مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
لینک دوستان
روش سخنراني يكي از متداول‎ترين روش‎هاي تدريس در بسياري از علوم از جمله جغرافيا مي‎باش، علت اينكه انتخاب اين روش به عنوان يكي از بهترين روش‎هاي آموزش است به دو جهت مي‎باشد.
1. بيان مشخصات روش تدريس
2. سخنراني شاخصي براي تأثير روش‎هاي فعال مي‎باشد.
ما با قياس يك روش غيرفعال مشخص مي‎كنيم چرا بين روش‎هاي فعال و غيرفعال فرق گذاشته مي‎شود؟ 
چگونه مي توان يك روش غيرفعال را به روش فعال تبديل كرد
روش سخنراني آشناترين روش تدريس براي معلمان مي‎باشد. يونانيان از جمله كساني هستند كه ازاين روش استفاده كردند، اين روش ساده‎ترين و كم هزينه‎ترين روش تدريس براي هر موضوعي و در هر زماني مي‎باشد.
اين روش با شيوه‎هاي مختلف مورد استفاده كساني كه روش‎هاي فعال را مي‎شناسند قرار مي‎گيرد و با استفاده از اين بخشهايي از روشهاي فعال تدريس را انجام مي‎دهند. 
مطالعات جديد درباره مغز و شيوه يادگيرى مغز براى معلمان و والدين، ديدگاه هاى جديدى درباره تدريس و يادگيرى ايجاد كرده است .پژوهش هاى جديد هم يافته هاى نوينى را عرضه كرده است و هم به نوسازى برداشت هاى قديمى درباره يادگيرى كمك كرده. يافته ها، نشان دهنده آنند كه ايده چپ برتر يا راست برترى مغزى ، گمراه كننده است .مغز پيچيده تر از آن است كه چنين اظهار نظرى درباره آن بشود .ما در رياضى با يك نوع كاركرد و در موسيقى با كاركرد نوع ديگرى از مغز، روبرو نيستيم.
پژوهشگران اعلام كردند كه پژوهش هاى مغز محور،جدا از جنبش آموزش و پرورش نيستند،بلكه آنها رويكرد هايى هستند كه آموزش و پرورش را منتفع مى كنند. با آن كه برخى پيشنهادهاى پژوهشى مغز محور،دير به بار مى نشينند،ولى بينش ها و چشم اندازهاى عملياتى هم عرضه مى كنند، حتى براى ساختمان سازى و آماده سازى فضاى بازى در مدارس .
اريك جنسن، در كتاب جديد خود با عنوان «تدريس مبتنى بر مغز» اظهار مى كند كه همگى در صدديم تا راه حل هايى براى مسائل و چالش هاى آموزش و پرورش بيابيم و بايد در كاربرد يافته هاى جديد تا حدودى احتياط كنيم .آنگاه كه فردى رويكرد خاص سازگار با مغز براى ارتقاى يادگيرى معرفى مى كند، بواقع، آن گام نهايى براى يادگيرى و تدريس نيست.
انرژى براى يادگيرى
اگرچه مغز انسان بالغ، فقط دو درصد از وزن بدن او را تشكيل مى دهد،ولى به تنهايى بيست درصد از انرژى جسمانى را مصرف مى كند .انرژى مصرفى مغز از طريق خون پراكسيژن تدارك و اكسيژن مصرفى مورد نياز از طريق شش ها تأمين مى شود. مغز انسان در هر ساعت به گردش ۸ گالن خون يا در هر روز تقريباً ۲۰۰ گالن (۶۰۰ تا ۸۰۰ ليتر) خون نياز دارد .توازن الكترونيكى مناسب با كاركرد مغز از طريق آب بدن به دست مى آيد. براى حصول اين توازن، هر فرد بالغ بايد ۶ تا ۱۲ ليوان آب بنوشد.
هانافورد(۱۹۹۵)،از دست دادن آب بدن در ساعات حضور دانش آموزان در كلاس درس را عاملى براى آسيب هاى يادگيرى، تنبلى و بى حالى اعلام كرده است .خوب، شيرهاى آب يا آبخورى هاى مدارس پيش دبستانى در خارج از كلاس درس قرار دارند و دانش آموزان بندرت در طى ساعات درس مى توانند به آب دسترسى داشته باشند.
عامل حياتى ديگر بر كاركرد مطلوب مغز،اكسيژن است .بدون هواى تازه،نمى توان انتظار داشت كه مغز كاركرد مناسبى داشته باشد .از اين رو در طراحى ساختمان مدارس و در پيش بينى تسهيلات و تجهيزات مدارس، نبايد تأمين هواى تازه كلاس هاى درس مورد غفلت قرار گيرد.
هنگام يادگيرى، سلول هاى مغز-نرون ها- اطلاعات را تقريباً با سرعتى بيش از ۳۰۰ كيلومتر در ساعت انتقال داده يا مورد تبادل قرار مى دهند.هر نرون مى تواند هزاران سيگنال يا علامت را از ساير منابع نرونى، بدون آن كه با آنها ارتباط فيزيكى داشته باشد، دريافت كند.نرون ها، پيام ها را بيشتر به صورت شيميايى تبادل مى كنند. (جنسن)
انرژى لازم براى فعاليت نرونى، انرژى الكتريكى و شيميايى است .ماهيت عمل نرون ها،مغز را به يك پردازشگر الكتروشيميايى تبديل كرده است. الگوى يادگيرى مغز از زمان تولد و بنا به ديدگاهى از دوره جنينى آغاز مى شود .شيوه پاسخ و سازگارى فرد با محيط،نحوه زيست و يادگيرى مغز را تعيين مى كند. مدارس، يكى از مراكز عمده بر ايجاد تغيير در الگو هاى يادگيرى دانش آموزان است.
بسيارى بر اين باورند كه وراثت، محدوده هاى يادگيرى را شكل مى دهد، ولى اين باور،گمراه كننده است .آنچه روشن است، اين كه محيط قبل از آموخته ها يا افكار پيشين بر رشد مغز تأثير مى گذارد.به تازگى، بسيارى از دانشمندان به اثر محيط و وراثت در رشد مغز،سهم ۵۰ درصدى قايل شده اند. يعنى۵۰ درصد وراثت و ۵۰ درصد محيط.
بازى، ورزش، تجربيات عملى و انواع فعاليت هاى چالش برانگيز، منبع اصلى يادگيرى هستند.با اين همه، هنوز مدارس بر خلاف الگو هاى يادگيرى دانش آموزان طراحى مى شوند .براى نمونه، استخر از محيط هاى محرك و چالش برانگيز براى كودكان دوره ابتدايى و راهنمايى اند،ولى مدارس به ندرت به آن دسترسى دارند،حتى در مدارس،اين امكان ايجاد نمى شود كه دانش آموزان بتوانند دو گلدان گل پرورش دهند.
محيط هنرى
يادگيرى بهينه زمانى به وقوع مى پيوندد كه، مغز به صورت مناسبى به چالش كشيده شود.زمانى كه فعاليت يادگيرى، همراه با تهديد و فشار روانى باشد، كارايى مغزى پايين مى آيد. (هارت)
يادگيرى از طريق بصرى و عملى سبب مى شود مغز يادگيرنده،ارتباطات قوى تر و تازه ترى پديد آورد. موسيقى، معمارى، نقاشى و ساير هنرها بر يادگيرى مؤثراند. معمارى و نماى مدارسى كه با اصول و اسلوب مناسبى طراحى شده اند از نظر زيبا شناسى تحريك كننده اند.چنين محيط هاى آموزشى اى، با رشد مغز در رابطه بوده و سبب فعاليت مغزى بيشترى مى شوند.
فعاليتهاى جسمانى
براى رشد كاركردهاى مغزى،فعاليت جسمانى، بسيار حائز اهميت است . فعاليت هايى چون دويدن، پريدن و شنا كردن، سبب تقويت عقده هاى پايه، مخچه و جسم پينه اى مى شود.ورزش و تمرين بدنى، اكسيژن، زيادى را به مغز مى رساند و بر ميزان ارتباط بين نرونى مى افزايد. جنسن اظهار مى كند كه يادگيرى از طريق پياده روى، حركات كششى، رقص و ساير فعاليت هاى جسمانى ارتقاء يافته و بهتر صورت مى گيرد.
آيا مدارس، فضاى حركتى مناسبى براى دانش آموزان در نظر گرفته اند؟ چند درصد دانش آموزان مى توانند به فعاليت جسمانى مورد علاقه خود بپردازند، آيا كلاس درس براى تحرك دانش آموزان مناسب است ؟ اين سؤال ها و ده  ها سؤال ديگر از اين دست، برخاسته از وقايع مربوط به مغز و به تبع آن مربوط به محيط هاى مدرسه اى نه چندان مطابق با اصول استاندارد است.
رنگ و نور
پژوهش هاى مربوط به مغز نشان مى دهد كه ميزان و نوع رنگ بر يادگيرى اثرگذار است . برين گزارش كرده است كه رنگ هاى گرم و نور پردازى درخشان و چشم زننده،بر ميزان گرفتگى عضلانى، سرعت تنفس، ضربان قلب،فشار خون و فعاليت مغزى مى افزايد.نور ناكافى در محيط سبب خستگى چشم مى شود .تركيب رنگى نامتجانس محيط ممكن است سبب كاهش واكنش و اختلال در انجام كار باشد. نور كافى و رنگ آميزى مناسب سبب بهبود پردازش بصرى اطلاعات و كاهش فشار روانى مى شود.
ميزان گرما و صداى محيطى
پژوهش ها تأييد مى كنند كه محيط يادگيرى مناسب بايد از نظر دما مطلوب بوده و عارى از صداهاى مزاحم باشد. ناراحتى جسمى و صداهاى آزاردهنده، پيام هاى نامناسبى به مغز مى فرستد.دريافت پيام مخرب از سوى مغز،عملكرد مخچه را، كه پردازشگر اصلى مغز به شمار مى آيد، با اختلال همراه مى  كند.
عوامل محيطى
اهميت محيط يادگيرى را نمى توان دست كم گرفت .مغز در محيط هاى ايمن و بهداشتى، خلاق، چالش برانگيز و سازگار كننده،بيشتر مى آموزد .در طراحى مدارس نبايد فراموش شود كه محيط طراحى شده، محيطى براى رشد مغزى و ارتقاى يادگيرى دانش آموزان است، هر گونه قصور مى تواند آثار زيانبار و جبران ناپذيرى را پديد آورد.
منبع : سايت اينترنتى فكر نو
روش سخنراني
اين روش كه سابقه اي طولاني در نظامهاي آموزشي دارد به ارائه مفاهيم به طور شفاهي از طرف معلم و يادگيري آنها از طريق گوش كردن و يادداشت برداشتن از طرف شاگرد مي پردازد. در اين روش يك نوع يادگيري و رابطه ذهني بين معلم و شاگرد ايجاد مي شود.
  مراحل اجراي روش سخنراني
مرحله اول: آمادگي براي سخنراني
- آمادگي از نظر تجهيزات (آيا در سخنراني از وسايل آموزشي استفاده خواهد شد؟)
- آمادگي عاطفي (آيا من با آسودگي سخنراني مي كنم؟)
- آمادگي از نظر زمان (آيا زمان كافي براي آماده شدن وجود دارد؟)

مرحله دوم: مقدمه سخنراني
1- ايجاد رابطه بين معلم و شاگرد (معلم در ابتداي صحبت با دانش آموزان گپي بزند. لطيفه اي تعريف كند و ...)
2- جلب توجه شاگردان: با فعاليتهايي همچون طرح سوال، بخث و گفتگو، استفاده از وسايل بصري مي توان به اين مهم دست پيدا كرد. در جلب توجه شاگردان، روايت نكات زير مي تواند بسيار مفيد باشد: الف: شناخت علايق و خواسته هاي شاگردان (توجه به عواملي همچون سن، جنس، وضع اجتماعي، اقتصادي و ...)
ب: ايجاد انگيزش (در فرآيند تدريس، بهتر است به شاگرد گفته شود موضوع مشكل ولي قابل فهم و حل مي باشد.)
ج: بيان صريح هدفها و نكات مهم سخنراني
د: استفاده از پيش سازمان دهنده: ارائه پيش سازمان دهنده باعث دسته بندي اطلاعات، حفظ كردن آنها مي شود.
ه) پيش آزمون و فعال كردن آگاهي و اطلاعات شاگردان: آزوبل مي گويد: «يادگرفته هاي قبلي فراگيران مهمترين عامل در يادگيري آنهاست».

