مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
مطالب تصادفی
ترس و اضطرابي
ـ توانايي ارزيابي د‌رست و د‌قيق خويش، پذيرش خويش و ارزش نهاد‌ن به خود‌ بد‌ون هيچگونه قيد‌ و شرطي
ـ توانايي شناخت وپذيرش نقاط ضعف و قوت و محد‌ود‌يت‌هاي خويش
● انواع اعتماد‌ به نفس.
الف) اعتماد‌ به نفس رفتاري كه به معناي قابليت و توانايي عمل كرد‌ن و انجام د‌اد‌ن كار‌هاست د‌ر واقع اين نوع اعتماد‌ به نفس مورد‌ نظر همه ماست.
ب) اعتماد‌ به نفس احساسي و عاطفي كه به معناي توانايي د‌ر تسلط و به كنترل د‌ر آورد‌ن د‌نياي احساس و عواطف شماست. اين كه بد‌انيد‌ چه احساساتي د‌اريد‌. معناي آنها را بفهميد‌ و بتوانيد‌ انتخاب‌هاي د‌رست احساسي د‌اشته باشيد‌ و از خود‌ د‌ر برابر احساسات عاطفي محافظت كنيد‌ و بد‌انيد‌ چگونه روابط خود‌ را تنظيم كنيد‌.
ج) اعتماد‌ به نفس روحي و معنوي كه اين نوع اعتماد‌ به نفس همانا اعتقاد‌ و ايمان شما به جهان هستي و كل آفرينش و موجود‌ات است. د‌ر اصل هد‌ف از زند‌گي و حيات را تبيين مي‌كند‌.
● افراد‌ي كه اعتماد‌ به نفس پائين د‌ارند‌،
ـ مرتب خود‌ را سرزنش مي‌كنند‌.
ـ خود‌ را شايسته تقد‌ير و ستايش د‌يگران نمي‌د‌انند‌.
ـ احساس مي‌كنند‌ قرباني رفتار د‌يگران هستند‌.
ـ د‌ر د‌رون خود‌ احساس پوچي و خلأ مي‌كنند‌.
ـ احساس تنهايي د‌ارند‌ حتي د‌ر ميان جمع.
ـ احساس افسرد‌گي و گناه و شرمساري د‌ارند‌.
ـ نسبت به توانايي خود‌ براي رسيد‌ن به هر هد‌في ترد‌يد‌ د‌ارند‌.
ـ از موفقيت‌هاي نو و جد‌يد‌ مي‌هراسند‌.
ـ د‌چار هراس اجتماعي‌اند‌.
ـ قاد‌ر به مد‌يريت زمان نيستند‌.
ـ عاد‌ت به پشت گوش اند‌اختن كارها د‌ارند‌.
ـ ارزياي غيرواقعي از خود‌ د‌ارند‌ و معمولاً عصباني و پرخاشگرند‌.
ـ تحمل عيب وكاستي را ند‌اشته و كمالگرا هستند‌.
● اما افراد‌ي كه اعتماد‌ به نفس بالا د‌ارند‌،
ـ باور د‌ارند‌ كه فرد‌ي با ارزش، با قابليت،‌ د‌وست‌د‌اشتني، پذيرفتني و مهم هستند‌.
ـ برخورد‌ار از مركز كنترل د‌روني هستند‌ و غم وشاد‌ي آنها وابسته به عوامل خارجي نيست.
ـ از لحاظ جسماني،‌ احساسي، ذهني و معنوي از خود‌ محافظت مي‌كنند‌.
ـ قاد‌ر به پذيرش پند‌گيري و اشتباهات خود‌ هستند‌.
ـ توانايي بخشش خود‌ و د‌يگران را د‌ارند‌.
ـ مسئوليت اد‌اره زند‌گي خود‌ را به عهد‌ه د‌ارند‌.
ـ به تفاوت‌هاي فرد‌ي افراد‌ احترام مي‌گذارند‌.
ـ از نقاط ضعف و قوت خود‌ اطلاع د‌ارند‌.
ـ همواره د‌ر حال پيشرفت و رشد‌ هستند‌.
● راه‌هاي افزايش اعتماد‌ به نفس
ـ از تجربيات گذشته استفاد‌ه كرد‌ه و از خطاها د‌رس بگيريد‌.
ـ آيند‌ه هنوز آفريد‌ه نشد‌ه و چيزي نيست جز اند‌يشه‌هاي شما و كوشش‌هاي شما.
ـ د‌رباره اهد‌افتان با خود‌ گفتگو كنيد‌، اهد‌اف را به صورت جملاتي مشخص و مثبت د‌ر آوريد‌.
ـ اهد‌اف بايد‌ واقعي و معقول باشد‌ و برنامه‌ريزي مشخصي براي ساعت، روز و هفته د‌اشته باشيد‌.
ـ موفقيت د‌ر اهد‌اف كوتاه مد‌ت نشانه راهيابي به اهد‌اف بلند‌ مد‌ت است.
ـ تصميم گرفتن را تمرين كنيد‌. تمرين تصميم‌گيري كمك مي‌كند‌ تا نسبت به قد‌رت قضاوت خود‌ اطمينان بيشتري به د‌ست آوريد‌ و د‌ر نتيجه اعتماد‌ به نفس كاملتري كسب كنيد‌.
ـ نتايجي را كه مي‌خواهيد‌، مجسم كنيد‌ تصوير روشني از آنچه مي‌خواهيد‌ به د‌ست آوريد‌، د‌اشته باشيد‌. اين كار باعث مي‌شود‌ تا انرژي خود‌ را براي هد‌ف متمركز كنيد‌.
ـ اگر مي‌خواهيد‌ از رفتاري نجات يابيد‌، تصور كنيد‌ از آن رفتار هيچ اثري د‌ر شما نيست. همين تمرين و تكرار به شما كمك مي‌كند‌ تا از آن رفتار رها شويد‌.
ـ آموزش مد‌اوم را سر لوحه زند‌گي خود‌ قرار د‌هيد‌.روزنامه اطلاعات 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۲۹ ] [ مشاوره مديريت ]
حصار شكست ناپذير اعتماد به نفسهر كدام از ما ممكن است در طول دوران زندگي خود بنا به شرايط و مو قعيت هاي مختلفي كه در آن قرار مي گيريم لحظاتي را پيش روي خود داشته باشيم كه كم تر بتوانيم به قابليت ها و توانايي هاي دروني خودمان اتكا كنيم. در اين مواقع آنچه كه بيش از هر امري براي شخص لازم است تكرار و تمرين مسائلي است كه تا پيش از اين مي توانست حس اعتماد دروني وي را تقويت و شكوفا سازد. ۷ راه ساده زير مي تواند در مدت زمان بسيار اندكي بهترين رويكرد را در غناي روحي شما و تجديد اتكا به نفس از دست رفته تان داشته باشد. 
● با اطمينان نشست و برخاست كنيد: 
وضعيت ظاهري هر كسي مي تواند تا ميزان چشم گيري بازگوي اعتماد به نفس دروني او باشد. شايد در ظاهر به نظر برسد اين موضوع هيچ رابطه اي با تقويت اتكاي نفس شخص نداشته باشد اما نحوه نشستن و برخاستن شما به طور ناخودآگاه پيامي به طرف مقابلتان منعكس مي كند كه اين پيغام حامل نيروي عظيم دروني تان و اعتماد فوق العاده شما خواهد بود. با فرستادن اين پيام ديگران نيز با نوع برخورد احترام آميزشان نسبت به شما باعث تقويت هر چه بيشتر اعتماد به نفستان مي شوند. پس سعي كنيد نحوه نشستن، برخاستن و راه رفتن شما به گونه اي باشد كه در هر لحظه اعتماد به نفس درونتان را منعكس كند، حتي اگر در عقيده خودتان چيزي براي اتكا نداشته باشيد!
● افراد متكي به نفس را در اطرافتان جمع كنيد: 
كاملاً روشن است كه حضور اشخاص متكي به نفس تا چه اندازه مي تواند در شكوفايي اين احساس در شما مؤثر باشد چرا كه اگر شما خودتان را در حصاري از اشخاص موفق قرار دهيد قابليت هاي آنان شما را به وجد و حركت وامي دارد و چنان فضاي مثبتي گرداگردتان را فرا مي گيرد كه با حفظ آرامش دروني تان مي توانيد اعتماد بيشتري به خود و ديگر موارد اطرافتان داشته باشيد. 
● احساس اعتماد به نفس گذشته تان را به خاطر آوريد: 
اعتماد به نفس صرفاً يك احساس است بنا براين اگر شما يك بار آن را در هر شرايطي تجربه كرده باشيد مطمئناً دوباره مي توانيد آن را احساس كنيد. پس آن زماني را به خاطر آوريد كه احساس اعتماد به نفس مي كرديد. در واقع با اين كار ذهن شما قالب مشخصي را به خود مي پذيرد كه گويا همواره بايد در تمامي مراحل پذيراي احساسي نظير آن باشد. 
● پشتكار داشته باشيد: 
هر چه قدر كه مايل به تقويت اعتماد به نفس در وجودتان هستيد به همان اندازه هم بايد تمرين و پشتكار داشته باشيد. هنگامي كه شما روي كاري كه انجام آن حتي در رؤيا هم برايتان بعيد است تمركز مي كنيد مطمئن باشيد چنان اعتماد به نفسي مي يابيد كه تحقق آن امري حتمي و الزامي خواهد بود. پس هرگز دست از كار نكشيد!
● درباره توانايي ها و قابليت هاي درونتان بيشتر فكر كنيد: 
مواقعي از روز را صرف مسائلي كنيد كه ديگران به تحسين آن در شما مي پردازند. حتي تا جايي كه برايتان ممكن است اين نظرات مختلف را يادداشت كنيد. هنگامي كه اعتماد به نفس شما تضعيف مي شود با مراجعه به اين فهرست مي توانيد از يكايك موارد آن الهام بگيريد و به وجودتان اتكاي بيشتري پيدا كنيد. 
● به خودتان سخت نگيريد: 
هيچ وقت به قضاوت از خودتان نپردازيد و وجودتان را زير بار انتقاد و سرزنش هاي بي موردتان شكننده نكنيد. به جاي آن سعي كنيد هميشه با خودتان رفيق باشيد. مسلماً هيچ وقت دوستتان را حتي در بدترين شرايط هم تنها نمي گذاريد و يا او را سرزنش نمي كنيد. صحبت هاي مثبتي كه شما با خودتان در طول روز داريد مانند يك سپر در برابر امواج منفي بيروني از شما دفاع مي كند و اجازه نمي دهد هيچ عاملي باعث تضعيف روحيه و اتكا به نفستان شود. اين صحبت كردن هاي روزمره با خودتان را به صورت يك عادت هميشگي در زندگي تان در نظر بگيريد. 
● از خطر كردن در زندگي نترسيد: 
اگر شما به طور مداوم در زندگي مسير پر خطر را در پيش بگيريد و در لحظاتي از آن به دل حوادث بزنيد پس از گذشت مدتي اين رويكرد مي تواند به صورت يك عادت هميشگي اعتماد به نفس فوق العاده اي در شما ايجاد كند. در واقع هيچ عاملي مانند اين جريان دادن خودتان به سوي حوادث، خطر كردن در زندگي و ترك عادت انتخاب راحت ترين مسير در شرايط دشوار نمي تواند باعث شكوفايي اتكاي دروني تان شود. در واقع كنار گذاشتن ترس هاي ناشي از تجربه كردن ناشناخته ها رويكرد قابل توجهي در احساس اتكا به نفستان خواهد داشت. 
به خاطر داشته باشيد شما داراي قابليت ها و استعدادهاي خاصي هستيد كه بنا به اين موهبت ها اعتبار و ارزش خاص خودتان را كسب مي كنيد. پس سعي كنيد با تمامي توان به اندوخته هاي دروني تان اتكا و توجه كنيد و در مسير پر فراز و نشيب زندگي تان از آنچه كه در اختيار داريد به بهترين شكل استفاده كنيد.
مركز اطلاع رساني خانواده شميم 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۲۹ ] [ مشاوره مديريت ]
حرمت ذات،اعتماد به نفس و خودپذيرياگر سئوال كنيد كه چرا بحث حرمت و ذات و اعتماد بنفس را با سازمان مغز و شيوه عملگرد تجربه و ژن آغاز كردم، پاسخ اين است كه مطالعات جديد روانشناسي اعصاب، پاسخ هاي تازه اي در شناخت رشد سالم و شروع اختلالات عاطفي، رفتاري در اختيار ما گذاشته است. بسياري از تئوري هاي روانشناسي از طريق فعل و انفعالات شيميايي مغز بازبيني و فهميده مي شوند. متخصص امروزي پاسخ هاي روشن تري دارد كه چرا وقتي كودك محبت مي بيند وامنيت احساس مي كند، آزادي هاي مناسب در اختيارش گذاشته مي شود ، در خانواده اي آرام و مراقب بزرگ مي شود، اعتماد بنفس دارد و انعطاف پذيري بيشتري در برابر مسائل زندگي از خود نشان مي دهد.
حافظه فردي در رابطه با رخ دادهاي زندگي كه بيوگرافي كودك يا حافظه بيوگرافيك Autobiographical Memoryخوانده مي شوددر پايان سنين كودكستاني فرم مي گيرد و كودك با قصه زندگي خود ارتباطي با ثبات پيدا مي كند. اين حقيقت را نبايد فراموش كنيم كه اين قصه زندگي و تصوير ما از خويشتن كه حاصل تجربيات زندگي و اثر آن بر عملكرد دستگاه اعصاب ماست، در طول زندگي در حال تحول و شكل پذيري است. تجربيات دردناك، توام با فشار و استرس، تاثير متفاوتي بر حافظه و خاطره انسان دارد و حوادث تلخ مي توانند جلوي عملكرد عادي حافظه را بگيرند و يا نشانه سازي هاي غيرعادي حافظه را سبب گردند. بعنوان مثال يك حادثه دردناك مي تواند در سطح حافظه اوليه يا Implicit تجربه شود ولي جلوي فعاليت حافظه ثانويه كه در «هيپوكامپوس»صورت مي پذيرد بگيرد.
چنين حوادثي مي تواند موجب ترشح و توليد مداوم هورمون فشار و استرس شوند و بر پيام آوران شيميائي مغز يا Neurotransmitters اثر بگذارند و اين وضيعت شيميايي مغز راه را بر فعاليت «هيپوكامپوس» كه كارش برقراري ارتباط و فهم پديده هاي واقعي است، مي بندد. دريافت هاي حافظه اوليه يا خام بدون دخالت و حضور حافظه ثانويه منبع اصلي چيزي است كه Flashbacks يا يادآوري خودكار صحنه هاي دردناك خواند مي شود. در موارد خفيف تر تجربيات ناخوش آيند، موجب نوعي انجماد ذهني، كله شقي و انعطاف ناپذيري در فرد مي شوند.
اين انعطاف ناپذيري و نوعي انجماد در زمان و مكان خاص، يكي از دلائل بسيار مهم كاستن از حساسيت و حضور عاطفي فرد است و اگر اين فرد مادر و پدر باشند، اين خاصيت ذهني سبب مي شود كه والدين قادر نباشند كه حال و احساس فرزند خود را دريابند و ارتباطي حسي با او داشته باشند.
اين حالت والدين براي كودكان بسيار ياس آور و دردناك است زيرا تماس حسي و فهميده شدن از جانب والدين، از بزرگترين نيازهاي كودك غير كلامي است (كودكي كه هنوز زبان باز نكرده).
موضوع بسيار مهم در زندگي انسان اين است كه درك ما از واقعيت چگونه صورت مي گيرد. پاسخ روانشناسي علمي و مدرن اين است كه حوادث و قصه هاي زندگي ما از آن حوادث، درك ما را از واقعيت رقم مي زنند. در زندگي فردي و حتي زندگي قومي، قصه هاي ما يا معنايي كه به حوادث مي دهيم واقعيت هاي ذهني ما مي شوند.
بگذاريد مثالي بزنم: دوستي با ما قرار ملاقات دارد و نيمساعت از ساعت مقرر مي گذرد و او هنوز در محل موعود حاضر نشده است.
فردي كه انتظار مي كشد، اين تاخير را به چند نوع مي تواند معنا كند و هر معنا عاطفه اي خاص در او ايجاد خواهد كرد و لذا رفتاري خاص از او ناشي خواهد شد. مثلا اگر در مدتي كه او انتظار مي كشد، اين افكار در ذهن او حضور داشته باشند كه علت تاخير اين است كه دوست، اهميت چنداني به او نمي دهد، براي او احترام قائل نيست،موجودي از خود راضي و متكبر است، شوق ديدار او را ندارد، احساس خشم، كينه، و ميل به انتقام و مقابله به مثل، واقعيت ذهني و عاطفي فرد مي شود. در حاليكه اگر افكار شخص منتظر، فقط متوجه اين باشد كه حتما اتفاقي افتاده كه شخص بر خلاف ميل و خواسته خود در محل حاضر نيست، احساس نگراني و همدردي ذهن فرد را تسخير مي كند.
چرا فردي اين تاخير را به شكل نمونه اول تجربه مي كند و فرد ديگر به امكان دوم مي انديشد،تجربيات قبلي و قصه هاي زندگي فردي ماست. تك تك ما انسان ها، قصه اي داريم يگانه و يكتا و همين تجربيات و قصه ها هستند كه درك ما را از «خويشتن» و روابط ما را با ديگران رقم مي زنند. حوادثي كه براي ما اتفاق افتاده و اثري كه آن حادثه در دنياي دروني ما بر جاي گذاشته است، عاملي بسيار موثر در شكل بخشيدن به رفتارهاي ماست. و خوشبختانه هر قدر در فهميدن اين حوادث و تجربيات دقت كنيم و زواياي تاريك آنرا با ذهني باز و بالغ بازبيني كنيم، قصه ها و شرح حال زندگي ما رشد و تكامل پيدا مي كند.
كودكان سعي مي كنند كه حوادث زندگي و تجربيات خود را بفهمند، ولي بزرگترين عامل ياري دهنده در اين فهم و تجربه، وجود بزرگسالي حساس، حامي، فهميده و مهربان است كه به كودك جرأت و دلگرمي روبرويي با تجربيات گنگ و مبهم زندگي را مي دهد. بدون حضور و حمايت اين جفت عاطفي بالغ، كودك مي تواند در برابر حوادث ناخوش آيند زندگي آشفته و پريشان و يا شرمنده و خجالت زده بشود.
مغز انسان حتي از طفوليت قادر است كه تجربيات تكراري را به ذهنيت تبديل كند. مدل هاي ذهني نقش كانال هاي خبري و يا عدسي هايي را بازي مي كنند كه ناخودآگاه، ادراك ما را از دنياي اطراف شكل مي بخشند، آن ها نمايندگان حوادث قبلي هستند كه حوادث حال و آينده را براي ما معنا مي كنند.
همين عدسي هاي عاطفي است كه در ما باور، تعصب، نگرش و طريقي كه ما به دنيا نگاه مي كنيم را سبب مي گردد. اين مدل هاي ذهني، بخش بنيادي حافظه اوليه و فطري است و براي همين است كه ما آگاهي از عملكرد آن نداريم، ولي عوارض آنرا در عمل مشاهده مي كنيم.
تنها راه رهايي از اين قدرت هاي مرموز و ناشناخته دروني، رسيدن به واقعي ترين قصه از حوادث گذشته زندگي است. آگاهي، ما را از سايه هاي مزاحم گذشته آزاد مي كند، زيرا اين آگاهي منجر به درك عميق تر ما از واقعيات و بيرون آمدن از تخيل، توهم، انكار و سركوب واقعيات مي شود، كاري كه خودشيفته بعنوان تنها طريق زيست مي شناسد. مطالعات بازشناسي حافظه نشان مي دهد طريقي كه ما ادراك مي كنيم بستگي به تجربيات ما در زندگي دارد. اين ادراك هم به گذشته و هم به حال و هم به پيش بيني آينده بستگي دارد. به همين دليل است كه دريافت هاي كودك انسان از اولين تجربيات ارتباطي با مادر و پدر و يا كسي كه اين نقش را ايفا مي كند، سهم مهمي در ادراكات او از دنيا در بقيه عمر دارد. اما خوشبختانه تجربيات مثبت زندگي در هر دوره اي از عمر مي تواند ادراكات جديدي را ايجاد و ذهنيت فرد را فرمي نوين ببخشد. اين تغيير بدنبال برداشت نويني از پديده هاي دنياي اطرف صورت مي گيرد كه موجب تغييراتي در شيمي مغز و شكل ارتباطات عصبي است.
در سال ۱۹۹۹ بود كه براي اولين بار انسان به اين راز بزرگ پي برد كه بر خلاف تصور قديمي،انسان با تعداد ثابتي از سلول هاي مغزي بدنيا نمي آيد، و تا ميانسالي سلول هاي جديد عصبي از ساقه عصبي جدا و پس از بلوغ به سمت بخش خاكستري مغز يا كورتكس مي رود و لذا سلول هاي توليد شده قادرند كه بر ارتباطات عصبي مغز اثر بگذارند.
باين ترتيب بايد گفت كه اگر چه حوادث دوران كودكي بسيار مهم هستند و طرح ارتباطات سلولهاي مغزي را مي ريزند و بيوشيمي مناسب با آن طرح را توليد مي كنند، ولي انسان هرگز قرباني، محكوم، اسير و گرفتار گذشته نيست و از طريق بازبيني حوادث و فهم متفاوت از قصه زندگي خود، قادر است به آگاهي جديدي برسد كه اين آگاهي بر عواطف و معنا سازي او از پديده هاي زندگي اثر مي گذارد.
در اين ماه در واقع شالوده بحثي را ريختيم كه در ماه آينده بما ياري خواهد كرد تا تشكيل و تغيير حرمت ذات و اعتماد بنفس را بهتر بفهميم و به اصول اوليه پرورش كودكاني با اعتماد به نفس و خود پذير، آشنا شويم.دكتر نهضت فرنودي : روانشناس باليني پيام آشنا 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۲۸ ] [ مشاوره مديريت ]

سلامت ريه ها

ريه ها كارهاي فوق العاده اي براي شما انجام مي دهند. داشتن ريه هايي سالم، ميزان بالايي اكسيژن براي خونتان فراهم مي كند و باعث مي شود بتوانيد كار كنيد، فعاليت كنيد و به خوبي زندگي كنيد. همچنين دي اكسيد كربن و ساير گازهاي زائد كه بدن به آنها نيازي ندارد را خارج مي كند. براي سالم نگه داشتن ريه هايتان كارهاي زيادي مي توانيد انجام دهيد:

1.       اگر سيگار مي كشيد، براي ترك آن اقدام كنيد. و اگر سيگار نمي كشيد، به هيچ وجه شروع نكنيد. سيگار كشيدن يكي از دلايل اصلي اكثر بيماري هاي جدي ريه مثل سرطان ريه و بيماري مزمن انسداد ريه (COPD) مي باشد. كشيدن سيگار، پيپ و ساير دخانيات حاوي بيش از 4000 ماده شيميايي مضر است—كه 50 مورد آن از عوامل ايجادكننده سرطان شناخته شده اند. حتي اگر سالهاست سيگار مي كشيد، هيچوقت براي ترك آن دير نيست. البته ترك كردن سيگار كار ساده اي نيست اما منابع و مراكز بسيار زيادي براي كمك به ترك آن وجود دارد.

2.       از قرار گرفتن در معرض افراد سيگاري خودداري كنيد. دود سيگار خوردن تركيبي پيچيده از موادشيميايي است كه با سوختن دخانيات توليد مي شود. اين هم درست مثل سيگار موجب بروز بيماري هاي مختلف و مرگ مي شود. دو سوم دود سيگار توسط فردي كه سيگار را مي كشد استنشاق نمي شود، بلكه در فضاي اطراف او پراكنده مي شود.

در اينجا به چند نكته براي جلوگيري از دود سيگار اشاره مي كنيم:

o        اجازه ندهيد در خانه تان، ماشينتان، و محل كارتان كسي سيگار بكشد.

o        در ماشين، محل كار و خانه علامت "سيگار نكشيد" نصب كنيد.

o        از بيزنس ها و فعاليت هايي كه به دور از سيگار است استقبال كنيد.

o        نگذاريد فرزندانتان هم در اطراف افراد سيگاري باشند.

3.       خارج خانه:

o        هيچوقت اتومبيل را در حالت ساكن روشن نگه نداريد.

o        از حشره كش ها و ساير موادشيميايي در حياط خانه استفاده نكنيد.

o        از وسايل نقليه عمومي استفاده كنيد.

o        از قوانين مربوط به ارتقاء كيفيت هوا تبعيت كنيد.

داخل خانه:

  • رطوبت داخل خانه را كنترل كنيد. بعنوان مثال، از در حمام و آشپزخانه از فن هاي اگزاست استفاده كنيد تا رطوبت را به بيرون هدايت كند. سطح رطوبت داخل را بين 30 تا 50 نگه داريد.
  • وسايل گرمايش خانه را به طور منظم چك كنيد. وسايل اصلي مثل پمپ گرمايش و دستگاه تهويه مركزي را به طور منظم توسط متخصص بررسي و نظافت كنيد.
  • سطوح را تميز نگه داريد. سطوح مرطوب مثل وان حمام، زيردوشي و كانترهاي آشپزخانه را تميز و خشك نگه داريد.
  • گرد و غبار را كنترل كنيد. گرد و غباري كه روي مبل ها و وسايل خانه مي نشيند را مرتب تميز كنيد. سعي كنيد ملحفه ها را با آب داغ (حداقل 5/54 درجه سنتيگراد يا 130 درجه فارنهايت) شستشو دهيد تا ميكروبهاي ريز آن از بين بروند. فرش و موكت را هم مرتب تميز كنيد.
  • هوا را تهويه كنيد. حتماً هر روز مقدار كافي هواي تازه و تميز وارد خانه كنيد. موقع تميز كردن خانه، نقاشي كردن آن يا وصل كردن موكت هاي جديد يا انجام ساير كارهاي خانه پنجره ها را باز بگذاريد.

5.       در محل كار خود را از خطرات مربوط به سلامت ريه دور كنيد. افراديكه در كارهاي خاص مثل ساخت و ساز و معدن كار مي كنند بيشتر در معرض ابتلا به بيماري هاي ريوي مثل سرطان ريه، آسم و COPD مي باشند. اگر زمان زيادي را در اطراف گرد و خاك، پنبه نسوز يا موادشيميايي سپري كنيد از لباس هاي محافظ كه شامل ماسك گاز مي شود استفاده كرده و هواي محل كارتان را تهويه كنيد.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۲۷ ] [ مشاوره مديريت ]
چگونه اعتماد به نفستان را باز يابيد؟تـا همين لحظه افراد بسياري هستند كه از همه تواناييهاي خود به طور كامل استفـاده
نميكنند،ممكن است شما هم يكي از همين افراد بوده وبه جاي انجام كارهاي مفيد و سودمند، هميشه مشغول فكر كردن به اين مسئله هستيد كه چه زندگي بي مصرفي داريد و چقدر محيط اطرافتان كسل كننده است.اگـر چـه مـمكن اسـت كه كمي از خود دور افتاده باشيد وارزش خود را فراموش كرده باشيد، اما هيچگاه براي تغييردير نيست. 
اعتماد به نفس چيست؟ 
اعتماد به نفس به ميزان علاقه، اطمينان و غروري كه نسبت به خود داريد مي گويند. اما هميشه افراد زيادي وجود داشته اند كه به دلايل بسياري زندگي را دو بعدي ميبينند و به همين دليل پيدا كردن توانايي هاي خودشان برايشان مشكل شده و زندگي برايشان بي معني شده است. هر چند ممكن است افرادي باشند كه در هيچ زمينه اي اعتماد به نفس ندارند اما معمولاً كمبود اعتماد به نفس افراد در جنبه هاي بخصوص هر فرد است. به طور مثال، آنها كه از لحاظ ظاهر اعتماد به نفس ندارند، زندگي اجتماعي برايشان بسيار دشوار خواهد شد. اين افراد تصور خواهند كرد كه در مجامع عمومي كسي به آنها توجه نخواهد كرد و مجبور خواهند شد كه از اول تا آخر مجلس در گوشه اي تنها بنشينند. در زندگي زناشويي هم ممكن است كمبود اعتماد به نفس مشكلات زيادي ايجاد كند. ممكن است فرد همچنان در رابطه اي كه خود مي داند بسيار براي وي مسموم و ناسالم است باقي بماند در حاليكه آگهي كامل دارد كه اصلاً از اين رابطه خوشحال نيست. اين به اين دليل است كه فرد تصور مي كند كه قادر نيست اين وضعيت را بهبود بخشد. اين مسئله مي تواند در زندگي كاري افراد هم تاثير منفي بگذارد. كمبود اعتماد به نفس منجر به فقدان انگيزه و علاقه در فرد براي پيشرفت خواهد شد.اما اگر اين مسئله را در مقياس كلي تر بررسي كنيم، فرد فاقد اعتماد به نفس ممكن است از انجام همه كارها سر باز زند و بي هدف باشد فقط به اين دليل كه تصور ميكند كه توانايي انجام كاري را ندارد. اما الان ديگر زمانش رسيده است كه اين رويه را تغيير داده و اين را باور كنيد كه شما قادر به انجام هر كاري كه مي خواهيد هستيد. 
چه چيز منجر به فقدان اعتماد به نفس مي شود؟ 
اعتماد به نفس پايين ممكن است درشرايط مختلف ايجاد شود. در محيط هاي اجتماعي ممكن است با افرادي سر و كار داشته باشيد كه شما را تحقير مي كنند. وضعيت ظاهريتان نيز تا حد زيادي در اين زمينه موثر است.محيطي كه در آن به دنيا آمده و پرورش يافته ايد نيز بسيار روي اعتماد به نفس شما تاثير دارد. بچه اي كه هيچ وقت احساس نكرده است كه فردي بخصوص است و از طرف والدين حمايت نمي شده است، با اين تفكر رشد خواهد كرد كه هيچ كس او را دوست نداشته و براي او ارزشي قائل نيست.محيط كار شما نيز روي اعتماد به نفستان تاثير دارد. اگر كارهايتان مورد تشويق قرار نگيرد و توجهي به آنها نشود و همكارانتان وجودتان را ناديده بگيرند، اعتماد به نفستان كاهش پيدا خواهد كرد. 
چه كساني در معرض ابتلا به آن هستند؟ 
چون عوامل بسياري ممكن است به از دست دادن اعتماد به نفس بيانجامد، مي توان گفت كه همه در معرض خطر ابتلا به آن هستند اما بعضي شرايط نسبتاً جدي تري دارند.همه انسانها ممكن است در يك جنبه از زندگي خود احساس كمبود اعتماد به نفس داشته باشند. اما هميشه راه هايي براي مقابله با اين مشكلات وجود دارد. در اينجا راه هايي را به شما معرفي مي كنيم كه با انجام آنها بتوانيد ارزش خود را در نظر خودتان بالاتر ببريد و اعتماد به نفستان را افزايش دهيد.اگر مي خواهيد اعتماد به نفستان را دوباره به دست آوريد، در اينجا شش راه به شما معرفي مي كنيم: 
۱- خود را با ديگران مقايسه نكنيد
هميشه به ياد داشته باشيد كه انسانها با هم متفاوت اند. دليلي ندارد كه همه ما توانايي هاي يكساني داشته باشيم و كارهاي مشابهي انجام دهيم. اگر سعي كنيد كه خود را با هر كسي كه سر راهتان قرار مي گيرد مقايسه كنيد، خيلي زود از خودتان خسته و دلسرد خواهيد شد و ديگر قدرت انجام كاري را نخواهيد داشت. 
۲- خود را دست كم نگيريد
سعي كنيد كه ارزش خود را به عنوان يك انسان كشف كنيد. دليل نمي شود كه اگر كسي از شما خوشش نيامد و شما را فرد جالبي تصور نكرد، تصور همه مردم اين باشد. اگر كسي از شما خوشش نيامد اصلاً ناراحت نشويد، مشكل خودش است نه شما. چون افراد زيادي هستند كه شما را دوست مي دارند و برايتان ارزش قائل اند. 
۳- فهرستي از كارهايي كه انجام داده ايد و در آنها موفق بوده ايد تهيه كنيد
سعي كنيد روي كارهايي كه در آن موفق بوده ايد متمركز شويد. اما اگر چنين چيزي در سابقه كاريتان پيدا نكرديد اصلاً ناراحت نباشيد. شايد پشت اين همه ناتواني لبخندي نهفته باشد و قدرتي باشد كه بتواند باعث خنده ديگران شود و يا حتي شايد توانايي در شما وجود داشته باشد كه هنوز كشفش نكرده ايد. سعي كنيد ليستي از كارهاي انجام شده تان تهيه كنيد. مهم نيست كه كوتاه يا بلند باشد. با اينكه حتي ممكن است نتوانيد فكرش را بكنيد اما همين كارها مي تواند اعتماد شما را دوباره به خودتان جلب كند. 
۴- سر خود را بيشتر گرم كنيد 
سعي كنيد تفريحاتي براي خود درست كنيد كه به آنها علاقه داريد. ممكن است به كتاب خواندن علاقه مند باشيد، يا به باشگاه برويد يا هر كار ديگري...هر چه زمان بيشتري به انجام كارهاي مورد علاقه تان اختصاص دهيد، كمتر وقت براي سرزنش خود و متاسف شدن براي خودتان خواهيد گذاشت. اما مسئله مهم تر اين است كه اين كار باعث مي شود كه شما احساس مفيد بودن كنيد و اين به شما هدف مي دهد. 
۵- با افراد مثبت نشست و برخاست كنيد
گاهي اوقات بودن در جمع افرادي كه از خودتان هم دلسردتر و افسرده تر هستند، بيشتر به ضررتان خواهد بود. حتي اگر تنها باشيد بيشتر به نفعتان خواهد بود تا با آنها. به جاي چنين افرادي سعي كنيد با افرادي مراوده كنيد كه مي توانند شما را شاد كنند. اگر دور و اطرافتان را از دوستان نزديك و خانواده پر كنيد كه شما را قبول دارند، مي تواند سبب شود كه شما هم خودتان را قبول داشته باشيد. 
۶- در جلسات روانشناسي شركت كنيد 
امروزه درمان هاي زيادي براي اين مشكل پيشنهاد مي شود. مجمع هاي بسياري هم براي اين منظور تشكيل مي شود. به اين افراد توصيه مي شود كه در اين جلسات روانشناسي شركت كنند چون بسيار موثر بوده است. كتاب ها و نوارهاي زيادي هم در اين زمينه ارائه مي شود. 
با خودتان صادق باشيد 
من چيزي در مورد شما نمي دانم، اما مي دانم كه امروز در اين دنيا كينه و نفرت به اندازه كافي وجود دارد و در اين موقعيت بدترين كار اين است كه شروع كنيم كه از خودمان هم متنفر شويم. شما فقط يكبار به دنيا مي آييد، و همين يكبار هم زندگي خيلي كوتاهي خواهيد داشت، پس نگذاريد كه ديگران مانع شادي شما شوند. سعي كنيد كه توانايي هاي خود را بشناسيد و ببينيد كه در چه زمينه هايي فردي ويژه هستيد. افرادي كه نمي توانند توانايي هاي شما را ببينند ارزش اين را ندارند كه دور و برتان باشند.
پورتال مردمان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۲۶ ] [ مشاوره مديريت ]
چگونه اعتماد به نفس را در كودك پرورش دهيم ؟اعتماد به نفس (Self – esteem ) زره و سلاح كودك در مقابله با دنياي خارج و دست و پنجه نرم كردن او با مسائل و مشكلات آن است . كودكاني كه احساس خوبي نسبت به خود دارند ، در برخورد و مبارزه با تعارضات و فشارهاي منفي موفق ترند . آنها به سهولت لبخند زده و از زندگي لذت مي برند . اين كودكان واقع گرا و خوش بين هستد . در مقابل ، كودكاني كه اعتماد به نفس كمتري دارند ، مقابله با مسائل و مشكلات ، منبع اصلي و عظيم اضطراب و ناكامي آنهاست .
كودكاني كه تصويرخوشايندي از خود ندارند و خود را ضعيف و ناتوان مي پندارند ، اوقات سختي در رويارويي با مسائل و مشكلات خواهند داشت . اگر آنان اسير افكار خود انتقادي مانند « من خوب نيستم » يا « من نمي توانم هيچ كاري را درست انجام دهم » شوند ، يقينا به افرادي مطيع ، منفعل ، منزوي و يا افسرده تبديل خواهند شد و به محض مواجهه با مسئله اي جديد ، پاسخ آنها به سرعت « نمي توانم » است. بهتر است بدانيد ، نقش شما به عنوان والدين كودك ، در ايجاد و تقويت « اعتماد به نفس » در فرزندانتان اهميت زيادي دارد.
« اعتماد به نفس » چيست ؟
براي تجهيز كودكتان به ابزاري كه به تقويت اعتماد به نفس او كمك كند ، قبل از هر جيز لازم است واژه « اعتماد به نفس» را بهتر بشناسيد . برايان مسينگز ، روانشناس اطفال ، « اعتماد به نفس » را چنين تعريف مي كند : 
« اعتماد به نفس » مجموعه اي از باورها و احساسات است كه ما درباره خود داريم .
تعريفي كه ما از خود داريم ، با همان مقدار و كيفيت بر انگيزشها ، بازخوردها و رفتارهاي ما تاثير دارد . اين الگوها در دوران اوليه زندگي ، در حدود سن ۳ يا ۴ سالگي شكل مي گيرند . كودكان در اين سن در حال كشف بسياري از ايده ها و باورها و رسيدن به نتايجي هستند كه در همان سنين شروع به شكل گرفتن و تثبيت شدن مي كند ، اما اين فرايند حتي قبل از اين سن شروع شده است . زماني كه يك نوزاد يا طفل نو پا به مرحله مهمي از زندگي مي رسد ، حس كمالي را تجربه مي كند كه تكيه گاه رشد اعتماد به نفس در او خواهد بود .
زماني كه كودك پس از تلاشهاي پي در پي و ناموفق ، قادر به بردن قاشق به دهان مي شود ، يك حس توانستن را تجربه مي كند ؛ مفهوم موفقيت درپي تلاشهاي پي در پي .
همچنان كه كودك تلاش مي كند ، شكست مي خورد در باره توانمنديهاي خود به باورهايي مي رسد و در همان زمان ، بر اساس تعاملاتش با ساير افراد ، در حال شكل دادن افكاري در باره « خودش » مي شود. اين همان عاملي است كه نقش كليدي والدين را در كمك به شكل گيري سالم و درست « ادراك از خود » كودك نشان مي دهد . اعتماد به نفس همچنين مي تواند به عنوان تركيبي از احساس قابليت و احساس عشق و محبت تعريف شود . كودكي كه با موفقيت هايش شاد است ، اما عشق را احساس نمي كند ، نهايتا" ممكن است احساس اعتماد به نفس كمتري را تجربه كند . كودكي كه مورد محبت واقع مي شود ، اما در رابطه با توانمندي هايش مردد است نيز ممكن است پنداره ضعيفي از خود داشته باشد . اعتماد به نفس زماني حاصل مي شود كه بين اين دو ، يك تعادل درست حاصل شود. . 
علائم و نشانه هاي اعتماد به نفس
همچنانكه كودك رشد مي كند ، روند اعتماد به نفس در او تغيير مي يابد و با شرايط مختلف تطبيق داده مي شود چرا كه اين روند ، از طريق تجربيات و ادراكات كودك شكل مي گيرد . 
كودكي كه اعتماد به نفس ضعيفي دارد ، تلاشي براي تجربه هاي جديد انجام نمي دهد ، در باره خود منفي بافي مي كند و چنين عباراتي را به كار مي برد : « من احمقم » ، « من هرگز اين كار را ياد نمي گيرم » و يا « كسي به من اهميت نمي دهد » . او تحمل ناكامي را ندارد و به سادگي عقب نشيني مي كند ؛ منتظر است كسي به او كمك كند و كارش را انجام دهد . اين گونه كودكان موانع و شكستهاي موقتي و زودگذر را به عنوان شرايطي غير قابل تحمل ، سخت و دائمي تلقي مي كنند و اين به معناي غلبه حس بدبيني و بدي مطلق است . 
كودكي كه اعتماد به نفس خوبي دارد ، از تعامل با ديگران و شركت در فعاليتهاي گروهي لذت مي برد و در نهادهاي اجتماعي به دنبال كسب استقلال است . او مشتاق يافتن علائق جديد مي باشد و هنگام رقابت و برخورد با مسائل ، به دنبال يافتن راه حل است چنين كودكي ناخشنودي اش را بدون تحقير خود يا ديگران اعلام مي دارد و به جاي اينكه بگويد : « من يك كودنم » مي گويد : « من اين را نمي فهمم » و نقاط قوت و ضعف خود را شناخته آنرا مي پذيرد . در اين گونه كودكان ، حس خوش بيني غالب است . 
اما نقش والدين در كمك به اين كودكان چيست ؟
تبيان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۲۵ ] [ مشاوره مديريت ]
چگونه اعتماد به نفس خود را بالا ببريمدر آغاز زندگي ، كودك امنيت و آرامش را از طريق خانواده ، والدين و سرپرستان خود دريافت مي كند. و از اين طريق اضطرابش كاهش مي يابد ولي در گذر زندگي تعاملات مختلف با خانواده ، مدرسه ، همسالان و محيط اجتماعي كه در آن زندگي مي كند شناخت او از خود و نگرشي كه نسبت به خود دارد را شكل مي دهد. و در اصل اين صحبت ها كه به صورت نوارهاي اطلاعاتي در حافظه اش نقش بسته است ، سازنده شخصيت فرداي اوست.واقعيت آن است كه ما انسان ها داراي ضعف هايي هستيم ؛ به همين دليل به سادگي نمي توانيم آنچه را دوست داريم انجام دهيم ؛ پس چه خوب است نقاط ضعف و قوت خود را بشناسيم و اهداف خود را بر پايه آنها تعيين كنيم . احساس ما در دستيابي به اهداف جسممان خيلي مهم است .
افراد و مشاغل و موفقيت هايي را كه موجب بروز احساس بي كفايتي در شما مي شوند تحمل نكنيد اگر مي توانيد آنها يا خودتان را به گونه اي تغيير دهيد تا احساس ارزشمندي بيشتري بنمائيد . آنچه را آغاز كرده ايد ، بدون توجه به حد موفقيت تان به پايان برسانيد . گام هاي كوچك و استوار امروز ، پايه گذار فرداي روشن شماست. يكي از مهمترين روش هايي كه به شما كمك مي كند تا آنچه را كه شروع كرده ايد به پايان برسانيد اين است كه آن را به كارهايي با اندازه هاي مورد نياز ، تجزيه و كوچك كنيد تا از انجام آن فرار نكنيد.خيلي از ما با اين عقيده شستشوي مغزي شده ايم كه اگر كاري ارزش انجام دادن داشته باشد پس ارزش خوب انجام دادن هم دارد و به غلط اين طور تفسير مي كنيم «اگر نمي توانيد كاري را درست انجام دهيد ، پس هرگز آن را انجام ندهيد» اگر خداي ناكرده اعمال خود را براساس اين گفتار عاميانه قرار دهيم تقريباً هيچ كاري را نمي توانيم انجام دهيم اگر ما به اعمالي كه انجام مي دهيم قدري توجه كنيم متوجه مي شويم كه همه ما در هنگام يادگيري كارهايي كه انجام مي دهيم اشتباه مي كنيم .تحقيقات روان شناسي بارها و بارها نشان داده است، همانقدر كه خود تقويت گر مثبت مي تواند رفتار را نيرومند سازد ، گفتار منفي آن را تضعيف مي كند. شما هرچقدر داراي انگيزه بيشتري باشيد و سخت تر و طولاني تر كار كنيد ، كار را بهتر انجام خواهيد داد و اين امر اعتماد رفتاري را تغيير خواهد داد نه احساس برتريت را.هر وقت ديديد كه ادامه كاري برايتان ممكن نيست و احساس غالب شما بر دست كشيدن و رها كردن كار است سريعاً كارها و اعمال موفق گذشته تان را مورد تقدير و تشويق قرار دهيد . در قبال كارهاي درست به خود پاداش دهيد و در قبال كارهاي نادرست ، خود را جريمه كنيد. يكي از علل عمده از دست دادن انگيزه ادامه كار، افسردگي و بي حالي است . براي آنكه اين حالت را در خود برطرف نمائيد اول بايد آن را بشناسيد و علت آن را جستجو كنيد.از ديگر صفت هايي كه براي موفقيت و كسب اعتماد به نفس بالا لازم است ريسك كردن است. افراد موفق در زمينه هاي مختلف براي ارتقاء خود به درجات بالا ، دست به ريسك زده اند. براي رسيدن به هدف دلخواه بايد قدري ريسك كرد البته بايد تمامي جوانب را در نظر گرفت و اكثر افراد در كار فقط به درجه اي از تبحر يا موفقيت قناعت مي كنند.بايد بين درجه اي از تبحرتا درجه تبحر يافتن تفاوت قائل شد . متأسفانه افراد زيادي از ريسك كردن براي دستيابي به درجه تبحر خودداري كرده و فقط به رسيدن به درجه اي از تبحر اكتفا مي كنند – شما براي آنكه به موفقيت بالا وهدف نهايي خود برسيد بايد قدري ريسك كنيد. با اعتماد به نفس بالا كاري را شروع كنيد و واقعاً ترس و واهمه به خود راه ندهيد. از مهمترين روش هايي كه به شما كمك مي كند تا آنچه را كه شروع كرده ايد به پايان برسانيد اين است كه آن را به كارهايي با اندازه هاي مورد نياز ، تجزيه و كوچك كنيد تا از انجام آن فرار نكنيد. از تأييد نشدن نترسيد . شايد بدون اغراق بتوان گفت كه يكي از بزرگترين ترس هاي رايج در ميان عامه مردم ترس از تأييد نشدن است همه ي ما مي خواهيم كه مورد تأييد ديگران قرار بگيريم و آنها ما را بپذيرند، كه البته امري مطلوب است اما اين كه فكر كنيم براي تأييد گرفتن از آنها بايد هر كاري كه مي خواهند انجام دهيم و آنگونه كه مي خواهند تفكر و رفتار كنيم فكري نادرست و نقص كامل قاطعيت و استقلال است.از احساس گناه و تقصير ، به شدت بپرهيزيد. بين گناهكار بودن و احساس گناه داشتن ، فرق قائل شويد. وقتي فكر مي كنيم كه گناهكار هستيم ، در واقع اين حقيقت را مي پذيريم كه اشتباه كرده ايم و يا نادرست عمل كرده ايم . اما احساس گناه كردن بدين معني است كه فكر مي كنيم افرادي بي ارزش ، پست و بي خاصيت و دوست نداشتني هستيم چون ناشايست عمل كرده ايم به خاطر داشته باشيد گاهي اوقات شكست و نااميدي توفيق اجباري هستند چون به شما مي گويند اهدافتان براي شما درست نبوده اند يا آن تلاش ، ارزش آن كار را نداشت و از يك شكست بزرگتر بعدي مي توان اجتناب كرد.افراد و مشاغل و موفقيت هايي را كه موجب بروز احساس بي كفايتي در شما مي شوند تحمل نكنيد اگر مي توانيد آنها يا خودتان را به گونه اي تغيير دهيد تا احساس ارزشمندي بيشتري بنمائيد .خلاصه كلام ، دلايل رفتارهاي كنوني خود را در ابعاد جسماني ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي و موفقيت كنوني خودتان جستجو كنيد و نه در كاستي هاي شخصيتي خودتان .
تبيان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۲۴ ] [ مشاوره مديريت ]
چگونه استيل شخصي داشته باشيم؟با توجه به ارتباطهاي متفاوتي كه باافراد مختلف داشته ام، ايـن مــوضوع برايم كامـلاً روشن شـده كـه سـوء تـدبيرهـاي بسيار زيـادي در مـورد "استيل" وجــود دارد. استيل قيمت، سن، و يا سايز نيست و بايـد توجه داشت كه مي توان آنرا به راحتي آموزش ديد. 
استـيل از يـك سـو، آگـاهـي فـردي اسـت و از سـوي ديـگر اعتـماد بـه نفـس. بـه عبارت ديگر مي توان گفت كه نوعي نگرش است. مبين شخصيت و روحيه شماست. اظهار اين مـطــلب است كه شما ارزش ديـده شـدن و تـوجه كـردن را داريد. دانستن نقاط قوت و ضعف است تا توانايي هايتان را برجسته تر نموده و كاستي ها را از ميان برداريد. ميان احساس خوب داشتن و ظاهري آراسته داشتن تفاوت هاي بسيار زيادي وجود دارد. 
البته در مبحث استيل، طرز پوشش نيز از اهميت بالايي برخوردار مي باشد؛ اما استيل و مد را نبايد با هم تلفيق كنيم. مد فقط به طرز پوشش ارتباط دارد، اما استيل ندرتاً به لباس پوشيدن ارتباط پيدا مي كند. مد به لباس بستگي دارد و استيل به فردي كه لباس ها را مي پوشد. 
استيل مظهر منحصر بفرد بودن هر انساني است. بيانگر اين موضوع است كه همه ما با هم فرق داريم. مخالف اين تصور واهي است كه يك نوع اندام ايده آل وجود دارد كه همه بايد آنرا الگو قرار دهند. مخالف اين امر است كه تنها يك طرز لباس پوشيدن درست وجود دارد كه براي همه خانم ها مناسب است. استيل هميشه قدرتمندانه ميدرخشد چراكه اثبات مي كند خلاقيت و ابتكار پايان ناپذير است. 
اسلوب مختلفي كه در استيل هاي شخصي نمود پيدا مي كنند منكر اين امر هستند كه "ايده آل" وجود دارد. استيل كار خود را انجام مي دهد. استيل همواره موارد نو و غير معمول را در خود نهفته دارد. 
استيل مبتني بر دموكراسي است. معتقد است كه هر خانمي مي تواند براي خود هويتي را خلق كند كه منحصر بفرد باشد و سپس آنرا از طريق آرايش و لباس پوشيدن ابراز كند. 
در عين حال نبايد فراموش كرد كه استيل بار اشرافي را نيز با خود به همراه دارد. ميان افرادي كه لباس هايشان را "انتخاب" مي كنند و كساني كه فقط لباس مي پوشند، تفاوت ايجاد مي كند. به جهان اثبات مي كند كه پوشنده لباس حق انتخاب دارد و استيلش منحصر به خودش مي باشد. 
در استيل، هوش و ذكاوت نيز وجود دارد، چراكه نيازمند درك شخصي افراد از خودشان مي باشد. استيل نيازمند ارتباط تنگاتنگ افراد با خودشان است در غير اينصورت فرد نمي تواند كليه زواياي وجودي خودش را در يك زمان به معرض ظهور بگذارد. موجوديت انسان ها آنقدر پيچيده است كه سخت بتوان با هر نوع لباس پوشيدني آنرا به نمايش گذاشت. 
استيل خوش بين است. باعث مي شود خوش بيني خود را به نمايش بگذارد. باور استيل بر اين است كه شما فرد صاحب سبكي هستيد، جهان مكاني براي ابراز اسلوب متفاوت است، و زندگي ارزش آنرا دارد كه براي ابراز سبك هاي خود در آن تلاش كنيد. 
بدون ريسك كردن، هيچ استيل خاصي بوجود نخواهد آمد. بدون كشف جنبه هاي نوي شخصيت خود، بدون كشف اين مطلب كه چه كاري به شما كمك مي كند، و چه چيزهايي سبب شكست شما مي شوند، نمي توانيد حس داشتن استيل را در خود پرورش دهيد. اگر بتوانيد اين قابليت را در خود افزايش دهيد، مي تواند به عنوان پل پرتابي براي رشد شخصي شما به شمار رود. 
برخي از افراد هستند كه استيل را به دليل ماهيت مادي گرايانه نقد مي كنند، اما اين افراد استيل را با مد اشتباه گرفته اند. مد نوعي دل مشغولي است كه هر چند وقت يكبار تنها به خاطر تغيير ذائقه، عوض مي شود تا علاقه مصرف كننده به خريد افزايش پيدا كند. 
استيل از ناهنجاري ها و در هم ريختگي ها جلوگيري مي كند. نوعي سازماندهي به بازهارهاي شلوغ عرضه است. نوعي حق انتخاب كه بيش از اندازه درگير فشارهاي خارجي مانند تبليغات نشده باشد. استيل اي كه با شخصيت شما سازگاري داشته باشد، و لازم نيست فصل به فصل تغيير پيدا كند. همچنين لزومي هم ندارد كه براي هميشه مانند روز اول باقي بماند. همانطور كه شخصيت شما در طول زمان تغييير پيدا كرده و كامل مي شود، استيل هم مي تواند تكامل پيدا كند. 
استيل واقعاً نوعي درك فردي است كه با انتخاب فردي اعمال مي شود – و اين انتخاب فردي به آن موجوديت بخشيده و آنرا وارد جهان مادي مي كند.بيرتك 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۲۳ ] [ مشاوره مديريت ]
چگونگي ايجاد اعتماد به نفس در كودكاناعتماد ، احساس آرامش دو جانبه است كه به‌همراه قبول و پذيرش كلام، تعهدات ، و رفتار يكديگر است.
سن آموختن اعتماد از تولّد تا يك ‌سالگي است. كساني كه اعتماد را در سن خود نياموخته‌اند در تمام دوران زندگي دچار مشكل خواهند بود. 
● آموزش اعتماد
براي آموزش اعتماد نياز به سه شرط است.
۱) آمادگي مادر براي آموزش اعتماد
▪ مادر بايد در كودكي ، اعتماد را آموخته باشد.
▪ مادر بايد آرام باشد . مادر اضطرابي، دلشوره‌اي و عصباني هرگز قادر به آموزش اعتماد نيست.
▪ مادر بايد كودك را از صحميم قلب دوست داشته باشد و بتواند ارتباط صميمي با او برقرار كند.
▪ مادر بايد از توان تكلّم خوب برخوردار باشد كلمات زيبا و تشويق‌كننده ، همراه با چهره‌اي شاد.
▪ مادر بايد از سلامت جسم و روان برخوردار باشد.
۲) شرايط آمادگي نوزاد
▪ توانايي اعتماد را كودك به‌ارث برده باشند.
▪ كودك از نظر جسماني و رواني سالم باشد.
۳) شرايط آمادگي مكاني
محيطي كه در آن اعتماد آموزش داده مي‌شود بايد خلوت، ايمن، ساكت و به رنگ روشن و آرام مثل صورتي كم‌رنگ باشد.
● روش آموزش اعتماد
از تولّد تا يك‌سالگي بايد نكاتي را رعايت كرد تا در كودك اعتماد به‌وجود آيد.
▪ او را چنان قشنگ در آغوش بگيريد كه بداند كاملاً تحت حمايت و پشتيباني شماست و از هر گزندي در امان است. حضور در آغوش گرم و مهربان با ضربان طبيعي قلب. پوست عامل انتقال احساس‌ها مي‌باشد. لباسي بپوشيد كه كودك صورت خود را روي پوست شما قرار دهد.
▪ عامل بعدي انتقال اعتماد، احساس آرامش و اطميناني است كه مادر به كودك مي‌دهد. وقتي مادر براي كودك آرامش را فراهم كند اطمينان در كودك به‌وجود مي‌آيد.
▪ صحبت مشتاقانه با كودك كه با صداي بسيار آرام ادا شود اين صدا به اندازه‌ايي آرام است كه مادر خود به‌سختي مي‌شنود . اين صحبت براي كودك بايد محتواي تحسين و تمجيد داشته باشد.
اعتماد و اطمينان از هسته‌هاي اعتماد به نفس است.
● در زمينه اعتماد «تا مس هريس» چهار وضعيت را بيان مي‌كند.
▪ من خوب نيستم، تو خوبي = احساس حقارت
▪ من خوب نيستم، تو خوبي نيستي = احساس فرد بيمار، اسكيزوفرنيا، روان پريشي و جنون
▪ من خوبم، تو خوب نيستي = احساس بزرگ منشي
▪ من خوبم، توخوبي = احساس فرد سالم
آخرين احساس ، عالي‌ترين وضع انساني است اين گرامي‌ترين و ارجمندترين هديه‌هاست كه ما مي‌توانيم به كودك خود بدهيم.
● در مقوله اعتماد ، با سه گروه اصلي روبرو هستيم :
▪ دسته اوّل از اعتماد افراطي برخوردارند (گروه حسن ظني)
▪ دسته دوّم از اعتماد تفريطي برخوردارند (گروه سوء ظني) و دسته سوّم اعتماد اعتدالي دارند.
▪ كودكي كه مادري مهربان، سالم و باهوش دارد كه به او علاقمند است احساس يك فرد سالم و اعتماد اعتدالي دارد.
تبيان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۲۲ ] [ مشاوره مديريت ]
چقدر اعتماد به نفس داريم؟هيچ دانه صنوبري در دل خاك ، از صنوبر شدن نااميد نمي شود و تاريكي و سكوت اعماق دلواپسش نمي كند. در بطن جنگل ، بين همه درختهايي كه پيشاني هاي سبزشان را به خورشيد رسانده اند، بي صدا، سر از خاك بيرون مي آورد. 
سالها مي گذرد تا نهال شود. گاهي باران هاي سيل آسا خاك روي ريشه هايش را مي شويند، آفتاب تند برگ هاي نازكش را مي سوزاند و توفان ها تن نحيفش را وادار به تعظيم مي كنند، ولي روياي صنوبر شدن را نمي توان از سرش بيرون كرد تا روزي كه درختي تنومند مي شود، درختي كه شانه هايش پناه توفان زدگان است.
بسياري از ما با اولين توفان هاي زندگي ، خيال صنوبر شدن را از خاطر مي بريم و آرزو مي كنيم به دل خاك برگرديم. فرق آدم هbr />به ياد داشته باشيد، هيچ كس نمي تواند اهداف و احساسات شما را بدون رضايتتان تغيير دهد. آنچه مشكل مي سازد، اين نيست كه ديگران به شما چه مي گويند، اما آنچه شما به خودتان بعد از شنيدن حرفهاي آنها مي گوييد، مهم است.
- پايان هر روز فهرستي از موفقيت هاي خود تهيه كنيد. موفقيت ها لازم نيست به اندازه گرفتن جايزه نوبل مهم باشند. گاهي موفقيت يعني تعريف كردن لطيفه اي كه همه به آن بخندند.
- پيش از انجام يك كار مهم درباره آشنايي كه مي دانيد اعتماد به نفس خوبي دارد فكر كنيد. او را در نظرتان مجسم كنيد و مثل او رفتار كنيد.
- حالت و چارچوب بدن در احساس اطمينان نسبت به خودتان مهم است. صاف بايستيد و سرتان را بالا نگه داريد. پيش از صحبت كردن يك نفس عميق بكشيد و راجع به چيزي كه مي خواهيد بگوييد، عميقا فكر كنيد.
- در برخورد با آدم هاي جديد تماس چشمي و لبخند را فراموش نكنيد.
- بيشتر از پيش لبخند بزنيد، وقتي از خيابان مي گذريد، يا با مردم ملاقات مي كنيد، حتي اگر قلبا معتقد نيستيد.
- زماني كه احساس مي كنيد اعتماد به نفستان را در انجام كاري از دست داده ايد، به زماني برگرديد كه فعاليت تازه اي را براي اولين بار تجربه مي كرديد. ياد گرفتن هر چيز تازه اي با نگراني ، باور نداشتن خويش و تنش توام است.
همه اين مسائل اجزاي لازم فرآيند يادگيري اند. به اين ترتيب ، هر وقت از خود نااميد مي شويد، به ياد بياوريد كه طبيعي است و شما فقط در حال يادگيري يك تجربه اجتماعي تازه ايد.
-گاه در شرايطي كه خودتان را باخته ايد، انجام يك كار عقب افتاده مفيد است.
- نامه اي به يك دوست بنويسيد يا تلفن بزنيد. قبض ها را مرتب كنيد. يك غذاي تازه بپزيد و خلاصه هر كاري كه شما را وادار كند تصميمي بگيريد و آن را دنبال كنيد، انجام دهيد.
-كاري را انجام دهيد كه در آن موفقيد. بالاخره هر كس كاري را بهتر از بقيه كارها انجام مي دهد؛ از باغباني و آشپزي گرفته تا نقاشي و خطاطي. روي كاري كه انجام مي دهيد تمركز كنيد.
اين تمركز بايد در حدي باشد كه شما را از هر فكر ديگري فارغ كند. وقتي كارها به نتيجه رسيد، احساس شايستگي بيشتري پيدا مي كنيد و عزت نفستان بالا مي رود.
-نقد و بررسي دايم خودتان را متوقف كنيد. معمولا نداشتن اعتماد به نفس از زياد فكر كردن درباره خود نشات مي گيرد.
-احساس آرامش و اعتماد به نفس با هم نسبتي مستقيم دارند. بعضي از مردم براي دستيابي به چنين آرامشي به كارهاي هنري روي مي آورند.
-قضاوت درباره خودتان را كنار بگذاريد. بسياري از مردم عادت دارند خودشان را با بايدها و نبايدها بسنجند، مثلا بايد تمام كارها را بي كم و كاست انجام دهم ؛ حتي يك اشتباه كوچك به معناي آن است كه من شايستگي ندارم.
-بياموزيد كه به خود افتخار كنيد. گاهي از موفقيت هايتان با ديگران حرف بزنيد.
-زبان بدنتان را پيشرفت دهيد؛ روشي كه با آن اندام ها را حركت مي دهيد. از دست ها و چشم ها گرفته تا سر و پاها همگي بر اعتماد به نفستان تاثير دارند.
-هر روز صبح پيش از آغاز فعاليت هاي روزانه ، اتفاقاتي را كه قرار است بيفتد، با خود مرور كنيد. تمام قرار ملاقات هاي خود را متصور شويد. مردمي كه با آنها حرف مي زنيد يا مكانهايي كه براي انجام امور مهم به آنها سر مي زنيد، همگي را پيش چشم خود ببينيد و موفقيتتان را در همه امور تصور كنيد.
-فراموش نكنيد توسعه دادن صفات مثبت از اصلاح كردن صفات منفي مهمتر است. فيلسوفي مي گويد آنچه بايد بياموزيم كه انجام دهيم ، با انجام دادن مي آموزيم.
مطمئن باشيد هر كاري كه زياد انجام داده شود، يا براي انجامش تمرين و تلاش كنيم ، به شكل عادت درمي آيد. پس تلاش براي بالابردن سطح اطمينان به خود نيز در طول ساليان دراز و با شكل گيري كامل شخصيت ، به اعتماد به نفسي بي نظير بدل خواهد شد.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۲۱ ] [ مشاوره مديريت ]
چقدر اعتماد به نفس داريد؟لطفاً ۳۲ جمله زير را با دقت بخوانيد . در قسمت پاسخ ها آن چه را كه در مورد هرمساله فكر مي كنيد علامت بزنيد . 
پس از خواندن هر جمله ، موردي را كه نشان دهنده اين است كه مساله مورد سوال تا چه حد ذهن شما را اشغال مي كند علامت بزنيد . فوراً و بدون درنگ جواب دهيد و تا حد امكان اجازه دهيد احساساتتان راهنماي شما باشد . 
در نظر داشته باشيد كه اين تست را فقط به خاطر خودتان انجام مي دهيد و خود نيز تنها كسي هستيد كه نتيجه را خواهيد دانست . بنابراين سوالات را با صداقت تمام جواب دهيد . زيرا شما كه نمي خواهيد به خودتان دروغ بگوييد ؟ مثال زير چگونگي پاسخ دادن به سوالات را نشان مي دهد . 
مثال : من خيلي كارايي ندارم . 
به اين مطلب 
هرگز – صفر 
به ندرت – يك 
گاهي – دو 
غالبا – سه 
خيلي زياد – چهار 
فكر مي كنم 
اگر شما گاهي فكر مي كنيد كه كارآيي زيادي نداريد بايد عدد ۲ را علامت بزنيد . 
۱- دلم مي خواهد ديگران مرا بيشتر تشويق كنند . 
به اين مطلب ............... فكر مي كنم 
هرگز 
به ندرت 
گاهي 
غالباض 
خيلي زياد 
۲-حس مي كنم شغل من بيش از حد سخت است . 
۳- درباره آينده احساس نگراني مي كنم .
۴- بسياري از مردم از من خيلي خوششان مي آيد .
۵- انرژي و ابتكار كمتري از ديگران دارم . 
۶-نمي دانم آيا تمام افكار من نرمال و طبيعي است ؟ 
۷- از اين كه مورد تمسخر قرار بگيرم ، مي ترسم . 
۸- ديگران از من زيباترند . 
۹ از سخنراني در مقابل ديگران مي ترسم 
۱۰- بسياري از كارهايي كه به آن ها مي پردازم غالباً اشتباه از آب در مي آيند . 
۱۱- كاش مي توانستم ياد بگيرم چگونه با ديگران به طور دلپذير صحبت كنم 
۱۲- اي كاش اعتماد به نفس بيشتري داشتم .
۱۳- نمي دانم چگونه مي توانم تاييد بيشتري از ناحيه ديگرن به دست آورم ؟ 
۱۴- بيش از حد فروتن هستم . 
۱۵- مغرور هستم .
۱۶- بيشتر مردم نظر و عقيده درستي در مورد من ندارند . 
۱۷- كسي را ندارم كه بتوانم مسايل ودرد دل هاي شخصي ام را با او درميان گذارم . 
۱۸- مردم بيش از حد از من انتظار دارند . 
۱۹- مردم علاقه و توجه كافي به دستاوردهاي من نشان نمي دهند . 
۲۰- به سادگي شرمنده مي شوم . 
۲۱- احساس مي كنم بيشتر مردم مرا درك نمي كنند . 
۲۲- در محيط اطراف خود احساس امنيت نمي كنم . 
۲۳- غالباً بدون دليل احساس نگراني مي كنم . 
۲۴- وقتي وارد اتاقي مي شوم كه چند نفر در آن هستند احساس ناراحتي مي كنم . 
۲۵- اين احساس در من وجود دارد كه مردم پشت سر من حرف مي زنند . 
۲۶- روي هم رفته احساس آرامش و راحتي نمي كنم .
۲۷- فكر مي كنم كه ديگران قادرند هر چيزي را بهتر و آسانتر از من دريابند . 
۲۸- مي ترسم چيزي ناگوار براي من اتفاق افتد .
۲۹- در مورد نحوه رفتار ديگران نسبت به خودم فكر مي كنم .
۳۰ – اي كاش اجتماعي تر و با ديگران صميمي بودم . 
۳۱- در بحث ها فقط زماني صحبت مي كنم كه از صحت گفته خودم اطمينان داشته باشم . 
۳۲- درباره آن چه كه جامعه از من انتظار دارد فكر مي كنم . 
ارزيابي تست جهت پيدا كردن امتياز خود ، ارقامي را كه به عنوان پاسخ علامت زده ايد با هم جمع كنيد . حال با استفاده از جدول و مطابق با گروه سني تان درجه اعتماد به نفس خودتان را معلوم كنيد . 
درجه اعتماد به نفس – ۱۶-۱۴ سال (امتياز) - ۲۱-۱۷ سال ( امتياز) - ۳۰-۲۲ سال ( امتياز) – ۳۰-۲۲ سال ( امتياز ) – ۳۰ به بالا ( امتياز) 
خيلي قوي ۸- ۰- ۲۰- ۰-۱۲ ۰- ۱۵- ۰ 
قوي ۱۷-۹-۳۶-۲۱-۲۵-۱۳-۲۹-۱۶
متوسط تا قوي ۳۳-۱۷-۴۴-۳۷-۴۰-۳۶-۴۶-۳۰
متوسط تاضعيف ۵۴-۳۴-۶۹-۴۵-۵۹-۴۱-۶۶-۴۷
●تحليل نتيجه تست 
▪خيلي قوي : اعتماد به نفس مساله اي براي شما نيست . شما تقريباً هيچ وقت در مورد اين كه آيا تاثير مطلوبي روي ديگران گذاشته ايد يا نه ، نگراني نداريد شمانه به خودتان شك داريد و نه احساس حقارت مي كنيد . 
▪قوي : درجه اعتماد به نفس شما در مقايسه با ديگران افراد گروه سني تان خوب است . شما تقريباً هيچ وقت در مورد اين كه آيا تاثير مطلوبي روي ديگران گذاشته ايد ، احساس نگراني نمي كنيد . شما به ندرت به خود شك كرده و يا احساس حقارت مي كنيد . 
▪متوسط تا قوي : درجه اعتماد به نفس شما در حد معمولي و متمايل به اين است كه نسبتاً با قدرت بيشتري رشد كند . 
▪متوسط تا ضعيف : درجه اعتماد به نفس شما در محدوده معمولي و متمايل به اين است كه نسبتاً با قوت كمتري رشد كند شما احتمالاً از شك به خود رنج مي بريد و در مورد اثراتي كه روي افراد ديگر مي گذاريد و نسبت به طرز تفكر آنان در مورد خودتان نگران هستيد شما همچنين درباره وجود احساسي حقارت در خودتان زياد فكر مي كنيد . 
▪ضعيف : عدم اعتماد به نفس مشكل بزرگ شما است . غالباً فكر اثراتي كه روي ديگران مي گذاريد و طرز فكر آنان نسبت به خودتان ذهن شما را مشغول مي كند . بدتان نمي آيد كه بتوانيد با مشكلات زندگي با اعتماد به نفس بيشتر و غير احساساتي برخورد كنيد .
زن روز 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۲۱ ] [ مشاوره مديريت ]
توسعه عزت نفس دركودكان‌زماني كه فرد كودك است چيزهايي كه از مكان مي‌گيرد به آغاز جريان عزت‌نفس خوب در دريافت‌هاي كودكانه او كمك مي‌كند. زماني كه والدين به نيازهاي يك كودك پاسخ مي‌دهند از اين‌رو كودك براي توسعه احساس دوستي از والدينش يا دوست‌داشتن آنها را آغاز مي‌كند. اين احساس كم‌كم به نماي عزت‌نفس آنها اضافه مي‌كند. اين كودكان بعدا در زندگي يك خويشتن‌بيني واقعي و مثبت از خودشان دارند. عادت دادن به يادگيري چگونگي كنش‌ها و واكنش‌ها در يك گروه مي‌تواند عزت‌نفس آنها را افزايش دهد.
● هفت نكته در تقويت عزت‌نفس كودكان‌
۱) ايفاكردن يك نقش مقتدرانه در زندگي و بناكردن روابط سالم با همسالا‌ن مي‌تواند توسط شما يا معلمان‌شان صورت گيرد.
۲) روابط بچه‌ها را با همسالا‌ن در مدرسه و محله توسعه دهيد.
۳) كودكان عزت‌نفس خودش را در يك دوره زماني بدست مي‌آورند و ممكن است احساس بدي در وضعيت‌هاي مختلف داشته باشند. يك كودك ممكن است در بعضي جاها و موقعيت‌ها احساس اعتماد به نفس كند از قبيل خانه اما نه در مدرسه و پيش اهالي محل.
۴) زماني كه سرپرست كودك براي تلا‌ش‌ها و علا‌يق‌اش ارزش قائل شوند كودكان بيشتر متمايل به داشتن‌ احساسات از ارزش خود هستند. بعضي وقت‌ها آفرين گفتن مي‌تواند در به وجود آوردن عزت نفس منفي عمل كند. اگر يك كودك علا‌يقش را به بعضي چيزها مانند يك پرنده نشان دهد به او در يافتن اطلا‌عات در مورد پرندگان كمك كنيد. ‌ 
۵) يك فرد جوان ممكن است بيشتر با موفقيت در كار و وظيفه و كارهاي روزمره كه به او محول مي‌شود عرض اندام كند. در عوض دروغگويي پيرامون آنچه در خانه انجام مي‌دهد يا بازي‌هاي گيم ويدئو دادن كارها و وظايف روزمره به كودكان به سطح مسووليت‌پذيري او كمك مي‌كند. ‌ 
۶) زماني كه بزرگ‌ترها براي كودك ارزش قائل شوند معمولا‌ اعتماد به نفس افزايش مي‌يابد چيزهايي شبيه صحبت كردن با كودك درباره اينكه چه چيزهايي براي آنها مهم است يا صحبت‌كردن جدي با آنها در مورد برخي موقعيت‌هاي خاص به افزايش سطوح عزت‌نفس بي‌انجامد.
۷) بيشتر كودكان به مشكلا‌ت ايجاد شده در آينده بهتر پاسخ خواهند داد اگر والدينشان در به انجام رساندن كارهايي كه در آن شكست خورده‌اند كمك كنند. موفقيت اين كودكان بيشتر از كودكاني است كه والدين‌شان آنها را دائما تحت‌فشار قرار مي‌دهند تا موفق و پيروز باشند.
هنگامي كه در زندگي ضربات آسيب زننده وجود دارد خردمندانه نيست كه مانند زماني كه اين آسيب‌ها وجود ندارد با آنها رفتار كنيم. بعد از توفان مشكلا‌ت بايد كمي يارانه به آنها داده شود يا با آنها در مورد چيزهايي در اتفاقات بعدي ممكن است اتفاق بيفتد، صحبت كنيد. در يك دوره طولا‌ني كودك شما داراي اعتماد به نفس بهتري خواهد بود. ‌ 
● راهنمايي براي پرورش عزت‌نفس‌
▪ توجه كنيد كه هر كودك يك شخصيت بي‌همتاست.
▪ هرگز كودك‌تان را با خواهر و برادر يا فاميل يا دوستان مقايسه نكنيد. اين امر باعث مي‌شود كودك شما احساس كند كه بايد از يك نوع و شبيه آنها باشد.
▪ از توقعات تحقق‌گرا جلوگيري كنيد.
▪ سعي كنيد خارج از توان كودكان‌تان انتظار چيزي را نداشته باشيد و اهداف قابل حصولي را براي ▪ آنها در نظر بگيريد كه قابل انجام‌دادن باشد و پيروزي و موفقيتشان را افزايش دهد.
▪ آنها را آزاد بگذاريد تا خطا كنند
▪ براي كودكان شرح دهيد كه هيچكس كامل و تمام‌عيار نيست و هر كسي كه ممكن است كاري را انجام دهد و اشتباه كند و آن‌چيز مهم اينست كه از اشتباهاتشان درس بگيرند.
▪ خودتان را براي برخي اشتباهات ساده مضطرب نكنيد و مطمئن باشيد كودكتان به خاطر اين اشتباهات كوچك دچار سختي زياد نمي‌شوند.
▪ موفقيت‌سازي‌
بازسازي موقعيت‌هاي ناكام گذشته تقريبا غيرممكن است وظايفشان را به گام‌هايي ساده كه بتوانند به آساني براي برنامه‌ريزي كنند، تقسيم كنيد.
▪ تشويق‌كردن‌
فقط به دادن شناخت در ارتباط با وظايفي كه دارند، اكتفا نكنيد. به كودك خود ارزش والا‌يي براي پيشرفت‌ها در طول مسير انجام وظايف بدهيد. به پيشرفت‌هاي آنها صميمانه دقت كنيد.
نظرات عواطف و احساسات و آنها را جدي بگيريد و نسبت به آنها از خودتان عكس‌العمل نشان دهيد كه روشن شود بين رفتار و شخصيت آنها تفاوت وجود دارد.
▪ اجازه انتخاب‌
به كودكتان اجازه بدهيد كه درمورد تعدادي از چيزهايي كه دارند دست به انتخاب بزنند و به آن انتخابي كه آنها كردند توجه كنيد. آنها بايد به نوعي احساس مسووليت كنند قبل از اينكه آنها بخواهند احترام به خود را به دست آورند بايد تا حدودي احساس مسئوليت كنند. انتخاب‌هاي حقيقي مناسب با سن كودكان به آنان اجازه مي‌دهد تا آزمايش كنند، اشتباه كنند و در موقعيت‌هاي غيرآموزشي يادگيري‌هايي داشته باشند.
● مسووليت بدهيد و منتظر همكاري آنها باشيد
مطمئن باشيد كه كودكتان قسمت‌هاي بي‌اهميت زندگي را همانند بخش‌هاي ديگر مي‌بيند واقعا سعي كنيد كه بيشتر در حضور آنها همديگر را مسخره نكنيد و به هم نخنديد.
▪ شرايط چهارگانه عزت نفس‌
۱ ) احساس مرتبط‌بودن‌
۲ ) احساس منحصربه‌فردبودن‌
۳ ) احساس قدرت‌
۴ ) احساس الگوبودن‌
● توسعه حس منحصربه‌فردبودن‌
۱ ) بدانيد چيز خاصي درباره آنها وجود دارد
۲ ) بدانيد كارهايي را كه هيچ‌كس ديگر نمي‌تواند انجام دهد انجام دهيد
۳) ديگران فكر مي‌كنند آنها ويژه هستند
۴) آنها مسائل خود را به روش خودشان بيان ببخشند
۵ ) كمك كنيد و تصورات و خلا‌قيتشان را وسعت ببخشند
۶ ) به كودكان احترام بگذاريد
۷ ) از متفاوت‌بودن آنها شاد باشيد
● راه‌هاي ايجاد حس منحصربه‌فردبودن‌
▪ پذيرفتني‌بودن كودكان را براي آنها بيان كنيد
به كودكان اجازه دهيد كه احساسات، نگرش‌ها، نظرات و اعمالشان را بيان كنند، آن چيزهايي را كه در ارتباط با كودك شما متفاوت و ويژه است آنها را مشخص كنيد، فرصت‌هايي را براي اظهار خلا‌قيت كودكانتان افزايش دهيد، به كودكانتان در حد امكان براي انجام‌دادن فكرهايي كه دارند اجازه دهيد، كودكانتان را مسخره نكنيد يا خجالت ندهيد، به كودكانتان جهت پيداكردن راه‌هاي پيروزي براي ابراز وجودشان كمك كنيد، از كودكاني كه احساس منحصربه‌فردي كمتري دارند تعريف و تمجيد كنيد، با هر كودك با توجه به شخصيت خودش رفتار و برخورد كنيد. ‌ 
● يازده قاعده براي عزت‌نفس كودكان‌
▪ پرورش خودتان‌
بعضي مواقع به تنهايي با همسرتان، با يك كار ذوقي يا يك برنامه ورزشي براي آنها سرگرمي ايجاد كنيد.
- كودكانتان را خوب نشان دهيد
- براي كودكاني كه مي‌آيند و انتظاراتتان را برآورده مي‌كنند پاداش بدهيد.
- از تنبيهات به طور مجزا استفاده كنيد و هيچ‌وقت بچه‌ها را تنبيه بدني نكنيد.
- احساس مسووليت‌پذيري و احساس كامل‌بودن كودك را توسعه دهيد.
▪ شناسايي نقاط قوت و ضعف كودكان‌
انتظارات واقعي از كودك را توسعه دهيد. با ايجاد فرصت‌هايي براي موفقيت در محيط نقاط قوت كودك خودتان را مورد آزمايش قرار دهيد. به ياد داشته باشيد شما بايد با دقت موقعيت‌هايي را بسازيد تا موفقيت را براي كودكان قابل دسترس قرار دهيد.
▪ كارهاي ويژه‌اي را به عهده آنها بگذاريد
مثل حركت‌دادن ميز و صندلي، تغيير دكوراسيون خانه در روزهاي تعطيل،علا‌قه‌مندي‌كودكان را تقويت كنيد يا بشناسيد
مثل كمك‌كردن در جمع‌آوري كلكسيوني خاص - كارت يا عكس يا چيزهاي ديگر كه دوست دارند يا برايشان برنامه بازديد از موزه بگذاريد.
▪ ‌ ثبت‌نام كودكان در فعاليت‌هاي فوق برنامه ‌ 
مانند ورزش - برنامه‌هاي هنري‌
▪ بهترين مناسبت براي كودكان‌
فعاليت‌ها بهترين گزينه آزمايشي براي كودك شما هستند كه نيازمند آزمايش و خطا باشند تا بتوان با آن زمينه‌هاي خلا‌قيت در كودكان را شناسايي كرده و توسعه داد.
كودكان را تشويق كنيد
▪ با كودكان خودتان بازي كنيد.
بنابراين فرمول براي كمك به كودك در ساختن عزت نفس اينست كه:
۱ ) به رفتارهاي خوب توجه كنيد.
۲ ) به ويژگي آن رفتار فكر كنيد.
۳) و سپس تلا‌ش كنيد كه آن ويژگي خوب را به كودك نسبت دهيد.
شما اين كار را مي‌توانيد هنگامي كه رفتارها به صورت طبيعي اتفاق مي‌افتد انجام دهيد يا مي‌توانيد به طور منظم و سيستماتيك عزت نفس را در كودك خود ايجاد كنيد. با رفتارهاي متفكرانه كه آنها به طور منظم انجام مي‌دهند با آماده كردن خودتان براي زماني كه آن رفتارها تكرار مي‌شوند.
در حالت‌هاي زير شما مي‌توانيد اين كار را انجام دهيد:
۱) بيشتر چيزهايي كه آنها به‌خوبي انجام مي‌دهند و احتمالا‌ انجام خواهند داد. اين كمك را خواهد كرد كه اگر آنها از آن خشنود شوند آن را بهتر انجام دهند.
۲) از خودتان بپرسيد كه چه خصوصيت يا خواص مثبتي در اين صورت اثبات مي‌شوند؟ يا چه نوع شخصيتي مي‌تواند توسط اين رفتار مورد رضايت قرار گيرد.
۳) هنگامي كه رفتار (كودك) رخ مي‌دهد شما بحثي را با او باز كنيد مثل: يا اينكه بگوييم . به‌عنوان مثال فرض كنيد كودك شما خيلي حساس است. نسبت به حيوان خانگي كه تيغي در پنجه او فرو رفته تحت تاثير ناراحتي اين حيوان قرار گرفته و سعي مي‌كند كه اين حيوان ا آرام كند شما مي‌توانيد اين اظهار نظر را داشته باشد: يا
همچنين مي‌توانيد رفتارهاي منفي مهم يا روزمره‌اي كه آنها انجام نمي‌دهند شناسايي كرده و در مورد شخصيتي كه اين نوع رفتارهاي منفي را انجام نمي‌دهند، صحبت كنيد. ‌ 
▪ تدبير براي ايجاد عزت نفس‌
بحران عزت نفس بحثي از تجربه انساني است. وقتي شما احساس ناراحتي به علت عزت نفس پايين داريد به بحث‌هاي گذشته بازگشته و آنهايي را انتخاب كنيد كه نشان‌دهنده موقعيت شما و كار شما روي آن انتخاب‌ها هستند نسبت به خود صبور باشيد:
۱) خودتان را از بايدها آزاد كنيد: زندگي خود را بر پايه آنچه كه براي شما امكان دارد و احساس مي‌كنيد براي شما صحيح است پايه‌ريزي كنيد به جاي آنچه كه ديگران يا شما فكر مي‌كنيد كه بايد انجام دهيد. بايدها از شناسايي و كامل كردن نيازهايمان دور مي‌كند. نيازها، توانايي‌ها، علا‌يق و اهداف شخصي‌مان دور مي‌كند. آنچه كه شما مي‌خواهيد و آنچه كه شما در آن خوب هستيد آنها را ارزشمند بدانيد و كارهايي را برنامه‌ريزي كنيد تا استعدادهاي شما را كامل كند.
۲) به نيازهاي خود احترام بگذاريد: ابتدا خواسته‌ها و نيازهاي خود را شناسايي كرده و مورد توجه قرار دهيد. بدانيد كه آنچه كه حقيقتا شما را تحقق مي‌بخشد و خشنود مي‌سازد فقط خشنودي‌هاي فوري و آني شما نيست. نيازهاي عميق‌تر خود را محترم شمرده تا احساس ارزشمندي و خوب بودن در شما افزايش يابد.
۳) اهداف قابل دسترس خود را رديف كنيد: با ايجاد اهداف پايه آنچه كه شما مي‌توانيد را به‌دست آوريد و سپس گام به گام به توسعه استعدادهاي خود عمل كنيد. ‌ 
۴) با خود مطمئن و مثبت صحبت كنيد.
۵) حقيقت خود را بيازماييد. عكس‌العمل‌هاي عاطفي را خود را بيازماييد، احساس‌هاي منفي و ترس خود را از واقعيات جدا كنيد. از واقعيت موقعيت جاري و فعل خود را جدا كنيد.
۶) تجربه موفقيت. خودتان را در موقعيت‌هايي قرار دهيد كه در آنها احتمال موفقيت بيشتر است.
۷) فرصت‌هايي كه برايتان اتفاق مي‌افتد از دست ندهيد. تجربه‌هاي آموزش جديد مي‌توانند اعتماد به نفس شما را بسازند.
۸) مشكلا‌ت را حل كنيد. از مشكلا‌ت فرار نكنيد و در آنها غرق نشويد بلكه با آنها مواجه شويد و راه‌هايي را شناسايي كنيد كه به حل آنها خواهد انجاميد.
۹) تصميم‌گيري كنيد و تمرين كنيد كه تصميمات مثبت و كاربردي بگيريد. تصميمات قابل انعطاف اما محكم و قاطعانه و به خودتان در ارتباط با اجراي آن تصميمات اعتماد داشته باشيد.
۱۰) مهارت‌هاي خود را توسعه دهيد. آنچه را كه مي‌توانيد انجام دهيد و آنچه را كه نمي‌توانيد انجام دهيد شناسايي كرده و مهارت‌هاي مورد نياز براي انجام كارهايتان را ياد گرفته و با تمرين آنها را كامل كنيد.
۱۱) بر نيروهاي خود تاكيد كنيد يا بر توانايي‌هاي خود تاكيد كنيد. بر آنچه كه مي‌توانيد انجام دهيد بيشتر از آنچه كه مي‌توانيد انجام دهيد تمركز كنيد.
۱۲) بر ديدگاه ارتباط با خويشتن اعتماد كنيد. بازخوردهاي رفتاريتان را از ديگران دريافت كنيد اما به ديدگاه‌هاي آنها در ارتباط با خودتان اعتماد نكنيد بر ارزش‌هاي شخصي‌تان در تصميم‌گيري وابسته بوده و تصميم بگيريد چگونه در ارتباط با خودتان چه احساسي داريد و چه چيز را براي خود خوب مي‌دانيد.
▪ در اينجا به نظرات ديگري در ارتباط با ايجاد عزت نفس كودكان اشاره مي‌كنيم.
۱) بر تلا‌ش، همكاري، شادي و ايجاد مهارت تمركز كنيد نه بر پيروزي.
۲) در مورد يك مهارت خاص به كودكتان ياري رسانيد.
۳) اظهارنظرهاي مثبت داشته باشيد به تفسير بيان كردن بهتر است.
كار كودكان خود را با همكلا‌سي‌ها يا دوستانش مقايسه نكنيد. سعي كنيد بر كار كودكان خود و تلا‌ش‌شان براي بهتر كردن مهارت‌هايشان تمركز كنيد.
۵) مطمئن باشيد كودكتان در سطح خوبي از عملكرد قرار دارد.
۶) ورزش‌هاي صحيح و مناسبي را براي كودكتان انتخاب كنيد. از آنها سوال كنيد كه به چه ورزشي علا‌قه دارند و مجبور نكنيد او را در هر ورزشي شركت كند.
۷) علا‌يق ديگر كودكتان را مانند علا‌يق هنري و... تقويت كنيد.
۸) به يادگاري‌هاي آنها احترام بگذاريد. به چشمان كودكان و درخشش آن نگاه كنيد. هنگامي كه مربي‌شان به آنها جايزه فردي‌شان را مي‌دهد چيزهاي ديگر مورد توجه هستند. ‌
روزنامه كارگزاران 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۳:۲۰ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ]
.: Weblog Themes By iranblag :.

درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team