مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 5557
دیروز : 40915
افراد آنلاین : 43
همه : 4415306

سخنان ارزشمند كوروش كبير در ادامه مطلب

                  L.abdollahi

۶۱ ) سپاس دار باش تا لايق نيكي باشي

۶۲ ) با مردم يگانه باش تا محترم و مشهور شوي

۶۳ ) راستگو باش تا استقامت داشته باشي

۶۴ ) متواضع باش تا دوست بسيار داشته باشي

۶۵ ) دوست بسيار داشته باش تا معروف باشي

۶۶ ) معروف باش تا زندگاني به نيكي گذراني

۶۷ ) دوستدار دين باش تا زندگي به نيكي گذراني

۶۸ ) مطابق وجدان خود رفتار كن كه بهشتي شوي

۶۹ ) سخي و جوانمرد باش تا پاك و راست گردي

۷۰ ) با مرد قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مكن

۷۱ ) روح خود را با خشم وكين آلوده مساز

۷۲ ) در حفظ دين بكوش زيرا سعادت روحاني از آن برسد

۷۳ ) در هر گفتار و كار تواضع و ادب را فراموش مكن

۷۴ ) هرگز ترشرو و بدخو مباش

۷۵ ) در انجمن نزد مرد نادان منشين كه تو را نادان نشمارند

۷۶ ) دختر خود را به شوهر هوشيار و دانا ده

۷۷ ) اگر خواهي از كسي دشنام نشنوي كسي را دشنام مده

۷۸ ) خود را به بندگي كسي مسپار

۷۹ ) هميشه روح خود را به ياد دار

۸۰ ) قبل از جواب دادن تفكر كنامتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۳:۳۳ ] [ مشاوره مديريت ]

سخنان ارزشمند كوروش كبير در ادامه مطلب

              L.abdollahi

۴۱ ) حكمرانان را نفرين مكن زيرا آنان پاسباتات مردم هستند

۴۲ ) هيچ فرازي بدون نشيب و هيچ نشيبي بدون فراز نيست

۴۳ ) مال كسي را تاراج مكن و به مال خود مياميز

۴۴ ) براي نام خود از كسب و كار احتراز مكن

۴۵ ) هر چه شنوي به عجله و بيهوده مگوي

۴۶ ) هر كس كه براي ديگران چاه كند در آن افتد

۴۷ ) تا حدي كه مي تواني از مال خود داد و دهش نما

۴۸ ) كسي را فريب مده تا دردمند نشوي

۴۹ ) پيشواي نيك را گرامي دار و سخنش بپذير

۵۰ ) جز از خويشان و دوستان چيزي از كسي وام مگير

۵۱ ) نه به راست نه به دروغ هرگز سوگند مخور

۵۲ ) چو خواهي عروسي كني اول مال فراهم كن

۵۳ ) از نيك كرداري خود غره مشو و رجز مخوان

۵۴ ) به رئيسها و پادشاهان خيانت مكن

۵۵ ) از مرد بزرگ و نيك سخن بپرس

۵۶ ) با دزدان معامله مكن و آنها را گرفتار نما

۵۷ ) از دوزخ ياد آور و كسان را به انصاف مجازات كن

۵۸ ) از هر كس و هر چيز مطمئن مباش

۵۹ ) فرمان خوب ده تا بهره خوب يابي

۶۰ ) بيگناه باش تا بيم نداشته باشيامتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۳:۳۲ ] [ مشاوره مديريت ]

سخنان ارزشمند در ادامه مطلب

                 L.abdollahi

۲۰ ) از هر خوراك مخور و زود به زود به مجلس عيش بزرگان مرو كه پسنديده نيست

۲۱ ) اي پسر من تو را مي گويم بهترين چيزها براي سخاوت تعليم و تربيت مردم است

۲۲ ) هميشه و همه جا به خدا توكل كن و دوستي با كسي كن كه بيشتر به تو سود رساند

۲۳ ) زن و فرزند خود را از تحصيل علم باز مدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشيمان نشوي

