد مي كند كه داراي انديشه هاي بكر باشد و با آثار موجود تفاوت مبيني داشته باشند.» آثار پديد آمده از نبوغ، همگي بديع، تازه، ناگهاني، شگفت آور، زنده و مخالف معمول است.

زيبايي:
شمار صفحاتي كه در گوشه و كنار جهان بر آنها حروفي نگاشته شده، به هزاران هزار برگ مي رسد، بي آن كه مورد توجه قرار بگيرند بجز اين كه همگان، مفاهيم مورد نظر نويسنده را در قالب آن حروف، جست و جو مي كنند؛ اما براستي چه ويژگي باعث مي شود كه يك اثر خوشنويسي برجسته، هزاران نفر را تحت تأثير قرار مي دهد و هر فرد هنردوستي را ساعتها به درنگ و توجه در مورد خود وا مي دارد؟ مقدار چوپ و پارچه اي كه در تابلوهاي نقاشي به كار رفته آن قدر ناچيز است كه مورد توجه قرار نمي گيرد، با اين حال چنين آثار شگرف و شگفتي آفرين همواره با پولهاي گزاف، خريد و فروش گرديده، در موزه ها با تجليل فراوان نگهداري مي شود! 
قطعا تنها عاملي كه چنين عنايت و توجهي را به اين آثار بخشيده، زيبايي افزون است كه در آنها به تصوير كشيده شده است. ليكن با اين همه، تعريف دقيق و جامعي از آن، ارائه نگرديده است. مفاهيمي چون مطبوع بودن، نظم و عظمت، سود بخشي و ... چيزهايي هستند كه در تعريف آن آمده اند، اما وجود هر كدام، گاهي زيبايي نيست و گاهي نزد افراد خاصي، زيبايي تلقي مي شود. بنابراين مي توانيم زيبايي را نسبي بدانيم.

http://www.tahoorkotob.com/page.php?pid=8003


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۳:۰۲ ] [ مشاوره مديريت ]
تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي : 6 - تمرين كشف و پرورش ذوق و استعدادهاي نهفته ( 7)

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۶ - تمرين كشف و پرورش ذوق و استعدادهاي نهفته ( ۷)

راه هاي پرورش ذوق و استعداد

ذوق بايد تا دهد طاعات بر
مغز بايد تا دهد دانه شجر
دانه بي مغز ، كي گردد نهال ؟
صورت بي جان ، نباشد جز خيال

بايد پذيرفت كه هركسي استعدادي ويژه و جبلي در كار يا كارهائي خاص دارد . " اومانيست " ترين آدم هاي خيال پرداز هم همه انواع هنررا دردسترس همه آدم ها نمي بينند . باورهائي همچون بيت هاي زير بر همين اساس ساخته شده اند :

هركسي را بهركاري ساختند
ميل آن را دردلش انداختند
دست و پا بي ميل ، جنبان كي شود؟
خاروخس ، بي آب و بادي ، كي رود ؟

( مثنوي معنوي ، دفتر سوم ، ابيات 1618 و 1619 )

آب و باد است كه گاه ، كاهي را اززمين بر مي گيرد و تا هرجا كه ممكن باشد ، مي برد . ذوق خداداد يا استعداد مادرزاد ، همان ميلي است كه اگر دردلي افتد ، كارساز است . بي ميل ، دست و پا نمي جنبد و كارستان نمي كند . اگر يكي شاعراست و ديگري جبر و مثلثات مي داند و آن ديگر، خط را خوش مي نويسد و آن يكي ، با چندبار قلم را برروي كاغذ كشيدن ، خانه اي را در دشتستاني خرم به تصوير مي كشد ، همگي به مدد ذوق و استعدادي ويژه است .

اگر شاعري را تو پيشه گرفتي
يكي نيز بگرفت خنياگري را

( ديوان ناصرخسرو ، به تصحيح مينوي و محقق ، دانشگاه تهران ، ص 143 )

ذوق را اگر بتوان تعريف كرد ، شايد چنين باشد :
" دريافتي دروني و ذهني كه به وسيله آن ، مزيت اثري بر اثري ديگر ادراك مي شود ، يا توان درك يا خلق اثر ادبي يا هنري و توانائي لذت بردن از آن ها ... "

( حسن انوري ، فرهنگ بزرگ سخن ، ج4 ، ص 3521 )

اگر " استعداد ويژه " را در برخي " علوم و فنون " بتوان انكار كرد يا بي اهميت نشان داد ، چنين انكار و ابرامي در " هنر " آسان نيست . ذوق براي هنر، همچون آب براي ماهي يا هوا براي پروازاست . دل مجنون را ليلي مي ربايد و دست فرهاد را شيرين به تراشيدن كوه و صخره مي گشايد . مجنون ، از ليلي به شيرين نمي پردازد و فرهاد را با ليلي كاري نيست . آنچه شاعررا مسحور مي كند ، فيزيكدان را بر نمي انگيزد . يكي جذب جاذبه زمين مي شود و ديگري شيفته انحناي حرف ياء در خط ميرعماد قزويني . اديب نيشابوري را غزلي از حافظ مدهوش مي كند ( نقل است كه مرحوم اديب نيشابوري چندين بار بر اثر خواندن غزل " زان يار دلنوازم شكري است با شكايت / گرنكته دان عشقي بشنو تو اين حكايت ... " اختيار از كف داد و مدهوش برزمين افتاد ! )  و ارشميدس را كشف يكي از قوانين طبيعت . اين ها همه در جاي خود نيكوست ؛ زيرا جهان چون چشم و خط و خال و ابرو است .

خوش گفته است شاعر :

عاقل به عقل نازد و مجنون به جنون

كل حزب بما لديهم فرحون


استعداد و ذوق را هرگونه كه تعريف كنيم ، خاص بودنش را نمي توانيم در نظر نياوريم ؛ زيرا اگر چنين نبود ، سخني هم از استعداد نمي رفت . وقتي استعداد خاصي را به كسي نسبت مي دهيم ، به اين معنا است كه در همگان به يكسان نيست ؛ و گرنه نسبت دادن آن به شخصي خاص چه معنا دارد ؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة .

برخي تعريف استعداد را به عاملي كه فراتر از اراده عمل مي كند ، ضد تحول و خرافه خوانده اند ولي همانان نيز نتوانسته اند منكر عاملي وراي كسب و اختيار باشند . هيچ كس استعداد فطري را كافي نمي داند ، اما كسي هم نمي تواند بود و نبودنش رايكسان بشمارد . اكنون در " روانشناسي ابداع " ، تأملات بسياري ، هزينه پاسخ به اين سوال شگفت شده است كه چرا و چگونه كسي قادر به ابتكار و خلق مي شود و ديگري نه ؟ چه عاملي ، انديشه يكي را بارور مي كند و اجاق فكر ديگري را كور ؟ گريبان ژن هارا بايد گرفت يا تربيت خانوادگي را يا همچون مريدان " ماركس " ، هر چه فرياد داريم بر سر محيط و دوره تاريخي خود بكشيم ؟ هنوز پاسخ روشني براي اين پرسش هاي نه چندان جديد ، پيدا نشده است .

سخنوري و ايراد خطابه و نويسندگي ، بدون ترديد ، هنر و مانند همه هنرهاي جهان ، وابسته به استعداد ويژه و ذوق خداداداست . آن كه براي خط خوش و ممتاز ؛ ساخته نشده است ، پس از سال ها كوشش به جائي مي رسد كه مستعد خط در چند هفته اول تمرين دست مي يابد . كوشش و تمرين و تكرار ، جاي ذوق و استعداد را نمي گيرد ؛ چنان كه دومي نيز اولي را بي اثر نمي سازد . از منظر ذوق و قريحه ، نويسندگان و گويندگان و سخنرانان را به سه گروه تقسيم مي توان كرد :

واجد ذوق ، فاقد ذوق و بينابين . واجدين اندك نيستند .  اينان بايد بكوشند كه اين نعمت بزرگ را حرمت گزارند و معطلش نگذارند . نيز بايد بدانند كه آن چه دارند ، آنان را بي نياز از آن چه بايد داشته باشند نمي كند ؛ يعني هم چنان نيازمند آموختن و تمرين و فراگيري و افراشتن ديگر پايه هاي نويسندگي و گويندگي و سخنوري اند .

گروه دوم (فاقدان) ، نخست بايد بدانند كه نداشتن استعداد ويژه در هنر خاصي ، هرگز به معناي بي استعدادي در همه هنرها  و فنون شناخته شده يا ناشناخته ديگر نيست .هم چنين برآنان است كه سعي و عمل را وا نگذارند و بدانند كه هيچ صدائي دراين كوه ، بي بازگشت نيست . آيا اين سخن خداوند در قران گرامي نيست كه من هيچ عملي را از هيچ مرد و زني ضايع نمي كنم ؟
انّي لا اضيع عمل عامل من ذكراوانثي
( آل عمران / 195 )

و آيا نشنيده ايم كه كار نيكو كردن از پركردن است ؟


آري ، آن را كه ذوق و استعداد خط نباشد ، عجب نيست اگر هرگز به عالي ترين وخوش ترين خط دست نيازد ؛ اما تمرين و تكرار اگر خط اورا خوش نگرداند ، به حتم خوانا مي كند . خوانا نويسي ، مرتبه اي است كه دردسترس همگان است و به تمرين حاصل مي آيد . در نويسندگي و فن و هنر گويندگي و سخنراني نيز كوشش و كارورزي ، زبان و بيان را پخته و روان مي كند ، حتي اگر هيچ بهره اي از استعداد مادرزاد در خطيب و نويسنده نباشد . رواني وپختگي بيان  و قلم ، يكسره موقوف ذوق خداداد نيست . اكنون به امداد همت و مهارت ، داغستان كويررا از گل و گياه مي پوشانند ؛ پس ضمير نا مستعد را نيز پرهيز ابدي از رويش و جوشش نيست . آن چه در گرو استعداد فطري است ، توليد نوشته ها و خطابه هاي برجسته و شاهكاراست ؛ نوشته ها و خطابه هائي كه از هزاران ، يكي قادر به خلق آن است .

