اين تصوير نمايانگر عملكرد مجموعه‌اي وظيفه‌گرا است.
البته نوعي از وظيفه گرايي كه « هدف » در آن گم شده است.

در اين نوع سازمان تغييرات با هزينه زياد و با مقاومت بالا انجام مي‌گيرد
و پرسنل كمترين انگيزه را براي توسعه و بهبود سازمان خود دارا هستند.

معمولاً در اين سازمان‌ها پاداش‌هايي (مادي و غيرمادي) كه به افراد داده ميشود
بر اساس اثربخشي فعاليت‌هاي آنان نيست بلكه متناسب با پايبندي آنان به وظايفي
است كه مي‌تواند ضد اثر بخش نيز باشند.

در اين تصوير، هدف تيم خط كشي ، «خط كشي» بوده است ( كارائي ) و نه هدايت خودروها در
جاده( اثربخشي ) بنابراين بدون اينكه براي مشكل پيش آمده (تنه درخت مانع) راه حلي انديشيده شود،
خط كشي انجام شده است.

در مقابل اين نوع سازمان، سازمان‌هاي فرآيندگرا قرار دارند كه در اين نوع سازمان‌ها به
اثربخشي فرآيندها توجه شده و آن، معياري براي ارزيابي فعاليت‌هاي كاركنان است.


Z.musavi