۲۴ ) اگر در پي مال و مكنتي اول آب و زمين بخر زيرا اگر ثمر ندهد اصل آن باقي است

۲۵ ) حضور دانشمندان را گرامي دار و از ايشان سئوال كن و جواب بشنو

۲۶ ) با مردي كه پدر و مادر از او ناخشنودند همكار مباش تا گناهكار نباشي

۲۷ ) از هر كس كه با تو كينه ورزد و خشم گيرد كناره جوي

۲۸ ) با مرد پاك نظر, كارآگاه, هوشيار و نيكخو مشورت كن

۲۹ ) در جنگ اگر مسئوليتي به عهده تست بسيار مواظب باش

۳۰ ) به فرمان يزدان و امشاسپندان گوش كن و رفتار نما

۳۱ ) مرد فقير و بينوا را تمسخر مكن شايد تو نيز روزي بينوا شوي

۳۲ ) مرد پارسا در آسايش ماند و بدكار هميشه گرفتار اندوه است

۳۳ ) اگر چه افسون مار خوب بداني ولي دست به مار نزن تا تو را نگزد

۳۴ ) اگر چه شناوري به خوبي داني ولي زياد در آب مرو تا غرق نشوي

۳۵ ) با هيچ كس و به هيچ آيين پيمان شكني نكن كه آسيب به تو نرسد

۳۶ ) فرومايه را اعتنا مكن و شخص محترم را در پايه اش پاداش رسان

۳۷ ) مردم داراي همان خويي هستند كه از زمان شير خوارگي خود كسب نموده اند

۳۸ ) سحر خيز باش تا كار خود را به نيكي به انجام برساني

۳۹ ) دوست كهنه را گرامي دار و در دوستي او استوار بايست

۴۰ ) يزدان را ستايش كن و دل را شاد ساز تا يزدان نيكي تو را بيافزايدامتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۳:۳۰ ] [ مشاوره مديريت ]

سخنان ارزشمند در ادامه مطلب

             L.abdollahi

۱ ) اي پسر من نيكو كار باش نه بدكار زيرا زندگاني انسان جاودان نيست و هيچ چيز از كردار نيك لازمتر نمي باشد

۲ ) اي پسر من بشنو تو را مي گويم كه بهترين بخشش ها تعليم و تعلم است زيرا مال و مكنت زوال پذيرد و چهار پايان بميرند ولي دانش و تربيت باقي ماند

۳ ) دختر شرمگين را دوست بدار و او را به مرد هوشيار و دانايي به عروسي ده زيرا مرد دانا و هوشيار مانند زمين نيكي است كه چون تخم در آن بكارند حاصل نيك و فراوان از آن به عمل آيد

۴ ) با زن فرزانه و شرمگين عروسي كن و او را دوست بدار وخود براي خود زن انتخاب كن وزن ديگري را فريب مده تا روانت گناه كار نگردد

۵ ) مردي را به دامادي خود برگزين كه نيكخو, درست و دانا باشد, اگر بسيار مسكين است بسيار عيب نيست مال و مكنت از يزدان برسد

۶ ) چون خوشي رسد بسيار خشنود و غره مشو و چون سختي رسد غمگين و افسرده مباش زيرا هر خوشي يك ناخوشي و هر نيكي يك بدي در پي دارد

۷ ) از پست فطرت و بداصل قرض مگير و وام مده زيرا تنزيل زياد بايد داد و همواره بر در خانه تو بايستد و كسان بگمارد و اين براي تو زيان بزرگي است

۸ ) به مال و مكنت كسي چشم مينداز زيرا مال و خوشي جهان مانند مرغي است كه از اين درخت به آن درخت نشيند و به هيچ شاخي نماند

۹ ) دست از دزدي و كاهلي و هوا و هوس نفساني بدار زيرا هر كس كه نيكي كند پاداش نيكي يابد و هر كه بدكار گشت به سزاي سخت خواهد رسيد

۱۰ ) نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زيرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند مانند شيري است كه آسوده در بيشه غنوده و از هيچ كس بيم ندارد

۱۱ ) به رئيس و سردار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بايست, آچه بر خود نيك نداني به ديگران نيز نيك نشمار با دوستان به يگانگي برخورد كن

۱۲ ) اگر تو را فرزندي است به مدرسه بفرست و به تحصيل علم بگمار زيرا علم ودانش چشم روشن است

۱۳ ) عصباني مباش زيرا مرد عصباني مانند آتش است كه در بيشه برافروزد و تر و خشك را با هم بسوزاند

۱۴ ) دشمن كهنه را دوست نو مساز زيرا دشمن كهنه مانند مار سياه است كه بعد از صد سال انتقام را فراموش نكند

۱۵ ) مغرور و خودپسند مباش زيرا انسان مغرور چون مشك پر باد است و اگر باد آن خالي شود چيزي باقي نماند