گروه سوم ، آنان اند كه يكسره بي نصيب از استعداد ويژه در سخنراني نيستند ، اما برخورداري آنان از اين موهبت خداداد ،  چندان نيست كه راهشان را كوتاه كند . بيشترين نويسندگان و سخنرانان دراين قطارند و از اين شمار . اينان را راهي هموار در پيش است و بختي بلند پيش رو . مردان و زناني كه چنين اند، نه ديو نا اميدي برسرراهشان مي نشيند و نه تند باد غرور ، كلاه ازسرشان مي اندازد . همواره درحال آزمودن بخت خويش اند و هربار ، يك گام به تخت توفيق نزديك تر مي شوند . برايشان است كه در تشحيذ ذوق خويش بكوشند و اين اندك را بسيار كنند و جوي همت بر درخت مقصود بگشايند . ذوق اندك ، به مدد تشحيذ بسيار مي گردد . تشحيذ يا ذوق پروري ، همچون سوهان ، تيغ ذوق را تيزتر مي كند و براي ساختن و پرداختن آماده تر .


راه هاي پرورش و افزايش ذوق ، بسياراست و البته برخي نامشروع و ناهنجار . آلودگي به مخدرات ، راهي است كه برخي آزموده اند و نيك دريافته اند كه درمقابل آن چه دراين راه حاصلشان شده است ، سرمايه هاي بسياري را نيز از كف داده اند . آنان كه جنين ذوق دررحم افيون مي پرورند ، نوزاد ناقص الخلقه اي را برزمين خواهند گذاشت كه هرگز نمي بالد و اگر ببالد ، چندان نمي پايد . حتي اگر ببالد و بپايد ، بيش از سود ، خسارت خواهد افزود و به قول حافظ ، اين كلاه دلكش ، به ترك سر نمي ارزد و به قول سعدي ، شب شراب نيرزد به بامداد خمار .

راه هاي سالم و بهداشتي تشحيذ ذوق ، اندك نيست و شايد بهترين ومؤثرترين راه هاي مناسب براي پرورش ذوق ، برخورد نزديك و دائمي و انس با آفرينش هاي هنري ديداري ، شنيداري و نوشتاري ديگران است .
شنيدن و مطالعه سخنراني هاي ممتاز و هنرمندانه سخنوران بزرگ و آثار نويسندگان بزرگ ، ذوق افزاست . تماشا ، استعداد را شكوفا مي كند . نگاه عميق و متفاوت به اشياء و پديده هاي طبيعي يا انساني ، آغاز منظر يابي و يافتن ديدگاه هاي جديد است و هنر نويسندگي و ايراد خطابه هنرمندانه ، يعني يافتن چشم اندازهاي نو براي ديدارهاي تازه . آنگاه كه توليدات هنرمندانه نويسندگان و سخنوران بزرگ را با دقت مي شنويم و يا به نوشته هاي آن ها مي نگريم ، همه دريچه هاي روح خودرا گشوده ايم تا ببارد برما آن چه بر آفرينندگان ذوق مند باريده است .


خواندن شعر سرشار از جاذبه ، ديدار از يك فيلم تحسين شده و زيبا و مرور پي درپي بر نوشته هاي جاندار و شنيدن سخنراني هاي دلربا ، چنان روحي در انديشه و بيان گوينده و نويسنده مي دمد كه براي هرگونه آفرينش هنري ، صد چندان ، آمادگي مي يابد. مطالعه هميشگي و توأم با لذت جوئي و حفظ و تكرار هرگونه شعري و از هر شاعري كه به روح قوت و به جان صفا مي بخشد ، ذوق افزاست .


بدون ترديد ، براي ورودي هاي جديد به حوزه نويسندگي و سخنوري و ايراد خطابه و حتي براي آنان كه عمري است سخن گفتن و يا نوشتن مونس آنان است ، كيميائي اثر بخش تر از شعر خواني و ختم ديوان هاي ممتاز شعر فارسي براي ذوق پروري نيست .

گاهي تأمل درزبان يك شاعر در يك قطعه شعر ، به اندازه شركت در يك دوره كامل كلاس هاي نويسندگي و فن خطابه ، ذوق آفرين است و دمنده روح در كالبد بيان و خطابه . شعررا بايد خواند و از آن لذت برد و هرازگاه زمزمه اش كرد . همين قدر براي مكيدن  شهد ذوق از ميان گلبرگ هاي كلماتش كافي است . گام هاي پسين ، به كار كساني مي آيد كه مقاصد ديگر دارند . مطالعه ديوان يكي از بزرگان ادب پارسي به كمك يكي از شروح معتبرش ، صد چندان بيان و قلم را جان مي بخشد و بدو نكته ها مي آموزد .

كمترين هداياي شعر به قلم نويسندگان و بيان خطبا ، واژه است . بيفزائيد برآن ، ساختارهاي نو ومتفاوت براي جمله سازي و تزريق ذوق و قريحه .


همه اين مواهب و امدادها ناخود آگاه است ؛ يعني هنگام مطالعه شعر ، مجموعه اي از فعل و انفعالات روحي و زباني در ضمير  ما رخ مي دهد كه خود ازآن بي خبريم ؛ اما به هنگام سخنراني يا نوشتن نامه اي براي دوست خود يا تحرير مقاله اي براي انتشار در مجله اي ، همه آن چه ناخود آگاه از شعر در خود كشيده ايم ناگاه سربرمي آورند و نقاب غيرت از چهره بر مي كشند .

بي هيچ اغراق و افراطي مي توان پاره اي از آثار و فوائد لفظي و معنائي مطالعه مستمر شعررا براي ذوق پروري و افزايش اطلاعات گسترده براي طالبان هنر و فن بيان  ونويسندگان و مولفان چنين بر شمرد :

آشنائي با واژه ها

يافتن ساختارهاي نو و متفاوت براي جمله سازي و انتقال ذوق و قريحه به شنوندگان و بينندگان و مخاطبان آشنائي با انديشه ها و نكته سنجي هاي گويندگان بزرگ فارسي

فراگيري كاربرد فني و درست كلمات در موقعيت هاي متفاوت

يادگيري عملي و كاربردي آرايه هاي سنتي و ابتكاري

به حافظه سپردن و اندوختن ابيات و عبارات شعري ناب كه گاه ، در طي سخنراني ها و نوشته ها ، مي توان ازآن ها بهره گرفت

تقويت حافظه

بازخواني سالم ترين گفته ها و نوشته هاي فارسي كه از هرگونه آلودگي مبرّاست

آشنائي با تعابير ادبي و آموختن آن ها

ديدار و آشنائي با چالاك ترين زبان هاي نوشتاري و گفتاري كه به حتم ، چالاكي انديشه و بيان و زبان سخنران و خطيب و نويسنده را درپي دارد .

لذت جوئي روحي كه هموارساز زمينه براي توليد آفرينش هاي هنري در نويسندگي و سخنراني است .

جذب حلاوت هاي زباني و ملاحت هاي لفظي .

ديدار صميمي و نزديك با صنايع لفظي و معنوي زبان فارسي

كشف نسبت هاي جديد و پيچيده ميان كلمات

آشنائي با ساختمان هاي متفاوت و متنوع جمله سازي

غناي واژگاني و نهايتا ذوق بخشي .

آن چه شماره شد ، اندكي از فوائد صوري ولفظي مطالعه شعر پارسي براي هر نويسنده و سخنران و گوينده اي است ؛ با سودهاي معنوي و معنائي آن اكنون كاري نيست .

از ياد نبايد برد كه وقتي سخن از شعرخواني و ادبيات پردازي مي رود ، شعر و ادبيات معاصررا نيز شامل مي شود . حتي مي توان گفت نويسندگان ديني و خطباي اسلامي ، بيش از ديگران نياز به چنين توصيه اي دارند .

در محيط هاي سنتي كمتر به شعر نو و نو پردازان توجه مي شود ؛ حال آن كه فرزند زمان خويش بودن اقتضا مي كند كه با تحولات زباني و معنائي در شعر و ادبيات آشنا گرديم .

" شعر پارسي " نبايد مارا فقط به ياد مولوي و سعدي بيندازد كه آنان عقبه شعر و ادبيات پارسي هستند نه جبهه آن . شاعران نوپرداز و معاصر ، نمايندگان نسل هاي خود هستند و با مطالعه آثار آنان آشنائي هاي عميق تري با زبان ، عواطف ، خواسته ها و گفتمان نسل نو مي يابيم .