مرحله سوم: متن و محتوي سخنراني
1- جامع بودن محتوي: متن سخنراني بايد تمام اهداف آموزشي را در بر داشته باشد. شاگرداني كه سخنراني معلمانشان جامعيت بيشتري داشته باشد بهتر ياد مي گيرند.
2- سازماندهي منطقي محتوي: اسكينر معتقد است وقتي مواد آموزشي خوب سازماندهي شوند. يادگيري آسانتر مي شود زيرا سازماندهي قدرت درك مفاهيم را افزايش مي دهد.
3- استقرار توجه شاگردان در طول ارائه محتوي
الف: تغييردادن محرك: تنوع در به كارگيري محركها سبب بالا رفتن انگيزه يادگيري خواهد شد. بين تنوع در حركات و حالات چهره معلم و پيشرفت تحصيلي شاگردان، رابطه مستقيم وجود دارد. تغييرات تُن صدا در هنگام صحبت متناسب با موضوع در يادگيري تأثيرگذار است. تحقيقات نشان داده است كه رابطه تغيير محرك و پيشرفت تحصيلي در دبستان منفي و در دبيرستان مثبت است.
ب: تغيير كانالهاي ارتباطي: با تعييردادن ارتباط از سمعي به بصري احتمال تغيير مناسب در الگوي رفتاري به وجود مي آيد. بزرگسالان نظام آموزش بصري را بر سمعي ترجيح مي دهند. (استفاده از اسلايد، نمودار، عكس و ساير رسانه هاي بصري)
ج: فعاليت جسمي: يادگيري بايد به صورت فعالانه انجام شود. معلمان مي توانند روش تدريس خود را با امكان درگيري جسمي و فكري شاگردان در روند يادگيري، غني تر سازند. مثلاً با زنگ تفريحهاي كوتاه مدت در بين سخنراني، تكرار پاسخ شاگردان و استفاده از اسامي در مخاطب قراردادن آنها، موجب ايجاد توجه بيشتر در فرآيند تدريس شوند.
د: استفاده از طنز: كاربرد طنز در تدريس، ميزان توجه و يادگيري شاگردان را افزايش مي دهد (البته شوخيهايي كه مربوط به مطلب تدريس شود).
ه: شور و حرارت سخنران: تحقيقات بيانگر اين نكته است كه مطالبي كه با ذوق و شوق از جانب معلم ارائه شود بيشتر و بهتر ياد گرفته مي شود. (آهنگ صدا، تغيير حالات چهره، ارتباط چشمي)
و: پرسش و پاسخ در حين سخنراني: سوال كردن از شاگردان مي تواند تأثيرات مطلوب زير را داشته باشد:
- تأكيد - تمرين - خودآگاهي - توجه - استراحت كوتاه - تكرار
مرحله چهارم: جمع بندي و نتيجه گيري
بعد از اتمام سخنراني معلم مي تواند:
الف: از شاگردان بخواهد كه بعضي از نكات مهم درس را به خاطر بياورند يا نظر خود را درباره آنها بگويند.
ب: به سوالهاي شاگردان پاسخ گويد.
ج: نكات مهم و اساسي درس را گوشزد و مرور كند.
در پايان يك جلسه سخنراني، معلم بايد با شاگردان وارد مسائل غيررسمي شود تا خشكي و يكنواختي درس كاهش يابد و شاگردان در جلسات ديگر با رغبت بيشتر شركت كنند. 
  محاسن و محدوديتهاي روش سخنراني
الف) محاسن
روش سخنراني، مختص كلاسهاي پرجمعيت است. روش بسيار ارزاني است. اين روش مي تواند تا حد زيادي با برنامه معلم تطبيق يابد. با توجه به موقعيتهاي زماني و مكاني و مجموعه تجهيزات، روش سخنراني بسيار انعطاف پذير است موقعيت سخنراني ممكن است سبب تقويت اجتماعي، ذوق زيبايي، علاقه، اعتماد به نفس و كاهش احساس تنهايي شود. 
 ب) محدوديت روش سخنراني
در اين روش، چون معلم متكلم وحده است شاگردان چندان فعال نيستند. بيشتر از حس شنوايي استفاده مي شود. قدرت تكلم شاگردان چندان تقويت نمي شود. تفاوتهاي فردي در آن منظور مي گردد. و محدوديت روش سخنراني بيشتر متعلق به عدم كاربرد صحيح آنهاست. اين روش، مستلزم وجود برخي از خصوصيات شخصيتي مانند صدا، روش سخنگويي، رواني سخن، آرامش و نظم و ... است.

منبع :

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=27&ved=0CEQQFjAGOBQ&url=http%3A%2F%2Fhep.glp.net%2Fc%2Fdocument_library%2Fget_file%3FfolderId%3D171122%26name%3DDLFE-7521.doc&ei=JRazTYJ-wZ067sasigk&usg=AFQjCNESBRSkWZ-ct6J9KMFCfD6QQjRHdA


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۰۰:۳۲ ] [ مشاوره مديريت ]

آموزش روش تحقيق

طرح تحقيق:

برنامه طرح تحقيق بايد با نظمي منطقي و معقول تنظيم و تدوين گردد.براي بسياري از محققين نوشتن طرح تحقيق به منزله برآورد هزينه آن و درخواست كمك هزينه از دولت يا سازمانهاي ذيربط است .حال شما خواه در فكر درخواست كمك مالي باشيد و خواه نباشيد بايد طرح تحقيق تان سودمند باشد در اينجا شما را با مراحل انجام و اتمام طرح تحقيق بيشتر آشنا مي كنم.

1-طرح موضوع تحقيق

قبل از هر گونه اقدامي براي انجام يك تحقيق مي‌بايد موضوع مورد مطالعه را از جهات مختلف مورد شناسايي دقيق قرار دهيم. در اين شناسائي نكاتي مورد توجه قرار مي‌گيرد كه عبارتند از:

پيشينه تحقيق:محقق در معرفي موضوع مورد مطالعه از كليه تحقيقات انجام شده قبلي مي‌تواند كمك بگيرد و احاطه خود را نسبت به موضوع بيشتر نمايد. تحقيقات اجتماعي انجام شده پيشين همچنين مي‌تواند علاوه بر شناخت موضوع به مسائل و مشكلاتي كه محققان ديگر ضمن انجام تحقيق با آن روبرو بوده‌اند و پي ببرد و بدين ترتيب از خطاها و دوباره كاريها احتراز نموده و در مقابل از تجربيات پيشينيان بهره گيرد.

تعريف مفاهيم: محقق براي تبيين و تشريح موضوع مورد مطالعه و تعيين متغيرهايي كه مربوط به موضوع مورد تحقيق مي‌گردد بايستي مفاهيم موجود در طرح تحقيق خود را يكايك تعريف نموده تا مفاهيم از يكديگر باز شناخته شوند و پرسشگران و ساير كساني كه محقق را ياري مي‌دهند با آگاهي و تسلط كامل به جزئيات موضوع بكار تحقيق بپردازند . در تعريف مفاهيم اصطلاحات و واژه‌هاي بكار رفته در طرح بايد مشخصاً و دقيقاً تعريف شوند. مثلاً در تحقيقات روستائي مفاهيمي مانند "خوش نشين" ,"زارع صاحب نسق", "جفت گاو" و "آيش" و "واحد بهره برداري و...دقيقا" تعريف شوند و يا در مطالعه مربوط به يك گروه اجتماعي اصطلاحات و مفاهيمي مثل "انسجام گروهي" و "ارتباط متقابل" ,"برون گروه" ,"درون گروه","شبه گروه","پاره گروه" و ....تعريف شوند.

محدوده موضوع: در طرح موضوع مورد مطالعه محدوده موضوع نيز به طور روشن و بوضوع مشخص مي‌شود و اين يكي از مسائلي است كه بسيار حائز اهميت است زيرا انجام تحقيقي كه محدوده و چهارچوب مشخصي نداشته باشد عملاً امكان پذير نيست و چنانچه موضوع را بدون در نظر گرفتن جامعه آماري و حد و مرز معيني مورد مطالعه قرار دهيم نتايج بدست آمده اعتبار علمي نخواهد داشت . مثلاً چنانچه ما عنوان كنيم كه قصد مطالعه دانشجويان دانشگاه تهران را داريم موضوع مورد مطالعه ماگسترده و در حال بسيار مبهم است زيرا معيين نشده است كه مطالعه ماد در ارتباط با چه ويژگي از جامعه دانشجويان است و كداميك از دانشكده‌ها يا رشته ‌ها يا كلاسها يا گروهاي سني را در بر مي‌گيرد و آيا مطالعه ما تنها مربوط به جامعه دانشجويان مرد مي‌شود و يا زنان و يا هر دو را در بر مي‌گيرد؟ و ابهامات يكديگر از اين قبيل...بنابراين مشاهده مي‌شود كه ابهامات و سئوالات بيشماري در مورد چنين موضوع مطرح مي‌شود كه جواب به تمام آنها از جانب محقق قبل از شروع تحقيق ضرورت كامل دارد .مشخص و محدود كردن دقيق جامعه مورد مطالعه و تعيين چارچوب موضوع, گذشته از آنكه نتايج بدست آمده از تحقيق را قابل قبول و معتبر مي‌سازد , محقق و پرسشگران و ساير افرادي را كه در پژوهش شركت دارند , از سردرگمي و ابهام

و ترديدهايي مي‌دهد.

هدف تحقيق: در طرح موضوع مرود مطالعه , محقق بايد بوضوح دقيقاً هدف يا اهداف خود از انتخاب موضوع و انجام تحقيق در مورد آن را

روشن نمايد و نتايجي را كه در ارتباط با فرضيه يا فرضيات تحقيقات در پي آن است بطور كامل بيان كند, بدين ترتيب وي و همكارانش از ابتدا مي‌دانند كه بدنبال چه ميگردند و چرا . اين موضوع نيز يكي از مسائلي است روشن شدن آن براي محققين قبل از اقدام به تحقيق از اهميت بسيار زيادي برخوردار است .بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه طرح موضوع مورد مطالعه به معناي تعريف موضوع تحقيق و شكافتن ابعاد و ويژگيهاي مختلف آن تلقي مي‌گردد

2-ارائه فرضيه و زمينه سنجي

تعريف بسيار ساده و كوتاهي كه مي‌توان از فرضيه ارائه داد اين است كه بگوئيم فرضيه يك تئوري ثابت نشده است يا به عبارت ديگر نظريه‌اي است كه هنوز به محك آزمايش در نيامد است . اما تعريف دقيق تر هم مي‌توانيم از فرضيه ارائه دهيم بشرح زير :

"حدس و گماني است كه در ذهن محقق در باره رابطه احتمالي علت و معلولي (علي )بين دو يا چند متغير بوجود مي‌آيد. اما هر نوع حدس و گماني را نيز نمي‌توانيم فرضيه بدانيم زيرا ارائه آن مي‌بايد بر اساس شرايطي باشد كه پس از آزمون بتوان آنرا بعنوان فرضيه پذيرفت . بعبارت ديگر آنچه را كه ما بعنوان فرضيه در بوته آزمايش قرار مي‌دهيم بايستي از حداقلي از صلابت و اعتبار برخوردار باشد و نه آنچنان حدسي كه در مراحل آغازين جمع آوري اطلاعات بكلي باطل گرديده و محقق اجباراً سعي در ارائه فرضيه ديگري نمايد . بنابراين براي ارائه فرضيه يافت فرضياتي كه بتوان بر اساس آنها تحقيقي را شروع نمود بايد به نكات زير توجه دقيق مبذول نمود.

ارائه دهنده فرضيه بايد احاطه وسيعي نسبت به موضوع مورد مطالعه داشته باشد و تجاربي در آن زمينه داشته باشد بعنوان مثال ارائه فرضيه درباره پديده‌اي مثال بزهكاري نوجوانان شهري يا تغييرات خانواده مستلزم صاحب نظر بودن و داشتن تجارب كافي در زمينه مطالعات اجتماعي خاصه مطالعات اجتماعي خاصه مطالعات جامع شناسي شهري و خانوادگي است. البته افراد غير متخصص نيز ممكن است در اين زمينه‌ها به طرح فرضياتي بپردازند ولي بدليل عدم احاطه آنها بر موضوع اين امكان وجود دارد كه فرضيات آنان حتي قبل از قرار گرفتن در بوته آزمايش با انجام يك "زمينه سنجي" محدود و باطل گردد.