۱۶ ) آنچه را كه گذشته است فراموش كن و به آنچه كه نرسيده رنج و اندوه مبر

۱۷ ) در مجالس در صدر منشين تا تو را از آنجا بلند نكنند و به جاي پايين تري بنشانند

۱۸ ) سخن بموقع بگو زيرا بساتكلم بهتر از خاموشي و بسا خاموشي بهتر از تكلم است

۱۹ ) اي پسر من تو را مي گويم بهترين چيزها براي سخاوت تعليم و تربيت مردم است

۲۰ ) از هر خوراك مخور و زود به زود به مجلس عيش بزرگان مرو كه پسنديده نيستامتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۳:۲۸ ] [ مشاوره مديريت ]

سخناني زيبا از شكسپير در ادامه مطلب

              L.abdollahi

نه خوب است و نه بد؛ فكر ماست كه از آن خوب يا بد مي­سازد

عشق جوانتر از آن است كه بداند وجدان چيست.

محكوم زمانيم و زمان محكوم گذشتن.

جايي‌كه تخم محبت كاشته شود، شادماني مي‌رويد.

 

نه خوب است و نه بد؛ فكر ماست كه از آن خوب يا بد مي­سازد

عشق جوانتر از آن است كه بداند وجدان چيست.

محكوم زمانيم و زمان محكوم گذشتن.

جايي‌كه تخم محبت كاشته شود، شادماني مي‌رويد.

 

·          آن چه زيباست عزيز نيست آنچه عزيز است زيباست

·        

·         آن كسي را كه دوست داري رهايش كن اگر به سوي تو بازگشت بدان كه تو را دوست دارد وگرنه بدان كه از اول از آن تو نبوده است.

·         از دست دادنِ اميدي پوچ و آرزويي محال خود موفقيت و پيشرفت بزرگي است.

 

  اين خوبه كه واسه كسي غرورت رو از دست بدي ! اما اين فاجعه است كه واسه غرورت كسي رو از دست بدي !

عشقي كه با اشك هاي چشم شست و شو شود هميشه ماندگار و زيبا خواهد ماند .

به شخصي كه به هيچ كس اعتماد ندارد اطمينان نداشته باشيد.

اگر تمام شب براي ديدن خورشيد گريه كني لذت ديدن ستاره ها را از دست خواهي داد

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۳:۲۷ ] [ مشاوره مديريت ]

 

سخناني زيبا ازشكسپير در ادامه مطلب

              L.abdollahi

من از خوشبختي هاي اين جهان بهرمند گرديده ام زيرا در زندگي عاشق شده ام.

آنان كه عشق خود را آشكار نكنند معشوق نخواهند بود.

عشق ما را مي كشد تا دوباره حياتمان بخشد

چيزي كه در زن مرا تسخير مي كند مهرباني اوست، نه روي زيبايش؛ من زني را بيشتر دوست دارم كه مهربانتر باشد  

  در آن زمان كه به شدت احساس تنهايي مي كني، مطمئن باش كه يكي براي ديدنت لحظه شماري مي كند.

 

موفقيت‌هايي كه نصيب بشر شده عموما در سايه تحمل و بردباري بوده است.

  از دست دادنِ اميدي پوچ و آرزويي محال خود موفقيت و پيشرفت بزرگي است.

  من هميشه ميل دارم از اشخاص نجيب پيروي كرده و از آنان چيز بياموزم.


از دست دادنِ اميدي پوچ و آرزويي محال خود موفقيت و پيشرفت بزرگي است.

آيا همه برادر نيستيم؟ نوع بشر بايد خود را برادر همديگر بدانند.
من هميشه ميل دارم از اشخاص نجيب پيروي كرده و از آنان چيز بياموزم.
موفقيت‌هايي كه نصيب بشر شده عموما در سايه تحمل و بردباري بوده است.

دوستي نعمت گرانبهائي است ،خوشبختي رادوبرابر مي كندوبه بدبختي تخفيف ميدهد.

به  لب­هايت خوار و خفيف كردن نياموز كه براي بوسيدن آفريده شده­اند

خدا عشق را به شما هديه نداد تا آن را در قلب خويش نگه داريد؛ عشقي كه ابراز نشود، عشق نيستامتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۳:۲۶ ] [ مشاوره مديريت ]

از نظر گاندي هفت موردي كه بدون هفت مورد ديگر خطرناك هستند:

1- ثروت، بدون زحمت
2-
لذت، بدون وجدان
3-
دانش، بدون شخصيت
4-
تجارت، بدون اخلاق
5-
علم، بدون انسانيت
6-
عبادت، بدون ايثار
7-
سياست، بدون شرافت


اين هفت مورد را گاندي تنها چند روز پيش از مرگش

بر روي يك تكه كاغذ نوشت و به نوه اش داد.