نويسندگان و سخنراناني كه مطالعات ادبي خودرا محصور به مثنوي خواني يا حافظ گرائي مي كنند ، هرگز نمي توانند فاصله زباني و ادراكي خودرا با نسل جديد و نوپا بپوشانند . اگرچه بسياري از نوسرايان و نوگويان ، درگروه هاي متفاوت فكري و انديشه گي قراردارند ، اما مرور آثار ايشان بسيار ضروري است .

بي شك و گمان ، نويسندگان و سخنوراني كه با شاعران و نويسندگان جديد ، يكسره بيگانه هستند و روي خوش به آنان نشان نمي دهند ، زبان و بياني كهنه و نامعمول مي يابند .

شيوه بيان مولوي در مثنوي يا عطار در منطق الطير ، هرچند لطيف و دلكش باشد ، بيشتر برازنده موزه زبان است نه شايسته بازار روز سخن . آنان كه از حافظ و سعدي دل نمي كنند و جز به آنان توجهي ندارند ، دچار زباني آركاييك و موزه اي مي شوند .


هر نويسنده و سخنران و گوينده اي مي تواند به هر سبكي كه مي پسندد بنويسد و سخن بگويد اما آنان كه زبان و بيان معياررا برگزيده اند و خواهان جدائي از استانداردهاي زباني زمان خود نيستند ، گريزي از مطالعه ادبيات معاصرندارند . به سبك مولانا نوشتن و سخن گفتن و ايراد خطابه به نثر و شيوه سعدي ، به كار نوشتنه استعداد هم دارند.معلم ادبيات ،مي تواند به شيوه هايي نه چندان سخت و پرهزينه،دانش آموزان مستعد رابه سمت رشد خلاقيت ادبي و پرورش ذوق هنري،رهنمون شود تا شيريني درك لذت ادبي را درك كنند و به سمت آفرينش آثار خلاقه ي ادبي روي بياورند.

       در زير به برخي از شيوه هايي كه در پرورش خلاقيت ادبي دانش آموزان مي تواند مؤثر باشد و نگارنده در طول سالهاي تدريس آن ها را به كار برده ام اشاره مي شود .
     لازم به ذكر است سعي شده تا حدامكان، از بيان موارد معمول و تكراري كه در همه كلاس ها توسط همه دبيران محترم انجام مي شود پرهيز گردد :

-  ارائه تصوير و خواستن از دانش آموزان كه هر بيتي كه با ديدن اين تصوير به ذهنشان متبادر مي شود بنويسند . امكان دارد اين بيت مريوط به يك جزء تصوير باشد يا حتي جزئي در تصوير با كلمه اي در بيت همخواني داشته باشد .يادم است چند سال پيش تصوير پرنده اي بردرخت را به كلاس برده بودم و از بچه ها خواستم پيرامونش بيت يا پاره اي شعربنويسندويكي از دانش آموزان نوشته بود:
تسبيح گوي او نه بني آدمند وبس                   هر بلبلي كه زمزمه برشاخسار كرد !
ومن به او بيست دادم.
 
- ارائه شعر و درخواست از دانش آموزان كه آن را نقاشي كنند . هر چه مي فهمند و برداشت مي كنند بكشند ، مثلأ :
 
در آن كوير سوخته آن خاك بي بهار                         حتي علف اجازه زيبا شدن نداشت 
نردبان از سر ديوار بلند /صبح را روي زمين مي آرد
آب شد برف زردكوه ِ سپيد                            تكه يخ ها به گريه افتادند
تكه يخ ها چه سر به زيروصبور                       جاي خود را به چشمه ها دادند
آنان كه فانوسشان را /بر پشت مي برند،/سايه هاشان پيش پايشان مي افتد!

 


  -  از آنان بخواهيم ابياتي از شاعران بزرگ مثلا" سعدي حافظ يا مولوي را با مفاهيمي كه تعيين مي كنيم بيابند . مثال : مفهوم ' دوستي – عشق – نفرت – دانش و ...'

-چند بيت بدهيم و از آنان بخواهيم عناصر مرتبط با هم را با فلش به هم وصل كنند،يا هسته ي  مركزي واصلي را مشخص كنند ( آشنا كردن بچه ها به طور غير مستقيم با بيان و بديع و آرايه هاي ادبي )

مثال :
 ني محزون مگر از تربت فرهاد دميد         كه كند شكوه ز هجران لب شيريني 
اين تطاول كه كشيد ازغم هجران بلبل               تا سراپرده ي گل نعره زنان خواهد شد
آسمان باقفس تنگ چه فرقي دارد                 بال وقتي قفس ِ پر زدن ِ چلچله هاست
يوسف  !به اين رها شدن از چاه دل مبند         اين بار مي برند كه زنداني ات كنند
گره به باد مزن،گرچه برمراد رود                    كه اين سخن به مثل باد با سليمان گفت


-   از آنان بخواهيم شاعران و نويسندگان گمنام شهر يا استان خود را معرفي كنند .

- ضرب المثلهاي هم معني يا نزديك به هم را جمع آوري كنند .
 مثال : يك دست صدا ندارد = با يك گل بهار نمي شود . 
سالي كه نكوست از بهارش پيداست=در باغ را كه باز كني تا انتهاش پيداست

- ضرب المثل هايي كه در آن ها يك كلمه تكرار شده جمع كنند بعد مفاهيم آن ها را طبقه بندي كنند . 
مثال : ضرب المثل هايي كه در آنها كلمه ي ' ديوار ' آمده جمع كرده مفاهيم آن ها را جدا جدا بنويسند .


- اصطلاحات جديدي كه در ميان مردم رايج شده را جمع كنند و در مورد مفاهيم آن ها و علل پيدايش آن ها صحبت نمايند .
 مثال : تو ' مود ' چيزي نبودن – آب و روغن قاطي كردن – همه را برق مي گيره ما را چراغ نفتي

- اصطلاحات و ضرب المثل هاي محلي را جمع كنند .
 مثال : آب از تالار پايين كردن : اصطلاح خاص منطقه اردهال و نياسر كاشان به معني فخر فروختن
 
-از آن ها بخواهيم  علت دوست داشتن يا دوست نداشتن فلان درس را با حس خودشان بنويسند

- بخواهيم هربار يك شاعر كلاسيك ناشناخته يا يك شاعر نوپرداز ناشناخته را خيلي كوتاه معرفي كنند

- تشكيل انجمن هاي ادبي در مدارس

- با ابيات هر شعر ( مثنوي ها ) مشاعره كنند .

- برگزاري همايش هاي ادبي هر ساله در مدارس با حضور معلمان يا اساتيد برجسته و شاعران محلي يا استاني .

- استفاده از روش همانند سازي براي سنجش ترس ها ،شادي ها –،آرزوها و تخيلات بچه ها .
 مثال : خيال كنيد مثل يك سطل در وسط يك چاه گير كرده ايد احساسات و آرزوهاي خود را بيان كنيد .

- در نظر گرفتن حجم انشا ونوشته  با توجه به مفهوم و محتوا و زيبايي هاي آن و تشريح اين موضوع براي دانش آموزان .

- ساختن پيام كوتاه ( sms  ) با استفاده از نيروي تخيل  يك موضوع بدهيم مثل ' دوستي ' و از دانش آموزان بخواهيم جملات كوتاه با معنا و زيبا در مورد آن درست كنند .


        - تهيه شعر از وبلاگ شاعران توسط بچه ها و ارائه آن در كلاس .

- نصب تابلوي ويژه نوشته هاي دانش آموزان در مدارس

- توجه ويژه به ادبيات معاصر به لحاظ ارتباط بيشتري كه دانش آموزان با شعر و نثر نو برقرار مي كنند و استفاده از آن جهت ورود به دنياي وسيع ادبيات گذشته . خوانش شعرونثرهاي معاصر،بردن صداي شاعران معاصر در كلاس درس يا حتي دعوت از آن ها براي حضوردركلاس (درصورت امكان)

- ديدار با شخصيت هاي ادبي منطقه .

- معرفي سايت هاي ادبي و آموزش روش ورود به آن ها با استفاده از كامپيوتر مدرسه به دانش آموزان .


- اختصاص بخش كوتاهي از كلاس ، به ادبيات جهان 
- تهيه ي دفتري از بريده هاي روزنامه ها (شعر و نثر ادبي كوتاه) و ارائه دركلاس

- انجام بازي هاي ادبي مثلأ يك كلمه مي دهيم و از آنان مي خواهيم اولين چيزي را كه با شنيدن آن كلمه به ذهنشان مي رسد بيان كنند . 
مثال : اولين چيزي كه با شنيدن كلمه خيابان به ذهنتان مي رسد بيان كنيد،نفربعد با كلمه اي كه نفراول گفته و همينطور تا آخر. درپايان با زنجيره اي ازكلمات نامربوط مواجه مي شويم كه همينجا مي توانيم بحث حلقه ي تداعي ها و حلقه هاي گم شده دربعضي نوشته ها را برايشان مطرح سازيم.

- پنج تا كلمه بنويسيد كه اول وآخر آن " د" باشد.

