مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 8002
دیروز : 4574
افراد آنلاین : 5
همه : 5168965
نظريه هاي عزت نفس● نظريه كوپر اسميت :
كوپر اسميت عزت نفس را يك ارزشيابي فردي مي داند كه معمولاً با توجه به خويشتن حفظ 
مي شود ( به نقل از جوادي و كديور، ۱۳۷۳). كوپر اسميت چهار عامل اسنادي را براي رشد عزت نفس بيان مي كند . نخستين آن و مقدم بر تمام عوامل، ميزان احترام ، پذيرش و علاقه مندي كه يك فرد دريافت مي كند. دومين عامل تجارب موفقيت هايمان در زندگي و سومين عامل ارزشها و انتظاراتي است كه بر مبناي آن تجارب را مورد تفسير قرار ميدهيم و چهارمين عامل نحوه پاسخ فرد به از دست دادن ارزش مي باشد ( به نقل از مفتاح ، ۱۳۸۱). 
● نظريه مازلو: 
مازلو در سلسله مراتب نيازها و در سطح سوم ، احترام به خود يا عزت نفس را قرار مي دهد كه مشتمل بر تمايل شايستگي، چيرگي، پيشرفت ، توانمندي، كفايت، اطمينان، استقلال و آزادي است. زماني كه اين نيازها ارضا شود، فرد احساس ارزشمندي، توانايي، قابليت مثمرثمر بودن و اطمينان مي كند و چنانچه اين نيازها برآورده نشود، فرد احساس حقارت ، درماندگي ، ضعف و دلسردي و نااميدي مي كند (به نقل از مفتاح، ۱۳۸۱).
● نظريه راجرز:
راجرز، عزت نفس را ارزيابي مداوم شخص از ارزشمندي خويشتن خود ويا نوعي قضاوت نسبت به ارزشندي وجودي خود تعريف كرده است. او معتقد است اين صفت در انسان حالت عمومي دارد و محدود و زود گذر نيست. بر طبق نظر راجرز، عزت نفس در اثر نياز به توجه مثبت ديگران به وجود مي آيد. نياز به توجه مثبت ديگران، شامل بازخوردها، طرز برخورد گرم و 
محبت آميز، صميميت، پذيرش و مهرباني از طرف محيط به خصوص اولياء كودك است (شاملو، ۱۳۶۸). 
● نظريه ويليام جيمز:
در بررسي عزت نفس، اولين كار توسط ويليام جيمز انجام شده است. او معتقد بود كه تصور فرد از خود در حين تعاملات اجتماعي ، يعني از زماني كه متولد شده و مورد شناسايي ديگران قرار مي گيرد، شكل مي گيرد ( به نقل از بيابانگرد، ۱۳۸۰).
● نظريه جرج ميد : 
ميد معتقد است كه تصورات و نگرش هاي شخص، نقش زيادي در زندگي او دارند. اين تصورات مي تواند، مربوط به موقعيت هاي دروني يا بيروني باشد. تصورات بر اساس بازخوردي كه از نظر ديگران به دست مي آيد، تشكيل مي شود. بنابراين شخص خصوصيات خود را به 
گونه اي درك مي كند كه ديگران آن خصوصيات را به وي نسبت مي دهند. او نتيجه گرفت عزت نفس بر اثر انعكاس ارزيابي ديگران، به وجود مي آيد و اين اجتماع است كه براي افراد معيارهاي 
زندگي را تعيين مي كند و از طرفي نظريات ديگران در شخص دروني ميشود و عزت نفس او را شكل مي دهد ( به نقل از پور مقدسيان ، ۱۳۷۳).
● ابعاد عزت نفس : 
تا چندي پيش، محققين و نظريه پردازان، عزت نفس را قضاوت كلي فرد در مورد خود 
مي دانستند اما در سالهاي اخير مشخص شده است كه كودكان و بزرگسالان، خودشان را از زوايا و جنبه هاي مختلف مورد ارزيابي و قضاوت قرار ميدهند كه در اين رابطه مي توان جنبه هاي اجتماعي، بدني، تحصيلي، خانوادگي و كلي را نام برد ( قلي، ۱۳۷۵).
براي روشن شدن مطلب، درمورد هر كدام از موارد فوق توضيحاتي مختصر ارائه خواهد شد. 
● عزت نفس اجتماعي : 
شامل عقايد كودك در مورد خودش به عنوان يك دوست براي ديگران است . آيا كودكان ديگر او را دوست دارند ؟ آيا عقايد وافكار او براي آن ها ارزشمند است؟ آيا او را در فعاليت هايشان شركت مي دهند؟ آيا از ارتباط و تعامل باهمسالان خود احساس رضايت مي كند؟ به طور كلي كودكي كه نياز اجتماعي اش برآورده شود، صرف نظر از اين كه چه تعداد از آن ها با آداب و اصول مورد قبول ملي مطابقت دارد، احساس خوبي در اين زمينه خواهد داشت؟ (اكبري ،۱۳۸۰).
● عزت نفس بدني : 
عزت نفس بدني به ارزيابي و قضاوت فرد نسبت به توانايي بدني خود اطلاق مي شود كه از طريق فعاليتها و كنش هاي بدني در فرد به وجود مي آيد. بنابراين اگر فرد از سلامت و توانايي بدني خوبي برخوردار باشد، بر عزت نفس بدني او تأثير مثبت خواهد گذاشت و بالعكس نواقص جسماني و عدم توانايي در انجام فعاليت ها و مهارت ها، تأثير منفي بر عزت نفس بدني فرد خواهد داشت ( اسلامي نسب، ۱۳۷۳).
● عزت نفس تحصيلي:
عزت نفس تحصيلي به ارزيابي و قضاوت فرد نسبت به ارزشمندي تحصيلي خود مربوط 
مي شود. اگر واكنش اطرافيان در مورد وضعيت تحصيلي فرد مطلوب باشد، در او احساس رضايت از خود ايجاد نموده و به قضاوت مثبت فرد درباره خودش كمك مي كند (قلي،۱۳۷۵).
● عزت نفس خانوادگي: 
ارزيابي و قضاوت فرد به عنوان عضوي از خانواده را عزت نفس خانوادگي مي گويند كه در اثر تعامل فرد با اعضاء خانواده در او به وجود مي آيد. نوع رابطه متقابل فرد با پدر، مادر، برادران و خواهران و ساير اعضاء خانواده و اين كه فرد تا چه اندازه توسط آن ها پذيرفته شده است، در چگونگي نگرش او نسبت به خود مؤثر است و عزت نفس خانوادگي او را تعيين مي كند (قلي، ۱۳۷۵).
● عزت نفس كلي : 
عزت نفس كلي به ارزيابي و قضاوت فرد نسبت به كليه ارزش هاي خود اطلاق مي شود كه اين جنبه از عزت نفس، ساير جنبه هاي فوق را در خود دارد و در واقع به آن ها نوعي وحدت و يكپارچگي مي بخشد. فردي كه عزت نفس كلي مثبتي دارد، از كليه جهات بدني ، اجتماعي، خانوادگي و تحصيلي، خود را مطلوب و خوب ميداند. او نگرش مثبت خود را از واكنش مثبت اعضاء خانواده، همسالان، معلمين و توانايي هاي بدني خود كسب نموده است. چنين فردي ، بهتر مي تواند با مشكل خود مقابله كند ( اسلامي نسب ،۱۳۷۳).
● مؤلفه هاي اساسي عزت نفس:
تجاربي كه كودك در راستاي هر مؤلفه به دست مي آورد، نقش اساسي را در ارزيابي از خود ايفا مي كند. اين فرايند ارزيابي يا قضاوت، توصيف هاي دروني از خود را ميسر مي نمايد كه عزت نفس نام مي گيرد و به منزله بيانيه اي در چگونگي احساس كودك درباره خويش محسوب 
مي شود. «عزت نفس سالم» را مي توان مورد تقويت قرار داد و يا اين كه آن را از مسير اصلي منحرف ساخت. شخص با عزت نفس قوي، تا حدودي قادر است كه در خود جنبه هاي مثبت پنچ مؤلفه عزت نفس را تحقق بخشد. در صورت فقدان مؤلفه هاي مزبور شخص دچار ناپايداري، بيهودگي و ناتواني مي شود (ميرعلي ياري، ۱۳۷۹).
پنج مؤلفه عزت نفس از ديدگاه جامع نگر «اينرونر» (۱۹۸۲)، در ارتباط با نظريه خود نشأت گرفته است. در اين جا به اختصار توصيف هايي در رابطه با هر مؤلفه عرضه مي شود. توصيف موارد توسط «بربا»۱ (۱۹۸۹)، مطرح شده است. 
۱. امنيت۲ : احساس اطمينان قوي است كه شامل اين نكات مي شود: احساس راحتي و ايمني، وقوف در آن چه كه از وي انتظار مي رود، توانايي وابستگي به افراد و موقعيت ها و درك قواعد و محدوديت ها. 
دارا بودن احساس قوي امنيت (ميتوانم از پشتيباني ديگران بر خوردار شوم)، پايه اي است كه ساختار مؤلفه هاي ديگر بر آن اساس پايه ريزي مي گردد. از اين رو كودكان بايد قبل از انجام هر عملي نسبت به آن اطمينان خاطر حاصل نمايند. چنانچه كودك احساس ناامني و خطر نمايد (نسبت به آنچه كه از من انتظار مي رود، مطمئن نيستم) در جذب مؤلفه هاي ديگر عزت نفس با مشكل مواجه خواهد شد. (ميرعلي ياري، ۱۳۷۹).
۲. خودپذيري : خودپذيري احساس فرديتي است كه اطلاعات درباره خود را در بر مي گيرد توصيف دقيق و واقع بينانه از خويش بر حسب نقش ها، اسنادها و ويژگي هاي جسماني. كودكي كه واجد خودپذيري قوي باشد (من خودم را دوست دارم)، خويشتن را مي پذيرد، احساس فردگرايي، شايستگي، كفايت و تحسين از خود دارد. ولي كودكي كه احساس خودپذيري ضعيفي دارد (من خود را دوست ندارم)، در پذيرش خود، فاقد اراده است.(ميرعلي ياري، ۱۳۷۹).
۳. پيوندجويي : پيوندجويي احساس پذيرش با مقبوليت است به ويژه در روابطي كه مهم قلمداد ميشوند. همچنين به معناي احساس پذيرفته شدن و مورد احترام قرار گرفتن از سوي ديگران به كار مي رود. كودكاني كه داراي احساسات پيوندجويي قوي باشند (احساس تعلق داشتن )، رابطه راحت و رضايت مندي با ديگران برقرار مي كنند. حال آن كه احساس پيوند جويي ضعيف در كودك (كسي نمي خواهد با من باشد)، منجر به انزواطلبي و احساس بيگانگي وي خواهد شد.
۴. رسالت : در اين مؤلفه، دارا بودن هدف و انگيزه در زندگي مورد نظر است. به طوري كه به خويشتن رخصت دهد تا اهداف واقع بينانه و قابل حصولي داشته باشد و در قبال پيامدهاي تصميمات خود، احساس مسئوليت نمايد. كودك برخوردار از احساس تعهد قوي (من اهداف مهمي دارم)، قادر است عملي را آغاز كند و بر اساس طرح و نقشه، آن را پي گيرد. اما كودكي كه حس تعهد ضعيفي دارد (ت. بايد ابتدا تركيب اصلي را بسازيد و سپس روي آن كار كنيد.
۱۲) شما بسيار بيش از آن چه تصور مي كنيد باهوش و خلاق هستيد . اراده كنيد كه هر روز هوش و خلاقيت خود را بيشتراز قوه به فعل درآوريد.
۱۳) همه مي ترسند، اما انسان برتر كسي است كه عليرغم ترسش كاري را كه بايد ، انجام دهد.
۱۴) اگر كاري را به خاطر آن كه از آن مي ترسيد انجام ندهيد ، ترس كنترل زندگي شما را به دست مي گيرد.
۱۵) شما به همان چيزي بدل مي شويد كه اكثر اوقات به آن فكر مي كنيد . پس به آنچه كه مي خواهيد باشيد فكر كنيد نه آنچه نمي خواهيد.
● معجزه اعتماد به نفس
۱) هنگامي كه براي اولين بار با كسي ملاقات مي كنيد در چشم هايش نگاه كنيد ، نامتان را به وضوح بگوييد و محكم با او دست بدهيد.
۲) طريقه بر زبان آوردن نامتان هنگام معرفي خود به ديگران معياري است براي سنجش اين كه چقدر خودتان را دوست داريد و به خود احترام مي گذاريد.
۳) هر كجا كه مي رويد پيش فرضتان اين باشد كه موفق مي شويد و انتظار داشته باشيد كه مورد محبت و توجه ديگران قرار گيريد.
۴) شما بزرگ ترين معجزه طبيعت هستيد و هرگز نه در گذشته و نه در آينده نظير شما نبوده و نخواهد بود.
۵) لازم نيست كه كسي غير از خودتان باشيد. فقط كافي است از كسي كه قبلاً بوده ايد بهتر باشيد.
۶) زندگي را با واژه هاي خودتان تعريف كنيد و هميشه مثل بهترين كسي كه مي توانيد باشيد زندگي كنيد.
۷) هيچ مشكلي وجود ندارد كه شما قادر به حل آن نباشيد، هيچ مانعي وجود ندارد كه شما قادر به از ميان برداشتن آن نباشيد و هيچ هدفي وجود ندارد كه شما قادر به رسيدن به آن نباشيد.
۸) هر كاري را كه ديگري انجام داده باشد شما هم به احتمال زياد مي توانيد انجام دهيد به شرط آن كه شديداً طالب آن باشيد.
۹) هيچ كس بهتر از شما نيست. فقط بعضي از افراد در زمينه هاي بخصوصي بهتر از شما پرورش يافته اند و دانش بيشتري كسب كرده اند.
۱۰) اگر كاري ارزش انجام دادن داشته باشد، بايد آن را شروع كنيد ، حتي اگر در اوايل كار نتوانيد آن را به خوبي انجام دهيد.
۱۱) اگر كاري ارزش انجام دادن داشته باشد بايد آن را با تمام وجود دنبال كرد.
۱۲) براي رسيدن به هدفي كه براي خود تعيين كرده ايد مي توانيد هر چه را كه لازم است ياد بگيريد.
۱۳) ذهن شما مثل ماهيچه عمل مي كند. هر چه بيشتر آن را به كار گيريد قوي تر مي شود.
۱۴) يكي از راه هاي پرورش اعتماد به نفس اين است كه حتي وقتي مي توان محتاطانه عمل كرد ، شجاعانه و با اعتماد به نفس عمل كنيد.
۱۵) انسان هايي كه اعتماد به نفس دارند ابتدا فكر مي كنند، تصميم مي گيرند و سپس عمل مي كنند.
● كليد موفقيت
۱) اعتماد به نفس اساس موفقيت ها و پيروزي هاي بزرگ است.
۲) شما مي توانيد از عهده هر كاري برآييد به شرط آن كه شديداً خواستار آن باشيد.
۳) مردم عادي اميد و آرزو دارند ؛ افراد متكي به نفس ، هدف و برنامه.
۴) عدم توانايي يا نداشتن شرايط مناسب نيست كه مانع پيشرفت شماست ؛ مانع واقعي نداشتن اعتماد به نفس است.
۵) شما هيچ محدوديتي در توانايي انجام كار نداريد جز محدوديت هايي كه خودتان در ذهنتان ايجاد مي كنيد.
۶) اعتماد به نفس يك عادت است . براي پرورش آن بايد طوري عمل كنيد كه گويي اعتماد به نفسي را كه خواستار آن هستيد داريد.
۷) رؤياهاي بزرگ داشته باشيد. فقط رؤياهاي بزرگ مي توانند روحيه و ذهن شما را فعال نگه دارند.
۸) كليد اعتماد به نفس اين است كه ابتدا تصميم بگيريد چه مي خواهيد و سپس براي رسيدن به خواسته خود طوري عمل كنيد كه گويي امكان شكست وجود ندارد.
۹) در درونِ جسارت ، نبوغ و قدرت سحرآميزي نهفته است.
۱۰) واقع نگر باشيد و آينده ايده آل خود را با تمام جزئيات آن مجسم كنيد.
۱۱) آينده متعلق به كساني است كه خواستار آن هستند . از همين امروز تصميم بگيريد هر چه را در زندگي آرزو داريد طلب كنيد.
۱۲) شما هميشه در اين كه چه كاري را بيشتر، چه كاري را كمتر و چه كاري را اصلاً انجام ندهيد آزاد هستيد.
۱۳) انسان هايي كه اعتماد به نفس دارند خودشان را با ديگران مقايسه نمي كنند. فقط خودشان را با بهترين كسي كه مي توانند باشند مقايسه مي كنند.
۱۴) در هر بخشي از زندگي به عالي بودن فكر كنيد و هرگز براي دستيابي به آن از هيچ تلاشي كوتاهي نكنيد.
۱۵) هر كاري را كه دوست داريد ، انجام دهيد و با تمام وجود براي بهتر بودن در آن كار تلاش كنيد
سايت تبيان زنجان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۴:۰۱ ] [ مشاوره مديريت ]
مهارت هاي افزايش اعتماد به نفساعتماد به نفس از صفات برجسته غيرذاتي و اكتسابي انساني است. يك ويژگي تحسين برانگيز و قابل ستايش. همه مي دانيم كه ستايش ويژه آن دسته از توانايي هايي است كه فرد با سعي و كوشش خود آنها را به دست مي آورد. بايد بدانيد اگر مدت هاي طولاني هم به گونه اي رفتار كرده باشيد كه اعتماد به نفس شما سركوب شده باشد، باز هم مي توانيد با تمرين و ممارست بذر اعتماد به نفس را در وجودتان بكاريد مهارت هاي ذيل را قويا به كار گرفته و هر روز تمرين كنيد تا از بروز مشكلاتي كه ناشي از ضعف اين ويژگي است پيشگيري شود.
۱- ارتباط با منبع لايزال الهي، اين ارتباط سبب آرامش روح و مايه قدرتمندي و احساس توانمندي در شما مي شود. ارتباط با خدا از ترس و اضطراب شما مي كاهد.
۲- به سلامت جسم و روح خود اهميت دهيد.
۳- عذرتراشي نكنيد، شايع ترين بهانه اي كه مي تواند در برابر هر تغيير مثبتي آورده شود، اين است كه من ذاتا اين طور هستم يا من اين طور بزرگ شده ام. خير، عذر شما پذيرفته نيست.
۴- از خود به خوبي ياد كنيد و جنبه هاي مثبت و منفي خود را توام در نظر بگيريد.
۵- اگر كار اشتباهي انجام داديد به جاي سرزنش خود، عمل خود را سرزنش كنيد.
۶- به جنبه هاي مثبت خود توجه بيشتري داشته باشيد. 
۷- خودتان را بپذيريد و از آنچه هستيد شادمان باشيد.
۸- اعمالتان را ارزيابي كنيد نه خودتان را.
۹- كوچك ترين كار مثبت خود را به حساب آوريد و خود را تاييد و تشويق كنيد.
۱۰- از سرزنش كردن مكرر ديگران بپرهيزيد.
۱۱- جملات منفي را هرگز به زبان نياوريد.
۱۲- به صحبت هاي منفي ديگران گوش ندهيد.
۱۳- هميشه تبسمي بر لب داشته باشيد، لبخند بزنيد تا آرام شويد.
۱۴- موجبات رضايت خاطر خود را فراهم كنيد، خصوصا هنگام بروز مشكل.
۱۵- هر نوع وابستگي ضد اعتماد به نفس است، بنابراين خود را تحت هيچ عنواني به هيچ چيز و هيچ كس وابسته نكنيد.
۱۶- هدف داشته باشيد و براي رسيدن به آن برنامه ريزي كنيد.
۱۷- عادت كنيد نفس عميق بكشيد تا اكسيژن بيشتري به مغزتان برسد، اين كار آرامش روح را به دنبال دارد.
۱۸- خوب بخوابيد و ورزش را فراموش نكنيد.
۱۹- در مقابل هر كار خوب ديگران هر چند كوچك، سپاسگزاري كنيد.
۲۰- رفتار محترمانه شما به شكل رفتار محترمانه به سوي شما باز خواهد گشت پس به ديگران احترام بگذاريد.
۲۱- مسووليت پذير باشيد، مسووليت پذيري يعني احساس خودباوري.
۲۲- از ارتباط طولاني و مداوم با افراد مايوس، افسرده و مضطرب پرهيز كنيد.
۲۳- شرح حال افراد موفق را مطالعه كنيد اين گونه مطالعات سبب تقويت روحيه شجاعت و شهامت شما مي شود.
۲۴- با افراد پرتحرك، با نشاط و موفق ارتباط مستمر برقرار كنيد.
۲۵- بدون توجه به نظر ديگران، احساس واقعي خود را بيان كنيد. افرادي كه هميشه موافق يا هميشه مخالف هستند، از اعتماد به نفس بالايي برخوردار نيستند و راضي نگه داشتن همه هميشه ممكن نيست.
۲۶- هيچ گاه خودتان را ما خطاب نكنيد، نه عقايد خود را از جانب ديگران بگوييد و نه عقايد ديگران را به جاي عقايد خودتان مطرح كنيد.
۲۷- بله نگوييد وقتي مي خواهيد نه بگوييد، نه گفتن را تمرين كنيد.
۲۸- از قبول فعاليت هايي كه در توانتان نيست اجتناب ورزيد.
۲۹- وقتي از يك ويژگي مثبت شما تعريف مي كنند از ته دل تشكر و قدرداني كنيد و از تعارفات كلامي مانند اين لطف شماست، من قابل نيستم استفاده نكنيد.
۳۰- جرات به خرج دهيد عمل كنيد تا اعتماد به نفس را در خود حس كنيد.

نجمه پهلوانيان


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۴:۰۰ ] [ مشاوره مديريت ]
من مي توانمآيا احساس مي كنيد منزوي و تنها هستيد؟ يا كاملاً خجالتي و بي دست وپا؟ آيا احساس پوچي و بي ارزشي مي كنيد؟ يا خود را مقصر و سزاوار ملامت مي دانيد؟ آيا آزرده و خشمگين هستيد؟اگر پاسخ شما به سئوالات بالا مثبت باشد، متاسفانه شما جزء آن دسته از افرادي هستيد كه اعتماد به نفس كافي ندارند. عده اي گمان مي كنند، افرادي كه داراي اعتماد به نفس بالا هستند، داراي صفاتي از قبيل: رياست طلبي، خودخواهي، آگاهي نسبت به همه امور، ثروتمندي، فوق العاده موفق و غيره هستند؛ اما جالب است بدانيد كه صفات ذكر شده از ويژگي هاي افراد با اعتماد به نفس بالا نيستند. براي درك بهتر از اعتماد به نفس بهتر است تعريفي از آن ارائه دهيم.«احساس ارزش به خويشتن» كه در لاتين Self- esteem گفته مي شود و در اصطلاح عوام همان اعتماد به نفس ناميده مي شود به معناي تخمين و ارزيابي فرد از خود است. پس «اعتماد به نفس يك نوع روش تفكر، احساس و عمل است كه نشان مي دهد فرد خود را پذيرفته و براي خويش احترام قائل است و به خود اطمينان دارد.»هنگامي كه به خود احترام بگذاريم يعني خود را با وجود تمام كاستي هايمان و به عنوان يك انسان منحصربه فرد مي پذيريم. قضاوت شخصي فردي كه داراي اعتماد به نفس است، با فردي كه فاقد اعتماد به نفس لازم است بسيار متفاوت است.
اين تفاوت در وجود احساس ارزشمندي است. احساس ارزشمند بودن از مجموع افكار، عواطف و تجربياتمان در طول زندگي ناشي مي شود. مثلاً اينكه فكر كنيم فردي باهوش هستيم يا كودن، شخصيتي دوست داشتني هستيم يا منفور. اين برداشتي كه از خود داريم، ناشي از ميزان اعتماد به نفس در وجود ما است. لازم به ذكر است كه تجربيات دوران كودكي هر يك از ما نقش بسزايي در اعتماد به نفس ما دارد. انتظارات والدين از كودك خويش، وجود مشكلات خانوادگي، مشكلات مالي، و از سويي ديگر انتظارات مدرسه از كودك، روابط همسالان با كودك، تاثيرات راديو و تلويزيون، وضعيت تحصيلي كودك در مدرسه و غيره همه و همه در نحوه نگرش كودك به خود نقش مهمي دارند.
«اعتماد به نفس پايين» وضعيتي است كه در آن فرد ارزش كمي براي خود قائل است، اعتماد به خود ندارد و خود را نسبت به ديگران در موقعيت پايين تري مي پندارد.اعتماد به نفس پايين پيامدهاي منفي وسيعي به دنبال دارد: يادگيري، خلاقيت، و كارايي را در فرد كاهش مي دهد، باعث اضطراب، فشار رواني و احساس تنهايي مي شود، در ارتباطات فرد با ديگران ايجاد مشكل مي كند، موجب سرخوردگي فرد مي شود و در افراد مستعد اين سرخوردگي ميزان آسيب پذيري در مقابل مواد مخدر يا الكل را افزايش مي دهد. از همه مهمتر منجر به ايجاد تصوير منفي از خويشتن در فرد مي شود. اگر بخواهيم اعتماد به نفس بيشتري داشته باشيم، اولين گام اين است كه تصويري از شخص ايده آل خود در ذهنمان مجسم كنيم. «خود ايده آل» آن شخصي است كه ما ميل داريم باشيم. حال ممكن است خيلي دور از واقعيت و غيرقابل دسترس باشد و گاه نيز كمي بهتر از تصوير خود است. «تحقيقات نشان داده است كه در افراد نابهنجار كشمكش بين خويشتن و خود ايده آل بسيار زيادتر از افراد سالم است. 
خود ايده آل اين جنبه مثبت را دارد كه وقتي شخص به آن برسد راضي و متوقف نمي شود بلكه هدف هاي خود را بالاتر مي برد و مجدداً براي رسيدن به اهداف جديد تلاش مي كند.» گام ديگر جهت افزايش اعتماد به نفس اين است كه معتقد باشيم تغيير امكان پذير است، بايد خودمان بخواهيم كه تغيير كنيم. اگر در گذشته والدينمان راه رسيدن به حس احترام به خود و افزايش اعتماد به نفس را به ما نياموخته اند اكنون بايد خودمان در اين جهت گام برداريم. براي اين منظور بايد كوشش مداوم كرد و شناخت لازم را نسبت به خود و رفتارمان به دست آوريم.در اينجا بايد يادآور شد كه «خودپنداره» يا «تصوير خود» به معناي نگرش، ادراك و برداشتي است كه شخص از خود دارد. همان گونه كه اشاره شد دوران كودكي و نوجواني در اين زمينه اهميت بسزايي دارد. واكنش ديگران مهمترين منشاء پيدايش تصوير خود و ارزش به خود به ويژه كودك است. از اين نظر تحت عنوان «آينه خودنما» ياد مي كنند. يعني براي ديدن خود به واكنش هاي ديگران توجه مي كنيم و تصوير خود را در آن واكنش ها مي جوييم. 
اگر اوليا به كودك بگويند كه او باهوش و زرنگ است يا اينكه او قابل اطمينان نيست، اين مفاهيم به تدريج قسمتي از تصوير خود يا هويت كودك مي شود. بنابراين والدين يكي از مهم ترين منابع شكل گيري اعتماد به نفس در فرد تلقي مي شوند.يكي ديگر از منابع اصلي در ايجاد اعتماد به نفس مقايسه اي است كه كودك در رابطه با خود و ديگران مي كند. مانند برادر، خواهر، دوستان و غيره. به عنوان مثال اگر برادر يا خواهر او باهوش و زرنگ باشند و او دائماً از آنها عقب افتاده باشد خود را كم هوش تصور مي كند.همان گونه كه مي دانيم الگوها در زندگي كودك نقش مهمي ايفا مي كنند. عامل سوم در افزايش اعتماد به نفس در كودك همانند سازي با الگوها است. كودك با يك سلسله از افراد مهم زندگي خود همانندسازي مي كند و آنها را به عنوان مدل يا الگوي رفتار خود برمي گزيند. والدين، محيط مدرسه و نحوه برخورد آموزگار با كودك نيز در ايجاد و شكل گيري اعتماد به نفس در كودك موثر است. حال كه وجود اعتماد به نفس بالا در زندگي افراد نقش تعيين كننده اي دارد، لازم مي دانيم كه به برخي از راهكارهاي عملي جهت افزايش و تقويت اعتماد به نفس اشاره كنيم: 
۱- به خودتان عشق ورزيد: براي اينكه اعتماد به نفس داشته باشيد بايد خودشيفته گرديد. بايد عاشق جسم و روح خود باشيد و براي رسيدن به اين خودشيفتگي بايد شناخت و درك درستي از خويشتن خويش داشته باشيد. 
۲- از خود به خوبي ياد كنيد: جنبه هاي مثبت و منفي خود را تواماً در نظر بگيريد.
۳- خود را تشويق و ستايش كنيد: به خاطر كوچك ترين كار خوبي كه انجام مي دهيد، خود را تشويق و ستايش كنيد.
۴- با جسم خود خوب رفتار كنيد: اگر واقعاً خودتان را دوست داشته باشيد، از هر آنچه كه به جسم و تن شما آزار مي رساند و به سلامت و تندرستي شما لطمه وارد مي كند دوري جوييد. مثلاً پرخوري را كنار گذاريد.
۵- اعتماد به نفس خودپرستي نيست: براي خود و ديگران تواماً ارزش قائل شويد. هم وقتي را براي رسيدن به خود و نيازهاي خود در نظر بگيريد و هم وقتي را به ديگران اختصاص دهيد.
۶- احساس گناه، بزرگترين مانع است: احساس گناه يعني عدم تاييد خود و چه بسا يعني سرزنش خود. 
انتقاد شديد از خود زمينه بهتر شدن شما نيست.
۷- خود را سرزنش نكنيد: هر اشتباهي كه انجام داده ايد به خود بگوييد آن را به هر شكلي كه شده جبران مي كنم، به جز با سرزنش خود.
۸- اجتناب از انديشه منفي، بيان منفي و توجه به انتقادهاي نابجاي ديگران.
۹- در پي كسب موفقيت باشيد، هرچند كوچك: هدف هايي را انتخاب كنيد كه قابل دسترسي باشند هرچند كوچك.
۱۰- هميشه تبسمي بر لب داشته باشيد.
۱۱- حالت كساني را به خود بگيريد كه موفق، مصمم، پرتلاش و با اعتماد به نفس هستند.
۱۲- تنفس عميق را تمرين كنيد: تمام افراد افسرده و كم روحيه بدون استثنا تنفس سطحي دارند، ميزان تبادل هوا در هر دم و بازدم بسيار كم است. اين افراد نمي توانند از احساس اعتماد به نفس برخوردار باشند.
۱۳- ارتباط با خدا و نيروي توكل: با خدا در ارتباط باشيد و از عظيم ترين نيروي هستي در همه كارهاي خود ياري بجوييد.
۱۴- خود را به ديگران وابسته نكنيد: اعتماد به نفس با هر نوع وابستگي منافات دارد.
۱۵- هميشه نيمي از مردم با افكار شما مخالفند، پس با آنها مقابله نكنيد بلكه آن را عادي تلقي كنيد.
۱۶- سعي نكنيد همه را راضي نگه داريد: در اين صورت مجبوريد در آن واحد ارزش ها، باورها و سليقه هاي مختلفي را بپذيريد. 
۱۷- براي خود ارزش و احترام قائل باشيد: خود را ما خطاب نكنيد و عقايد خودتان را فقط از جانب خودتان بگوييد.
۱۸- به ديگران عشق بورزيد: عشق ورزيدن به ديگران پس از عشق ورزيدن به خود، دومين عامل مهم اعتماد به نفس شما است.
۱۹- همه را ببخشيد: آنها كه از اعتماد به نفس سرشارند روحي بزرگ و غني و آزاد دارند.
۲۰- تكرار و تلقين را جدي بگيريد: هيچ چيز به اندازه تكرار و تلقين و عبارت هاي تاكيدي موثر نمي تواند ضمير ناخودآگاه شما را تحت تاثير قرار دهد.
۲۱- در فرهنگ لغات خود شكست را تجربه معني كنيد.
۲۲- مسئوليت پذير باشيد: وقتي مسئوليتي به گردن مي گيريد و عواقب آن را از ابتدا تا انتها به عهده مي گيريد عملاً توانايي و خودباوري را به خود و اطرافيان خود تاكيد مي كنيد.الهام غريبي منابع: اعتماد به نفس در ۱۰ روز، نوشته سيدمجتبي حورايي بهداشت رواني، نوشته سعيد شاملو روانشناسي جانبازي و معلوليت، نوشته علي اسلامي نسب اعتماد به نفس برتر، گيل ليندن فيلد، ترجمه: حميد و نگار اصغري پور روش هاي پيشگيري از افت تحصيلي، نوشته اسماعيل بيابان گرد روزنامه شرق 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۴:۰۰ ] [ مشاوره مديريت ]
معجزه اعتماد به نفس۱) هنگامي كه براي اولين بار با كسي ملاقات مي كنيد در چشم هايش نگاه كنيد ، نامتان را به وضوح بگوييد و محكم با او دست بدهيد. 
۲) طريقه بر زبان آوردن نامتان هنگام معرفي خود به ديگران معياري است براي سنجش اين كه چقدر خودتان را دوست داريد و به خود احترام مي گذاريد. 
۳) هر كجا كه مي رويد پيش فرضتان اين باشد كه موفق مي شويد و انتظار داشته باشيد كه مورد محبت و توجه ديگران قرار گيريد. 
۴) شما بزرگ ترين معجزه طبيعت هستيد و هرگز نه در گذشته و نه در آينده نظير شما نبوده و نخواهد بود. 
۵) لازم نيست كه كسي غير از خودتان باشيد. فقط كافي است از كسي كه قبلاً بوده ايد بهتر باشيد. 
۶) زندگي را با واژه هاي خودتان تعريف كنيد و هميشه مثل بهترين كسي كه مي توانيد باشيد زندگي كنيد. 
۷) هيچ مشكلي وجود ندارد كه شما قادر به حل آن نباشيد، هيچ مانعي وجود ندارد كه شما قادر به از ميان برداشتن آن نباشيد و هيچ هدفي وجود ندارد كه شما قادر به رسيدن به آن نباشيد. 
۸) هر كاري را كه ديگري انجام داده باشد شما هم به احتمال زياد مي توانيد انجام دهيد به شرط آن كه شديداً طالب آن باشيد. 
۹) هيچ كس بهتر از شما نيست. فقط بعضي از افراد در زمينه هاي بخصوصي بهتر از شما پرورش يافته اند و دانش بيشتري كسب كرده اند. 
۱۰) اگر كاري ارزش انجام دادن داشته باشد، بايد آن را شروع كنيد ، حتي اگر در اوايل كار نتوانيد آن را به خوبي انجام دهيد. 
۱۱) اگر كاري ارزش انجام دادن داشته باشد بايد آن را با تمام وجود دنبال كرد. 
۱۲) براي رسيدن به هدفي كه براي خود تعيين كرده ايد مي توانيد هر چه را كه لازم است ياد بگيريد. 
۱۳) ذهن شما مثل ماهيچه عمل مي كند. هر چه بيشتر آن را به كار گيريد قوي تر مي شود. 
۱۴) يكي از راه هاي پرورش اعتماد به نفس اين است كه حتي وقتي مي توان محتاطانه عمل كرد ، شجاعانه و با اعتماد به نفس عمل كنيد. 
۱۵) انسان هايي كه اعتماد به نفس دارند ابتدا فكر مي كنند، تصميم مي گيرند و سپس عمل مي كنند.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۵۹ ] [ مشاوره مديريت ]
گذشته‌ها گذشته؛ بزن بريم به سوي سرنوشت!من؟ من بروم دوباره كنكور بدهم؟ شوخيت گرفته! مغز من ديگه كشش نداره! بله؟ مهمون‌ها بيان خونه، آن‌وقت من غذا درست كنم؟ اصلا همين كه فكرش را مي‌كنم دست و پام مي‌لرزه مي‌خواهي آبرويمان بره؟ چي؟ خوشحالي تو پسر! برم بگم با من ازدواج مي‌كني؟ اون كجا؛ من كجا!...
شما هم درباره خودتان اين جور حرف مي‌زنيد؟ البته تعارف را بگذاريد كنار و بعد از همه اينها ببينيد واقعا به اين كه توي آينه هر روز روبه‌روي شما مي‌ايستد و زل مي‌زند توي چشم‌هايتان چه‌قدراعتماد و اطمينان داريد؟ در نظرتان اين تصوير را كه خودتان هستيد چه جوري مي‌ببينيد؟ يك آدم قدرتمند كه مي‌تواند گليم خودش را از آب بيرون بكشد يا يك ترسوي بي دست و پا؟ ساده از كنار اين پرسش نگذريد چون جواب به اين سوال مي‌تواند زندگي شما را زير و رو كند! 
اعتماد به نفس يك چتره! يك خورشيد و يك ابره! يك چتر كه نمي‌گذارد شما خيس بشويد. يك خورشيد كه پشت ابر نمي‌رود تا يخ بزنيد و يك ابر پر از باران براي وقتي كه تشنه هستيد. تعريف‌هاي روان‌شناسانه اعتماد به نفس يعني درك ارزش‌هاي شخصي؛ ديدن خود به عنوان فردي كه توانايي انجام خيلي از كارها را دارد و خلاصه كلام اينكه اعتماد به نفس يعني: باور خودمان و توانايي‌هايمان! يعني تصور و حس مثبت داشتن ازخود. 
فكر مي‌كنيد چه‌قدر اين موضوع مهم است؟ عجله نكنيد فرصت براي جواب دادن داريد. قبل از آن خواندن چند خط ديگر را هم تحمل كنيد. 
● آنكه اعتماد به نفس دارد، آنكه ندارد
آرامش! اولين و مهم‌ترين اثر داشتن حس اعتماد به نفس، آرامش است. شما به خودتان اعتماد داريد پس ترستان كمتر است. خودتان را قبول كرده‌ايد، پس مي‌دانيد اگر در آزموني شركت كنيد حتما نتيجه مورد نظرتان را مي‌گيريد. مي‌توانيد براي ده يا بيست نفر غذا درست كنيد. نمي‌ترسيد كه وقت امتحان كم بياوريد. در كمال آرامش براي لحظات‌تان برنامه ريزي مي‌كنيد. وابسته به حضور ديگران نيستيد و همه اينها نتيجه اين است كه شما به خودتان وصل شده‌ايد و به ديوار محكمي‌ تكيه داده‌ايد كه نه مي‌ريزد و نه از شما دور مي‌شود. اين آرامش موجب مي‌شود كه مدام كارهايتان را بهتر انجام دهيد و ناخودآگاه احترامتان پيش خودتان بالا مي‌رود. 
اما آدمي‌ كه اعتماد به نفس ندارد مدام خودش را و توانايي‌هايش را ناديده مي‌گيرد. مسخره مي‌كند و به دنبال ديگران است تا او را تشويق كنند. اين فرد نمي‌تواند با ترس‌هاي خود روبه‌رو شود و هرچه بزرگ‌تر مي‌شود، ترس‌هايش هم بزرگ‌تر مي‌شوند. در حالي كه اگر اعتماد به نفس داشت نه تنها در تاريكي و ترس فرو نمي‌رفت كه خود را در مقابل ترس‌هايش قرار مي‌داد و با آنها روبه‌رو مي‌شد. 
آنكه اعتماد به نفس دارد قدرت ريسك‌پذيري بيشتري به خودش مي‌دهد و در عين حال مي‌داند كه روي ديگر پيروزي، شكست است بنابراين او هم قدرت پذيرش شكست را دارد و هم پيروزي را. 
اما فرد مقابل ريسك نمي‌كند چون از طرفي مي‌ترسد كه شكست بخورد و از طرفي باور دارد كه نمي‌تواند موفق شود. 
فردي كه اعتماد به نفس دارد، مي‌داند كه ممكن است خطا كند و اگر اين اتفاق افتاد خود را مي‌بخشد اما آنكه اعتماد به نفس ندارد اگر خطايي كند به سختي خود را مي‌بخشد و اين اشتباه را فراموش مي‌كند. كسي كه اعتماد به نفس دارد ديرتر افسرده و خسته مي‌شود و كمتر احساس نااميدي مي‌كند چرا كه خودش را پذيرفته است و براي بهتر شدن خودش در تلاش است. آدم‌هايي كه اعتماد به نفس دارند، بيشتر مي‌توانند اعتماد ديگران را به خود جلب كنند. فكر مي‌كنيد غير از اين است؟ تصور كنيد با دو نفر در مهماني روبه‌رو مي‌شويد يكي با اينكه لباس خوبي پوشيده مدام با لباس‌هايش درگير است وبا لحني منفي از ديگران مي‌پرسد: «من خيلي بد نه؟» و ديگري با يك لباس كاملا عادي با اعتماد به نفسي كه از خودش نشان مي‌دهد ناخودآگاه به ديگران و پيش از آن به خودش مي‌گويد: «من خوبم» خود شما اگر از اين دو فرد بخواهيد يكي را انتخاب كنيد و كاري را از او بخواهيد كدام را انتخاب مي‌كنيد؟ و صدها و شايد هزارها اثر مثبت ديگر كه ميوه درخت اعتماد به نفس هستند. حالا شما مي‌خواهيد طعم دلپذير اين ميوه‌ها را بچشيد يا نه؟ 
● شكار اعتماد به نفس
نگران نباشيد، هرچند تاثير دوران كودكي ما هيچ وقت از زندگي كه داريم پاك نمي‌شوند اما شما مي‌توانيد –البته اگر بخواهيد- زندگي‌تان را تغيير بدهيد. اما چگونه؟ 
۱) همين الان جلوي آينه برويد و به خودتان بگوييد كه: من مي‌توانم و مي‌خواهم كه بتوانم و از هيچ‌چيز نمي‌ترسم. اين جملات را هروقت كه جلوي آينه مي‌رويد به خودتان بگوييد. از زيبايي‌هايتان تعريف كنيد و خود را زيبا ببينيد و سعي كنيد هر روز زيباتر از پيش باشيد. اگر چاق هستيد به خودتان بگوييد عيبي ندارد من هم مي‌توانم، مي‌توانم لاغر شوم و از همين امروز راهپيمايي را شروع كنيد. 
اگر بي‌پول هستيد بگوييد من مي‌توانم، سعي كنم كه بيشتر پول دربياورم و دنبال كار باشيد. 
منتظر چه هستيد؟ همين كه اين حرف‌ها از زبانتان بيرون بيايد شما هم زيباتر شده‌ايد، هم پول‌دارتر و هم لاغرتر! باور مي‌كنيد؟ اگر باور نكرده‌ايد به خواندن ادامه ندهيد وگرنه راه دوم:
۲) فرار نكنيد. از چه مي‌ترسيد؟ از همين الان به ترس‌هايتان حمله كنيد! وارد اتاق تاريك شويد بدون اينكه چراغ را روشن كنيد. به سمت آدم مورد علاقه‌تان برويد و ابراز محبت كنيد. از چه مي‌ترسيد؟ از شكست؟ پس بدانيد تا زماني كه از شكست بترسيد موفق نمي‌شويد. شما بايد به اين شعر مارگوت بيگل شاعره آلماني عمل كنيد: 
«بر آنچه دلخواه من است، حمله نمي‌برم
خود را به تمامي بر آن مي‌افكنم
اگر بر آنم كه ديگربار و ديگربار،
برپاي بتوانم‌خاست،
راهي به‌جز اينم نيست»
شما راهي نداريد جز روبه‌رو شدن؛ موفق شدن يا شكست خوردن وگرنه مي‌نشينيد و مرداب مي‌شويد. 
۳) با خودتان حرف بزنيد. هيچ كس به اندازه خودتان نمي‌تواند به شما كمك كند. با خودتان مهربان باشيد. قبل از اينكه بخواهيد ديگران با شما مهربان باشند. نكات مثبت خودتان را بزرگ كنيد و نكات منفي را پاك نكنيد بلكه سعي كنيد آنها را رفع كنيد. 
۴) مقايسه نكنيد يا بهتر است بگوييم خودتان را با خودتان مقايسه كنيد نه ديگران! اگر بهتر شده‌ايد يا بدتر اين مقايسه را فقط با خودتان انجام دهيد نه ديگران. 
۵) گذشته‌ها گذشته! شما امروز آدم ديگري هستيد و فردا در دستان شما است. لبخند بزنيد، شما مقابل يك دنيا توانايي ايستاده‌ايد.سارا جمال‌آبادي روزنامه سلامت 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۵۸ ] [ مشاوره مديريت ]
كيمياسالهاست كه بشر با تمام قوا در تلاش براي احياءعلم كيمياست . درهرزمان ودوراني عده اي تمام عمر خود را صرف تبديل مس به طلا نموده اند . ما نيز برآنيم . اما ما را با مس ديگري سروكار است وطلاي ايده آل ، حقيقتي ديگر است . آمده ايم درحد بضاعت در مورد تبديل مس وجود به طلاي حقيقت ، بي هنري به باهنري و بوده ها به بايد ها مطالبي را با هم تمرين كنيم . 
لمسش نمي كنيم اما هميشه در تماس با ماست و هرگاه خود را لمس مي كنيم اول آنرا حس مي نمائيم هرگز به نگاه نمي آيد اما هنگام نگاه خود در آينه ابتدا آنرا مي بينيم . صدايش را نمي شنويم اما هر موقع در مورد " خود " صحبت مي نمائيم آنرا مطرح كرده ايم . 
اين چيز مهم و اسرار آميز چيست ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
اين طلا كه حقيقي ترين طلاي وجودي ماست و بدون داشتن آن هيچ كاري ميسر نيست چيزي نيست جز " اعتماد به نفس " .
اعتماد به نفس مجموعه اي از باورها و احساسات در مورد " خود " است بدان معنا كه : شما چقدر براي خود ارزش قائل هستيد ؟ و چقدر خود را مهم مي پنداريد ؟ چگونه خود را مي نگريد و درمورد موفقيت هايتان چه احساسي داريد ؟ 
اعتماد به نفس شجاعت و جسارت تلاش در حوزه هاي فكري وعلمي را مطرح مي سازد و به همه افراد خود باوري ، عزت نفس ، استقلال ، اتكاء به نفس ، احترام به خود و بسياري از صفات عاليه انساني را هديه ميدهد.
اعتماد به نفس يعني طرح " من " 
اعتماد به نفس يعني " من هستم " 
" من مي خواهم " 
" من مي توانم " 
" من موفقم " 
" من خوشحالم " 
از سوي ديگر اعتماد به نفس بمعناي خود بزرگ بيني ، غرور بي جهت و عجب وكبرو كمال فرد نيست بلكه به ما مي گويد : 
(ستيم وشايسته دوست داشتن ). 
در واقع اعتماد به نفس يعني 
" مقدمه شناخت خود و توانائيهاي خود " 
كه اين شناخت انگيزه ، نگرش و رفتار فرد را متاثر مي سازد و درسايه اين شناخت سربلندي - موفقيت و افتخار ايجاد مي گردد . 
و درنهايت عدم اعتماد به نفس چيزي جز زوال و تباهي را به ارمغان نمي آورد و اين معظل با خود كم بيني ، عدم احساس امنيت و استقلال ، عدم موفقيت ، اضطراب ، افسردگي ، مشكلات روحي رواني ، اختلالات رفتاري وخواب و احساس تنهايي همراه خواهد بود. 
به دنبال اين تعريف كوتاه و ساده به دنبال اين كيمياي هستي ساز ، راههاي كسب ، تقويت و اعتلاء آنرا بررسي مي نمائيم .
ازآن زمان كه نوزاد و كودك چشم به اين جهان مي گشايد ، ديدن را آغاز مي كند و مي بيند از آن هنگام به اين هستي راه مي يابد مي شنود ، لمس مي كند و بويايي و چشايي را تجربه مي كند در كنار اين حواس ، قياس ( مقايسه نمودن تمامي اجزاء هستي باهم ) ، سنجش و اندازه گيري نيز اتفاق مي افتد و در تجارب بعدي جستجوگري و كنكاش نيز به حواس كودك راه مي يابد . 
همراه با رشد كودك و در اصل افزايش تجارب كودك و بالندگي قدرت ذهني ، تفكر و تعمق اين احوال به تكامل رسيده و ماحصل را بنام شناخت تعريف مي نمايند. با اين شناخت كودك از همان ابتداي حضور دراين عالم و در سال هاي اول زندگي ايده هاي گوناگون را در مورد خويش بدست مي آورد و خود را بگونه اي مي بيند كه در بعدها در شكل گيري روحي - رواني و شخصيتي او موثر خواهد بود. 
از همان ابتدا كه كودك راه رفتن را تجربه مي كند و اين عمل را بارها تكرار مي كند و يا آن هنگام كه گريه مي كند و خواسته هاي خود را مي طلبد ، او بطور ناخود آگاه در كنار تكامل حضوراش تجربه اندوختن و موفقيت را دنبال مي كند . 
كودك ده ها بار مي افتد باز مي ايستد واين كار را آنقدرادامه ميدهد تا با تسلط راه برود. اين اصرار در تجربه كردن و پيشرفت و موفقيت جزئي از ذات بشر است كه با آن پا به اين حيات مي گذارد . اما مشكل از آن هنگام شروع مي شود كه تجارب تلخ يا آزموده هاي نامناسب كودك را در انجام كاري مردد سازد و اين شك وترديد درادامه راه اورا از تلاش مجدد وآفرينش مجدد بازدارد.
● انسان بدون آفرينش يعني هيچ 
اينجاست كه نقش اساسي خانواده و مدرسه را بعنوان اولين مشوق ها و ترغيب كننده باز مي يابيم . تشويق ها وراهنمايي ها و شناخت هاي مناسب دراين دوران بيشترين كمك را به رشد و ارتقاء اعتماد به نفس كودك و درنهايت تمامي افراد جامعه در تمام سنين مي نمايد. 
جالب توجه آن كه فرزنداني كه در مورد خودشان احساس خوبي دارند و از اعتماد به نفس بالايي برخوردارهستند در كمترين زمان به بهترين روش با مشكلات واتفاقات بوجود آمده كنار مي آيند و نسبت به سايرين از قضاوت بهتري نسبت به مسائل برخوردار هستند ، اين كودكان بيشتر و بهتر مي خندند، واقع گرا و خوش بين هستند . اين افراد واژه اي بنام ‌" عزت " را مي شناسند. 
كودك دراين سنين مي آموزد كه بخود احترام بگذارد و درسايه اين حس است كه ساير افراد اجتماع نيز براي فرد احترام قائل خواهند بود. 
در سايه اعتماد به نفس مناسب و متعاقب آن احترام گذاشتن به خود ، تقويت عزت نفس و شناختن جايگاه خويشتن ، فرد هيچگاه عملي را مرتكب نمي شود كه مورد نكوهش قرار گيرد و درصورت انجام عمل اشتباه سريعا و به بهترين روش در صدد رفع آن برمي آيد ( حتي اگر اين اشتباه چندين بار تكرار شود‌). 
به لطف اين گونه اعتماد به نفس و استقلالي كه در كنار ان ايجاد مي شود فرد با هر جمعي و بخاطر كثرت آرا ء آن گروه با آنها هميشه همساز نمي شود و خود را به طور مستقل در نظر مي گيرد و حتي در صورت اشتباهات گروهي و جمعي به مقابله با آنها مي پردازند 
در سايه اين حس فرد به منش ، قدرت ، خواسته ها و توانيهاي خود آنقدر واقف و مسلط مي شود كه خلق مي كند و دست به كارهاي خارق العاده مي زند اين يعني آفرينش . 
جامعه اي با اين افراد پر شور ، جامعه اي است خلاق ، هوشيار ، مستقل و سالم . در طرف مقابل در صورت عدم اين حس و باور ، كودك بعلت نداشتن اعتماد به نفس مناسب در مواجهه با اتفاقات پيش آمده و نا ملايمات دچار احساس نامطلوب شده و ضعف را تجربه مي كند كه ماحصل كار يا عدم موفقيت مي باشد يا موفقيتي با صرف هزينه وزمان زياد. 
جملاتي همچون مگر من مي توانم ، من خوب نيستم ، من نمي توانم ، من هر كاري را خراب مي كنم ، اي كاش ..... اين ذهنيت را كه فرد داراي عدم توانايي لازم جهت انجام كاراست يا به عبارتي ديگر اعتماد به نفس مناسبي ندارد به ما منتقل مي سازد . 
در خلاء اين باور و حس و نبود توانائيهاي لازم اين اشخاص به اراده و منفعل بار مي آيند 
اما چگونه مي توانيم اعتماد به نفس كودكانمان ( و در نهايت خودمان ) را بالا برده ، تقويت نمائيم . 
همانطور كه قبلا متذكر شديم بيشترين تاثير براعتماد به نفس افراد درسنين كودكي و قبل از بلوغ امكان پذير است و باز براساس گفته اي قبلي خانواده و مدرسه بيشترين كمك را به اين مسئله مي كنند سعي كرده ايم نكاتي چند را در مورد چگونگي تقويت اعتماد به نفس كودكان متذكر شويم . 
١ - يك مدل و الگوي خوب باشيد : اول اعتماد به نفس خودتان را تقويت كنيد و اين سير مثبت را به فرزندان خود منتقل كنيد - مطمئن باشيد شما بهترين الگو براي فرزندانتان هستيد. 
٢ - ارزش گذاري كنيد : تقدير و جايزه كارهاي درستي كه فرزندان انجام ميدهند بهترين و سريعترين راه ارتقاء اعتماد به نفس مي باشد - سعي نمائيد ستايش و تقديرتان را واقعي و صادقانه نشان دهيد - ضمنا اين تشويق را به تاخير نيندازيد بلكه حداكثر تا پايان همان روز اعلام داريد.
ضمنا حتي اگر كودكان در كاري موفق نشدهاند اما در راهي صحيح تلاش خود را باندازه كافي انجام داده اند نيز شايستگي تشويق دارند - دراين موارد مي توانيد وظيفه آنها را سبك تر و راحتتر كنيد تا در انجام آن موفق شوند . 
مطمئن باشيد اين بسيار راحت ، تاثير گذار و عملي مي باشد. 
٣ - بر روي حركات و اعمال ظاهري كودكان بيشتر متمركز شويد
٤ - عكس خانوادگي تان را در كنار ميز مطالعه يا تختخواب كودك خود نصب نمائيد اين عكس ياد آور حمايت خانوادگي از كودك است - او ميداند كه هيچگاه تنها نخواهد ماند.
ميداند كه ازخطراتي كه كودكان را تهديد مي نمايد آن است كه كودك خود را تنها حس نمايد و دراين تصور باشد كه كسي اورا دوست ندارد. 
٥ - با فرزندانتان ارتباط برقرار نمائيد : در تمامي حالات روحي خود تمرين كنيد تا براحتي و با خوشرويي و ملايمت حرف هاي كودكان را بشنويد . دراين ارتباط هيچگاه از قبل قضاوت نكنيد چرا كه كودك حتي قضاوت شما را ازچهره شما متوجه مي شود. بسياري از موارد كودك شما دلائلي خاص براي اشتباهات خود دارد كه بايد ابتدا آن دلائل را بفهمد سپس تحليل كرده ، در صورت درست نبودن دلائل آنرا تقويت و جهت دار نماييد ، در صورت غلط بودن آن با پيشنهادي صحيح و كاربردي آنرا اصلاح نمائيد. 
٦ - انتقاد و عيب جويي رابه حداقل برسانيد 
ايمان داشته باشيد كه انتقاد نه تنها رفتار مثبت را باعث نمي شود بلكه موجب خستگي كودك شده حتي حرف هاي درست و مثت شما را نيز نمي پذيرد انتقاد زياد به شما تصويري زشت و منفور مي بخشد 
٧ - به فرزندان خود روش هاي كنترل احساسات را بياموزيد 
تصوير سازي را به آنها بياموزيد . اگر در روزي احساس بدي به كودكان دست داد به او بگوئيد چشمانش را ببندد و خاطره اي زيبا و نشاط آور را درذهن بخاطر آورد و آن خاطره و ذهنيت را به الان و حال بسط دهد.
بعد از چند دقيقه كودكتان احساس خوبي خواهد داشت ( شخصا به شما بزرگسالان نيز چنين توصيه اي مي كنم ). 
٨ - به فرزندان خود هدفمندي را بياموزيد 
ابتدا هر فردي بايد هدف خود را بشناسد و براي رسيدن به آن هدف برنامه ريزي كوتاه و بلند مدت داشته باشد .
با فرزندانتان هدف هاي كوچك و كوتاه مدت را تمرين كنيد و از آنها بخواهيد تا راههاي رسيدن به اين هدف را براي شما طرح كنند. هر از گاهي با اشاراتي كوتاه آنها را دراين مسيريابي كمك كنيد. 
درتمارين بعدي مسيرها را پيچيده تركنيد تا ذهن فعالتر شود. 
بسيار از مواقع مسيرهاي پيشنهادي كودكانتان براي خود شما نيز جالب خواهد بود. 
( شخصا توصيه مي كنم كه در كارهاي شخصي خودتان نيز با فرزندانتان در مورد هدف و مسير رسيدن به آن مشورت نمائيد - ضرر نخواهيد كرد ) 
٩ - مثبت فكر كردن را به فرزندان بياموزيد .
حتي تصاوير مثبت - خندان - شادمان را دراطراف كودكان خود نصب نمائيد خانه را با رنگ هاي شاد پر نمائيد. 
١٠ - واژه هاي دوست داشتن - عاشق بودن - علاقمند بودن را در فضاي خانه بسيار بكار ببريد . 
كودكان نيازمند جمله دوستت دارم هستند ( البته بزرگ تر ها هم اين جملات را با ظاهري منطقي تر مي پسندند ) - حتي زماني كه از دست كودكان خود ناراحت هستيد نيز از استفاده اين جملات نكاهيد. 
نكته مهم آنكه نه تنها شنيدن اين جملات بسيار لازم است بلكه ديدن و نوشتن اين جملات نيز بسيار واجب است . در گوشه و كنار خانه چنين جملاتي را به ديوار يا روي ميز كار نصب نمائيد . در جيب لباس كودكان اين جملات را قرار دهيد تا روزانه چندين بار با اين جملات مواجه شوند. 
به آنها بياموزيد كه ازاين جملات در ارتباط با خانواده زياد استفاده كنند. 
( لطافت اين جملات شما را هم شادمان مي سازد ) 
١١ - لغات مثبت رادر محيط منزل بسياربكار ببريد از كلماتي مثل خوشحالي - شادماني - رازداري - آرامش - صلح - هوشمندي - سخت كوشي - همكاري - همراهي - عشق - علاقه - ايمان - زندگي - استفاده فراوان نمائيد. 
روي تكه اي كاغذ رنگي ( شاد ) اين كلمات را نوشته در جاهاي مختلف منزل بچسبانيد كلماتي مثل موفقيت حتي توقع شما را از آنها گوشزد مي كند. 
١٢ - الگوهاي خوبي را براي فرزندان مطرح كنيد 
زندگي شخصيت هاي بزرگ مذهبي - ملي - تاريخي را طرح كنيد و هر هفته جنبه هايي از زندگي اين بزرگان را ( هر چند كوتاه ) آموزش دهيد. 
تمام اين بزرگان و صفات اين بزرگان را دائم ياد آورد شويد .
مثلا اميرالمومنين ع و بزرگي و شجاعت ، عدالت و ...... 
به بچه ها بياموزيد كه حركات خوب و زيبا را در افراد مختلف ديده و آنها را يادداشت كرده درآخر هفته براي شما تعريف كنند. 
١٣ - فرزندان را راهنمايي كنيد تا مطالب آموخته شده را به ديگران بياموزند 
آموختن باعث تقويت داشته ها و احساسات مي شود و در ذهن راهكارهايي را ايجاد مي كند و باعث تقويت اعتماد به نفس نيز مي شود .
بياموزيد كه در اتفاقات پيش آمده بعنوان راهنما و معلم ، وقايع ، اهداف راه حل ها را براي افراد ديگر ( چه ذهني - چه عملي ) طرح و به آنها اين مسائل را بياموزد ( حتي اگر اشتباه اين عمل را انجام دهد ) .
خيلي وقت ها كودكان از پندهايي كه خودشان به زبان مي آورند بعدها استفاده مي كنند .
١٤ - در نهايت مهمترين كاري كه بايد انجام دهيد تكرار تكرار تكرار اين چند جمله كليدي است 
A من هستم 
B من بودم ، هستم ، خواهم بود 
C من مي خواهم 
D من مي توانم 
E من موفقم 
F من باعث موفقيت افراد ديگر مي شومعليرضا يارقلي شبكه خبري ورلد نيوز 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۵۷ ] [ مشاوره مديريت ]
كمي اعتماد به نفس داشته باشيمانسان هايي كه در مسايل مختلف زندگي با اعتماد به نفس گام برمي دارند، به خوبي مي دانند كه براي بهبود وضعيت زندگي خود بايد چه كاري انجام دهند. بهبود وضعيت زندگي امري است كه به سادگي مي تواند هر كسي را به سمت موفقيت هدايت كند و همچنين سبب مي شود تا در تمام جوانب زندگي احساس استغنا و رضايت به فرد دست دهد.
نمي توان گفت كه اعتماد به نفس بالا داراي يك نوع رفتار خاص است. اين رفتارها در توانايي كنترل خود، ارتباط مناسب، و يا توانايي گرفتن حق خلاصه نمي شود؛ بلكه اعتماد به نفس را مي توان به مجموعه اي از رفتارها كه باعث ايجاد باور خود در شخص مي شود، نسبت داد.
برخي افراد به ويژه آن دسته از انسان هايي كه فاقد اعتماد به نفس هستند بر اين تصورند كه زندگيشان نياز به هيچ گونه ترقي و پيشرفتي ندارند. زندگي بر وفق مراد آنها پيش مي رود، البته تا زمانيكه با مسأله دشواري روبرو شوند. در چنين حالتي كه قدري نياز به تلاش و همت بيشتري دارند، به سرعت دست پاچه مي شوند. در اين وضعيت نياز به تصميمي دارند كه آينده زندگي را برايشان معين مي كند، اما آنقدر دودل هستند كه به هيچ وجه نمي توانند دست به هيچ كاري بزنند.
كارشناسان علائم متداولي را به عنوان علائم هشداردهنده از دست دادن اعتماد به نفس اعلام كرده اند.
● كاهش انرژي 
اين نخستين علامت است و تشخيص آن بسيار ساده است. وقتي احساس مي كنيد به قدر هفته گذشته يا ماه گذشته انرژي نداريد. نه اين كه تمام روز خسته باشيد بلكه فقط انرژي كمتري نسبت به سابق داشته باشيد.
● خستگي 
از دست دادن اعتماد به نفس مي تواند باعث خستگي جسمي شود. خوابيدن و استراحت، شما را سرحال نمي آورد و حتي صبح ها پس از بيدار شدن از خواب هم احساس خستگي مي كنيد. اين احساس خستگي در طول روز هم ادامه مي يابد.
سستي و رخوت
اين عارضه جدي تري است كسي كه دچار از دست دادن اعتماد به نفس باشد ممكن است به طور غيرعادي بي حال و خواب آلوده باشد. و يا در حالت متداولتر، ممكن است ساعت ها بدون انجام هيچ كاري روي صندلي بنشيند. نه اين كه به چيزي واكنش نشان ندهد بلكه به انجام هيچ كاري علاقه مند نباشد و ازنظر جسمي و روحي احساس سنگيني كند.
● كاهش فعاليت
اگر سطح فعاليت هاي معمولي فرد شروع به كاهش كند اين ممكن است از علائم از دست دادن اعتماد به نفس باشد.
بي خوابي يا پرخوابي يكي از شايعترين علائم از دست دادن اعتماد به نفس بي خوابي است: دراز كشيدن ولي بيدار و نگران ماندن، ناتواني در استراحت كردن، احساس تنش دروني داشتن و يا فكرهاي مختلف كردن. پرخوابي نيز از ديگر علائمي است كه يعني زيادتر از حد معمول خوابيدن.
كناره گيري اجتماعي تشريح اين عارضه، آسان ولي تشخيص آن دشوار است و بستگي به اين دارد كه فردي كه شخصيت دو قطبي دارد در كدام حالت باشد. به عنوان مثال، چنين فردي گاهي علاقه زيادي به ميهماني رفتن دارد و گاهي برعكس، ترجيح مي دهد تنها در خانه بماند و كتاب بخواند. از سوي ديگر، شخصي كه به طور طبيعي آدم گوشه گيري است، در صورت از دست دادن اعتماد به نفس گوشه گيرتر و انزواطلب تر مي شود.
● تغييرات فيزيكي
هركس كه فكر مي كند از دست دادن اعتماد به نفس فقط با مغز افراد سر و كار دارد يا تاكنون به از دست دادن اعتماد به نفس دچار نشده و يا از آن بي اطلاع است. از دست دادن اعتماد به نفس نه تنها بر روي ذهن انسان ها اثر مي گذارد بلكه علائم فيزيكي مهمي نيز به جا مي گذارد. يكي از نظريه هايي كه در مورد علت بدن درد در افراد كه اعتماد به نفس را از دست داده وجود دارد اين است كه اين افراد معمولا به دليل اختلال در خواب، استراحت كامل نمي كنند و از نظر جسمي دچار استرس هستند. خواب بدون استراحت (چه كم خوابي و چه پرخوابي) از مؤلفه هاي اصلي سندروم خستگي مزمن و دردهاي عضلاني و استخواني گسترده است. به علاوه، افرادي كه اعتماد به نفس را از دست داده معمولا بيشتر از حد طبيعي داراي هورمون كورتيزول هستند كه اين به نوبه خود با دردهاي عمومي در بدن ارتباط دارد.
● كاهش يا افزايش وزن
كم اشتهايي يا پراشتهايي: كم اشتهايي در شرايط از دست دادن اعتماد به نفس كاملا شايع است. گاهي اوقات نيز افراد كه اعتماد به نفس را از دست داده به عنوان مسكن به غذا روي مي آورند. بنابراين هم كاهش وزن و هم افزايش وزن مي تواند از نشانه هاي از دست دادن اعتماد به نفس باشد. يكي از دلايلي كه افراد به هنگام از دست دادن اعتماد به نفس به غذا و مخصوصاً غذاهاي پرچربي روي مي آورند اين است كه كربوهيدرات ها سطح سروتونين مغز را بالامي برند (سروتونين يكي از انتقال دهنده هاي عصبي است كه زياد پائين آمدن سطح آن به از دست دادن اعتماد به نفس ارتباط دارد). همچنين افزايش كورتيزول نيز به عنوان يكي از عوامل ذخيره نامناسب چربي در بدن انگاشته مي شود.
علائمي مانند درد هيجاني، غمگيني طولاني، گريه غيرقابل كنترل و غيرقابل توضيح، احساس گناه، احساس پوچي، احساس نااميدي و احساس بي پناهي اگر تك تك در نظر گرفته شوند، منحصر به از دست دادن اعتماد به نفس نيستند. براي مثال، احساس بي پناهي ممكن است واكنش منطقي به قرار گرفتن در يك شرايط دشوار باشد.
اما در حالت از دست دادن اعتماد به نفس، احساس بي پناهي به صورت هاي زير خود را نشان مي دهد:
آميخته با انواع ديگر دردهاي هيجاني، آميخته با انواع ديگر علائم از دست دادن اعتماد به نفس، تداوم يافتن بيش از يك زمان معقول و شديدتر بودن بيش از يك حد معقول.
هر يك از عوارض بالا ممكن است به عنوان واكنش طبيعي به يك رويداد غم انگيز مثل مرگ نزديكان يا از دست دادن كار پديد آيد اما طولاني شدن بيش از حد آن بايد به عنوان علائم احتمالي از دست دادن اعتماد به نفس مورد بررسي قرار گيرد.
خشم، اضطراب و نگراني، بدبيني، بي تفاوتي، عدم تمركز، بي تصميمي، مشكلات حافظه اي، بي نظمي و... همأ اينها در صورت تشديد شدن در فردي كه خالي از اعتماد بنفس است بسيار قابل تأمل و نگران كننده است. لذا فرد بايد بطور جدي به دنبال راه حل و بيرون كشيدن خود از اين ورطه باشد.فاطمه قرباني ميرزايي روزنامه كيهان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۵۶ ] [ مشاوره مديريت ]
كسب اعتماد به نفس و تقويت ارادهاعتماد به نفس يعني باور نمودن خود و تكيه بر استعدادها و توانايي‌هاي خويش و پر واضح است كه عدم اعتماد به نفس آن است كه انسان با آنكه داراي ارزش‌ها و لياقت‌هاي خاص خود است ولي خود را ناتوان و ناچيز مي‌پندارد و ازهمين روي به خود جرات اقدام به كار را نمي‌دهد چه ارزش و لياقت‌هاي خود را باور ندارد و گاه در مقايسه با ديگران،آنها را چنان بزرگ و داراي هيبت تصور مي‌كند و چنان در ذهن و خيال خود بزرگ جلوه مي‌دهد كه گويي خودش رابرابر آنان چون موري در درگاه سليمان مي‌بيند و يا ذره‌اي در برابر خورشيد مي‌پندارد همين امر باعث مي‌شود وقتي در برابر آن‌ها قرار گرفت دست و پاي خود را گم كند. 
علت عدم اعتماد به نفس امور متعدد مي‌تواند باشد كه در اين جا به فراخور اوضاع شخصي شما به چند مورد آن اشاره مي‌كنيم:
۱) گاهي علت عدم اعتماد به نفس، عدم تسلط بر كار و عمل مورد نظر است و چون بر آن عمل تسلط ندارد لذادچار تزلزلي و دست و پاچگي مي‌شود. پر واضح است كه در اين صورت بايد براي از بين بردن عدم اعتماد به نفس مهارت لازم را به كف آوريد.
۲) در برخي مواقع علت عدم اعتماد به نفس، ناشي از عدم ارتباط با اجتماع است يعني كمتر در اجتماع با كسي روبرو شده و كمتر رفت و آمد داشته است. 
۳) شايد عدم اعتماد به نفس ترس از استهزاء ديگران و بدگويي و سخنان بي مورد آنها باشد. 
۴) خود كم بيني و بزرگ بيني ديگران نيز دو علت اساسي ديگر از علل عدم اعتماد به نفس است به هر حال علت آن هر چه باشد راه علاج آن به ترتيب زير مي‌باشد:
▪ بايد نقاط ضعف و قوت خود را بشناسيد و به واقعيت وضعيت خود آگاهي پيدا كنيد و آن را باور داشته باشيد. 
▪ هيچ گاه خود را ضعيف و ناتوان و حقير نشماريد و الفاظي كه چنين مفاهيمي‌را القاء مي‌كند بر زبان خود جاري نسازيد. 
▪ با افرادي كه براي شما ارزش قائلند و هويت شخصي شما را باور دارند بيشتر حشر و نشر داشته باشيد و برعكس از افرادي كه در هر فرصتي شما را تحقير مي‌كنند و به شما اجازه عرض وجود را نميدهند، دوري كنيد و هرگزدر اين موقعيت‌ها وارد نشويد. 
▪ براي ديگران در حد و تراز خودشان مقام و پايگاه قائل شويد تا آنها را انسان‌هاي فوق العاده و برترمپنداريد. 
▪ بر اعمالي كه در صدد انجام آن هستيد مانند صحبت در جمع، سخنراني، گفت‌وگوي جمعي و... تسلط علمي‌كافي داشته باشيد و يا اين تسلط را به دست آوريد. 
▪ سعي كنيد بيشتر در اجتماعات حاضر شويد و حضور فعال داشته باشيد با آنها صميمي‌شده و مشاركت اجتماعي خود را افزايش دهيد مثلاً درس سيمناري ارايه كنيد ـ در كلاس سؤال خود را مطرح كنيد البته از رفتارهاي كوچك كار خود را شروع كنيد و قبلاً آمادگي لازم را به دست آوريد.
▪ به استهزاء و ريشخند ديگران اصلاً توجه نكنيد و مسير از پيش ترسيم شده را دنبال كنيد. 
▪ با تمرين فعاليت‌هاي جمعي و فردي حالت طبيعي خود را حفظ و تقويت كنيد. 
● تقويت اراده:
خوب است در ابتدا تصويري روشن از افراد با اراده ارايه كنيم:
فرد با اراده كسي است كه وقتي در مورد كاري به خوبي تأمل مي‌كند، تصميم به انجام آن مي‌گيرد و با فعاليت وثبات قدم آن را به اجرا در ميآورد. پس پا فشاري بر يك تصميم غلط يا داشتن ميلي قهرمانانه ثبات قدم نخواهد بود. در برابر فردي كه داراي اراده ضعيف است با كمترين مشكلي از انجام كار دلسرد شده و كوشش جهت تحقق آن رامتوقف مي‌كند فرد با اراده آنچه را كه با تأملي خواسته است با كوشش و ثبات قدم در پي تحقق آن بر ميآيد. براي تقويت اراده مراحل زير را بايد دنبال نمود:
۱) ارزيابي: 
در اين مرحله براي مدت يك هفته و هر روز براي چند دقيقه اعمال و رفتار خود را به بوته امتحان وسنجش درآوريد و بررسي كنيد كه اعمال شما چقدر به دنبال اراده شما انجام پذيرفته‌اند آيا بعد از اراده و پيگيري ثبات قدم داشته‌ايد يا احساسات آني و گذرا و يا محركهاي خارجي شما را متوقف ساخته‌اند؟ در ضمن معين كنيدچند در صد از اعمال شما به صورت عادي و بدون اراده و نيت قبلي انجام گرفته‌اند، در اين مرحله به دست ميآوريدكه چند درصد اعمال شما محصول تصميم و ارده‌تان است و چند درصد دچار نارسايي اراده شده‌ايد در اين جامتوجه خواهيد شد كه آن دسته از اعمالي كه بعد از اراده انجام پذيرفته‌اند بازده خيلي بيشتري داشته‌اند. 
۲) تلقين:
ابتدا بايد تلقين‌هاي منفي را به تدريج از ذهن و فضاي خود دور سازيد مثلاً هرگز اين مفاهيم و عبارت رابه ذهن نياوريد من هميشه كارها را ناتمام رها مي‌كنم يا هر حادثه كوچكي اراده مرا متزلزل ميسازد يا من حوصله انجام اين كارها را ندارم يا من از اين كار خسته شدم يا اين كار بي فايده است يا اين كار اثري ندارد و... بلكه درعوض كلماتي كه اراده شما را تقويت مي‌كنند بر زبان آوريد مانند من اين كار را به هر قيمتي بايد انجام دهم يا هيچ چيزي مانع كار من نمي‌شود يا رسيدن به اراده قوي براي من آسان است. 
۳) برنامه‌ريزي:
براي اعمال خود طي ۲۴ ساعت برنامه‌ريزي كنيد و تعدادي از كارهاي مستلزم جهد و جد و ارادي خود را معين كنيد خود را ملزم سازيد اين كارها را انجام دهيد. البته اين كارها نبايد خارج توان بالفعل شما و اغراق‌آميزباشند. سپس به هر قيمتي برنامه طراحي شده را به اجرا درآوريد و هيچ چيزي نبايد مانع كار شما شود بعد از يكي دوروز تعداد كارهاي ارادي و ميزان صعوبت آنها را به تدريج افزايش دهيد. 
۴) محاسبه اعمال روزانه: 
محاسبه هر شب اعمال ارادي موفق و موارد ضعف خود را يادداشت كنيد نسبت به موارد موفق شكرگزار باشيدو در صدد رفع ضعف‌ها برآييد توجه داريد كه تمام توان ما انسانها هديه الهي است. لذا در برابر موانع از خدا استعانت بجوييد و بايد اراده ما در راستاي اراده خداوند باشد يعني نبايد اعمال ناپسند و مورد تنفر خداوند را اراده كنيم درراستاي تقويت اراده اعمال زير را انجام دهيد:
▪ روزه‌داري هر چند روزه اخلاقي باشد (كم خوردن و فاصله بين وعده‌ها را زياد كردن)
▪ مداومت بر عمل خلاف تمايل نفساني. 
▪ پرهيز از پرخوابي، پرخوري و پر صحبت كردن، بيكاري، تنبلي و هر آنچه اراده را سست مي‌كند. 
▪ اشتغال به فعاليت‌هاي سخت و دشوار
▪ هر عملي را به محض خطور به ذهن انجام دهيد و به لحظه بعد حواله ندهيد. 
▪ ورزشهاي روح افزا مانند شنا، كوهنوردي، بيابانگردي و.. . 
▪ بپا داشتن نماز در اوّل وقت. 
▪ دوري از دل مشغولي به كارهاي روزمره و عبث و بيهوده و پرهيز از روزمرگي در كارها. 
▪ تلاوت در قرآن و تدبر در معاني آن. 
▪ مجالست با افراد صاحب ذوق و هنر و داراي پيشرفت و ترقي. ۱۱- خواندن كتب زندگي نامه بزرگان علم و دانش و عبرت از زندگي آنها.
روزنامه همبستگي 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۵۵ ] [ مشاوره مديريت ]
كسب اعتماد به نفس و افزايش عزت نفس در پنج گام آسانهمه ما مي‌خواهيم كه اعتمادبه‌نفس بيشتر و احساس بهتري نسبت به خود داشته باشيم در اين صورت مي‌توانيم به بهترين نحو زندگي كنيم. در اينجا راه‌هايي براي كسب اعتماد به نفس و افزايش عزت نفس معرفي شده است: 
۱) كاري انجام دهيد كه مستلزم تصميم‌گيري و به سامان رساندن آن باشد.
آيا تاكنون نوشتن نامه به يكي از بستگان نزديك خود (مثلا‌ خاله يا عمه) را به تعويق انداخته‌ايد؟ آيا دوستي هست كه مي‌خواستيد با او تماس بگيريد؟ ماشين را بشوييد، باغ را مرتب يا خانه را تميز كنيد. شما با انتخاب هدف‌هاي خود (هر چند كوچك) و دنبال كردن آنها اعتماد به نفس به دست مي‌آوريد.
۲) از خوب انجام دادن كارهايتان لذت ببريد.
آيا هيچ سرگرمي‌يا ورزشي هست كه از انجام آن لذت ببريد؟ چيزهايي مانند شنا، نقاشي يا نوشتن مي‌توانند توجه شما را جلب كرده و ذهن شما را مشغول كنند. زماني كه ذهن شما مشغول است چيزهايي ديگر را فراموش مي‌كنيد.سپس احساس مي‌كنيد كه ماهر و توانا شده‌ايد. اين روش شيوه بسيار خوبي براي بالا‌ بردن عزت نفس است. اگر از هيچ سرگرمي‌يا تفريح خاصي لذت نمي‌بريد، تلا‌ش كنيد تا چيزي را امتحان كنيد كه همواره دوست داشته‌ايد.خودتان را در حال انجام آن كار مجسم كنيد و سپس امتحان كنيد؟ نيازي نيست كه حتما كار بزرگي باشد و مي‌تواند به سادگي پيوستن به گروهي براي پياده‌روي باشد.
متوجه خواهيد شد كه اگر حداقل هفته‌اي يك بار كاري انجام دهيد كه ذهن شما را مشغول كند، حواس جمع‌تر و شادتر هستيد.
۳) مركز توجه خود را تغيير دهيد.
اثبات شده است كه در افرادي كه توجه زيادي به خود مي‌كنند عزت نفس پايين است. شما مي‌توانيد از طريق انجام كاري كه به شخص يا حتي چيز ديگري توجه مي‌كند، اعتماد به نفس كسب كنيد.
متوجه خواهيد شد كه در هنگام ملا‌قات افراد جديد، با توجه كردن به شخص مقابل فورا اضطراب شما كاهش مي‌يابد.
در پايان روز شما با ديگران ارتباط برقرار كرده‌ايد و سبك‌تر شده‌ايد.
۴) قبلا‌ استراحت كنيد!
يادگيري روش‌هاي آرام بخش باعث بهتر شدن كيفيت زندگي مي‌شود. افراد آرام‌تر مشكلا‌ت كمتري با حافظه خود دارند و احتمالا‌ ناهمواري‌هاي زندگي را راحت مي‌پذيرند.
۵) از هر كاري كه به اتمام رسانيده‌ايد فهرستي تهيه كنيد.
هدف‌هاي كوتاه‌مدت براي خود انتخاب كنيد. چيزهايي كه مي‌توانيد در فهرست خود قرار دهيد عبارتند از: قبول شدن در امتحان رانندگي و گرفتن گواهينامه، گل زدن در هنگام بازي مثلا هاكي روي يخ، پس‌انداز كردن پول كافي براي سفر و غيره.
اين‌ها فقط چندين طرح است كه شما مي‌توانيد براي كسب اعتمادبه‌نفس و افزايش عزت نفس از آنها استفاده كنيد. اين طرح‌ها را به عنوان نكات اساسي در نظر بگيريد و اين كارها را دائما در زندگي خود اضافه كنيد.
به ياد داشته باشيد كه مردم با عزت نفس بالا‌ به دنيا نيامده‌اند و اغلب آن را تقويت كرده‌اند. عزت‌نفس ناشي از طرز تفكر شما و انجام كارهاي روزمره‌اي است كه به شما احساس خوبي مي‌دهند.نويسنده: پيتر مورفي ترجمه: ليلا‌ عسكري روزنامه حيات نو 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۵۵ ] [ مشاوره مديريت ]
فرمول اعتماد به نفس براي خانم هاما با اين اسلحه به دنيا نمي آييم بلكه بايد خود درصدد دستيابي به آن باشيم. هر كسي هميشه اين سلاح را در دست ندارد و تنها با صحبت كردن نمي توان آن را به دست آورد. بله از «اعتماد به نفس» صحبت مي كنم ما خانم ها براي افزايش اعتماد به نفس در وجودمان با دشواري خاصي روبرو هستيم. اولين دليل اين دشواري اين است كه ما خانم ها به صورتي غريزي بيشتر از آنكه به خود توجه كنيم، بر مسايل اطرافيان متمركز مي شويم و طبيعي است كه زمان كمتري براي پيشرفت و ارتقاء اعتماد به نفس در وجود خود مي يابيم. دليل ديگر اين كه دختران حتي از ابتداي تاريخ، بيش از آنكه به داشتن جسارت و اعتماد به نفس تشويق شوند. به بي ارادگي و انفعال ترغيب مي شده اند.
اما همه روزه هنگامي كه تلويزيون را روشن مي كنيم و يا شروع به خواندن روزنامه مي كنيم. با حجم وسيعي از اطلاعات و اخبار در مورد خانم هاي موفق و با اعتماد به نفس بالا برخورد مي كنيم . چگونه اين خانم ها به خودباوري رسيده اند؟ چطور آنها با وجود همه سختي ها و مشكلات موجود، به سعي و تلاش خود ادامه داده اند؟
اگر از آنها در مورد اعتماد به نفس شان بپرسيد، حتماً چنين فرمولي به شما ارايه مي دهند: 
مسئوليتي را بر عهده بگيريد.
اين نكته اولين و مهمترين جزء فرمول اعتماد به نفس است شما و تنها خود شما مي توانيد در زندگي خود تحولي به وجود آوريد.
اگر منتظريد كه موقعيت خوبي به شما پيشنهاد شود. لازم است زمان زيادي را صبر كنيد. اين نكته را بدانيد مسيري كه شما را به قله اعتماد به نفس مي رساند همان جاده اي است كه خود قدم در آن نهاده ايد و مطمئناً شخص ديگري نمي تواند شما را به قله برساند. 
تجربه هاي جديدي را در زندگي امتحان كنيد. هر چيز جديد و نويني را امتحان كنيد در كلاسي كه در زمينه آن آشنايي چنداني نداريد، شركت كنيد.
امتحان و آزمايش توانايي ها و قابليت ها در حيطه اي جديد، راهي شگفت انگيز براي آموختن اعتماد و اتكا بر خويش است. 
ابتدا طرح يك عمل را بريزيد و سپس آن را به انجام رسانيد. يك زمينه خاص براي پيشرفت شخصي و حرفه اي خود انتخاب كنيد و از قبل اقداماتي را كه براي دستيابي به آن لازم است، مرحله بندي كنيد و براي هر مرحله زمان خاصي را در نظر بگيريد. اكنون وقت آن رسيده است كه هر مرحله اي را براساس طرحي كه از قبل پيش بيني شده ، بدون هيچ عذر و بهانه اي به پايان برسانيد.
هر قدم كوچكي در انجام اين مراحل، گام بزرگي است به سوي اعتماد به نفس شما!
در انجام كارهايتان پافشاري كنيد.
زماني كه در ميدان چالشي جديد قرار مي گيريد مقاومت به خرج دهيد. اعتماد به نفس واقعي از اين اعتماد ناشي مي شود كه شما مي توانيد با اتكا بر توان خويش و بدون در نظر گرفتن نتيجه كار با سعي و تلاش عملي را انجام دهيد و با جسارت تمام آن را به پايان رسانيد.
اگر زماني كه اعتماد به نفس انجام كاري را داريد، مسئوليت انجام آن عمل را به تعويق بيندازيد، هرگز آن را انجام نخواهيد داد ؛ اما در حيطه علم روان شناسي، به اين نتيجه رسيده ايم كه تغيير رفتار سبب ايجاد تغييراتي در احساسات انسان مي شود. بنابراين اگر عهده دار انجام كاري مي شويد و آن را با اعتماد به نفس صوري و ظاهري انجام مي دهيد، مطمئن باشيد احساس اعتماد به نفس واقعي در درونتان ريشه مي دواند.
از انسان هاي موفق كمك بخواهيد.
آيا شخص قابل اعتمادي را مي شناسيد كه بتواند يكي پس از ديگري مسئوليت كارهاي جديد و همراه با ريسك را عهده دار شود؟ ببينيد كه او چطور اين كار را انجام مي دهد! به خود جرئت دهيد و با اين گونه افراد ملاقات كنيد و دريابيد كه چطور آنها مسئوليت هاي خطير را برعهده مي گيرند.
انسان هاي مطمئن به خود از كمك كردن به افراد خوشحال مي شوند و از اين طريق تلاش ها و تشويق هايي را كه سبب شده امروز به چنين موقعيتي برسند تداعي مي كنند.
اگر فكر مي كنيد به ورزشكاري موفق غبطه مي خوريد و يا اگر در مورد زني كه در شصت سالگي به دانشگاه پزشكي راه يافته است در روزنامه مطلبي خوانده ايد و آهي آرزومندانه كشيده ايد ، بدانيد كه همين جا و همين حالا فرمول اعتماد به نفس را در دست داريد.
تبيان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۵۴ ] [ مشاوره مديريت ]
علائم كمبود اعتماد به نفساعتماد به نفس به درجه توجه افراد نسبت به خويش يا احترامي كه به خود مي گذارند اشاره دارد و مقدار ارزشي است كه افراد براي توانايي ها و عقايدشان قائل مي شوند.
وارن (۱۹۹۱) مي گويد: اعتماد به نفس به دو بخش تقسيم مي شود:
▪ بخش اول: توانايي گفتن اينكه من مهم هستم ، من به حساب مي آيم 
▪ بخش دوم: توانايي گفتن اينكه من با كفايت هستم ، من چيزي براي عرضه كردن به ديگران و دنيا دارم. همه ما به نوعي با مسأله اعتماد به نفس و نقش و اهميت آن در جريان زندگي مواجه هستيم بنابراين مي توانيم با استناد به علائم علمي و مستند كاهش اعتماد به نفس در متن ذيل ميزان اعتماد به نفس خويش را محك بزنيم و مورد ارزيابي قرار دهيم.
● علائم كمبود اعتماد به نفس: 
۱) از دست دادن وزن و اشتها
۲) پرخوري
۳) يبوست و اسهال
۴) اختلالات خواب (بي خوابي يا مشكل در به خواب رفتن يا بيدار خوابي)
۵) پرخوابي
۶) شكايت از خستگي
۷) كناره گيري از فعاليت ها
۸) شركت نكردن در بحث ها و گفت وگوها (تمايل به بودن در حاشيه)، بيشتر شنونده بودن تا شركت كننده۹) كاهش ميل جنسي
۱۰) كاهش رفتارهاي خودانگيخته
۱۱) حالت نامناسب بدني
۱۲) حالت اضطراب،غمگيني و نااميدي، درماندگي وعجز
۱۳) ترس از عصباني كردن ديگران
۱۴) احساس تنهايي، احساس اينكه ديگران شخص را دوست ندارند و قادر نبودن به بيان احساس خود و ضعف در مواجه يا چيرگي بر مشكلات
۱۵) اجتناب از موقعيت هايي كه شخص بايد در معرض عموم قرار گيرد و خود را افشا كند.
۱۶) ناتواني در انجام دادن كارها به نحو مطلوب يا ثمربخش
۱۷) حساسيت به انتقاد، كمرويي
۱۸) شكايت هاي فراوان از دردهاي جسماني
۱۹) احساس بي ارزشي و بي لياقتي
۲۰) حالاتي از ملامت خود، تنفر از خود و راضي نبودن از خود
۲۱) انكار موفقيت ها و دستاوردهاي گذشته و انكار موفقيت در فعاليت هاي جاري
۲۲) احساس اينكه هر كاري كه شخص انجام مي دهد با شكست مواجه مي شود و يا بي معني است
۲۳) نشخوار مسائل
۲۴) در جست وجو و طالب تشويق از سوي ديگران، تلاش براي به دست آوردن محبت اما ناتواني در انجام نثار مقابل محبت به ديگران
۲۵) خود را سربار ديگران ديدن.

زهرا علياهمشهري 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۵۳ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ][ ۱۰۹۸ ]
درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. طرح توجیهیمدیریت.