در نظر گرفتن اين موارد، بهترين راه جلوگيري از

بروز خشونت در يك فرد و يا جامعه است.

             L.abdollahiامتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۳:۲۴ ] [ مشاوره مديريت ]
پيرمردي صبح زود از خانه اش خارج شد تند تند راه مي رفت.در راه اتومبيلي
با او تصادف كرد و آسيب
ديد.عابران به سرعت او را به درمانگاه رساندند.
پرستاران زخمهاي پيرمرد را پانسمان كردند.ولي به او گفتند:بايد از پايتان
عكسبرداري بشود تا مطمين بشويم جايي از بدنتان آسيب و شكستگي نداشته
باشد.
پيرمرد غمگين شد و گفت:عجله دارم.نيازي به عكسبرداري نيست.
پرستاران از او دليل عجله اش را پرسيدند.او گفت زنم در خانه سالمندان
است.هر صبح آنجا ميروم و صبحانه را با او مي خورم.نمي خواه دير شود!
پرستاري به او گفت:خودمان به او خبر مي دهيم.
پيرمرد با اندوه گفت:خيلي متاسفم.او آلزايمر دارد.چيزي را متوجه نخواهد
شد!حتي مرا هم نمي شناسد!
پرستار با حيرت گفت:وقتي كه نمي داند شما چه كسي هستيد چرا هر روز صبح
براي صرف صبحانه پيش او ميرويد؟
پيرمرد با صدايي گرفته به آرامي گفت:
اما من كه مي دانم او چه كسي است...!
                  Z.musavi


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۳:۲۳ ] [ مشاوره مديريت ]

جملات زير را به دقت بخوانيد و توجه به اينكه تا چه اندازه احساسات شما را توصيف مي‌كنند، به آنها نمره‌اي از صفر تا 5 بدهيد. مقياس نمره‌دهي به صورت زير است.

بقيه در ادامه مطلب

                    L.abdollahi

1ـ ارتباط نزديكم را با كساني كه دوستشان دارم حفظ مي‌كنم.

2ـ‌ با اعضاي خانواده‌ام به خوبي كنار مي‌آيم.

3ـ زندگي‌ام سرشار از عشق است.

4ـ به كارگيري ابا ستعدادهايم كمك بزرگي به ديگران مي‌كند.

5ـ كارم را دوست دارم.

6ـ در كارم به خوبي از استعدادهايم بهره مي‌برم.

7ـ حداقل سه دوست صميمي دارم كه منظم اوقاتم را با آنها سپري مي‌كنم.

8ـ دوست خوبي هستم.

9ـ ديگران در صورت نياز، از من درخواست كمك مي‌كنند.

10ـ از مهربان بودن با ديگران احساس رضايت عميقي مي‌كنم.

11ـ قلباً ترجيح مي‌دهم كه در روابطم اعطاكننده محبت باشم تا گيرنده آن.

12ـ به نيازها و احساسات ديگران بسيار حساسم.

13ـ زندگي‌ام سرشار از فعاليت‌هاي برانگيزاننده است.

14ـ چالش‌هاي هيجان‌انگيز را سرلوحه زندگي‌ام قرار مي‌دهم.

15ـ به فعاليت‌هاي متعددي علاقه دارم كه مي‌توانم به آنها بپردازم.

16ـ از خودم خوب مراقبت مي‌كنم.

17ـ وقتي را براي استراحت و تفريح در زندگي‌ام در نظر مي‌گيرم.

18ـ تندرستم.

19ـ به داشتن شخصيت جذاب و دلپذير شهرت دارم.

20ـ در هر موقعيتي، نيمه پر ليوان را مي‌بينم.

21ـ معتقدم همه چيز بالاخره درست مي‌شود.

22ـ در شرايط پر استرس عملكرد خوبي دارم.

23ـ در اولويت‌بندي زمان و توان لازم براي انجام امور كفايت دارم.

24ـ به سادگي مي‌توانم تا تمام شدن كارها از تفريح خودداري كنم.

25ـ در هر شرايطي و با هر موقعيتي، با آرامش برخورد مي‌كنم.

26ـ استرسي كه تجربه مي‌كنم در حدي است كه زندگي‌ام را جالب كند.

27ـ به ندرت تمام وقت خود را صرف انجام كار مي‌كنم و زماني را به خودم اختصاص مي‌دهم.

28ـ از زندگي‌ام رضايت دارم.

29ـ شاد بودن را به همه چيز ترجيح مي‌دهم.

30ـ در مورد آينده‌ام خوشبين هستم.

جمع كل از 150 نمره

نتيجه :

 

ـ پايين‌تر از 80 : افرادي كه نمره‌شان زير 80 است شادكام نيستند و نياز به تغيير سبك زندگي دارند. غم و ناراحتي در زندگي اين افراد از جمله هيجانات غالب است.

ـ 80ـ 120: اين افراد را نمي‌توان بسيار غمگين ناميد. همان‌طور كه نمي‌توان آنها را شاد توصيف كرد. اگر نمره شما در اين حدود قرار دارد، به راهبردهاي اين شماره براي افزايش شادكامي توجه كنيد و سعي كنيد نگرش مثبت‌تري به زندگي داشته باشيد.

ـ بالاتر از 120: ‌اگر نمره شما بالاتر از 120 است، بايد گفت كه شما فردي شاد هستيد و تلاش كنيد نگرش‌ها و هيجانات مثبتتان را در همين سطح حفظ كنيد.امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۳:۲۲ ] [ مشاوره مديريت ]
هنگامي كه همه مي گويند منصرف شو اما نيرويي دروني مي گويد يكبار ديگر امتحان كن!!!

Z.musavi


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۳:۲۱ ] [ مشاوره مديريت ]
هنگامي كه همه مي گويند منصرف شو اما نيرويي دروني مي گويد يكبار ديگر امتحان كن!!!

Z.musavi


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۳:۲۰ ] [ مشاوره مديريت ]

دست دادن محكم:

فردي كه دستش را دراز كرده و سپس دستانش را به طريقي مي چرخاند كه دستش بالا و كف دستش پايين قرار مي گيرد، سعي در توفق و برتري جويي دارد. اين نوع دست دادن اغلب اوقات در موقعيت هاي سياسي و ديپلماتيك كاربرد دارد.

دست دادن بسيار محكم:

نشانگر شور و اشتياق و سلطه گري است. بي ترديد ميتوان فهميد چه كسي اينجا فرمان ميدهد.

 

دست دادن شل:

فردي كه تنها انگشتان دستش را دراز ميكند و يا دستهايش مانند ماهي شل است، مي گويد: مايل نيستم به من دست بزنيد، من صميميت را دوست ندارم. همچنين آن نشانه ضعف، انقياد و مطيع و تسليم بودن نيز ميباشد. ..

                     L.abdollahiامتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۳:۱۹ ] [ مشاوره مديريت ]
دانشجويي كه سال آخر دانشكده خود را مي‌گذراند به خاطر پروژه‌اي كه انجام
داده بود جايزه اول را گرفت.
او در پروژه خود از 50 نفر خواسته بود تا دادخواستي مبني بر كنترل سخت يا
حذف ماده شيميايي «دي هيدورژن مونوكسيد» توسط دولت را امضا كنند و براي
اين درخواست خود، دلايل زير را عنوان كرده بود:

1-مقدار زياد آن باعث عرق كردن زياد و استفراغ مي‌شود.

2- عنصر اصلي باران اسيدي است.

3-وقتي به حالت گاز در مي‌آيد بسيار سوزاننده است.

4- استنشاق تصادفي آن باعث مرگ فرد مي‌شود.

5-باعث فرسايش اجسام مي‌شود.

6-حتي روي ترمز اتومبيل‌ها اثر منفي مي‌گذارد.

7-حتي در تومورهاي سرطاني يافت شده است.

از پنجاه نفر فوق، 43 نفر دادخواست را امضا كردند. 6 نفر به طور كلي
علاقه‌اي نشان ندادند و اما فقط يك نفر مي‌دانست كه ماده شيميايي «دي
هيدروژن مونوكسيد» در واقع همان آب است!
عنوان پروژه دانشجوي فوق «ما چقدر زود باور هستيم» بود!!
يكبار ديگر دلايل را بخوانيد مي بينيد همه خواص آب هستند

Z.musavi


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۳:۱۷ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ]
.: Weblog Themes By iranblag :.

درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. http://iranmct.com/news/page/12مدیریت. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. Business Planبیرینس پلن طرح توجیهیمدیریت. کلینیک کاشت موی طبیعی آسمان