- براي كلمات " آواز و پرواز"  چند تا قافيه بسازيد

- چند كلمه بگوييد كه آخر آن ها " ان" غير جمع باشد

- چند كلمه بنويسيد كه اول آن ها "آر" باشد

- چند كلمه بنويسيد كه آخر آن ها " ور " باشد

- چند كلمه بنويسيد كه حرف  اول وآخر آن ها يكي باشد


- انجام مشاعره از شعرهاي كتاب

- انجام مشاعره از حافظه


- انتخاب شعرهاي شاعران مطرح براي حفظ كردن توسط دانش آموزان ودادن جايزه به آن ها سركلاس درس

- برگزاري مسابقه ي  روخواني شعر شاعران مطرح در برنامه صبحگاه مدرسه درروزهاي بزرگداشت شاعران،مثلأ روزحافظ،يا مولوي وسعدي و.... كه در طول سال تحصيلي هم هست

- برگزاري مسابقه ي  روخواني از روزنامه ها در صبحگاه مدرسه يا كلاس درس

- برگزاري مسابقه ي روخواني از كتب درسي

- گفتن ديكته از كتب غير ادبي

- آوردن روزنامه سركلاس توسط بچه ها و جداكردن كلمات مشكل و غلط هاي ديكته اي و نگارشي توسط ايشان

- برگزاري دوره هاي فشرده وساده ي مقاله نويسي در سطح مدرسه درساعات فراغت دانش آموزان

- ارائه ي نمايش از درس هاي ادبيات براي مراس مدرسه يا ارائه دركلاس درس

- ارائه ي يك شعر كوتاه در ابتداي هركلاس به انتخاب خود دانش آموزان. از قبل با آن ها هماهنگ شود كه هربار يكي اين مهم را انجام دهد

- نوشتن داستان از دروس

- جمع كردن كليه ي نوشته هاي مسير خانه تا مدرسه وتوجه با نگارش و ديكته ي آن ها وارائه دركلاس. اين نوشته ها از تابلوهاي سردر مغازه ها تا پلاكارد و ديوارنويسي و... است.اين  مورد دقت وتوجه دانش آموزان راتقويت مي كند.


- ارائه ي سي دي هاي مربوط به ادبيات در كلاس  و تهيه ي خلاصه ي آن ها توسط دانش آموزان

-تهيه ي روزنامه ديواري يا نشريه از مراسم محلي .
مثلأ :مراسم بيل گرداني درنيم ور   يا قالي شويان مشهد اردهال


- بازديد از اماكن تاريخي ،ادبي منطقه و برگزاري مراسم كوتاه شعرخواني در آن جا

- اختصاص نمايشگاه به آثار ادبي بچه ها شامل :ماكت ابنيه و اماكن تاريخي،ادبي و آرامگاه شاعران- مجسمه –روزنامه ديواري و نشريه – كتاب و.....

- معرفي كتاب هاي جديد وقديم و  امانت دادن آن براي مطالعه به بچه ها

 

البته راه هاي فراوان ديگري هم براي پرورش خلاقيت ادبي دانش آموزان هست  كه حتمأ همكاران خوبم در كلاس هاي درس آن ها را به كار مي برند و اين موارد گوشه اي از فعاليت هايي است كه مي توان در اين زمينه در كلاس هاي ادبيات انجام داد . البته ذكر اين نكته هم ضروري است كه نگارنده به فرصت محدود كلاس هاي ادبيات وزبان فارسي و فراواني مطالب درسي واقف است و مي داند كه تدريس يك درس و ارائه ي مفيد آن وانجام تمام خواسته هاي كتاب و دانش آموزان چه در دوره ي راهنمايي وچه دبيرستان چه اندازه زمان بر و سخت است اما همكاران عزيز توجه دارند كه همه ي مطالب گفته شده دركتاب فقط و فقط يك هدف نهايي دارند و آن هم ايجاد التذاذ ادبي و پرورش ذوق هنري و ادبي دانش آموزان است و بر ماست ولو خيلي اندك،بخشي از زمان كلاس را به اين مهم اختصاص دهيم.

( نتيجه )

    بر اساس تحقيقات و تجربيات روشن مي شود كه مدرسه يكي از مهمترين مكان هاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان است .و در اين راستا كلاس ادبيات به لحاظ ارتباط بيشتر و لطيف تري كه با درون آنان دارد ، مي تواند در شكوفايي و گسترش خلاقيت ادبي و ذوق هنري آنان مؤثر افتد . 
    برمعلمان ادبيات است كه با شناخت راه هاي تقويت خلاقيت و شناخت موانع آن در پيشرفت اين مؤلفه در دانش آموزان تلاش نمايند . در اين مسير به نظر مي رسد انجام فعاليت هاي تازه و ذوق برانگيز كه پاره اي از آن ها در اين نوشته اشاره شد كار گشا خواهد بود .


منابع :


-  بيدمشكي ، مريم .(1385).  ' خلاقيت و آموزه هاي ادبي '، رشد معلم 5 ، بهمن .ص 18

-  بودو  ، آلن .(1358).  خلاقيت در آموزشگاه . ترجمه علي خان زاده . تهران : انتشارات شركت سهام چهر
-   زاهدي،زهره.(1382).يك گام تامهتاب ويونگ.چاپ اول.تهران:سوگند

-  عليپور،  بيژن و شميسا ، علي .(1376). پرورش خلاقيت . تهران : نشر دكلمه گران

- ماهنامه ي آموزشي  تربيتي پيوند ،  شماره 326 ،  انتشارات سازمان مركزي انجمن اولياء و مربيان  وزارت آموزش و پرورش ،  تهران ،  آذر 1385

-  ماهنامه ي پرورشي تربيت ،  سال بيستم ،  شماره 2 ، انتشارات وزارت آموزش و پرورش ،  تهران ، آبان 1383

-  فصلنامه ي رشد مديريت مدرسه،دوره ي پنجم،شماره پي درپي 41 ،انتشارات وزارت آموزش وپرورش،تهران،دي ماه 1385

منبع :

http://www.adab.tama.ir/myfolder/10002/files/khalagheyat.doc


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۵۸ ] [ مشاوره مديريت ]
تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي : 6 - تمرين كشف و پرورش ذوق و استعدادهاي نهفته ( 3)

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۶ - تمرين كشف و پرورش ذوق و استعدادهاي نهفته ( ۳)

روشهاي پرورش خلاقيت

مي توان موهبت خلاقيت را با بلا استفاده گذاردن پژمرده نمود و يا با مبادرت به فعاليت هائي كه بيشترين امكان را براي پرورش قدرت تصور خلاق به وجود مي آورد، و خاصه باتمرين دادن مداوم، آن را توسعه داد.
در اين كه اين استعداد را مي توان پرورش داد ترديدي وجود ندارد. روانشناسان از مدتها قبل اين اعتقاد را كه هر استعداد اساسي را مي توان تربيت نمود- و حتي استعداد متوسط را مي توان با تمرين پرورش داد - پذيرفته اند. با تمرين حساب ذهني، بزرگسالان مي توانند قدرت محاسبه خود را بيش از دو برابر كنند. در مورد اثر تمرين بر روي حافظه، بسياري از طريق تمرين قدرت يادآوري خود را دو برابر كرده اند.
حتي خصوصيات عاطفي را مي توان از طريق تمرين بهتر كرد. هر چه بيشتر مهرباني كنيم مهربان تر مي شويم. با تمرين شادي خود شادتر مي شويم. حتي شوخ طبعي با آموزش توسعه مي يابد و اين موضوع از نتايج دروسي كه براي تربيت كمدين ها در برخي دانشگاهها تدريس مي شود، مشخص شده است.
تمرين هم براي پرورش مغز و هم براي پرورش جسم لازم است. والت ديسني توصيه مي كند كه به دستگاه تصور خلاق خود به عنوان عضلات مغزي بنگريم. عضلات بدن هر چه بيشتر كار كند به جاي آن كه تحليل رود بيشتر پرورش مي يابد. درست مثل عضلات و ارگانهاي جسمي، هوش و ذكاوت بدون تمرين فرسوده مي گردد.
وقتي شكسپير درباره « مزاياي غني تمرين خوب » سخن گفت اشاره داشت كه تمرين بر حسب درجه ارزش تغيير مي كند. بهتر از همه انجام واقعي كار است - يعني تركيب كردن عملي كوشش با قدرت تصور. بدين ترتيب قدرت خلاقيت محفوظ مانده و يا بازيافت مي شود - و در واقع براي رشد برانگيخته مي گردد.
1- تجربه براي ايده جوئي سوخت مي سازد