ارائه فرضيه مي‌بايد با تكيه بر منابع و مآخذي صورت گيرد كه عبارتند از:

1-تجارت شخصي و اطلاعات پراكنده

محقق از مجموع اطلاعات كلي و پراكنده‌اي كه ضمن جامعه مورد مطالعه داشته است ,براي ارائه فرضيه مي‌تواند استفاده كند. علاوه بر تجارت شخصي, محقق گاهي نيز كه ارتباط مستقيمي با موضوع مورد مطالعه نداشت است مي‌تواند از اطلاعات و تجارب شاهداني كه مستقيماً در ارتباط با جامعه مورد نظر بوده‌اند براي بدست آوردن اطلاعات مقدماتي درباره پديده و متغيرهاي آن استفاده نمايد و بعنوان مثال چنانچه موضوع تحقيق ما مطالعه در تضاد يا ستيز نقش ها در بين پرسنل يك سازمان اداري يا بيمارستان باشد بدون گردآوردن اطلاعات مقدماتي از جوي كه حاكم بر آن سازمان يا بيمارستان است , ارائه فرضيه براي ما امكان پذير نيست , بنابراين در اين مرحله كه اطلاعات ما بسيار ضعيف و يا تقريباً هيچ است و چنين كاري نيز بر عهده ما قرار گرفته است. ناچاريم براي شروع كار با انجام مصاحبه و تماس برخوردهاي مستقيم و غير مستقيم با مسئولين و پرسنل آن سازمان يك يا چند رابطه علي احتمالي را در ذهن خود پرورانده و بعنوان فرضيه ارائه دهيم تا ضمن تحقيق به محك آزمايش در آيد.

2-تحقيقات انجام شده قبل

تحقيقات انجام شده قبلي در زمينه مورد مطالعه و يا زمينه‌هاي مشابه در غالب موارد مي‌تواند به ما كمك فراواني نموده و از بسياري جهات درارائه فرضيه و كار تحقق ما را رهنمون باشد بنابراين لازم است كه محقق قبل از ارائه فرضيه به تحقيقات انجام شده در موسسات پژوهشي دولتي و غير دولتي رجوع نموده تا از دوباره كاري احتمالي و يا احياناً از ارائه فرضياتي كه قبلاً به محك آزمايش در آمده و باطل گرديده پرهيز گردد. ضمناً محقق مي‌تواند از تكنيك هاي الگوها و شيوه‌هاي بكار گرفته شده در تحقيقات انجام شده قبلي نيز ياري گيرد.

3-اطلاعات و آگاهيهاي تئوريك

محققي كه به منظور دست يابي به روابط علت و معلولي بين متغيرهاي موجود يك پديده اجتماعي به تحقيق مي‌پردازد, لازم است كه علاوه بر اعمال دقت كامل در كار پرسشگري و عمليات ميداني و بطور كلي در انجام جمع آوري دقيق اطلاعات , بايستي بتواند واقعيت هاي موجود يا نتايج بدست آمده را با زبان جامعه شناسي بيان نموده و با ديدي جامعه شناختي تبيين نموده و نتايج بدست آمده را با زبان جامعه شناسي بيان نمايد .

در حقيقت تفاوت بين مشاهده‌گري كه واقعيت ها را مي‌بيند و از هرگونه تحليلي درباره آنها عاجز است با مشاهده‌گري كه هر واقعيت اجتماعي را با روش بيني و نكته سنجي علمي تبيين وتفسير مي‌كند آنست كه مشاهده گر اول فاقد اطلاعات تئوريك درباره پديده هاي اجتماعي بوده در حاليكه مشاهده‌گر دوم از اطلاعات نظري گسترده‌اي برخودار است و هر واقعيت يا پديده را با بياني عملي تعريف نموده و آنرا با پديده‌هاي ديگر در رابطه علي قرار مي‌دهد .

زمينه سنجي : زمينه سنجي با تحقيق مقدماتي مرحله كوتاهي است كه غالباً در پژوهشهاي ميداني قبل از ارائه فرضيه و تجديد جامعه مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. در تحقيق مقدماتي معمولاً از تكنيك مشاهده و گاهي نيز از "فهرست سئوالات" استفاده مي‌شود.

در اين مرحله سعي مي‌شود تا ويژگيهاي كلي و ابعاد جامعه مورد مطالعه شناسائيي گرديده و در صورتيكه قصد نمونه‌گيري داشته باشيم, بتوانيم نمونه‌هاي خود را با توجه به گونه‌گوني جغرافيائي و تنوع اقليمي و ساخت اقتصادي , اجتماعي منطقه انتخاب نمائيم . در تحقيقات ميداني گاه نيز بجاي "زمينه سنجي", اصطلاح "ديد كلي " را بكار مي‌برند كه منظور همان مشاهده كلي و عمومي محقق قبل از ارائه فرضيه و محدود نمودن دقيق جامعه مورد مطالعه است .

3-جمع آوري اطلاعات تحقيق

مرحله بعدي كار تحقيق كه مرحله بسيار با اهميتي نيز محسوب مي‌گردد, زماني است كه پس از انجام مقدمات كار يعني مشخص و معين شدن جامعه مورد مطالعه و تنظيم فرضيه‌ها با توسل به تكنيك هاي خاصي ,اطلاعات و ارقام لازم را از جامعه مورد مطالعه جمع آوري مي‌كنيم .

مهمترين تكنيك هاي جمع آوري اطلاعات عبارتند از

1-پرسشنامه تحقيقاتي 2-مشاهده در تحقيق 3-استفاده از فيش 4-نمونه گيري 5-مونو گرافي

منبع :

http://www.namaye.ir/pay/8.htm


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۰۰:۳۱ ] [ مشاوره مديريت ]
 ۷ ترفند ساده براي يك سخنراني بدون ترس


اگر شما هم جز كساني هستيد

كه هميشه از سخنراني

فرار ميكنند ، اين پست مال شماست!
 

با كمك اين ترفند ها و كمي تمرين ميتونيد

جزو بهترين ارائه دهندگاه يا سخنورا بشيد.
 
 
1- اين رو قبول كنيد كه همواره كمي

ترس و عصبانيت همراه شماست.

اين اصل خيلي مهمي تو انجام يك پرزنت هست.
 
بهتره خودتون به حضار بگين كه كمي ترس ورتون داشته
 
تا اينكه خودشون كشف كنن كه شما كمي استرس و ترس دارين.
 
اينجوري ديگه لازم نيست استرس و ترس خودتون رو بپوشونين
 
وكلي از سنگيني كارتون كم ميشه. شما ميتونيد اين مطلب كه
 
كمي استرس و ترس دارين رو به صورت جوك و فان به حضار بگين.
 
مثلا بگين كه "1 ساعت پيش فقط من و خدا ميدونستيم كه من درباره ي
 
چي ميخام صحبت كنم؛ ولي حالا فقط خدا ميدونه چي ميخواستم بگم!! "
 
 
 
2- بازنگري به حضار
 
 

حالا كه قبول كردين هركسي موقع ارائه دادان كمي ترس وعصبانيت داره،
 
نوبت اونه كه يه جور ديگه به حضار نگاه كنين. يعني به جاي اينكه اونها
 
رو افرادي هستن كه ميخان پرزنت شما رو ارزيابي كنن اونها رو

افرادي در نظر بگيرين كه ميخان بعد از شما اونها هم ارائه
 
داشته باشن. پس طبق اصل 1 اونها هم كمي ترس و استرس دارن،
 
پس دليلي نداره كه شما هم عصبانيت نداشته باشين.
 
يك ديد ديگه به حضار اينه كه اونها رو به عنوان دوستايي

در نظر بگيرين كه مثلا 10 ساله نديدينشون، به اين طريق شما

ميتونين يك ارتباط چشمي (Eye contact) عالي با مخاطبينتون
 
داشته باشين. به اين علت كه شما همش در اين فكر خواهيد بود

كه به چشم ها و صورت حضار نگاه كنيد و پيش خودتون فكر
 
كنين كه اونها رو قبلا كجا ديدين.
 
تو بعضي كتابها گفته ميشه كه فكر كنين كسي دور و
 
برتون نيست و شما تتنها هستيد، ولي پنداشتن چنين حالتي در حالي
 
شما ميدونيد سالن پر از افراد مختلفه خيلي سخته، پس بهتره يكي از

دو حالت بالا رو در نظر بگيرين.
 
 
 
3- كمك گرفتن از رسانه هاي تصويري
 
 

بيشتر افراد از اينٍ ارائه ميترسن كه ميدونن افراد زيادي دارن اونها
 
رو تماشا ميكنن. پس بهترين كار در اين حالت اينه كه نگاه اونها رو

از خودتون دور كنيد. چه جوري؟ نظرتون راجع به استفاده از پاورپويت
 
يا پخش كردن تعدادي كاغذ بين حضار چيه ؟! اينجوري نصف بيشتر زماني
 
كه شما دارين ارائه ميدين نگاه حضار به شما نيست و شما ميتونين با

خيال راحت كارتون رو دنبال كنين، و هر وقت ديدين كه كسي نگاهش
 
به شماست، فورا كسي رو پيدا كنيد كه حواسش به اسلايد ها و
 
يا كاغذ هايي كه بشون داديد !
 
 
 
4-عمدا اشتباه كنيد !

براي مثال وقتي كه

به طور عمدي كاغذ

نت هاتون از دستتون
 
به زمين مي افته هنگام

برداشتنش از روي زمين

بگين كه از اينجا

به بعد ارائه ي من

گيج كننده تر ميشه.

اين باعث ميشه كه حضار
 
كمي بخندن. و اين باعث

جذابتر شدن بيشتر ارائه شما

ميشه و مسلما ميتونه روي راي

داورها هم تاثير بذاره.

مثلا يادمه كه يكبار يكي از دوست هام ارائه اي در باره ي
 
"جوشكاري زير آب" داشت و جزو معايب اين روش، خورده
 
شدن توسط كوسه رو ذكر كرده بود!
 
 
مطمئن هستم بعداز ابن عمل و دريافت اين نكته كه حواس شنودگان
 
با شماست، با اعتماد به نفس بيشتري به كارتون ادامه ميدين.
 
 
 
5-فقط براي يك نفر نطق كنيد.
 
 

يكي ديگه از عواملي كه باعث ترس ارائه دهنده ميشه،
 
شلوغي سالنه. اينكه تعداد زيادي آدم ساكت اونجا نشستن

و منتظر نطق شما هستن. پس بهترين كار تو اينجور مواقع
 
اينه كه روي صحبتتون فقط به يك نفر باشه. و بقيه اصلا
 
توجهي به سخنراني شما ندارن. هرچند لحظه هم اين شخص
 
رو عوض كنين و روي شخص ديگري فوكوس كنين.
 
 
 
6-تائيرگذاري با نظرات شخصي
 
 

فقط سعي نكنيد روي موضوع فوكوس كنيد. سعي كنيد
 
نظرات خودتون رو هم توي اون موضوع ارائه بدين. اليته
 
اين نظراتتون رو بايد از قبل آماده كرده باشين. مسلما كسايي

كه اونجا جمع شدن فقط نميخان گردآوري شما رو راجع به

يك موضوع بدونن و به نظرات شما هم علاقمندن وگرنه

به جلسه ي شما نميمودن!
 
 
 
7- تمرين، تكرار و آزمايش
 
 

هركسي با توجه به خلق و خو و خصوصيات فرديش،

ميتونه يه نوعي استرس و ترس خودشو كاهش بده. مثلا
 
يكي با قدم زدن، يكي با توي دست گرفتن يه خودكار و
 
يكي هم با خوردن جرعه اي آب. شما ميتونيد تو ارائه هاي

مختلف با تمرين و تكرار اين ترس رو كاهش بدين.
 
پس از داوطلب شدن براي ارائه تو كلاس هرگز غافل نشيد كه همين قدم هاي
 
كوچيك ميتونه شما رو به بهترين سخنرانها و ارائه دهندگان تبديل كنه.