براي پرورش خلاقيت، مغز نه تنها به تمرين نياز دارد بلكه به وسائلي كه با آن بتوان به بهترين وجهي ايده ها را تشكيل داد محتاج است. غني ترين سوخت براي ايده جوئي عبارت از تجربه است.
تجربه دست اول مطلقا غني ترين سوخت است زيرا امكان اين كه در مغز ما بماند و در موقع نياز به خاطر آيد زيادتر است. تجربه دست دوم - مانند خواندن سطحي، گوش دادن يا تماشا كردن - سوخت ضعيف تري را تشكيل مي دهد.
در سن دوازده سالگي توماس اديسون در ترن ها شكلات مي فروخت. وقتي فقط 14 سال داشت يك روزنامه منتشر مي كرد. در مواقع بينابين سبزيجات خريد و فروش مي كرد و وقتي هنوز كمتر از 20 سال داشت در تلگرافخانه كار مي كرد. آنقدر مطالب دست اول آموخت كه وقتي 22 ساله بود نوار اونيورسال سهام را تكميل نموده آن را به موسسه تلگراف آمريكا به 40000 دلار فروخت. چنين تجارب دست اول است كه دليل ركورد خلاقيت مادام العمر اديسون را توجيه مي كند.
مسافرت يك نوع تجربه است كه به تغذيه قدرت تصور كمك مي نمايد. نكات برجسته در حافظه ما باقي مانده قدرت تداعي ما را تقويت مي نمايد - بطوري كه سالها بعد ممكن است مغزمان ايده اي خلق كند كه اگر جائي نرفته بوديم و چيزي نديده بوديم اين خلاقيت امكان نمي داشت.
ارزش خلاقيت مسافرت بستگي به كوششي دارد كه در مورد آن بكار مي بريم. يك متخصص خلاقيت وقتي به مسافرت دور دنيا مبادرت نمود، نه تنها از مشاهدات خود بلكه از ايده هائي كه هر روز تدبير مي نمود يادداشت بر مي داشت. اين يادداشتها ارزش كاربردي اين سفر را به مقياس وسيعي ارتقاء بخشيد. وي كرارا از اين يادداشتها در نوشته هايش براي روزنامه هاي مختلف كه خوانندگان زيادي داشت، استفاده مي كرد.
نوعي از مسافرت كه هميشه قدرت تصور را بكار وامي دارد عبارت از سفر به نقاط دورافتاده است. در اين مسافرتها به جاي اتكاء به وسائل موجود در نقاط آبادتر از قبيل هتل ها، رستورانها و غيره شخص مصائب را تحمل نموده، به خود متكي بوده و بهتر قادر خواهد بود كه ايده هاي جديد تدبير كند.
خانه بدوشي و آوارگي مردم بسياري را خلاق تر از آن كرده است كه در صورت داشتن يك زندگي مرفه مي توانستند بدان نائل آيند. يك نمونه برجسته آن يوجين اونيل درام نويس آمريكائي است كه زندگي خويش را با كار در سراسر آمريكاي جنوبي و اروپا اداره مي كرد. بدين ترتيب وقتي 24 ساله بود كوهي از معدن طلا در مغز خود ذخيره نمود كه قدرت تصورش، طلائي را كه با آن نمايش هايش را پربار مي نمود تصفيه مي كرد.
مسافرتهاي ما چه به اقصي نقاط جهان و چه به حومه شهرمان، به تجربه ما مي افزايد و همچنين قدرت تداعي ما را تحكيم مي بخشد. مسافرت فكر ما را باز نموده و قدرت ايده جوئي را تقويت مي كند.
تماس هاي شخصي نيز براي تغذيه و تهييج تصور ما مي تواند بسيار مفيد واقع گردد. اين موضوع بخصوص در صورت تماس ما با كودكان بيشتر صادق است.
بزرگسالاني كه حرفه شان آنان را با كودكان در تماس قرار مي دهد نمونه زنده اي از اثبات اين واقعيت است. بزرگسالان مي توانند در نتيجه كار با كودكان از لحاظ قدرت تصور رشد كنند. مربيان كودكستان و كلاس هاي پائين دبستان به طور استثنائي خلاق هستند. آزمايش هاي استعداد نشان مي دهد كه 58 درصد اين مربيان در زمينه قدرت تصور خلاق در مقايسه با ساير حرفه ها به نحوي غيرعادي برترند.
براي بدست آوردن بيشترين استفاده از كودكان در زمينه خلاقيت، بايد خود را با آنها نزديك كرد. بايد با آنها صميمانه برخورد نمود همان گونه كه خانمي قدرت تصور خود را با درآميختن با كودكان در يافتن وجوه تشابه تقويت مي كرد.وقتي وي با اتومبيل كودكان را به تفريح و تفرج مي برد با آنان به اين بازي مي پرداخت كه هر چه مي بينند تشريح كنند
- نه بر حسب تشريح مستقيم بلكه با به خاطر آوردن چيز ديگري كه تداعي مي شود.
« اگر گفتيد اين دره مثل چيست ؟»
يكي مي گفت « مثل لحافي است كه در گهواره بچه است - آن طوري كه راه راه هايش قرار گرفته است.»
ديگري مي گفت « مثل بلوك هاي ساختمان است كه پهلوي يكديگر قرار گرفته اند. »
روزي كه ابرهاي سفيد در آسمان پراكنده اند منبع بي انتهائي از تصورات است - هيولاها، گاوهاي وحشي، پرندگان، ماهي ها. يك غروب آفتاب عبارت است از كافه گلاسه توت فرنگي كه عاقبت به كاكائو تبديل مي شود.
نكته قابل توجه عبارت از آن است كه ارزش خلاقيت تماس با كودكان بيشتر بستگي به طرز تلقي بزرگسالان دارد. اگر با آنان با نظر حقارت سخن گوئيم به سرعت ما را ساكت خواهند كرد. ليكن اگر بتوانيم لنگر تصور بزرگسالي خود را رها كنيم با انان در افق زيبائي از تخيل وارد مي شويم....
2- بازي هاي فكري - حل معما و جدول

عده زيادي از مردم مقدار زيادي از وقت خود را صرف بازي هاي مختلف مي كنند. بعضي از اين بازي ها به پرورش قدرت تصور كمك نموده و بعضي به اين استعداد كمكي نمي كنند.
در حدود 250نوع بازي نشسته وجود دارد. تجزيه و تحليل نشان داده است كه فقط 50 بازي حاوي تمرينات خلاق اند.
همچنين خلاقيت به مقدار زيادي بستگي به نحوه ي بازي دارد. مثلا در بازي شطرنج مي توانيم « بازيكنان كتابي » باشيم و تمام حركات را با كمك حافظه انجام دهيم و يا آنكه هر حركت را به يك حادثه جوئي جسورانه خلاق مبدل كنيم چنان كه بعضي از بهترين شطرنج بازان چنين مي كنند بدين معني كه به جاي بازي كردن بر طبق عادت، مي كوشند روش هاي جديد و جسورانه اي براي رسيدن به هدف به كار برند. اين باعث مي گردد كه بازي، تفريحي تر و تمرين فكري بهتري شود.
بعضي ادعا مي كنند كه بازي چكرز (جنگ نادر) تمرين خلاقيتي بيش از شطرنج فراهم مي كند. اينان با ادگار الن پو توافق دارند كه مي گويد « در شطرنج كه قطعات آن داراي حركات مختلف و غريب مي باشد، آنچه پيچيده است با آن چه عميق است اشتباه گرفته مي شود. در چكرز هر امتيازي كه هر طرف به دست مي آورد با فراست برتر كسب مي گردد.»
از بين بازي هاي مباحثه اي، مسابقه « بيست سوالي » براي كساني كه صرفا جواب بلي يا نه مي دهند تمرين خلاقي نيست ليكن سوال كننده مجبور است فكر خود را با انرژِي فراوان براي جستجوي راه هاي مختلف به اين سو و آن سو به حركت درآورد. بازي هاي ديگري هستند كه براي تمام شركت كنندگان در آن، تمرين خلاقي محسوب مي شوند.
بازي هاي در هواي آزاد، بر حسب آن كه چگونه انجام شدند، ممكن است مغز ما را كم و بيش تمرين دهند. يك مجري برنامه هاي تلويزيوني كه برنامه هائي درباره ماهيگيري اجرا مي كرد ادعا مي كند كه در ماهي گيري بيش از هر ورزش ديگري تصور خلاق مورد استفاده قرار مي گيرد. وي مي گويد، «از عصر حجر وقتي بقاي انسان اوليه به قدرت تصور وي بستگي داشت، تا اين عصر مدرن، موفقيت در تعقيب ماهي بستگي به قدرت ماهيگير در استفاده از استعداد خلاقيتش داشته است.»
توماس اديسون، بر طبق گفته فرزندش چارلز، به حل معما به عنوان تمرين در خلاقيت اعتقاد زيادي داشت. اين روزها مي توان تمرين خلاقيت را با استراحت توأم نمود مثلا بعضي جداول كلمات متقاطع، بسيار مبارزه طلبانه بوده، براي آنها لازم است مغز خود را مجبور به كار خلاق كنيم و اين خود خلاقيت ما را به نحو بارزي پرورش مي دهد.
يك تمرين باز هم با حرارت تر عبارت از ايجاد و افشاي رمزها است. به عنوان يك سرگرمي، علم مخابرات رمزي به اندازه مصر قدمت دارد. افرادي كه كريپتوگرام ها (نوشته هاي رمزي) را به عنوان سرگرمي براي خود انتخاب مي كنند نه تنها خلاقيت خود را تا سرحد امكان تمرين مي دهند بلكه خود را براي مشاغلي در اين زمينه كه در هر كشوري يك وسيله دفاعي است، آماده مي كنند، خاصه اين كه در هنگام جنگ مسئوليت هاي اساسي به آنان داده مي شود.
3- سرگرمي ها و هنرهاي زيبا

در حدود 400 سرگرمي شناسائي گرديده است كه غالب آنها مربوط به جمع آوري اشياء و نه خلاقيت مي باشد. سرگرمي هاي مربوط به جمع آوري اشياء منجر به ازدياد دانش و پرورش قوه قضاوت است نه برانگيختن قدرت تصور. از آنجا كه سرگرمي ها در ميزان تمرين خلاقيتي كه فراهم مي كنند داراي تنوع زيادي هستند، مي توان سرگرمي هائي را كه مستلزم كوشش قدرت تصور است انتخاب نمود.
به طور كلي كارهاي دستي تمرين خلاقيت بيشتري از جمع آوري اشياء فراهم مي سازند. به نظر مي رسد كه نسبت معكوسي بين فعاليت مغزي و فعاليت دستي مناسب وجود دارد. طبق گفته آلفرد نورت وايتهد « عدم استفاده از كارهاي دستي يكي از علل رخوت فكري اريستوكرات ها است. »
كارهاي دستي براي ما از نظر خلاقيت داراي اثر بيشتري خواهند بود در صورتي كه خود هم طرح را به وجود آوريم و هم آن را اجرا كنيم. اين مطلب در مورد سبد سازي، تكه دوزي،منبت كاري، فلز كاري، مدل سازي و تعداد زيادي از كارهاي دستي ديگر صادق است.
به همان ترتيب تبديل وسائل خراب و بي مصرف به اشياء مفيد يا تزئيني براي خلاقيت بسيار موثر است.
ما مي توانيم قدرت تصور خود را با سعي در ابداع سرگرمي هاي جديد افزايش دهيم.
يك چنين ابداعي به وسيله دانشمند جواني در يك آزمايشگاه تحقيقاتي در وقت اضافي ناهار انجام گرفت كه طي آن وي يك مدل كشتي را از شيشه ساخت. چه آموزش سختي براي قدرت تصور وي بود كه طرح خويش را ابداع نموده و سپس در هر مرحله راه هائي اختراع كند تا بادبان و دكل و طناب ها را از سيليكاي مذاب بسازد.
بسياري از خلاقان بزرگ ادبيات سرگرمي هاي خلاق داشته اند. ويكتورهوگو هم اثاثيه خانه مي ساخت و هم آنها را طراحي مي نمود. وي نه تنها نقاشي مي كرد، حتي از تبديل يك قطره مركب تر، به يك طرح مجذوب كننده لذت مي برد. يكي از اين طرح ها عنكبوتي در يك تار است كه در ان تعداد زيادي عنكبوت ريز به روي تارها در حركت اند.
هنرهاي زيبا مستلزم كاربرد قدرت تصور است زيرا چنان كه ارسطو بيان مي دارد، « بايد چيزي را به عرصه وجود درآورد.» اين مطلب در مورد موسيقي، مجسمه سازي، نقاشي و حتي رقص هنري صادق است. ليكن نتيجه خلاقي كه از يك هنر به دست مي آوريم بستگي به چگونگي اجراي آن دارد. مثلا وقتي به طور غير فعال به موسيقي گوش مي دهيم تنها حالت انگيزش قدرت تصور را به وجود آورده ايم ليكن وقتي بكوشيم آهنگ بسازيم خلاقيت خويش را به نحوفعالي به تمرين درمي آوريم.
نقاشي در به تحرك درآوردن قدرت تصور به خطا نمي رود. هر حركت قلم مو، قلم يا مداد گرايش به بكار انداختن قدرت خودكار ما كه موسوم به تداعي معاني است دارد. نقاشي را مي توان به بازي كردن با الكتريسيته تشبيه نمود. يك قسمت نقاشي را دست بزنيد فورا در قسمت ديگر آن اثر مي گذارد.
4- خلاقيت با مطالعه پيشرفت مي كند

چنان كه فرانسيس بيكن فيلسوف و نويسنده انگليسي قرن شانزدهم اظهار داشته است، « مطالعه انسان را كامل مي كند ». مطالعه قدرت تصور را تغذيه مي كند ليكن براي آنكه از مطالعه حداكثر استفاده را ببريم، بايد مطالب مناسب براي مطالعه انتخاب كنيم و يك آزمايش براي آنكه چه مطالبي بخوانيم عبارت از پرسش اين سوال است، « آيا اين مطلب تا چه حد تمرين خوبي براي مغز خلاق من فراهم خواهد ساخت ؟»
قدرت تصور ما با داستان هاي خيالي مناسب، از نوع آثار ديكنز، دوما،كنراد و كيپلينگ برانگيخته مي شود. معذالك اغلب رومان هاي كم اهميت تر چيزي جز سرگرمي هاي مطبوع به وجود نمي آورد. با اين وجود داستان هاي اسرارآميز امكان فراهم نمودن تمرينات خلاق مناسب را بهتر فراهم مي كند - در صورتي كه آنها را چنان بخوانيم كه گويي در رل قهرمانان داستان شركت مي كنيم نه آنكه فقط به عنوان تماشاچي - و خاصه آنكه به محض پديدار شدن سرنخ ها خواندن را متوقف نموده براي كشف آنكه « چه كسي مجرم است ؟» فكر كنيم.
داستان هاي كوتاه اساسا به اين علت كوتاه اند كه مقدار زيادي از مطالب را به قدرت تصور خواننده واگذار مي كنند. براي به دست آوردن حداكثر تمرين خلاقيت از داستان هاي كوتاه بايد بكوشيم كه با خواندن قسمت اول داستان و فكر كردن درباره قسمت آخر و نوشتن آن، داستاني متفاوت از داستان اصلي نويسنده و بهتر ازآن خلق كنيم.
پربارترين نوع خواندن عبارت از خواندن بيوگرافي است. زندگي هر كس كه ارزش انتشار داشته باشد ممكن نيست حاوي ركورد الهام بخشي از ايده هاي ابداعي نباشد.
بسياري از ما هنگام خواندن مغز خود را صرفا مانند اسفنج به كار مي بريم. به جاي چنين حالت غيرفعالي بايد به كوشش فعال بپردازيم بدين ترتيب كه به اندازه كافي انرژي به كار بريم تا قدرت تفكر خلاق خويش را به كار اندازيم. ژرژ برناردشاو در اين كار آنقدر پيش مي رفت كه خلاصه اي از هر كتاب را حتي قبل از گشودن آن مي نوشت.
بطور كلي در امر مطالعه بايد بين اطلاعات و تنوير فكري تمايز قائل شد - تمايزي كه تعيين مي كند تا چه اندازه خواندن قدرت تصور خلاق را پرورش مي دهد. براي كسب تنوير فكري بايد هنگام خواندن تعمق كنيم. بدين ترتيب از طريق خواندن ايده هاي بيشتري به ما روي مي آورند. غالبا اين ايده ها به وسيله عباراتي كه كاملا با فكر خلاق حاصله نامربوط است، شعله ور گشته به خاطرمان مي آيند.
يادداشت برداري در حين مطالعه، تمرين خلاقيت بسيار بهتري به وجود مي آورد. يكي از محاسن اين كار آن است كه در ما انرژي بيشتري القاء مي كند. در كتاب بيوگرافي مارك تواين، آلرت بيگلوپين (1) نويسنده كتاب مي نويسد، «در روي ميز كنار تخت خود، بر روي تختخواب و بر روي جا كتابي هاي اتاق بيليارد كتاب هائي را كه بيش از همه مي خواند نگاهداري مي كرد. تقريبا تمام كتاب ها داراي يادداشت هائي بود كه به صورت حاشيه نويسي، پيش گفتارهايي درباره عناوين و يا اظهار نظرهاي نهائي ظاهر مي شد.
اين كتاب ها را بارها خوانده بود و به ندرت اتفاق مي افتاد كه در هر بار خواندن مطلب جديدي نداشته باشند.»
پرفسور هيوز ميرنز(2) يكي از پيشگامان تدريس خلاقيت، بدين طريق موضوع را خلاصه مي كند. « طرز صحيح خواندن سرشار از ويتامين است. آنان كه از واحدهاي انرژي زاي آن بي بهره بوده اند ممكن است بعدها از كوتاهي عمر رنج ببرند. معذالك بايد صادقانه قبول كنيم كه بسياري توانسته اند از جانشين نزديك آن يعني تجربه غني تغذيه نمايند، ليكن اين به يك روند بسيار طولاني تري نياز دارد.»
5- نويسندگي به عنوان يك تمرين خلاقيت