 

لينك هاي مرتبط با اين مطلب :

http://www.r2gblog.com/?p=393
 

http://success.org/

http://www.success.net/

http://en.wikipedia.org/wiki

http://www.successrice.com

 

منبع :

http://www.drzohrabi.ir


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۰۰:۳۰ ] [ مشاوره مديريت ]

 
ارتـبـــــاط مــــؤثـــر در زندگي     

مقدمهl    ارتباط موثر مستلزم مهارت در برقراري صحيح ارتباط با ديگران آشنايي با نحوه استفاده بهينه از انواع وسايل ارتباطي از قبيل تلفن،مكاتبات درون و برون سازماني،تكنولوژي اطلاعات،و غيره؛توانايي حصول اطمينان از درك درست پيام هاي ارسالي توسط گيرنده پيام و... است.l    هنر انتقال اثر بخش پيام يكي از مهمترين شرايط لازم براي مديرموفق بودن است. خواه در صدد ارائه سخنراني با اعتماد به نفس كامل باشيد يا بخواهيد به راحتي به مذاكره بپردازيد . فصل اول:  يادگيري مقدمات فصل دوم : تبادل اطلاعاتفصل سوم : كسب مهارتهاي بيشترفصل چهارم ارتباط با هدف كسب نتيجه
 

خلاصه ي كتاب؛ ارتـبـــــاط مــــؤثـــر... Effective Comunicationنويسنده: رابرت هلر، مترجم: سعيد عليميرزائي با مقدمه دكتر محمد ميركمالي، نشر سارگل
 

تلاش براي ارتباط موثر برقراري خوب ارتباط شاهرگ حياتي سازمان ها است ارتباط سازماني به اشكال مختلف مانند گفتاري، نوشتاري و شنيداري صورت مي گرد، اما در هر صورت هدف ان همواره انتقال يك پيام گيرندگان است. از ارتباط براي مديريت اطلاعات و بهبود روابط استفاده كنيد. ارتباط مثبت  از بين بردن موانع يكي از اولين اقدامات لازم جهت برقراري ارتباط خوب  است٠ حفظ تماس چشمي ،گوش دادن به صحبتهاي طرف مقابل، و تقليد تن گفتار شما را در برقراري يك ارتباط موفقيت اميز كمك مي كند٠ انتخاب روش  هنگام انتقال پيام بايد در مورد رسانه انتخابي به دقت فكر كنيد. رسانه هاي  الكترونيكي امكانات بيشتري را از طريق پيوند گفتار و نوشتار بوجود آورده اند.  هدف پيام تعيين كننده روش انتقال آن است.ابتدا در مورد پيام مورد نظر تصميم بگيريد و سپس بهترين روش  انتقال آن را (به شرط تسلط بر تكنيك استفاده از آن)انتخاب كنيد. تركيب روش يد. انتخاب محل براي برگزاري سمينارمحل برگزاري  بخش مهمي از پيام و نشان دهنده ارزشي است كه براي شركت كنندگان قائليد هنگام تصميم گيري براي انتخاب محل برگزاري سمينار به دقت در مورد چيز هاي لازم فكر كنيد و محلي را انتخاب كنيد كه متناسب با اندازه نوع گرد همايي باشد.  مذاكره با هدف كسب پيروزيانجام مذاكره مستلزم برخورداري از مهارت هاي عالي ارتباطي است. مذاكره كننده بايد توانايي مطرح كردن صريح و روشن پيشنهادات و در ك  صحيح پيام طرف مقابل را داشته باشد . اين  مهارت ها در كليه گرايش ها مديريت نقش مهمي دارد . بنابراين سعي كنيد انها را بهبود ببخشيد.  مذاكره براي خريدهنگام مذاكره براي خريد رعايت دو نكته ضروري است .اول انكه تصميم بگيريد دقيقا چه چيزي نياز داريد .به ياد داشته باشيد كار فروشنده اين است كه شما را متقاعد كند كه نيازهاي شما و پيشنهاد وي يك چيزند.دوم انكه در موردمبلغي كه حاضريد بپردازيد نيز تصميم بگيريد. سقفي را براي خود در نظر بگيريد و از ان تجاوز نكنيد. در اين قبيل مذاكرات اولين كسي كه پيشنهاد قيمت بدهد در موضع ضعف قرار ميگيرد بنابراين طرف مقابل را متقاعد  كنيد كه اول او پيشنهادش را بدهد . تهيه گزارش   گزارش يك سند رسمي است كه توسط ديگران خوانده خواهد شد . گزارش بايد هميشه صحيح  با طرحي خوب و منتهي به يك نتيجه قطعي و مشخص باشد. اگر از شما خواسته اند گزارش بنويسيد حتما كليه الزامات توجيه اوليه را در ان بگنجانيد و كليه كلمات غير ضروري را از گزارش خود حذف كنيد و گزارش ها را متناسب با دانسته هاي خود در مورد خوانندگان تنظيم كنيد  اطمينان از روشن بودن گزارش گزارش يك اثر ادبي نيست اما رائه يك گزارش خوب مستلزم رعايت ايين نگارش است.از به كار بردن جملات مبهم پرهيز كنيد اگر در مورد نتيجه گيري ها مردد هستيد گزينه هاي مختلف را بيان كنيد خود را جاي خواننده بگذاريد و ببنيد منظور شما را درك ميكند يا خير .جملات را كوتاه بنويسيد. ارائه شفاهي گزارشاگر مي خواهيد گزارش خود را به صورت شفاهي ارائه كنيد از خود بپرسيد چه چيز اهميت دارد :تاثير گذاري يا بحث همه جانبه . اگر مي خواهيد موضوعي را در يك جلسه مطرح كنيد بايد گزارش را همان موقع بين حاضرين توزيع و سپس خلاصه اي از ان را با كمك وسايل سمعي –بصري  ارائه كنيد زماني كه موضع شما خنثي تر است گزارش را قبل از شروع جلسه توزيع كنيدو سپس با امادگي كامل  براي پاسخ گويي به سوالات و اعتراضات احتمالي در جلسه حاضرشويد  . نوشتن طرح پييشنهاديفرق طرح پيشنهادي با گزارش در اين است كه طرح  پيشنهادي يك سند فروش است كه بايد خوانندگان را به قبول  انچه پيشنهاد مي كنيد متقاعد سازيد به عنوان مثال بايد از طرح پيشنهادي داخلي براي مطرح كردن استدلالهاي خود جهت سرمايه گذاري بيشتربر روي كاركنان يا تجهيزات كامپيوتري استفاده كنيد. نوشتن طرح تجاري اثر بخش      معمولا زمانيكه براي راه اندازي يك كسب و كار نياز به منابع مالي داريد وام دهندگان مي خواهند طرح تجاري شما را ببينند. سند شما بايد شامل يك پيشنهاد واضح و روشن  و استدلال و نتيجه گيري باشد پيشنهاد خود را با اعداد و ارقام و اطلاعات دقيق و با ذكر يك برنامه زماني مناسب (حداقل 3 سال) تقويت كنيد طرح تجاري بايد نشان دهنده درك خوب  شما از مسائل مالي و بررسي دقيق كليه عوامل و بهترين وبدترين حالت ممكن و نهايتا بالا بودن احتمال سود آوري  طرح در       صورت اجرا باشد. تاثير گذاري بصريارزيا بي ضرورت هاي طراحي  در كليه اسناد از بالاترين استاندارد هاي طراحي استفاده كنيد اما شيوه طراحي را بنا به مورد تغيير دهيد در مورد اسناد و مدارك داخلي آزادي عمل بيشتري داريد . از يك  طراح حر فه اي براي تاثير بصري اسناد و مدارك كمك بگيريد . استفاده از طراح      هميشه سوابق كاري طراح را بررسي كنيد تا از اين طريق بتوا نيد به ميزان توا نايي وي پي  ببريد . در همان ابتداي كار طراح را به خوبي توجيه كنيدو دقيقا براي او تو ضبح دهيد كه چه مي خوا هيد . از رد كردن كارهاي مقدماتي طراح هراس نداشته باشيد،و آن قدر او را توجيه كنيدتا در نهايت خواسته شما تامين شود . طراحي براي روشن كردن مطالبانتخاب نوع فونت از مهم ترين تصميماتي است كه بايد به هنگام طراحي گرفته شود.برنامه هاي جديدي نرم افزاري قلم هاي زيبا و متنوعي در اختيار شما مي گذارند ولي قلم اصلي بايد كاملا واضح و خوانا باشد .  اگر بودجه كافي در اختيار داريد نهايت استفاده را از انواع رنگ ها به عمل بياوريد اما از چاپ نوشته بر روي قسمتهاي رنگي يا تصاوير خود داري كنيد. خلق هويتهويت شركتي چيزي است كه سازمان را به راحتي در نظر عموم و در داخل صنعت قابل شناسايي و موقعيت آن را در بازار تثبيت مي كند . اگر بودجه شما اجازه ميدهد براي خلق هويت از خدمات يك طراح يا مشاور استفاده كنيد. بررسي تصويرنوع هويت شركتي كه براي خود انتخاب مي كنيد بر برداشت افراد از سازمان شما تاثير مي گذارد حالت ايده ال اين است كه هويت شركتي تاثير بصري داشته باشد. رعايت اين موضوع عامل مهمي در ارتباط اثر بخش است. استفاده از وب سايت * وب جهاني يك منبع اصلي اطلاعات شركتي است و اغلب اخبار مربوط به   محصولات و خدمات را ارائه مي كند. هر كسي مي تواند سايتش را به دلخواه طراحي كند اما بهتر است نكات زير در طراحي سايت مد نظر قرار گيرند:* افراد حرفه اي هميشه بهتر مي توانند كار طراحي وب سايت را انجام دهند. از آنها  بخواهيد صفحات مقدماتي را در حداقل مقدار ممكن در نظر بگيرند.* اگر با يك طراحي اثر بخش برخورد كرديد ، بلافاصله عناصري كه در جلب توجه مي كنندرا به نحوي كه براي سازمان شما قابل استفاده باشندتغيير دهيد.* مراقب عادات بدي مانند استفاده بيش از حد از طرح هاي گرافيكي باشيد. اين كار سرعت دسترسي به سايت شما را كاهش مي دهد. استفاده از روابط عمومي       همه مديران بايد تاثير عمومي اقدامات خود را بررسي كند. روابط عمومي اصطلاحي است كه براي توضيح شيوه انتقال موضوعات و پيامها ميان سازمان وعموم مردم  به كار مي رود روابط عمومي را به صورت داخلي انجام دهيد يا افراد متخصص را براي اين كار استخدام كنيد     تقويت وجهه سازمان :  حسن شهرت هر سازمان  يكي از دارايي هاي مهم آن است . نقش اصلي روابط عمومي ايجاد و افزايش حسن شهرت و محافظت ازآن در برابر آسيب احتمالي است.     كاربا روابط عمومي: در شركت هاي كوچك ممكن است بخش روابط عمومي توسط مدير يا كاركنان اداره شود كه لزوما تخصصي در رسيدگي به مسايل مطبوعاتي ندارد. در سازمان هاي بزرگتر وجود ادارات روابط عمومي داخلي به ويژه براي پاسخ گويي و ارتباط با رسانه ها گروه هاي ذي نفع  -اجتناب ناپذير است . اگر در سازمان خود پخش روابط عمومي داريد يا با يك شركت روابط عمومي كار مي كنيد ترتيبي دهيد كه افراد ذي ربط در جريان مسايل و موضوعات موجب را كه ممكن است علاقه مندي عموم شود.  استخدام مشاورين  به طور كلي اگر پيام تازه اي براي منتقل كردن به عموم مردم داريد عاقلانه تر ان است . كه از مشاورين متخصص روابط عمومي كمك بگيريد حتي شركت هاي بزرگي كه واحدي مخصوص اين كار دارند نيز ممكن است هر ازگاه از خدمات مشاورين روابط عمومي استفاده كنند اين مشاورين ممكن است در قالب شركت هاي بزرگ چند مليتي يا به صورت انفرادي فعاليت داشته باشند . انها بايد در مسايلي مانند مديريرت بحران برگزاري كنفرانس و امثال اين –ها تخصص داشته باشند    - ادارات و مشاورين روابط عمومي بايد در جريان اقدامات عمومي سازمان قرار بگيرند .- كارمندان روابط عمومي بايد اموزش ببينند و بدانند چه وقت با رسانه ها صحبت كنند .- استفاده از روابط عمومي براي نمايش تصوير سازمان مي تواند برداشتهاي عمومي را بهبود بخشد .- مشاورين روابط عمومي بايد به شيوه صحيح توجيه شوند تا بدانند چه انتظاري از انها مي رود . استفاده از رسانه ها     استفاده از راديو    برنامه هاي راديويي مختلف مي تواند براي  فعاليتهاي تبليغاتي شما بسيار مفيد باشند. از طريق راديو مي توانيد در زماني كوتاه با جمع كثيري از مخاطبان ارتباط برقرار كنيد قبل از اعلام موافقت براي حضور در يك برنامه راديويي در مورد تعداد و نوع مخاطبان آن تحقيق كنيد مسلما هيچ وقت حاضر نخواهيد شد كه فقط براي عده اي شب زنده دار صحبت كنيد با شخصيت هاي راديويي در سطح خودشان صحبت كنيد و به سوالات آنها صادقانه پاسخ دهيد سعي كنيد جريان مصاحبه را در دست بگيريد . استفاده از تلويزيون   تلويزيون رسانه اي بسيار قدرتمند و اغوا كننده است اگر فكر مي كنيد جلوي دوربين اعتماد به نفس كافي نداريد هرگز دعوت به يك برنامه تلويزيوني را رد نكنيد قبل از شركت در برنامه شيوه انجام مصاحبه را ياد بگيريد تكنيك مصاحبه اين است كه ظاهري طبيعي داشته باشيد و طوري به سوالها پاسخ بدهيد كه گويي اصلا دوربيني وجود ندارد .مديران مي توانند با شركت در كنفرانس هاي ويدوئي خود را براي ظاهر شدن در مصاحبه -هاي تلويزيوني آماده كنيد. تبليغات اثر بخش هميشه ايده ها و طرح هاي ابتكاري موجود در  اگاهي هاي خود تبليغاتي (در هر رسانه اي كه  باشند ) بايد با يك هدف فروش واضح و قابل اندازه گيري ارتباط داده شوند .ترتيبي دهيد كه تبليغات شما دلايل خوبي براي خريد خدمات يا محصولات را به مشتريان بالقوه ارائه كنند  برنامه ريزي تبليغاتي چه زماني كه قصد داريد فعاليت هاي بلند مدت و پر هزينه تبليغاتي انجام دهيد و چه هنگامي كه مي خواهيد يك نوبت اگاهي استخدام در يك روزنامه بدهيد در هر صورت بايد به دقت برنامه ريزي كنيد .همه اگاهي ها حامل يك پيام عمومي در مورد سازمان شما هستند .  استفاده از اينترنتهر روز بر تعداد سازمان هايي كه از تبليغات در وب جهاني بهره مي گيرند افزوده مي شود. افزايش تبليغات  از طريق اينترنت دلايل متعددي دارد به عنوان مثال : * شما ميتوانيد محصولات خود را تبليغ كنيد و به طور همزمان و بدون واسطه انها را بفروشيد . * تصاوير متحرك هستند و اين مساله باعث اثر بخشي بيشتر تبليغات  مي شود.* وب جهاني به صورت با لقوه بزرگترين رسانه واحد براي تبليغ انواع كالا و خدمات صنعتي و مصرفي است . ارتباط در محيط كاري تكنيكهاي مورد استفاده در ارتباطات خارجي را مي توان به شكلي موثر در ارتباطات داخل سازمان در مقياس كوچكتر و بابودجه محدودتر بكار برد.n    جلب نظر كاركنان: كاركنان افرادي هستند كه شديدا به خدمات مديريت خود متكي هستند. آنها در واقع مهم ترين مشتريان سازمان محسوب مي شوند. كارفرمايان خوب فرصت را از دست نمي دهند و سعي ميكنند در كليه ارتباطاتشان نشان دهند كاركنان از نظر آنها واقعا دارايي هاي شركت هستند. برقراري ارتباط براي انتقال اين پيام حائز اهمييت است. كاركنان را با پيشنهادات متناسب با نيازهايشان هدف قرار دهيد.مثلا با پيشنهاد ادامه تحصيل و پروژه هاي اجتماعي و...n    بازاريابي از داخل  بازاريابي درون- سازماني مي تواند به اندازه بازاريابي خارج- سازماني در جلب توجه ، علاقه مند كردن و ايجاد ميل مشاركت در كاركنان ، و نيز در تشويق آنها به بروز رفتارهاي مورد نظرتان موثرباشد. تشكيل جلسه با مصرف كنندگان و ايجاد انواع رقابتها از جمله ابزارهايي هستند كه مي توانيد از آنها به شكلي موثر براي انتقال پيام مديريت استفاده كنيد. از موضع برتر با مخاطبان صحبت نكنيد و هميشه حقيقت را بگوييد. تبليغ گروهبه عنوان مدير ، يكي ازمسئوليت هاي شما اين است كه تصوير اعضاي گروه خود را دربين همتايان و فرا دستان تبليغ كنيد . براي اين  منظور بايد از كاركنان به خاطر كارشان تشكر كنيم . مديران ارشد را به جلسات تعيين استراتژي يا جلسات اموزشي و شركت در مراسم و جشنها دعوت كنيد. خبر هاي خوب مربوط به قسمت خود را در خبر نامه هاي داخلي شركت منتشر كنيد. و در سخنراني هاي خارج از سازمان به موفقيت هاي داخلي اشاره كنيد.  * ببنيد كدام يك از همكاران بيش از همه در برقراري ارتباط مهارت دارند. * در گرد همايي هاي دوستانه محيط كار شركت كنيد تا بتوانيد از كاركنان  باز خورد غير رسمي بگيريد . * براي جلب توجه بيشتر كاركنان ، ارم شركت را روي كليه لواز التحرير شركت درج كنيد. حصول اطمينان از انتقال پيامنحوه انتقال باز خورد و آنچه در پاسخ بدان روي مي دهد، از اصو ل اوليه ارتباط موثر است پس از دريافت بازخورد بلافاصله اقدام كنيد.  همچنين براي اطمينان از بهره برداري درست از باز خوردها جلسات گروه را بطور منظم برگزار كنيد.   ارزيابي تصوراتاگر با هدف بهبود تصورات و برداشتها ارتباط برقرار مي كنيد بايد مراقب نحوه دريافت پيام باشيد.برداشت گيرندگان پيام ها تنها سنگ محك شما براي ارزيابي كيفيت و ميزان موفقيت آميز بودن ارتباطات داخل و خارج از سازمان است. يك تصور نادرست ، يا بجا است و يا آنكه پيام مورد نظر منتقل نشده است. در هر صورت،بايد در اين مورد اقدام كنيد. تجزيه و تحليل صادقانه علت ها مبنايي براي ارتباط موثر درآينده خواهد بود.  گوش كردن به كاركنانمهم ترين بازخورد در گفت وگوهاي انفرادي وغير رسمي ميان مديران و زير دستان به دست مي آيد،اما با استفاده ازروش هاي رسمي ترمانند انجام پيما يش هاي سنجش نگرش نيز مي توانيد ازبرداشت وتصور كاركنان نسبت به مديريت مطلع شويد-هر چند كه استفاده از اين روش ها معمولا پر هزينه است.از ديگر شيوه هاي گرفتن اطلاعات مي توان از پيمايش محدود ،نظر سنجي نمونه اي ،صندوق پيشنهادات ،و گروه هاي كانوني نام برد .سوالهايي كه بايد از كاركنان بپرسيد:*اطلاعات خود در مورد سازمان را بيشتر ازچه طريقي كسب كرده ايد؟         *كدام شيوه ارتباطي موثرتر است؟       *آيا چيزي هست كه بخواهيد بدانيد و به شما نگفته باشند؟                            *در مورد استراتژي سازمان چه مي دانيد؟   *آيا مديرتان هرزگاه يا مستمر به ندرت با شما ارتباط برقرار مي كند؟ بهبود ارتباطبراي بهبود ارتباطات داخلي مشاركت كليه مديران را طلب كنيدو مسئوليت آنها براي برقراري ارتباط روشن و مستمر در تمامي مواقع را مورد تاكييد قرار دهيد.شما بايد هر مشكل را از ريشه حل كنيدو در مورد ارتباطات خارجي با كليه افراد ذي ربط در مورد يك برنامه عمل به توافق برسيد. نظر سنجي از خارج سازمان از طريق صحبت با تامين كنندگان، ارباب رجوع،و مشتريان و حتي از طريق انجام پيمايش برروي گروه هاي هدف سعي كنيد  در خصوص اصلاح تصورات خارجي در مورد شركت اقدام كنيد.همچنين واكنش اخير در مورد تبليغات اخير را با دقت بررسي كنيدواگر بازخورد حاكي از نارضايتي بودبايد به دنبال راه چاره باشيد.   ***چند توصيه ي كوتاه براي ارتباط مؤثر***  گاهي اوقات بيش از يكي دو  مورد شكايت در خصوص  موضوعي واحد مي توان حاكي از نارضايتي عمومي باشد  اگر فقط بازخورد مثبت مي گيريد،احتملا همه حقايقرا به شما نمي گويند.  اگر مي خواهيد از كاركنان خود پاسخ هاي صريح و صادقانه دريافت كنيد، صريح و صادقانه با آنها صحبت كنيد  يك منبع موثق درموردتصورات وبرداشت هاوجوددارد: گيرندگان پيام ها.  به اين نكته توجه داشته باشيد كه كساني كه خوب ارتباط برقرارمي كنند معمولا مديران خيلي بهتري مي شوند.  شركت را به بهسازي كليهانواع ارتباط تشويق كنيد.    هگام تلاش براي غلبهبرموانع طرف مقابل،لحن انتقادين نداشته باشيد   تفاوت هاي فرهنگي  سبك هاي ارتباط كلامي م ارتباط از  طريق ايما و اشاره به اندازه سبك  آشپزي ملت ها متنوع است .در  مقايسه با اروپايي ها ، ساكت بودن  براي ژاپني ها و ساير اسيايي ها بسيار راحت تر است . امريكايي ها ارتباط از طريق تظاهرات ، شعار ، و كارهاي نمايشي را دوست دارند . استراليايي ها با صراحت لهجه خود باعث  رنجش ديگران مي شوند.   رسانه خود رابه دقت با پياممورد نظر هماهنگ كنيد  هر جا كه ممكن استاز تصاوير براي برقراري ارتباط استفاده كنيد   هنگام ايستادن در كنار ديگران يك فاصله شخصي را رعايت كنيد  اگر دلشوره و نگراني داريديك نفس آهسته وعميق بكشيد تا آرام شويد  اگر نمي دانيد در خارج از  كشور چگونه  رفتار كنيد از افراد محلي كمك بگيريد  مراقب باشيد چهره شما نا  -خواسته چهره خصمان  نداشته باشيد  ابتدا متون داخل كتاب را علامت گذاري وسپس يادداشت برداري كنيد   ياد داشت هاي خود را زماني  كه هنوز مطالب ثبت شده در ذهنتان تازه است مرور كنيد  نقشه ذهني را با استفاده از رنگ و تصوير به يك اثر هنري زيبا تبديل كنيد   بگذاريد كاركنان از تلاش شما براي انتقال اطلاعات باخبر شويد  اگر برسر انتقال دادن يا ندادن اطلاعات به ديگران  بر سر دو راهي قرار داريد بهتر است گزينه دوم را انتخاب  كنيد  زماني كه باز خورد مثبت مي دهيد دلايل تعريف و تمجيد خود را بيان كنيد.    از قبل مواردي كه مي خواهيد راجع به انها صحبت كنيد را به ترتيب بنويسيد   ارام و شمرده صحبت كنيد  هميشه لحن مودبانه و دوستانه داشته باشيد  هنگام صحبت لبخند بزنيد. چهره متبسم بر صدايشما تاثير مي گذارد و طرف مقابل را بهدادن پاسخ مثبت ترغيب مي كند  به خاطر داشته باشيد جلسه خوب جلسه اي است كه نتايجي را در بر داشته باشد   
از كليه مدعوين بخواهيد با امادگي كامل به جلسه بيايند
 

منبع :

http://www.sadaghat.org/content/view/182/201/


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۰۰:۲۹ ] [ مشاوره مديريت ]

طبقه بندي هدف هاي آموزش بلوم

بنجامين بلوم در سال 1956 براي اولين بار طبقه بندي هدفهاي آموزشي را در سه حيطه عمده تقسيم كرد كه به عنوان حيطه شناختي عاطفي و رواني حركتي معروفند. تقسيم بندي هدفهاي آموزشي بلوم در حيطه شناختي به شرح زير است:

حيطه شناختي:

1- دانستن

1- اطلاعات منفرد

2- روشها و جريان عملها

3- مفاهيم و اصول و قوانين عام

2- فهميدن

1- درك اصول و مفاهيم

2- تفسير متون، نمودارها و تصاوير

3- تخمين نتايج آتي مخفي در اطلاعات

4- توجيه روشها و جريان عمل ها

3- كاربرد

1- كاربرد مفاهيم و قوانين در موقعيتهاي جديد

2- كاربرد قوانين و نظريه ها در موقعيتهاي عملي

3- تبديل متون نوشتاري به فرمولهاي رياضي

4- تهيه جدولها و نمودارها

5- نمايش روش صحيح انجام دادن كار

4- تحليل

1- پي بردن به مفروضات بيان نشده يك متن

2- پي بردن به تناقضات موجود در يك استدلال

3- تميز حقايق از حد سيات

4- تخمين ميزان ارتباط اطلاعات

5- تجزيه ساختار محتوايي يك كار (هنري، موسيقي، شعر)

5- تركيب

1- نوشتن يك متن كاملا منسجم

2- ارائه يك سخنراني سازمان يافته

3- نوشتن يك داستان كوتاه جديد

4- ارائه طرح يك تحقيق

5- تركيب يادگيري هاي متفرق به منظور حل يك مساله يا مشكل

6- ارائه چهارچوب جديدي براي تقسيم بندي اشيا، پديده ها يا حوادث

6- ارزشيابي

1- قضاوت درباره ي استحكام منطقي متون

2- قضاوت در زمينه ي ميزان ارتباط بين اطلاعات و نتيجه گيري

3- قضاوت درباره ي انجام دادن يك كار با استفاده از معيارهاي دروني

4- قضاوت درباره ارزش يك كار با استفاده از معيارهاي دروني

 


حيطه ي عاطفي

1- دريافت

1- جذب، حفط و هدايت توجه نسبت به عامل و محرك

2- آگاهي يا درك پديده

3- توجه خاص به شيء يا پديده

2- پاسخ

1- مطالعه موارد تعيين شده

2- مطالعه بيش از حد تعيين شده

3- مطالعه براي كسب لذت

4- ادامه و استمرار فعاليتها صرفا براي كسب رضايت شخصي

3- ارج نهادن

1- قبول يك ارزش

2- احساس مسئوليت در قبال يك ارزش

3- رفتار به نحوي كه قبول ارزش در وراي آن قابل درك باشد.

4- سازماندهي ارزشها

1- تلفيق ارزشهاي مختلف از طريق درك و سازماندهي آنها

2- حل و رفع تناقضات موجود بين ارزشهاي مختلف

3- ايجاد يك مجموعه ارزشي واحد و منسجم

5- وجداني كردن ارزشها

1- داشتن يك مجموعه ارزش به طوري كه تمام اعمال فرد را در بر گيرد

2- داشتن يك مجموعه ارزشي به طوري كه رفتار آتي فرد بر مبناي آن قابل پيش بيني باشد

3- داشتن يك مجموعه ارزشي به طوري كه به صورت مشخصه فرد در آيد

 

حيطه رواني- حركتي

1- دريافت (آگاهي از اشيا و كيفيت آنها)

1- تحريك حسي

2- انتخاب علامت

3- تبديل دريافت به عمل

2- آمادگي (آمادگي و تطبيق براي انجام دادن يك عمل خاص

الف- آمادگي ذهني

ب- آمادگي بدني

ج- آمادگي رواني

3- پاسخ هدايت شده (رفتاري كه زير نظر مربي انجام مي شود)

1- تقطير

2- تجربه و خطا

4- خودكار شدن عمل

رفتار يادگيري شده به صورت عادت در آيد

5- رفتار مركب (رفتار ماهرانه و با صرف حداقل وقت و انرژي انجام شود)

الف- رفع عدم اطمينان (رفتار بدون تزلزل)

ب- رفتار مركب خودكار (حركات با نرمي و كنترل كامل ماهيچه ها انجام مي شود)

6- تطبيق و ابداع (تغيير رفتار با توجه به تغيير وضعيت)

 

مطالبي كه در اين مقاله جمع آوري شده بيشتر معلمان ابتدائي را در نظر داشته بنابراين شناخت خصوصيات كودكان در دوره ابتدايي براي يك معلم بسيار لازم و ضروري است تا در تهيه الگوي تدريس خود با شناختي كه از خصوصيات دانش آموزان اين دوره دارد بتواند انتظاراتي در حد توان آنها داشته در طرح درس خود لحاظ كنند بنابراين قبل از پرداختن به فرآيندهاي تدريس براي آشنايي بيشتر همكاران خصوصيات كودكان اين دوره را در حيطه هاي جسمان، رواني، عاطفي و اجتماعي بيان مي كنيم بعد به فرآيند تدريس مي پردازيم.

منبع :

http://razmandsufi.persianblog.ir/post/44

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۰۰:۲۷ ] [ مشاوره مديريت ]
 

مديريت زمان و اجراي فعاليت مطابق اولويتها

موفقيت در دنياي كار و تجارت،‌ اهميت خود را از كنترل و برنامه‌ريزي زمان و تعيين برنامه‌هاي دقيق براي خود و آنان كه طرف تجاري ما هستند، پيدا مي‌كند. بنابراين مديريت زمان همان مديريت بر خويشتن است. واقعيت آن است كه همه مردم به طور مساوي در يك هفته ۱۶۸ ساعت وقت در اختيار دارند كه هر ساعت آن ۶۰ دقيقه است،‌ ولي آنچه باعث تفاوت بين افراد موفق با ديگران مي‌شود. اداره كردن صحيح زمان و تسلط يافتن بر آن است .
امروزه پس از مديريت اطلاعات،‌ مديريت زمان به عنوان مهم‌ترين شاخه علم مديريت محسوب مي‌شود. اين اهميت به حدي است كه پيتر دراكر، پدر علم مديريت نوين، معتقد است : هر كس نتواند زمان خود را مديريت كند،‌ هيچ چيز ديگر را هم نمي‌تواند مديريت كند .


مديريت زمان، مجموعه‌اي از فنون تكينك‌ها را براي اداره صحيح زمان،‌ پيشنهاد مي‌كند كه با به كارگيري اين مهارت‌ها مي‌توان به اين نتايج دست يافت. : شناسايي اهداف و دستيابي منطقي و نظام‌مند آن، تعيين اولويت‌ها و فراهم آوردن دورنمايي بهتر از فعاليت‌ها، افزايش اثربخشي فعاليت‌ها،‌ شناسايي و تسلط بر عوامل ضايع‌كننده وقت،‌ كاهش تنش‌هاي ناشي از كار زياد و به دست آوردن فرصت‌هاي بيشتر براي فعاليت‌هاي شخصي و خانوادگي .
مديريت زمان تاكنون چهار نسل را پشت سر گذاشته است كه اين نسل‌ها در برگيرنده سير تكاملي اين علم هستند. روند رشد اين نسل‌ها به شرح زير است :
نسل اول
پديد آمدن چك فهرست‌هايي براي نوشتن فعاليت‌ها و علامتگذاري آنها
نسل دوم
انجام فعاليت‌ها بر اساس جدول زماني
نسل سوم
تعيين اهداف و اولويت‌بندي فعاليت‌ها بر اساس فوريت آنها و استفاده از برنامه‌ريزي روزانه
نسل چهارم
تعيين اهداف و اولويت‌بندي فعاليت‌ها بر اساس اهيمت و فوريت آنها
در آخرين نسل از مديريت زمان در اولويت‌بندي علاوه بر فوريت، بر اهميت فعاليت‌ها نيز تأكيد مي‌شود و بيشتر تمركز بر روي اهداف و نتايج دراز مدت است .
مديريت موفق زمان، مديريت اولويت‌ها است. از اين رو در نسل چهارم مديريت زمان،‌ تلاش بر روي شناسايي پيش نيازها است. تنظيم اولويت‌ها، مزاياي فراواني در زندگي افراد دارد .
۸۰ درصد از موفقيت‌هاي افراد به واسطه ۲۰ درصد از فعاليت‌هاي آنان به دست مي‌آيد. اين رابطه ۲۰-۸۰ نخستين بار توسط يك اقتصاددان ايتاليايي به نام ويلفردو پاراتو در قرن نوزدهم ميلادي ارائه و به قانون پاراتو معروف شده است .
در مديريت موفق زمان، اثر بخشي (Effectiveness) بيش از كارايي (Efficiency) مورد توجه قرار دارد. براي اثر بخش بودن، ابتدا بايد فعاليت درست را شناسايي كرده و تلاش در انجام آن داشت و براي افزايش كارايي بايد كار درست را به بهترين نحو انجام داد .
در نسل چهارم مديريت زمان،‌ فعاليت‌ها در چهار گروه زير اولويت‌بندي مي‌شوند (ماتريس مديرت زمان ) :
۱- اين فعاليت‌ها از اهميت و فوريت بالايي برخوردارند و مهم‌ترين بخش در مديريت زمان محسوب مي‌شوند. اين فعاليت‌ها بيشترين اولويت را دارند و تا زماني كه به اين كارها رسيدگي نشود، به هيچ يك از فعاليت‌هاي بعدي نبايد پرداخت .
۲- اين فعاليت‌ها از اهميت زياد و فوريت كمي برخوردارند و مي‌توان آنها را با تأخير به انجام رساند .
۳- اين فعاليت‌ها از اهميت كم‌ و فوريت زيادي برخوردارند ولي بخش بزرگي از زمان افراد را به خود اختصاص مي‌دهند و دام‌هايي براي سرگرم ساختن بيهوده افراد محسوب مي‌شوند. اين فعاليت‌ها مي‌توانند توسط افراد ديگر نيز انجام شوند و قابليت واگذاري به ديگران را دارند .
۴- اين فعاليت‌ها از اهميت و همچنين فوريت كمي برخوردارند و مي‌توان از آنها به راحتي صرفنظر كرد .
از سوي ديگر، يك فرآيند كامل مديريت زمان شامل چهار مرحله شناسايي و تعيين اهداف، اولويت‌بندي فعاليت‌ها، اجراي اولويت‌ها،‌ ارزيابي نتايج است .
طبق اين تقسيم‌بندي، اولين قدم در مديريت زمان،‌ تعيين اهداف است. زماني يك فعاليت از اثربخشي لازم برخوردار است كه در جهت اهداف تعيين شده باشد . تعيين اهداف‌، نوعي سرمايه‌گذاري براي شروع مؤثر مديريت زمان است .
دومين مرحله در مديريت موفق زمان،‌ اولويت‌بندي فعاليت‌هايي است كه فرد با آن‌ها درگير است. اين اولويت‌بندي بر مبناي ماتريس نسل چهارم مديريت زمان (گروه‌هاي A,B,C,D) انجام مي‌پذيرد. به منظور تعيين اولويت‌ها، شما بايد فعاليت‌هاي خود را بنويسيد و آنها را برنامه‌ريزي كنيد. يك شبانه‌روز كوچك‌ترين واحد زماني براي يك برنامه‌ريزي است. در صورت عدم توانايي برنامه‌ريزي روزانه،‌ برنامه‌ريزي براي زمان‌هاي طولاني‌تر ممكن نيست .
يك برنامه‌ريزي مؤثر بايد شامل آنچه شما به آن نياز داريد و يا تصميم داريد كه انجام دهيد، باشد و همچنين بايد فعاليت‌هايي در آن گنجانده خود كه شما قادر به انجام هستيد .
سومين و مشكل‌ترين مرحله در يك فرآيند مديريت زمان،‌ اجراي فعاليت‌ها طبق اولويت‌هاي تعيين شده است. معمولاً‌ عوامل زيادي باعث اجرا نشدن موفق برنامه و اتلاف وقت مي‌شود. از جمله اين عوامل مي‌تواند تماس‌هاي تلفني مكرر،‌ ملاقات‌هاي بدون وقت قبلي،‌ عدم تفويض اختيار يا تفويض اختيار نامناسب، جلسات طولاني، مسافرت‌هاي بيش از حد، به تعويق انداختن كارهاي مشكل، نبود نظم شخصي،‌ مشكل در گفتن كلمه نه،‌ اجتماعي بودن بيش از حد و ضعف در مهارت گوش دادن باشد .
آخرين اقدام در مديريت زمان،‌ ارزيابي نتايج است. در اين مرحله به بررسي نحوه انجام فعاليت‌ها مي‌پردازيد و اينكه به چه اهدافي دست يافتيد؟ به چه اهدافي دست نيافتيد؟ چند بار در فعاليت‌هايتان وقفه ايجاد شد و علت هر كدام چه بود؟ ارزيابي و ثبت نتايج،‌ در برنامه‌ريزي‌هاي موفق‌تر در آينده به شما كمك خواهد كرد و اين برنامه‌ها را با واقعيت منطبق‌تر خواهد كرد. يكي از تكنيك‌هاي توصيه شده براي مديريت زمان،‌ در نظرگيري مدت زمان توأم با آرامي و سكوت (Quiet Time) است. در اين مدت زماني كه مي‌تواند يك ساعت يا بيشتر باشد،‌ مي‌توانيد به انجام كارهايي مثل كار كردن روي يك سخنراني،‌ نوشتن يك گزارش يا مقاله، طرح‌ريزي براي فعاليت‌هاي تجاري آينده، شناسايي اهداف كوتاه مدت و بلند مدت،‌ طراحي يك استراتژي بازاريابي،‌ آماده‌سازي يك برآورد يا قرارداد و كاغذ‌ بازي‌ها بپردازيد. زماني است كه مي‌توانيد اهداف خود را بررسي كنيد و طرحي براي پيروزي و دستيابي به آنها بريزيد .
اين زمان بايد در موقعيت از روز باشد كه كارايي شما بالا باشد. زمان خود را براي يك چنين برنامه‌اي تنظيم كنيد و براي پرداختن به آن بها دهيد. اگر شرايط ومسائلي شما را از پرداختن‌ به اين زمان خاص بازمي‌دارد،‌ وقت ديگري در طول روز به آن اختصاص دهيد. اگر اتاقي اختصاصي نداريد كه در آن را ببنديد و به Quiet Time بپردازيد،‌ كافي است شخصاً به تلفن‌هاي خود پاسخ نگوييد و مراجعه‌كنندگان را به همكاران خود عطف دهيد تا كاملاً‌ آن زمان را به برنامه‌هاي يا شده فوق اختصاص دهيد .
Quiet Time ،‌ ابزار مناسبي است تا از شما فردي فعال بسازد كه از زمان خود استفاه بهينه مي‌بريد و نشان‌دهنده شخصيت كاملاً متكي به سازماندهي شماست .

برگرفته از سايت:روزنامه تفاهمامتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۰۰:۲۶ ] [ مشاوره مديريت ]

براي مؤفق شدن در يك سخنراني چه كار كنيم؟

staff_attending_the_meeting سخنراني

هر سخنران از روشي خاص در ارايۀ سخن خود به ديگران استفاده مي كند، ولي سخنراني كردن داراي قواعد و قانون هايي است كه بر اساس سال ها سخنراني، گوش دادن به سخنراني ديگران و بررسي منابع موجود در اين خصوص به دست آمده اند. در اين مقالهي خود را قبل از سخنراني در اختيار شنوندگان قرار ندهيد. چون شندگان ممكن است از قبل آن را مطالعه كنند و به سخنراني توجّه نكنند ويا ممكن است درحين سخنراني ياد داشت برداري كنند و حواس سخنران را پرت كنند.

meeting سخنرانينحوه نشان دادن تصاوير و شكل ها:

 • در موقع نشان دادن تصاوير، صورت تان رو به شنوندگان باشد نه رو به تصاويري كه نشان مي دهيد.
 • زماني از تصاوير استفاده كنيد كه واقعاً مفيد و ضروي باشد نه فقط براي خوب جلوه دادن سخنراني يا سرگرمي
 • از تصاوير و عكس به عنوان تصوير كلي استفاده نكنيد.
 • بسياري از سخنرانان تمامي عكس هايي را كه در دسترس دارند به نمايش مي گذارند. بهترين عكس ها و تصاوير را در ارتباط با موضوع بايد انتخاب كنيد.
 • شنيدن در يادگيري هاي مهم نقشي زيادي دارد. بنابراين نشان دادن تصاوير براي كسي كه چشمان خود را بسته تا به طور دقيق به سخنران گوش كند بي فايده است. بنابراين بيشتر متن سخنراني را بايد نكات تشكيل دهند نه تصاوير.
 • در طي سخنراني و نشان دادن تصاوير، لحن و زير صداي خود را مي توانيد براي تأكيد نكات اصلي تغيير دهيد.
 • از خواندن متني كه بر روي اسلايد يا صفحات پاورپوينت است پرهيز كنيد چون حاضران در جلسه مي دانند كه چگونه بخوانند. اين كار ممكن است بي احترامي به شنوندگان تلقي شود.
 • با استفاده از متن سخنراني شنوندگان را به نكات اصلي آگاه كرده و از تصاوير براي نشان دادن نكات خاص استفاده كنيد. به عنوان مثال در مورد موضوع زمين شناسي نگوييد در منطقه اي رانش اتفاق مي افتد سپس يك تصوير كلي از رانش را نشان دهيد. توجّه داشته باشيد همه شنوندگان زمين شناس مي دانند كه يك رانش چگونه است. يك ويژگي خاص نياز به ارايه تصاوير خاص دارد.
 • تصاوير بي معني را به شنوندگان نشان ندهيد. مثلاً عكس يك فسيل خاص را براي دانشجويان زمين شناسي گرايش آب هاي زير زميني نشان ندهيد. چون بيشتر آنها نمي دانند كه آيا تصوير فسيل صحيح انتخاب شده است يا نه. بنابراين توجهي به آن نمي كنند.
 • سعي كنيد تصاوير يا نمودارهاي بسيار پيچيده يا بسيار كوچك را نشان ندهيد. اگر مجبور به نشان دادن يك چنين تصاويري شديد، سخنران بايد در مورد موضوع، توضيح كافي بدهد.
 • خلاصه شده  مقاله آقاي پريزاد پورعباس خيرالدين ( مجله مؤفقيّت، سال دهم شماره ۱۴۲)

   
  امتیاز:
   
  بازدید:
  [ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۰۰:۲۵ ] [ مشاوره مديريت ]

  سخنراني اثربخش


  حسن خسروي
  مقدمه: بسيار مشاهده شده كه مديران كارآمد، فعال و پرتلاش به جهت اينكه نتوانسته اند حاصل فعاليتهاي خود را با بياني رسا و شيوا براي مخاطبان طرح كنند، در كارهاي خود موفقيت چنداني نداشته اند. پرواضح است كه اگر يك مدير، كلام فصيح، بليغ و اثرگذار نداشته باشد نمي تواند آنچنان كه بايد و شايد در عرصه هاي رقابت، نقد، پرسش و پاسخ و گزارش دهي موفق باشد و اين يعني ناكامي يك مدير در تحقق كامل اهداف فردي و سازماني.
  اهميت اين نكته كه يك مدير چگونه يك بيان و سخنراني اثربخش داشته باشد بركسي پوشيده نيست. گفتار، كلام و سخن شما مي تواند معجزه كند. يك مدير با يك سخنراني اثربخش مي تواند چه بسا مخالفان را به موافقان تبديل و دل موافقان را بيشتر و مصمم‌تر با خود همراه كند.
  سخن گفتن و بيان مطلب، مقوله اي است كه مي تواند به نوعي به پيشبرد اهداف و برنامه هاي مديران كمك شاياني كند. شايد براي شما پيش آمده باشد كه با سخني مناسب، تاثيرگذار و پرجاذبه، عده اي را با نظر و خواسته خود موافق و همراه كرده باشيد و چه بسا گاهي اتفاق افتاده كه به خاطر نداشتن نفوذ كلام و عدم ارتباط مطلوب، نتوانسته ايم در اين كار توفيق چنداني داشته باشيم.
  درهرحال زبان، گفتار و سخن، موهبتي است كه بحث و بررسي پيرامون آن مجال بيشتري از اين مختصر را مي‌طلبد و اين بشر است كه با اين ويژگي ممتاز و اين سلاح بزرگ، حساس و پراهميت مي تواند در عرصه هاي زندگي، كار وحيات خود دگرگوني ايجاد كند.
  حل برخي ويژگيهاي گفتار و سخن را به اختصار برشمرده و سپس مطالبي را پيرامون يك سخنراني اثربخش ذكر مي كنيم.

  ويژگيهاي گفتار و سخن
  1 – حتي الامكان براساس منطق و پايه هاي علمي باشد؛
  2 – ترجيحا از روي احساسات و عواطف و حب و بغض نباشد؛
  3 – منفعلانه و از روي عصبانيت و تعجيل نباشد؛
  4 – منقطع، بريده بريده و نامفهوم نباشد؛
  5 – به خاطر خوشايند اين و آن و يا به خاطر دشمني با كسي به زبان نيايد؛
  6 – بيهوده، پراكنده و بي پروا و بي ادبانه نباشد؛
  7 – درجهت رضاي حق تعالي و خشنودي او باشد؛
  8 – شفاف، صريح، ساده و بي پيرايه و درعين حال مستحكم، ماندگار و جامع و مانع باشد؛
  9 – بي روح، گنگ، و بي سروته نباشد.

  ويژگيهاي يك سخنراني اثربخش
  قبل از هر چيز، براي آنكه يك سخنراني اثربخش باشد بايستي مقدمات مربوط به آن به خوبي مديريت شده باشد. مثلا:
  1 – وقت برگزاري سخنراني:
  الف) صبح باشد (چه ساعتي)؛
  ب) عصر باشد (چگونه)؛
  ج – اوايل هفته باشد يا آخر هفته؛
  د) روز تعطيل باشد يا غيرتعطيل؛
  ه) در وقت روزهاي گرم سال باشد يا سرد؛
  و) در مناسبتي خاص باشد.
  و...
  2 – مكان برگزاري سخنراني:
  الف) ازنظر مسافت و موقعيت جغرافيايي و نحوه دسترسي شركت كنندگان؛
  ب) از لحاظ نور – صدا – تهويه و...
  ج) داراي فضاي سبز و درخت و... است يا در ميان انبوه ترافيك و صدا و...
  د) گنجايش لازم و وسعت كاري؛
  ه) محل پذيرايي از ميهمانان خاص؛
  و) پاركينگ و عبور و مرور؛
  ز) آبخوري و سرويس هاي بهداشتي؛
  ح) امكانات از لحاظ برقراري ارتباطات (فاكس – اينترنت – تلفن و...)؛
  ي) دكور و چيدمان وسايل.
  3 – سخنران:
  الف) مشهور است، محبوب است؛
  ب) داراي مقام و موقعيت خاصي دراجتماع است؛
  ج) جزو كدام گروه و حزبي است؛
  د) اصالت خانوادگي و سوابق خدمتي؛
  ه) مدارك تحصيلي خود را از چه مراكزي دريافت كرده است؛
  و) حاميان و طرفداران او چه كساني هستند؛
  ز) چه ويژگيهاي فردي و شخصيتي بارزي دارد.
  4 – برگزاركنندگان:
  الف) چه قصدي و هدفي را دنبال مي كنند؛
  ب) سازمان و يا مركز خاصي است يا به وسيله تشكلهاي غيردولتي برگزار مي شود؛
  ج) كار دعوت و پذيرايي را به خوبي برنامه ريزي كرده اند؛
  د) نكات ايمني، بهداشتي و حفاظتي لازم را مدنظر قرار داده اند؛
  ه) داراي انسجام و هماهنگي هستند؛
  و) بروشور و برگه هاي اطلاع رساني لازم را آماده كرده اند.
  5 – شركت كنندگان (مخاطبان):
  الف) قشر خاصي از جامعه هستند؛
  ب) انفرادي دعوت شده اند يا با خانواده؛
  ج) براي سرگرمي آمده اند يا استفاده علمي تخصصي؛
  د) براي سرگرمي كودكان و فرزندان برنامه هاي خاصي تدارك ديده شده است؛
  ه) سرويس براي رفت و آمد آنان مهيا شده است؛
  و) از محتوا و هدف برگزاري سخنراني اطلاع دارند.

  ويژگيهاي يك سخنراني اثربخش
  يك سخنراني براي يك جمع كوچك و كم تعداد به مراتب كم دردسرتر از يك سخنراني با تعداد زيادي مخاطب است در اين گونه موارد بايستي با استفاده از حركات دست، ايما و اشاره و مديريت خوب زمان، كارسخنراني را به پيش برد.
  ممكن است در بخش پرسش و پاسخ و يا در خلال سخنراني عده اي پرسشهاي غيرمعمول از شما داشته باشند مي‌بايست مراقبت كنيد در دام آنها گرفتار نشويد كه در آن صورت مجلس از دست شما خارج خواهد شد. در اين‌گونه موارد بهتر است اول تكليف را روشن و بيان كنيد كه به پرسشهاي خارج از موضوع و يا در لابلاي برنامه سخنراني پاسخ نخواهيد داد.
  با آوردن مثالهاي ملموس، كاربردي و روزمره، جملات، اشعار، ضرب المثلهاي معروف، خاطرات جذاب، تجربيات گذشته، يافته هاي علمي و... گهگاه فضاي سخنراني را تلطيف كنيد تا كار شما كسالت آور و خسته كننده نباشد.
  مطالب خود را حتي الامكان خلاصه و كوتاه بگوييد و براي اين كار يادداشتهاي كوچكي حاوي سرفصل و كلمات كليدي سخنراني تهيه و آماده كنيد تا روند سخنراني و ارائه مطالب روال معقول و خوشايندي داشته باشد.
  گاهي اوقات از حضار و شركت كنندگان بخواهيد كه كلمات آخر شما را بيان كرده و از اين طريق مشاركت بيشتري به آنها در ارائه مباحث بدهيد.
  هرگونه حركات حاضران را زيرنظر داشته باشيد ممكن است هر حركت آنان پيامي به دنبال داشته باشد. مثلا اگر آنها زياد به ساعت خود نگاه مي كنند يا بر روي صندلي مدام جابجا مي شوند و يا كارهايي مشابه انجام مي دهند احتمالا بدين معني است كه:
  الف) خسته شده اند؛
  ب) وضعيت تنفس و هواي مكان برگزاري مناسب نيست؛
  ج) شما بيش از وقت تعيين شده صحبت كرده ايد؛
  د) مطالب ديگر جاذبه و پذيرش لازم را ندارند.
  در بين سخنراني پرانرژي و پويا باشيد. درحقيقت روح شادابي و نشاط را به حاضرين انتقال بدهيد و آنها را متمايل كنيد به اينكه تا پايان همراه شما باشند.
  مي توانيد گاهگاهي تن صداي خود را بالا، پايين كنيد و توجه افراد را بدين ترتيب همواره با خود داشته باشيد.
  ميكروفن همانقدر كه مي تواند در كيفيت كار شما اثر خوب داشته باشد همانقدر هم مي تواند آزاردهنده و اذيت‌كننده باشد. مراقب ميكروفن باشيد.
  نوع به كارگيري و هنر استفاده از دستها و قدرت آنها در فهم و انتقال مطالب خيلي مهم است. نوع پوشش و لباس شما هم بي تاثير در ارائه سخنراني نيست. لباسهاي رنگ و رو رفته، چروك و ناصاف، كفشهاي نامناسب، آرايش مو و صورت هركدام عواملي هستند كه مي توانند كار شما را تحت الشعاع قرار دهند.
  گاهي مي توان از اسلايد، اورهد، پاورپوينت (POWER POINT) ، شعر، داستانهاي كوتاه و وسايل سمعي و بصري براي انتقال بهتر مطالب استفاده كرد؛ به علاوه آنكه نمودارها، اعدادو ارقام (آمار) و تخته سياه (وايت برد) هم ياري رسان شما هستند تا مطالبتان مستندتر باشند.
  جو و شرايط حاكم بر جلسه سخنراني را به خوبي ارزيابي كنيد. اگر احساس كرديد كه شنوندگان ظرفيت حرفهاي شوخي و مزاح را ندارند دارند. پس او فكر مي‌كند  و دست به توليد  تصويري مي‌زند؛ به خاطر همين در كارش موفق مي‌شود. اين اتفاق، براي نويسنده و روزنامه‌نگار هم مي‌افتد، اما او چه كار مي‌كند؟ سريع دفتر و كاغذش را بيرون مي‌آورد تا نمايي كتبي از اين اطلاعات را ثبت و ضبط كند.

  اين است راز تفاوت  كار در رسانه‌هاي  مختلف. هر رسانه‌اي،  جدا از ظاهر قضيه،  در باطن خودش هم رازهايي  دارد كه بايد آن‌ها را كشف كرد. مي‌دانيد  چرا برخي از مجريان راديويي كه سر از تلويزيون در مي‌آورند، موفق نمي‌شوند؟ چون  ذهنيت سمعي و گوشي دارند و گوشي و  سمعي فكر مي‌كنند؛  در حالي كه تلويزيون،  جاي تصويري فكر  كردن است؛ آن‌ها گوينده‌اند، شومن نيستند و نمي‌دانند  هم كه بايد شومن بشوند  و باشند. مي‌دانيد  چرا منتقدان فيلم ما، نمي‌توانند كارگردانان موفقي شوند؟ چون  ذهنيتي كتبي و نوشتاري  دارند؛ آن‌ها در نوشتن، شايد بي‌نظير باشند، اما در سرزمين تصوير  و تصويري فكر كردن،  غريبه هم اگر نباشند،  يك تازه‌واردند.

  3

  نتيجه: براي كار در راديو، بايد گوشي فكر كنيم و حتي گوشي بنويسيم. درست است كه نويسندگان  راديويي هم، يك نويسنده حساب مي‌شوند،  اما دارند براي راديو مي‌نويسند. نوشته‌هاي آن‌ها،  بايد در راديو خوانده شود. راديو هم،  رسانه‌اي است كه يك بار و تنها از راه گوش شنيده  مي‌شود. نويسندگاني كه راديويي‌نويس نيستند،  اما به هر حال دست  به اين كار مي‌زنند،  اولين اشتباه بزرگ‌شان، مشترك است: براي مجله يا روزنامه‌ مي‌نويسند. نوشته‌شان سرشار  از بازي‌هاي زباني‌ است كه تنها روي  كاغذ مي‌توان آن‌ها را درك كرد. ما در راديونويسي، نياز به كرشمه‌هاي گفتاري داريم، نه كرشمه‌ها و بازي‌هاي نوشتاري.

  توضيح بيشتر: ما زبان گفتار  داريم و زبان نوشتار. زبان گفتار، هماني  است كه با آن صحبت مي‌كنيم و با ديگران و توي كوي و  برزن، ارتباط مي‌گيريم. زبان نوشتار، زباني  است كه با آن مي‌نويسيم. طبيعي است كه خيلي‌ها،  با زبان گفتار، آشناتر از زبان نوشتار باشند؛ چون شب و روز  دارند از آن استفاده  مي‌كنند. زبان گفتار، ساده‌تر از زبان نوشتار است. البته براي گفتن در راديو، از همه  بخش‌هاي زبان گفتار  هم نمي‌‌توان استفاده  كرد و به قولي،  راديو هم براي خودش،  يك زبان گفتار معيار  دارد. توي راديو، شما از كلمه "چاكرم" و "مخلصم" نمي‌توانيد استفاده كنيد؛  در حالي كه در زندگي  روزمره، بارها  از آن استفاده مي‌كنيد.

  نوشته‌هاي  راديويي، در حقيقت  بايد گفتاري باشند  و براي گفتار و  گفته شدن، نوشته شوند. وقتي شما مي‌خواهيد مطلبي را بگوييد و  يك بار هم حق گفتنش  را داريد، سعي مي‌كنيد خيلي ساده و روان و به دور از ابهام  و ايهام حرف  بزنيد، نه؟

  4

  قبل از اين‌كه به مثال‌ برسيم، يك نكته ديگر را هم باز كنم: در نوشته‌هاي راديويي، اصل بر اين است  كه شنونده، مفهوم  كلي شما را درك  كند، نه اين‌كه درگير  كلمه‌هاي شما  شود. يك نويسنده، از كلمه استفاده مي‌كند  تا جمله را درست بكند. جمله را درست مي‌كند  تا پاراگراف را شكل  بدهد. پاراگراف را شكل  مي‌دهد تا متنش را بنويسد. و متنش را مي‌نويسد، تا پيام و  مفهومي را كه در ذهن  دارد، به شنونده‌اش منتقل كند. اصل، بر اين است كه اين  مفهوم و پيام كلي، منتقل شود و  هر چيزي كه در انتقال اين پيام و مفهوم  مانع ايجاد كند، به قول متخصصان ارتباطات،  يك پارازيت محسوب  مي‌شود.

  بزرگترين  اشكال كساني كه براي چشم مي‌نويسند (براي چشمي كه مطالعه مي‌كند، نه براي چشمي كه تماشا  مي‌كند)، اين است  كه پارازيت‌هاي زيادي  دارند كه مانع از انتقال كلي مفهوم  و پيام مورد نظر  مي‌شود. توضيح ساده‌تر: شما در ماشين خود  نشسته‌ايد و مجري،  در حال صحبت كردن از يك موضوع اجتماعي  است. اگر كلمه‌اي گفته شود كه اين  شخص را درگير خودش كند، او چند ثانيه  را و در نتيجه، بخش  بزرگي از پيام و  مفهوم كلي را از دست مي‌دهد. اگر  اين شنونده، درگير  يك بازي نوشتاري شود، مغزش روي اين بازي متمركز مي‌ماند و  در نتيجه، ادامه پيام و مفهوم را از دست  مي‌دهد. اصل را كه فراموش نكرده‌ايد؟ انتقال پيام و مفهوم  كلي. پس اين بازي‌هاي  زباني، كه مناسب مجله و روزنامه و  كتاب هستند، در اين  اصل كلي اشكال  ايجاد مي‌كنند.

  5

  مثال: مي‌خواهم براي راديو، متني كوتاه و چند  خطي درباره عصبانيت  بنويسم. پس شروع مي‌كنم  به نوشتن:

  « بياييد كمي مثل  پراگماتيست‌ها فكر  كنيم؛ مثل عمل‌گراها. عمل‌گراها هميشه  از خودشان مي‌پرسند  كه:‌ اين كاري كه دارم مي‌كنم يا اين  چيزي كه دارم مي‌خوانم، چه نفعي در زندگي  عملي من دارد؟ البته  در نگاه اول، ممكن است  كمي وحشت كنيد؛  اما در نگاه‌هاي  بعدي، مي‌بينيد  كه آن‌قدرها كه فكر  مي‌كنيد، بد نيست. مثلا همين عصبانيت: واقعا  عصبانيت براي من چه سودي دارد؟ هيچ! باعث مي‌شود اعصابم خردتر  شود، ذهنم مشغول‌تر شود، انرژي بيشتري هدر بدهم و در نهايت، به خودم ضرر بزنم. واقعا اگر از دست  كسي عصباني بشوم،  هيچ سودي براي من ندارد‍! تا حالا به اين  فكر كرده‌ايد؟ مثل  اين‌‌‌كه پراگماتيست‌ها و عمل‌گراها هم چندان بي‌ربط  نمي‌گويند ها!»

    در اين نوشته،  از كلمه‌هايي  استفاده شده است  كه معمولا در  زبان گفتار، حتي  از نوع معيار  آن، استفاده نمي‌شود.  كلماتي كه در  راديو و زبان  گفتار استفاده  مي‌شوند، ني حتما و حتما آنها را در بحث شركت دهيد، از آنها سوال بپرسيد و يا آنها را وادار كنيد از شما سوال بپرسند. به هر حال هرچه تعامل بيشتر باشد، دقت ديگران براي شنيدن افزايش خواهد يافت.

  بند چهارم: تحرك كافي در هنگام ارائه. سعي كنيد از ساكن بودن جدا پرهيز كنيد. در محيطي كه درش قرار داريد قدم بزنيد و سعي كنيد حداقل فاصله رو با مخاطباتون داشته باشيد. اگر اونها در حال صحبت كردن هستند بهشون نزديك بشيد و با برقراري تماس چشمي سعي كنيد بهش بگيد كه حرفهاشون براتون مهم هست.  Source: netsooz.wordpress.com

  http://eflmaster.com/


  امتیاز:
   
  بازدید:
  [ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۰۰:۲۰ ] [ مشاوره مديريت ]
  [ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][