با نويسندگي مي توان به نحو بارزي قدرت تصور را پرورش داد. آزمايش هاي علمي « روان بودن در نويسندگي » را به عنوان يك شاخص اساسي استعداد خلاقيت ارزيابي نموده است. بعضي متخصصين خلاقيت تاكيد دارند كه « تمرين نويسندگي جزء لايتجزاي هر كوشش واقعي براي بهره وري مغزي است.»
لازم نيست كه ما نويسنده به دنيا بيائيم تا نويسنده شويم. هر نويسنده اي روزي آماتور بوده است. ماتيوآرنولد نويسنده و منقد انگليسي قرن نوزدهم، كه روزي يك بازرس مدارس بود، ناگهان خود را به عنوان يك نويسنده غرق در شهرت يافت. انتوني هوپ بدوا يك وكيل دعاوي موسوم به هاكينز بود. ژوزف كنراد قبل از آنكه به عنوان يك رمان - نويس مشهور گردد 16 سال به دريانوردي مشغول بود. كانن دويل (3) كه پزشك بود داستان شرلوك هلمز را به عنوان سرگرمي نگاشت. اي - جي - كرونين (4)، رمان نويس انگليسي و نيز اليور وندل هلمز، نويسنده آمريكائي قرن نوزدهم پزشك بودند. چارلز لمب نويسنده و منقد انگليسي كه در قرون هجدهم و اوان قرن نوزدهم مي زيست مدتها به عنوان يك منشي كار مي كرد و نويسندگي را به عنوان سرگرمي و رفع ملالت شروع نمود. استفن ليكاك (5) فكاهي نويس كانادائي سالها در دانشگاه مگيل به تدريس علم اقتصاد اشتغال داشت تا آنكه دريافت كه قلم او مردم را به خنده مي اندازد. لانگ فلو(6) نويسنده و شاعر نامدار آمريكائي قرن نوزدهم بدوا دبير زبان بود. آنتوني ترالوپ رمان نويس انگليسي قرن نوزدهم بازرس پست بود. هرمن ملويل رمان نويس امريكائي قرن نوزدهم مدت بيست سال يك كارمند گمنام گمرك بود.
بررسي هاي اخير نشان مي دهد كه در ايالات متحده در حدود 2500000 نفر مي كوشند نويسندگي را حرفه خود قرار دهند. بسياري از آنان كه انتظار موفقيت بيش از حد سريعي را دارند از گردونه خارج خواهند شد يعني مايوس شده كنار خواهند رفت. ليكن عده زيادي طبق گفته سردبير مجله « رايتر» در دراز مدت موفق خواهند بود. وي چنين ارزيابي مي كند كه « در مقابل هر فردي كه در نويسندگي موفق شده، شهرت يافته، درآمد قابل توجهي كسب مي كند، حداقل 30 يا 40 نفر هستند كه درآمدهاي مناسبي داشته و يا با چند ساعتي كار در روز درآمد خويش را تكميل مي كنند.»
اگر قدرت تصور خود را به كار بريم، نيازي نيست كه از شكست هاي موضعي مايوس شويم. كافي است خود را به جاي بزرگترين نويسندگان قرار دهيم تا دريابيم كه آنان چگونه در باراني از ملامت ها مقاومت نمودند. سامرست موام نويسندگي را وقتي 18 ساله بود شروع نمود ليكن ده سال طول كشيد تا توانست درآمدي كه كفايت زندگي اش را مي كرد به دست آورد.
حتي اگر هرگز نويسندگي را حرفه قرار ندهيم، راههاي متعددي از طريق نويسندگي به نحو آماتور وجود دارد كه مي توانيم به وسيله آن استعداد خلاقيت خويش را بالا بريم.حتي نامه نويسي ممكن است در صورتي كه به نحو صحيحي انجام شود آموزش مفيدي فراهم سازد.
بعضي با نوشتن جملات مناسب در مورد داستان هاي مصور از نويسندگي نتايج مفيد و موفقيت آميزي بدست مي آورند. بعضي ديگر با جداكردن تصويري از يك مجله و نوشتن داستاني درباره آن تمرين نويسندگي مي كنند. خانمي كه از آگهي هاي تجارتي راديو و تلويزيون نارحت مي شد آگهي مربوطه را مجددا مطابق ذوق خود مي نوشت.
يك مهندس صنايع كه هرگز نويسندگي نكرده بود در دانشگاه بافالو امريكا يك دوره آموزشي در خلاقيت گذراند. مربي وي از او خواست كه داستاني براي كودكان بنويسد.
وي داستاني نوشت كه براي هر كودكي لذت بخش بود. اين مي تواند نشانه آن باشد كه همه ما در خود استعداد نويسندگي داريم حتي اگر به نويسندگي مبادرت نكرده و فكر كرده ايم كه هرگز قادر به اين كار نخواهيم بود.
مي توانيم قدرت تصور خود را با بازي با لغات ورزش دهيم. به عنوان مثال، يافتن مترادف لغات ممكن است به صورت يك بازي مهيج باشد همان گونه كه گروهي از افراد با سنين مختلف شبي را با فكر كردن و يافتن مترادف هاي لغت « سطحي » گذراندند اين گروه 22 مترادف مختلف به غير از آنهائي كه در واژه نامه وجود داشت يافتند.
اين نوع بازي همچنين بازي دو نفره خوبي را تشكيل مي دهد. دو نفر در مورد يافتن مترادف هاي لغت « فراست » 38 لغت يافتند. دو نفر ديگر كه با آنان در اين مورد مسابقه مي دادند هنگام مسافرت با يك قطار 72 مترادف براي لغت مزبور پيدا كردند.
يك تمرين جالب ديگر عبارت از ايجاد تشبيهات است كه مي توان صفاتي را انتخاب نموده تشبيهات مناسبي براي آن يافت.
6- تمرين در حل خلاق مسائل

مستقيم ترين روش براي پرورش خلاقيت از پرداختن به كار خلاق يعني واقعا تدبير نمودن راه حل براي مسائل مشخص حقيقي است.
در صدها دوره آموزشي، پرداختن به كار خلاقيت اساس اين دوره ها را تشكيل داده است. به عنوان يك قاعده، در چنين دوره هائي تدريس اصولي خلاقيت با شركت فعالانه دانشجو در حل مسائل همراه بوده است. نتيجه بخش بودن تدريس خلاقيت به طور علمي از طريق يك پروژه تحقيقاتي در دانشگاه بافالو به وسيله دكتر ارنولد مدو و دكتر سيدني پارنز مورد ارزيابي قرار گرفته است. بدين ترتيب كه دانشجوياني كه دوره هاي دانشگاهي در حل خلاق مسائل را گذرانيده اند با دانشجويان مشابه كه چنين دوره اي را نگذارنده بودند مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج به نحو روشني تاييد مي كند كه استعداد خلاقيت به نحو قابل توجهي با گذراندن يك ترمي دانشگاهي در حل خلاق مسائل ارتقاء مي يابد.
مهم ترين آزمايش اين پروژه نشان داده است كه آنان كه دوره مزبور را گذرانده بودند در خلق ايده هاي ابداعي 94 درصدد بهتر از آنان كه اين دوره را نگذرانده بودند قادر به خلاقيت بودند. اين آزمايش ها بر پايه تعداد ايده هاي ايجاد شده در زمان معيني قرار داشت. محققين مربوطه ايده هائي را « خوب» تشخيص دادند كه بالقوه مفيد و نسبتا ابداعي بودند. گزارش هاي اين طرح تحقيقاتي در نشريات علمي انتشار يافته است.
سوالات

1- از مسافرت هائي كه رفته ايد كدام يك در برانگيختن قدرت تصورتان موثر بوده است؟
دلائل آن را تجزيه و تحليل نموده شرح دهيد چرا ديگر مسافرت ها مثمر چنين نتيجه اي نبوده اند.
2- اعتقاد داريد كه كودكان بايد در « تظاهر » نمودن هايشان تشويق يا توبيخ شوند؟ شرح دهيد.
3- تا چه حد با فرانسيس بيكن كه مي گويد « مطالعه انسان را كامل مي كند» موافقت داريد؟ موضوع را شرح دهيد.
4- فكر مي كنيد مي توانيد كتاب بنويسيد؟ چرا؟
5- آيا اين اظهار نظر كه «هر چه بيشتر تمرين مهرباني كنيد مهربان تر مي شويد» صحيح است يا غلط ؟ شرح دهيد.
تمرينات

1- قطره اي از مركب روي كاغذ قرار داده آن را خشك كنيد. صورتي از اشيائي كه مركب خشك شده به آن شبيه است تهيه كنيد.
2- شش داستان مصور (كاريكاتور) از روزنترنت به همراه موتور جستجوگر گوگل و پايگاه قوي اطلاعاتي مانند ويكي پديا در دسترس است به راحتي مي توان به هر موضوعي واقف شد. از اين طريق شخصيت هاي معروف، مكان هاي مختلف و اصطلاحات علمي و هر موضوع جذاب و مشهور ديگري كه به نوعي اطلاعات عمومي به حساب مي آيد، را جستجو كنيد و در مورد آن ها اطلاعات جامعي به دست آوريد.
- قوه طنزپردازي خود را قوي كنيد با گشتي در دنياي طنز و كمدي، قوه طنزپردازي خود را تقويت كنيد و سعي كنيد با ساختن جملات خنده دار و جذاب، خلاقيت خود را در اين زمينه بالا ببريد. خنديدن و خنداندن ديگران يكي از روش هاي مطلوب در ارتباطات جمعي و جذب ديگران است، علاوه بر اينكه خنده لحظات شادي را به ارمغان مي آورد و خيلي از مشكلات را از بين مي برد.
- سفر كنيد… بله،‌ درست است حق با شماست! معذرت مي خواهم! حتما به اين فكر مي كنيد كه سفر هزينه دارد،زمان لازم دارد و هزار نه! چندين مشكل ديگر. اما سفرهاي كوتاه مدت و يك روزه به شهرها و روستاهاي اطراف محل سكونت و گه گاه در زمان پولداري! به كشورهاي مجاور و اطراف، سبب مي شود تا شما آداب و رسوم، فرهنگ، زبان، موقعيت هاي مختلف اجتماعي را ببينيد و بشناسيد. همين موارد در پاره اي از اوغات زندگي افراد را با تغييرات چشمگيري مواجه مي كند، پس بهتر است كه تجربه كنيد.
- به دل طبيعت برويد مشاهده آفريده هاي خداوند، دقت و توجه به شكل ظاهري آن ها، آشنايي با فوايد و معايبشان و چگونگي خلقت آن ها، يك نوع شكرگذاري از خداوند بابت خلقت زيبايش است. علاوه بر اين، دايره شناخت و توجهات خود را گسترش مي دهيم و اطلاعات جامعي از دنياي اطراف به دست مي آوريم. هر فصل و هرماه از سال رنگ و بوي خودش را دارد و اگر به دقت تغييرات متوالي آن ها را مشاهده كنيد، متوجه مي شويد كه ارزش توجه و دقت نظر را، بيش از هر سرگر مي ديگري خواهد داشت. به كوه و بيابان، جنگل و چمنزار، شنزار و شوره زار برويد و از شگفتيهاي آن ها لذت ببريد، برف ها را با وجود خود لمس نماييد و گياهان را تك به تك ببوييد، مهارت هاي راه پيمايي و نورد در آن ها را به دست آوريد و سعي كنيد به زيبايي هاي طبيعت عادت كنيد.
از لذت هايي كه در هر مناطق و فصل هاي متفاوتي مي توانيد، بهره ببريد و تك تك آن ها را تجربه كنيد. روشن كردن آتش در كوهستان شبي به ياد ماندني تر از اين خواهد بودكه نشستن كنار شومينه مصنوعي در آپارتمان را تكرار كنيد.
- از موزه ها، آثارباستاني، اماكن مذهبي ديدن كنيد آشنايي با آداب سنن ايرانيان باستان و گذشتگان، تجارب و اطلاعات زيادي را به ما منتقل مي كند،‌ مشاهده ظروف، ابزارآلات يا بناهايي كه از آن ها به يادگار مانده، فرهنگ و سنت افتخار آميز پيشينيان ما را منعكس مي كند كه دانستن آنها براي يك ايراني افتخار است. با حضور در اماكن مذهبي و سخن گفتن با حضرت حق، ذهن و روح خود را جلا دهيد، خواسته هايتان را از او بخواهيد و سعي كنيد بيش از پيش به خواسته هايش عمل كنيد. با اين كار هميشه ياد خدارا در دل خود زنده نگه مي داريد.
- پاي درد و دل مستمندان بنشينيد صحبت با مستمندان و گوش دادن به درد و دل آن ها مزاياي زيادي دارد. اول از همه، با مشكلات و ناملايمات زندگي ديگران آشنا مي شويد و بيشتر از قبل ارزش و سلامت زندگي خود را درك مي كنيد. با ابراز احساسات به فرد مستمند، مرحمي بر روي زخم هاي او خواهيد بود و در آخر هم شايد دلتان به رحم آمد و ياد خدا افتاديد و سعي كرديد تا به او كمكي بكنيد كه اين از همه مهم تر است.
- به قبرستان، آسايشگاه سالمندان، بهزيستي و بيمارستان برويد. به قبرستان مي رويم تا عاقبت خود را از ياد نبريم، جسم كفن پوش را مي بينيم تا متوجه شويم اين تنها چيزي است كه در تاريكي قبر ما را همراهي مي كند. به آسايشگاه سالمندان مي رويم تا بي محبتي و نامهرباني فرزنداني را جبران كنيم كه پدران و مادرنشان چشم به راه ما هستند، يا اينكه در آن جا لحظه اي فرزند سالخورده اي بي كس و كاري م شويم كه طعم مهر و محبت را از ياد برده است . بهزيستي مكاني است كه لحظه اي پدر و مادر كودكي بي سرپرست مي شويم و هديه اي به دستان كوچكش ارزاني مي دازيم. با رفتن به بيمارستان بدن سالم مان را به ياد مي آوريم و لحظه اي مسكن درد بي نوايي مي شويم. در مجموع خدارا نزديك تر حس مي كنيم و آفريده هاي او را بيشتر مي شناسيم.
- از استخر و شهربازي و تفريحات مدرن غافل نشويد. طراوت و شادابي كه درون آب وجود دارد بر همگان آشكار است، رفتن به شهربازي و بازي كردن در آن جا لحظات شاد خاطرات كودكي را زنده مي كند و گذشته مارا به يادمان مي آورد، بهترين فرصت است كه خود را پيدا كنيم، ببينيم كه بوديم و حال كه شده ايم. هر تفريح سالم را تجربه كنيد لذتي كه در آن ها وجود دارد به هيچ عنوان قابل مقايسه با هزينه هايش نيست، به شرط آن كه كلاه سرتان نرود! كارهايي را كه دوست داريد، حتي براي يك بار هم كه شده تجربه كنيد، نه! نه، صبر كنيد، منظورم كارهاي شرعي و قانوني بود!!
- و در آخر يك جمله عاشقانه به پدر و يا مادر خود بگوييد، بله ممكنه سخت باشه ولي قرار شد كه تجربيات جديد كسب كنيم يعني قرار شد خودمون رو توي يك موقعيت جديد قرار بديم كه تا به حال قرار نگرفته بوديم ،مطمئن باشيد كه تجربه خوبي خواهد بود در ضمن خاطره خوبي هم خواهد شد.

http://www.iranew.com/leisure/


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۵۶ ] [ مشاوره مديريت ]
تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي : 6 - تمرين كشف و پرورش ذوق و استعدادهاي نهفته ( ۱ )
 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۶ - تمرين كشف و پرورش ذوق و استعدادهاي نهفته ( ۱ )

استعدادهاي پنهان خود را پيدا كنيد

بسياري از مردم در طول زندگي خود ممكن است در شرايطي قرار گيرند كه اگر توانايي خود را در آن لحظه مورد استفاده قرار مي‏ دادند به موفقيت عظيمي دست پيدا مي‏ كردند. همه ما داراي استعداد و مهارت‏هاي بالقوه هستيم كه ممكن است به آن آگاهي نداشته باشيم. آيا شما مي‏ توانيد همه استعدادهاي خود را بشناسيد.


● بله شما هم مي توانيد
سعي كنيد هميشه به دنبال چيزهاي جديد باشيد. موضوعات جديد، علوم جديد و به طور كلي مفاهيم جديد موجب مي ‏شوند استعدادهاي نهفته در شما بيدار گردد.


در بالاي يك صفحه كاغذ سفيد بنويسيد: «مواردي كه مطابق باذوق و سليقه من هستند». سپس اين ورقه را به مدت يك هفته به همراه خود داشته باشيد. هر زماني كه موردي را مطابق ذوق و سليقه خود مشاهده و يا احساس كرديد در پايين آن يادداشت كنيد در پايان هفته ليست را يكبار مرور كنيد و سپس از خود بپرسيد: «چه عواملي سبب گرديده من به اين موارد علاقه داشته باشم؟». پس از تعيين عوامل فوق شما مي ‏توانيد تشخيص دهيد در چه زمينه استعداد و توانايي لازم را دارا مي ‏باشيد.


در بالاي يك ورقه كاغذ ديگر بنويسيد: «مواردي كه من در ساليان گذشته به خوبي انجام داده ‏ام ليكن به دلايلي ناقص و ناتمام رها شده ‏اند». هر موردي كه به عنوان يك نكته در ذيل اين عنوان يادداشت كنيد مربوط به يك استعداد فراموش شده از سوي شما است.


در بالاي سومين ورقه كاغذ يادداشت كنيد: «مواردي كه من انجام داده ‏ام و ديگران به من گفته‏اند كه اين كار را خيلي خوب و آسان انجام داده ‏اي». مواردي كه ذيل اين عنوان يادداشت مي ‏كنيد مربوط به توانايي و استعدادي است كه شما را به كارهاي بزرگ‏تر و تلاش گسترده ‏تر رهنمون مي‏ سازد.


از نزديكان خود اين سؤالات را بپرسيد: «آيا شما فكر مي‏كنيد من نهايت تلاش خود را براي به نتيجه رسيدن اهداف خود انجام مي ‏دهم؟ آيا مواردي وجود دارد كه من توانايي و استعداد آن را داشته باشم اما هرگز عكس العملي در برابر آن نشان ندهم؟ فكر مي‏ كنيد در حول و حوش چه كارهايي مي ‏بايست تلاش كنم تا توانايي و استعدادم شكوفا گردد؟»


هيچوقت خود را از تلاش و كار جدا نكنيد. در هر كار مثبت و پسنديده وارد شويد و توانايي خود را نسبت به آن بسنجيد. از وارد شدن به يك محيط كاري نهراسيد. هيچ وقت با خود نگوييد: «اين كار از عهده من برنمي ‏آيد». با شهامت وارد شويد. شما استعداد و توانايي همه چيز را داريد ليكن بايد آن را كشف كنيد.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۵۵ ] [ مشاوره مديريت ]
تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي : ۵ - تمرين افزايش اعتماد به نفس ( 4)

 

تمرين هاي ضروري براي سخنراني و گويندگي

۵ - تمرين افزايش اعتماد به نفس ( ۴)

تقويت اعتماد به نفس با تمريني 4 هفته اي

 

رموز خودباوري واعتماد به نفس و موفقيت

تمرين اين روشي كه در ذيل مرور خواهيد كرد ضرر ندارد  چون در عين حال كه ساده هست نتيجه بخش هم هست بدين ترتيب كه با ايجاد حس خودباوري و تقويت اعتماد به نفس در مدتي كمتر از يكماه (چهار هفته) اسرار موفقيت هاي زندگي براي شما دست يافتني خواهد شد.

شما هم مي توانيد هر روز يك صفت مثبت و موثر را براي تقويت اعتماد به نفس در خودتان پرورش دهيد.

http://takmahfel.com/news-13438.html

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۲:۵۴ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ][ ۱۰۹۸ ]
درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
موضوعات وب
آرشيو مطالب
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی.