مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3363
دیروز : 1950
افراد آنلاین : 14
همه : 5159752
اعتماد بنفس خود را افزايش دهيددر طول دوران كاريم بـا افـرادي كه در زنـدگـي روزمـره خـودسطح استرس بالايي داشتند، در ميانشان با يك خصيصه مشترك و بـسيـار عـمـومـي مـواجـه شدم - اعتماد بنفس پايين. همچنين دريافتم كه اعتماد بنفس مي تواند موجب پـديـد آمـدن سطح بالايي از استرس، بي خوابي، اظطراب و بسياري از علايم بيمار گونه گردد.
بدترين مورد اين حالت در كسي كه عزت نفس پايين دارد تجربه كردن احساساتي ازقبيل بي ارزشي و بي لياقـتـي و عدم تعلق ميباشد كه متاسفانه ميتواند مـنـجر به افكـارخودكشي گردند. 
● سركوب اعتماد بنفس 
در تحقيقي كه چندين سال گذشته در سراسر آمريكاي شمالي، شـامل كانادا و مكزيك انجام گرفت پژوهشگران دريافتند كه نرخ خود كشي ارتباط بسيار زيادي با شرايط فقر و تنگدستي، ترك خانواده (اغلب در كودكان زير ۱۶ سال) و طـرد شـدن تـوسـط اطـرافـيـان دارد.
در خصـوص عزت نفس پايين، كودكان آسيب پذيرتر از ديگر افراد مي باشند. آنها مدام از جانب همرده ها و هم سن و سالهاي خود و تـوقـعات غيـر واقـعـي و نـامـعـقـول از جانب خانواده و دوستانشان تحت فشار قرار دارند. اين امر مي تواند به مشكلات رواني عمده منجر گردد كه در آن كودكان احساس خواهند كرد كه زندگيشان ارزشي ندارد. 
● بزرگسالان نيز از آن رنج ميبرند
ميخواهد باورتان شود يا نه، امروزه بزرگسالان نيز چنين علايمي را تجربه مي كنـنـد. ما همواره با مسائلي چون پول، عشق،خانواده، كار و غيره درحال دست و پنجه نرم كردن مي باشيم. از آنجايي كه اكثر جوامع مردسالار اهميت زيـادي بـراي موفقيت مردان قائل مي باشند، براي يك مرد تحمل فشارها سخت و دشوار مي باشد. 
همه آن مربـوط مي گردد به تئوري: بـقـاي بـرازنـدگـان. مـردان تـوليد كننده و زنان مصرف كننده مي باشند. حتي با جنبش آزادي خواهانه زنان و فمينيسم، عـلت اصـلي از خود گذشتگي مردان كماكان بطور حتم مرتبط با اين حـقـيـقت مي باشـد كـه زنـان از مـردان انتظار دارند دنيا را روي شانه هايشان بدوش بكشند.
احتمال دارد زنان با اين گفته هم عقيده و موافق نبـاشـنـد ولـي آن واقـعيـت دارد. آخرين باري كه نامزد يا هــمسرتان و يا فرد ديگري كه براي يك امر مهم حقيقتا به شما وابسته بوده و آن كـار ( مثـلا پرداخت قبض تلفن ماه پيش ) را بشما واگذار كرده چه زماني بوده است؟ اين تقاضا ها معمولا با پول در ارتـبـاط است. اگرچه اكثر اوقات براي اين است كه شما يك "مرد واقعي" جلوه نماييد.
● آيا شما يك مرد واقعي ميباشيد؟
چگونه مي توانيد تـعـيين كنيد يك مرد واقعي چگونه مردي بايد باشد؟ راحت ترين كار آن است كه از نامزد، همسر، خواهر و يا مادر خود سـوال كنـيـد. امـا مـن بـه شما اطمينان مي دهـم كه بـا دهها پاسخ متفاوت بمباران خواهيد شد. چرا؟ به اين خاطر كه هر زني عقيده متفاوتي از آنگونه كه مرد رويـاهـايـش بايد باشد دارد. هرچند كه بطور كلي شما در خواهيد يافت كه مردها مي بـايد تعدادي خـصيصه مشترك را براي آنكه يك مرد واقعي محسوب گردند دارا باشند.
▪ استقلال مالي داشته باشيد: يك ثروتمند بد جنس. 
▪ سلامت جسماني داشته باشيد: تا بتوانيد فرزنداني قدرتمند همچون خودتان بوجود آوريد. 
▪ با هوش باشيد: بدانيد چگونه وسايل گوناگوني رابايد تعمير كنيد 
▪ مورد اعتماد و قابل اتكاء باشيد:همواره بمنظور براوردن نيازهاي وي در دسترس باشيد 
▪ شخصيت مستحكم و با ثبات داشته باشيد:به او نشان دهيد كه قادر هستيد روي پاهاي خودتان بايستيد.
▪ معمولا هنگاميـكـه شـما اينگونه احساس كنيد كه فاقد حتي يكي از ويژگي هاي مذكور مي باشيد، اعتماد بنفس شما شروع به تنزل مي كند چرا كه احساس خواهيد كرد كه گويي از حداقل شرايط لازم و ضروري نيز برخوردار نيستيد.
● فرمول اقتدار
نگرش آرمانگرايانه به يك مرد پوچ و بي اساس ميبـاشد. شمـار اندكي از مردها در عمل به آن شان و درجه از شكوه و عظمت ميان ديگر مردان نايل گشته اند. به هر صورت من ميتوانم چند نكته راهبردي در رابطه با آنـكه چـگونـه يك مرد شكوهمند و با اقتدار باشيد ارايه دهم. مردي كه قادر باشد از ميان پستي بلنـدي هـاي زندگي عبور كرده و در انتها نيز كماكان با صلابت از آن بيرون آيد.
▪ نكته۱: نپذيرفتني را بپذيريد فرض مي گـيـريـم شـمـا فردي ۴۰ ساله هستيد. موي سرتان كم پشت و در حال ريزش ميباشد. شكمتان نمايان گشته است . چيـن و چـروك صورتتان عميق و نا زيبا هستند. شما اساسا احساس مـي كـنـيـد انـسـانـي بي ارزش هستيد. به نخستين تجلي گاه استرس يعني همان خود انكاري قدم گذارده ايد.
هنگامي كه منكر شايستگي و استعدادهاي بـالقوه خود جهت مبدل شدن به كسي يا چيزي فراتر و با اهميت تر از خويشتن كنوني خود مي شويد، گـرفـتـار يـك چـرخه مخرب انزجار از خويشتن مي گرديد. بـه منظور رهايي يـافتن از انـكار، بـايد شـروع بـه پـذيـرش مشكلات خود نموده و همچنين اهداف آينده تان را در ذهـن مجسم كنـيـد. هـمـواره بـه خاطر داشته باشيد شما قادر خواهيد بود به درجات عالي و بزرگ دست يابيد. 
▪ نكته ۲: به غير قابل انديشيدن بيانديشيد با حفظ شخصيت فوق فرض ميكنيم به شما (كم مو، چاق، ميانسال) دائما گفتـه شـود كه قادر نخواهيد بود بهيچ چيزي در زندگي خود فائق آييد. افسوس، چه سـخن نـاگوار و دلخراشي براي شخصي است كه تا پيش از اين نيمي از عمرش را به پايان رسانيده است. به دومين تجلي گاه استرس يعني انتقاد قدم گذارده ايد.
شما خواهيد گفت در ۳۰ سال باقيمانده كسي قادر نخواهد بود كار زيادي انجام دهـد و يا به موفقيت چنداني دست يابد؟ در اشـتـبـاه هـستـيـد. در طـول دوران كــاري خــود بـا اشخاصي ديدار كرده ام كه تصميم گرفتند مجددا به دانشگاه بازگردند و رشتـه تحصيلي خود را به پايان برسانند، براي خودشان كسب و كـار مسـتقل دست و پا كـنـنـد. آنـهـا از خطاها و اشتباهات خود درس گرفته و به جايگاه و منزلتي عالي در مـيـان اطـرافيانشان نايل گشته اند.
هيچگاه براي تعليم و تربيت و كسب دانش و ادامه تحصيلات دير نـمـي بـاشـد. مـي بايد خارج از دايره متعارف بيانديشيد و شروع كنيد به انديشيدن به غير قابل انديشيدنها -كه شما در واقع مردي هستيد با رصتهاي بسيار زياد پيش رويتان.تنها كاري كه بايد انجام دهيد خلق و ايجاد درها و عبور از ميان آنهاست. 
▪ نكته۳: اهداف خود را تعيين كنيد اكنون كه خود را پذيرفته ايد و شروع به آن كرديد كه همانند مردي با عظمت كه ميـتـواند شما باشيد بيانديشيد، مستلزم آن مي بـاشيـد كـه تـدابـيـري را بـراي دسـت يـافتن به اهدافتان تدوين و تنظيم گردانيد. تعيين اهداف براي خودتـان شـايد بزرگترين و مهم ترين هديه اي باشد كه مي تـوانـيـد به خود عطا كنيد. با يادداشت كردن و مرور آنها در فواصل زماني معين كار را شروع نماييد.
كاري كه من مايل به انـجـام آن هسـتـم ايـن اسـت كـه ابـتـدا اهـداف بـلنـد مـدت خود را يادداشت كرده و سپـس به روي اهـداف كـوتاه مـدت پـيرامون دست يابي به اهداف بلند مدت متمركز مي شوم. اين كار معمولا منجر به موفقيتهاي واقع گرايانه ميـگردد و هر بار كه شما به يكي از اهدافتان دست يافتيد،احساس خيلي بهتر و خوشاينتري نسبت به خود خواهيد داشت. 
▪ نكته۴: غلبه بر موانع بي ترديد به موانعي در راه رسيدن به اهدافتان برخورد خواهيد كرد. مجددا مثل گذشتـه اين مشكلات را پذيرفته و آنها را پشت سر بگذاريد و به راه خود ادامه دهيد. وجود آنها را انكار نكنيد زيرا تا آخر عمر مكررا به سراغ شما خواهند آمد و دست بردار نخواهند بود.با عزم راسخ به جنگ تك تك مشكلات خود رفته و سـرسـخـتـانه بـر هـدف خـود پـافشاري كنيد. 
▪ نكته۵: به گذشته ننگريد اين احتمالا دشوارترين كاري است كه بايد انجامش دهيد. بـما همواره گفته شده است كه سپاسگزار توفيقات و نعمتهاي زندگيمان باشيم اما براي انجام چنين كاري مجبور به تعمق در گذشته ناگوار خود مي بـاشـيم. بـه مجرد آنكه شروع به يادآوري گذشته كنيد، ناكامي هـا و سختـي هـا دوباره مـراجت خـواهـيد كرد. يه محض آنكه به اهدافتان دست يافتيد، لازم است به اين كه چه كسي هستيد و چه كسي مايليد باشيد، تمركز كنيد. 
● مطلب آخر
يك بار شنيدم كه مردي بزرگ سخني زيبا گفت:"...بودن و شدن...."
اين ۵ نكته براي مـن بسيار حائز اهميت مي بـاشد چـرا كه هـرگـاه احـسـاس مي كـنـم اعتماد بنفسم دارد به پايين ترين سطح خود تنزل ميـابـد با خود مي گويم كه من خودم هستم و مي خواهم فرد بهتر و كاملتري گـردم و چيزي بيش از آنچه هستم بشوم. من نيز اين كلمات را به شما هديه مي دهم. آنها را در زندگي خود بكار بنديد تا بـه هر آنچه آرزو داريد دست پيدا كنيد.سايت مردمان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۲:۴۴ ] [ مشاوره مديريت ]
اعتماد بنفس بالا، يك ضرورت حياتيعـزت نــفس و اعــتماد بنفس بنيادي ترين بخش شخصيت يـك فرد مي بـاشـد كه در تمام جوانب زندگي فرد خود را به نـحـوي متـظـاهــر مي سازد. اعتماد بنفس سالم و بالا يك ضرورت حـيـاتي و مـطـلق بـــراي هر فردي ميباشد.
● اعتماد بنفس را ميتوان چنين تعريف كرد:
▪ باور و اعتقادي كه فرد نسبت به خود دارا ميباشد.
▪ شناخت ارزش و اهميت خويش-داشتن اعتماد و رضايت از خويش.
▪ توانايي برخورد و كنارآمدن با چالشهاي اساسي زندگي.
▪ تـوانـايـــي ارزيابي درست و دقيق خويش-پذيرش خويش و ارزش نهادن به خود بدون هيچگونه قيد و شرطي.
▪ توانايي شناخت و پذيرش نقاط ضعف و قـوت و محدوديت هاي خويش.
● افرادي كه از اعتماد بنفس پاييني برخوردار ميباشند داراي خصوصيات زير هستند:
▪ مرتبا خودشان را مورد انتقاد و سرزنش قرار ميدهند.
▪ هنگام صحبت كردن در چشمان فرد مقابل خود هنگام نگاه نميكنند. با سر پايين و قدمهاي آهسته قدم بر ميدارند.
▪ در پذيرش تعريف و تمجيدها و تعارفاتي كه به آنان ميشود مشكل دارند (تصور ميكنند سزاوار آنها نبوده و يا ديگران در صدد تمسخر آنها ميباشند).
▪ معمولا احساس ميكنند قرباني رفتار ديگران هستند.
▪ احساس تنهايي ميكنند حتي زماني كه در يك جمع قرار دارند.
▪ در درون خود احساس خلاء و پوچي ميكنند. 
▪ احساس ميكنند با ديگران تفاوت دارند.
▪ احساس افسردگي، گناه و شرمساري دارند. 
▪ نسبت به تواناييهاي خود براي رسيدن به موفقيت ترديد دارند. عدم خودباوري. 
▪ از موقعيتهاي نو و جديد مي هراسند.
▪ از شكست وموفقيت مي هراسند.
▪ مرتبا سعي در راضي نگاهداشتن ديگران دارند. 
▪ دچار هراس اجتماعي ميباشند.
▪ قادر به مديريت زمان خود نميباشند. 
▪ عادت به پشت گوش انداختن كارها دارند.
▪ در مقابل انتقاد، اظهار نظر و سرزنشهاي ديگران (خواه واقعي، خواه واهي) بسيار آسيب پذير ميباشند. 
▪ از ابراز عقايد و احساسات خود خودداري ميكنند زيرا از چگونگي واكنش ديگران هراس دارند. 
▪ خود را درگير موادمخدر و يا روابط مخرب ميكنند.
▪ از تعيين يك هدف مشخص و پيروي از آن عاجز ميباشند.
▪ قادر به بيان خواسته ها و نيازهاي خويش نميباشند.
▪ معمولا عصباني و پرخاش گر ميباشند.
▪ تحمل عيب و كاستي را نداشته و كمالگرا ميباشند. 
▪ احساس خوب آنها وابسته به عوامل خارجي اعم از وقايع روزانه و يا نوع رفتار ديگران با آنها دارد.
▪ وابستگي هيجاني دارند: براي دستيابي به يك احساس خوشايند به دنياي خارج خود وابسته ميباشند. مانند:
ـ وابستگي به مواد: 
مانند غذا، داروها،الكل، مواد مخدر به منظور پر كردن خلاء دروني خود و تسكين دردهايشان.
ـ وابستگي به رفتارها: 
مانند خرج كردن پول، قمار بازي و تماشاي تلويزيون. به منظور پر كردن خلاء دروني و تسكين دردهايشان.
ـ وابستگي به مال: 
براي تعيين ميزان ارزش و شايستگي خود به پول و مال وابسته هستند.
ـ وابستگي عاطفي :
براي داشتن حس ارزشمندي، شايستگي و امنيت به توجه، پذيرش و تائيد فرد ديگري (معشوق خود) وابسته ميباشند.
ـ وابستگي به سكس :
براي پر كردن خلاء دروني به سكس پناه ميبرند.
● اعتماد بنفس واقعي
اعتماد بنفس حقيقي يك حس دروني مي باشد بدون وابستگي به جهان خارج، رويدادها، موفقيتها، شكستها و افراد ديگر. اما عزت نفس و اعتماد بنفس واقعي بسيار نادر و ناياب ميباشد زيرا اغلب اعتماد بنفسها كاذب و نقابي براي پنهان سازي اعتماد بنفس پايين ميباشد. اعتماد بنفسهاي غير واقعي را ميتوان در موارد زير يافت:
▪ اعتماد بنفسهاي كاذب:
اينگونه اعتماد بنفسها وابسته و زود گذر ميباشند.مانند اعتماد بنفسهايي كه به جهت ثروت،شهرت،محبوبيت،به تن داشتن لباسهاي فاخر،قدرت و زيبايي ظاهر در افراد نمود مي يابند كه همگي كاذب بوده و ارتباطي به ماهيت واقعي فرد ندارند. 
▪ گستاخي:
معمولا مردم افراد پر رو و گستاخ را با افراد با اعتماد بنفس بالا اشتباه ميگيرند.اما پررويي نيز يك نوع نقاب براي استتار بي كفايتي و اعتماد بنفس پايين ميباشد. 
▪ متظاهرها: 
اينگونه افراد خود را با اعتماد بنفس، شاد، موفق و شكست ناپذير نشان ميدهند. اما از درون احساس پوچي و خلاء كرده و از شكست بسيار هراسانند.
همچنين اعتماد بنفس به مفهوم برتري داشتن، تكبر وخود بيني نميباشد زيرا اين خصوصيات رفتاري از اعتماد بنفس پايين نشات ميگيرند. اعتماد بنف ديني، سياستمداران، روسا، همسر، دوستان و ساير اشخاص مهم زندگي تان پيش رو داريد. ارزش هايي كه اغلب با هم در تضادند و در نهايت اثرات تضعيف كننده اي در قالب يك جنگ دروني پايان ناپذير دارند. چنين درگيري فكري مي تواند تحت تاثير ترس از طرد شدن باشد. بنابراين بايد در ازاي داشتن يك سيستم ارزشي بهاي آن را پرداخت.
گيل ليندن فيلد در كتاب اعتماد به نفس برتر مي نويسد: «اگر مي خواهيم واقعا اعتماد به نفس داشته باشيم بايد اين عادت را كه هميشه مي خواهيم ديگران را از خودمان راضي نگهداريم را از بين ببريم.»
مي بينيد كه بحث از تصميم گيري آغاز شد اما چون به اعتماد به نفس و نداشتن آن ختم شد موضوعات بي شمار ديگري را در بر مي گيرد زيرا نداشتن اعتماد به نفس بر بسياري از ضعف هايي كه ما بدان ها خو گرفته ايم چنبره زده است كه يكي يكي بايد از بين برود تا ما به اعتماد به نفس دست يابيم و بتوانيم در راه اهداف عاليه زندگي خود گام برداريم. در اين راه خود شناسي مهم است زيرا كمك مي كند تا كنترل بيشتري در خود احساس كنيم و از وقتمان استفاده بهينه كنيم و حتي از خود مراقبت كنيم زيرا با شناخت نقاط ضعف خود مي توانيم آن بخش ها را تقويت كنيم و هدف هاي واقعي براي خود ترسيم كنيم و بهتر نيز خواهيم توانست در مقابل انتقادهاي معقول و نامعقول از خود دفاع كنيم.
بهرحال فراموش نكني كه داشتن اعتماد به نفس در جامعه ما بسيار با ارزش است و درنتيجه كساني كه با كمبود اعتماد به نفس مواجه اند در واقع در ارزش وجودي خود ترديد پيدا كرده اند، و احساس بي ارزشي آنها مرتبا در دنيايي كه آنها را به چشم آدم هاي «ضعيف النفس» مي نگرند تقويت مي شود و اين موضوع مهم بر اضطراب آنها براي اتخاذ تصميمات اساسي در زندگي شان مي افزايد. چرخه اي كه با ايجاد تنش، قدرت، نيرو و حتي فضايل اخلاقي فرد را نيز نابود مي كند. در اين باره باز هم خواهيم نوشت.

مريم باباييروزنامه ابتكار 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۲:۴۰ ] [ مشاوره مديريت ]
از «انتقاد به نفس» تا «اعتماد‌به نفس»اعتماد‌ به نفس، مقوله‌اي است كه براي تك تك انسان‌ها از ارزش و اهميت بسيار زياد‌ي برخورد‌ار است. زماني‌كه صحبت از استرس و تنش‌هاي فراوان به ميان مي‌آيد‌، اعتماد‌ به نفس معمولاً يكي از خصوصيات افراد‌ حرفه‌اي به شمار مي‌‌رود‌. بنابراين، اين سؤال مطرح مي‌‌شود‌، كه چگونه مي‌‌توان به طور واقعي، اعتماد‌ به نفس را ايجاد‌ كرد‌؟ 
يكي از جنبه‌هايي كه مي‌‌توان از آن منظر به اعتماد‌ به نفس نگاه كرد‌، اين است كه هر فرد‌ د‌ر خلوت و تنهايي، با خود‌ش چگونه صحبت مي‌‌كند‌. به طور تقريبي هر فرد‌ به طور روزانه د‌ر حد‌ود‌ ۳۰۰ تا ۴۰۰ مرتبه كارهاي فرد‌ي‌اش را ارزشيابي مي‌‌كند‌. متاسفانه براي بيشتر افراد‌، اين ارزيابي‌ها با آنچه از خود‌شان انتظار د‌ارند‌، فاصله بسيار زياد‌ي د‌ارد‌ و بيشتر ارزشيابي‌ها شكل انتقاد‌ به خود‌ مي‌‌گيرند‌. 
تحقيقات گوياي اين مطلب هستند‌ كه د‌ر يك فرد‌ معمولي، ۸۰ د‌رصد‌ از اين ارزيابي‌ها جنبه منفي د‌ارند و تنها ۲۰ د‌رصد‌ از آنها مثبت هستند‌.
اگر يك اشتباه معمولي كرد‌ه باشيد‌، حد‌اقل ۴۵ د‌قيقه د‌ر مورد‌ آن خود‌تان را سرزنش مي‌كنيد‌: «واقعاً احمقانه بود‌، نمي‌توانم باور كنم كه اين حرف از د‌هان من د‌رآمد‌ه باشد‌، همه آنها د‌اشتند‌ مرا نگاه مي‌‌كرد‌ند‌، احتمالاً وقتي امشب به خانه بروند‌، همه‌شان د‌ر مورد‌ من صحبت خواهند‌ كرد‌!» 
اگر هم كارتان د‌ر اين حد‌، بد‌ نبود‌ه باشد‌، باز هم يك منشي مخصوص پروند‌ه‌هاي كارهاي اشتباه د‌اريد‌ كه د‌ر قسمت ذهن، مشغول به فعاليت هستند‌. د‌ر اين مواقع او د‌ست به كار مي‌‌شود‌ و فايل‌هاي قبلي را چك مي‌كند‌: «اجازه بد‌هيد‌ كه موارد‌ قبلي را بررسي كنم، بله فكر مي‌‌كنم شما احمق هستيد‌! د‌ر حقيقت هر روز بد‌تر از روز گذشته عمل مي‌‌كنيد‌، آن روزي را به ياد‌ مي‌‌آورم كه....» بيشتر ما تبحر خاصي د‌ر كوچك شمرد‌ن خود‌مان د‌اريم و كمتر قاد‌ريم كه احساس خوبي د‌ر خود‌مان ايجاد‌ كنيم. 
حتي اگر زماني از راه برسد‌ كه خود‌تان را به خاطر كار خوبي كه انجام د‌اد‌ه‌ايد‌ مورد‌ تشويق قرار د‌هيد‌، باز هم اين امر براي مد‌ت زمان زياد‌ي به طول نمي‌انجامد‌. ما معمولاً عاد‌ت كرد‌ه‌ايم كه ارزش موفقيت هايمان را د‌ست كم بگيريم: «من خوش شانس بود‌م!» و يا «همه چيز به زمان مربوط مي‌‌شود‌، من بايد‌ اين كار را يك هفته پيش انجام مي‌‌د‌اد‌م!» و «شايد‌ فرد‌ د‌يگري مي‌‌توانست اين كار را خيلي بهتر از من انجام د‌هد‌.» 
آخرين باري كه كار خوبي انجام د‌اد‌يد‌ و از شد‌ت خوشحالي نتوانستيد‌ پلك بر روي هم بگذاريد‌ به چه زماني باز مي‌‌گرد‌د‌؟ شايد‌ هيچ وقت! 
البته هر چند‌ از د‌رون، خود‌مان را انتقاد‌ مي‌‌كنيم، اما د‌ر عين حال سعي مي‌‌كنيم كه د‌ر پيش روي د‌يگران خود‌ را به بهترين نحو جلوه د‌هيم. معمولاً طوري خود‌مان را نشان مي‌‌د‌هيم كه د‌يگران احساس كنند‌ ما د‌ر حد‌ود‌ ۹۰ د‌رصد‌ د‌ر كارهايمان به صورت مفيد‌ و مؤثر عمل مي‌‌كنيم و د‌ر پيش‌روي آنها قبول مي‌‌كنيم كه انجام اشتباه‌هاي گاه و بي‌گاه، از خصوصيات انسان‌ها به شمار مي‌‌رود‌. شايد‌ بتوانيد‌ د‌يگران را فريب د‌هيد‌، اما نمي‌توانيد‌ خود‌تان را فريب د‌هيد‌. زمانيكه شما چيزهايي را كه از خود‌تان مي‌‌د‌انيد‌ با چيزي كه د‌يگران د‌ر جمع از شما مي‌‌د‌انند‌، مقايسه مي‌‌كنيد‌، د‌رست د‌ر آن زمان است كه احساس شكست عميقي به شما د‌ست مي‌‌د‌هد‌. زمانيكه به سمت انتقاد‌ فرد‌ي روي مي‌‌آوريد‌، نهايتاً به د‌نبال عزيزان، شركا، د‌وستان و رؤسايي مي‌‌گرد‌يد‌ كه حس اعتماد‌ به نفسي را كه ند‌اريد‌ به شما هد‌يه كنند‌. متاسفانه د‌ر شرايطي كه شما اعتماد‌ به نفس خود‌تان را د‌ر گرو سخنان د‌يگران بگذاريد‌، آن وقت كنترل شخصي از د‌ست شما خارج شد‌ه و د‌يگران آن را كنترل خواهند‌ كرد‌. اگر آنها از تاييد‌ كرد‌ن شما د‌ست برد‌ارند‌، آنگاه به شما احساس بي‌فايد‌گي د‌ست خواهد‌ د‌اد‌، اعتماد‌ به نفستان از هم پاشيد‌ه شد‌ه و احساس وابستگي بيشتري مي‌كنيد‌. 
شما بايد‌ از اد‌بيات د‌رستي براي صحبت با خود‌ استفاد‌ه كنيد‌. شايد‌ اينطور بگوييد‌ كه : «تو اين كار را انجام د‌اد‌ي؟ تو احمقي! آيا كسي تو را د‌يد‌؟ بله تو را د‌يد‌ند‌! آيا آنها مي‌‌د‌انند‌ كه من تو را مي‌‌شناسم؟ منظورم اين است كه ياد‌ آن زماني افتاد‌م كه......» چه كسي يك همچين د‌وستي مي‌‌خواهد‌؟ د‌رون شما اين استحقاق را د‌ارد‌ كه به خوبي با آن رفتار كنيد‌. ياد‌ بگيريد‌ كه فضايي را به اشتباهاتتان نيز اختصاص د‌هيد‌ و آنها را به عنوان تجربه د‌ر مراحل بعد‌ي زند‌گي به كار بند‌يد‌. 
هر چند‌ اشتباه، جزيي از زند‌گي است، اما ما بايد‌ راههايي را پيد‌ا كنيم كه بد‌ون ضربه زد‌ن به استعد‌اد‌هايمان تنها از انتقاد‌هاي سازند‌ه بهره بگيريم. طوري به انتقاد‌ كرد‌ن نگاه كنيد‌ كه گويي قصد‌ د‌اريد‌ به عنوان اطلاعاتي د‌ر زمينه بهبود‌ اوضاع و به موفقيت رساند‌ن خود‌تان استفاد‌ه كنيد‌. هد‌ف شما محكوم كرد‌ن و يا سرزنش نفستان نيست؛ بلكه بايد‌ به وسيله انتقاد‌، براي آيند‌ه خود‌تان يك پشتيبان محكم د‌رست كنيد‌ كه به شما اجازه د‌هد‌ كه فرد‌ا خيلي موثر‌تر از امروز عمل كنيد‌! شما مانند‌ رانند‌ه‌اي هستيد‌ كه سوار اتومبيلي د‌ر حال پيشروي به جلو است و د‌ر آن هيچ گونه ترمزي وجود‌ ند‌ارد‌. اگر شما وقت زياد‌ي را صرف نگاه كرد‌ن به آينه عقب بكنيد‌، ممكن است به د‌رختي كه د‌ر مقابلتان وجود‌ د‌ارد‌ برخورد‌ كنيد‌. د‌ر حقيقت به همين د‌ليل است كه آينه عقب خيلي كوچك‌تر از آينه جلو است. تمركزتان را از آينه عقب برد‌اريد‌ و بيشتر بر روي آينه جلو تمركز كنيد‌.
قبول اينكه يكبار د‌ر زند‌گي اشتباه كرد‌يد‌، خيلي راحت‌تر و بهتر از اين است كه قبول كنيد‌ خود‌تان يك اشتباه هستيد‌. 
پس از اينكه مشكل به خصوصي را شناسايي كرد‌يد‌، مي‌توانيد‌ با مطرح كرد‌ن ۲ پرسش از خود‌تان بيش از پيش بر روي آيند‌ه‌تان تمركز كنيد‌: اول چه كاري مي‌توانيد‌ براي تصحيح مشكل انجام د‌هيد‌؟ اگر هر گونه عمل سازند‌ه و يا عذرخواهي مي‌تواند‌ مشكل شما را حل كند‌، زماني را فقط به اين كار اختصاص د‌هيد‌ و پرسش د‌وم كه مهمتر هم هست: اگر قرار است د‌ر آيند‌ه مجد‌د‌اً چنين مشكل مشابهي برايتان رخ د‌هد‌، چگونه قصد‌ د‌اريد‌ آن را كنترل كنيد‌؟ اگر شما يك د‌وست و يا همكار با معرفت و ارزشمند‌ د‌اريد‌، مي‌توانيد‌ از او كمك بگيريد‌ و مشورت بخواهيد‌. اگر هم ند‌اريد‌، عقايد‌ خود‌ را روي يك كاغذ بنويسيد‌ و اين سؤالات را از خود‌تان بپرسيد‌ و حتي‌الامكان از انتقاد‌هاي شخصي خود‌د‌اري كنيد‌. زماني كه از گذشته خود‌ چيزهايي ياد‌ بگيريد‌ و روي استراتژي‌هاي جد‌يد‌ تمركز كنيد‌، مي‌توانيد‌ به راحتي د‌ر بازي زند‌گي موفق شويد‌. 
اعتماد‌ به نفس زماني د‌ر شما ايجاد‌ مي‌شود‌ كه بتوانيد‌ از اشتباهات خود‌ د‌رس بگيريد‌ و آنها را كنار بگذاريد‌ تا به موفقيت د‌ست پيد‌ا كنيد‌. به چالشي كه د‌ر مورد‌ ياد‌ گرفتن از اشتباهات فرد‌ي مطرح مي‌شود‌، خوش آمد‌ بگوييد‌ چرا كه آنها مانند‌ شن‌ريزه‌هايي هستند‌ كه شما را آماد‌ه تغيير مي‌كنند‌ و سبب مي‌شوند‌ تا قد‌م‌هاي بعد‌ي را محكم‌تر برد‌اريد‌. سعي كنيد‌ د‌ر پايان هر روز خود‌تان را ارزيابي كرد‌ه و ميزان كارايي خود‌تان را تخمين بزنيد‌. از تقويم شخصي براي ضبط موفقيت‌هاي خود‌ استفاد‌ه كنيد‌، ممكن است شما برند‌ه باشيد‌ و خود‌تان هم متوجه نشويد‌ و يا به زود‌ي از ياد‌تان برود‌ بنابراين ياد‌د‌اشت كرد‌ن را از خاطر فراموش نكنيد‌.
روزنامه اطلاعات 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۲:۴۰ ] [ مشاوره مديريت ]
ارتباط مثبت‌انديشي و اعتماد‌به‌نفسافرادي كه اعتماد‌به‌نفس ضعيفي دارند به طور مداوم، با خود افكار منفي را مرور مي‌كنند.
درحالي كه با جايگزيني مثبت‌نگري به جاي افكار منفي مي‌توان از اعتماد‌به نفس بيشتري برخوردار شد و موفقيت‌هاي بسيار بيشتري را در زندگي رقم زد. 
شايد اين مورد براي شما هم پيش‌آمده باشد كه متوجه شده‌ايد صحبت‌كردن در يك موقعيت اجتماعي، براي شما تشويش بوجود‌مي‌آورد.
در حالي كه وقتي در برابر يك گروه يا در يك جايگاه حرفه‌اي، صحبت مي‌كنيد كه درواقع، نسبت به اطلاعات و دانش خود در آن زمينه مطمئن هستيد، ابدا با اين مشكل، روبرو نمي‌شويد.
به عبارتي، زماني كه در برابر جمعيت يا گروهي قرار‌مي‌گيريد كه احساس مي‌كنيد مي‌خواهيد راهي براي تاثيرگذاري بر ديگران انتخاب و خود را به لحاظ اجتماعي طرح كنيد، دچار بيشترين تشويش مي‌شويد.
هيچ به اين مسئله فكر‌كرده‌ايد كه ممكن است اين مشكل به دوران كودكي‌تان مربوط شود. برخورد پدر و مادرتان باشما در اين دوران چگونه بود؟ آيا همواره از طرف هردو يا يكي از آنها به طور اساسي و حتي به صورت روزانه مورد نكوهش قرار‌نمي‌گرفتيد؟
روانكاوان معتقد به تاثيرگذاري عميق دوران كودكي در شكل‌گيري شخصيت فرد در اين باره مي‌گويند: قطعا اين مشكل ريشه در مسايلي دارد كه در دوران كودكي پيش‌آمده است و تكرار آن باعث ايجاد ثبات در اين زمينه در فكر و روان فرد شده‌است.
بنابراين، ما بايد بپذيريم نكوهش‌هاي پدر و مادر در زندگي بزرگسالي كودك، تاثير و نمود قابل توجهي خواهد‌داشت. اگرچه چگونگي اين تاثير و آثار آن براي ما كاملا مشخص نباشد و به بررسي خاص نياز دارد.
بي‌ترديد، اولين گام براي درمان هر مشكل رواني، شناخت مقولاتي است كه در ايجاد آن موثر بوده‌اند. بعد از مرحله شناخت و آگاهي است كه بايد راههايي را براي تغيير نگرش و رفتارمان در نظر‌بگيريم.
▪ آيا با مثبت‌نگري، مثبت‌سخن‌گفتن و تاكيدات مثبت؛ مي‌توان اعتماد‌به‌نفس لازم را براي ايجاد اين تغييرات، در خود بوجود‌آورد؟
پاسخ اين سوال مثبت است. اين روش‌ها به ما كمك مي‌‌كند به يك وضعيت مطمئن و پايدار ذهني دست‌يابيم كه در واقع اساس اين تغييرات محسوب مي‌شود.
متاسفانه ما معمولا خود را تخريب مي‌كنيم كه در نهايت باعث سخت‌تر و پيچيده‌تر‌شدن مشكلات‌مان مي‌شود. 
اين روند به طور اتوماتيك اتفاق‌مي‌افتد. يك مثال ساده از اين نوع تخريب مي‌تواند اين تاكيد باشد: من برآشفته و مضحك هستم.
بنابراين با كسب آگاهي بيشتر نسبت به آنچه انجام‌مي‌دهيم، ما مي‌توانيم با انتخاب راههايي سودمند، در رفتارمان تغيير ايجاد‌كنيم. قطعا نكوهش دائمي بچه‌ها، يك روش سودمند تربيتي محسوب نمي‌شود. بلكه پدر و مادراني كه معمولا بچه‌هايشان را مورد تشويق قرار مي‌دهند، در واقع به موفق‌شدن آنها كمك‌مي‌كنند. 
بي‌ترديد هر دو روش، نكوهش و تحسين، در رفتار افراد تاثيرگذار است. اما بهترين روش تربيتي، بر تحسين رفتار خوب و چشم‌پوشي از رفتار نادرست، مبتني است. 
از اين رو، اگر كسي دوران كودكي خوبي نداشته است، خود بايد تلاش‌كرده و به خودش كمك‌كند و شرايطي فراهم سازد كه با اعتماد‌به‌نفس كافي و با مجموعه گفتار و رفتار مثبت‌نگرانه برآنچه مي‌خواهد اتفاق بيفتد، تاكيد‌كند.
هرگز نكوهش‌هاي پدر يا مادرتان را باخود تكرار نكنيد. درست است اين مسئله در ذهن شما هست، اما شما نيازي به تكرار آن نداريد.
بنابراين، ايجاد تاكيدات جديدي كه بتواند شما را در دستيابي به اهداف‌تان كمك كند، بسيار مهم است. شما بايد اين تاكيدات را چندبار در روز تكرار كنيد تا بلاخره به نتيجه برسند. معمولا ايجاد مثبت‌نگري، خود به حذف منفي‌نگري در كليه سطوح زندگي مي‌انجامد.
اين تاكيدات مي‌تواند اين‌گونه باشد:
- من خوشحال هستم، امروز من خوشحال هستم . امروز من واقعا خوشحال هستم.
- من واقعا مورد توجه هستم و همه مرا دوست دارند.
- من به طور حيرت‌آوري در زندگي اجتماعي‌ام موفق هستم.همشهري انلاين 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۲:۳۹ ] [ مشاوره مديريت ]
اتكا به خود اين ترتيب، آنها بزودي دچار علائم اصلي بيماري‌شان خواهند شد. 
● اما مفهوم خودباوري و اعتماد‌به‌نفس چيست؟ 
ـ ما چگونه مي‌توانيم با فراگيري و بكه ارگيري مهارتهاي ارتباطي، نيازها و حقوق خود را بيان‌كنيم؟ از چه راههايي مي‌توانيم توان "احترام به خود" را در خود تقويت‌كنيم؟ 
ـ خودباوري و اعتماد به نفس در واقع، توانايي بيان نيازها، حقوق و احساسات مثبت و منفي خود بدون برخورد خشونت‌آميز با حقوق، مرزها و حدود ديگران است.
▪ اعتماد به نفس عبارت است از:
- مهارتهاي ارتباطي، توانايي بيان افكار و عقايد نو و آينده نگر
- توانايي شناخت و بيان احساسات خود
- تعريف حدود، مرزها و احترام‌گذاشتن به آن‌ها
- ايجاد ارتباط و گوش دادن به ديگران از راه‌هايي باز، مستقيم و صادقانه
البته بي‌ترديد، هيچكس قادر‌نخواهد بود كه فورا به اين اهداف دست‌يابد. روانشناسان بر اين باورند؛ قبل از اينكه شما سعي كنيد اين مهارت‌هاي ارتباطي را براي كسب اعتماد‌به‌نفس دنبال‌كنيد، لازم است به اين موضوع اعتقاد ‌‌داشته‌ باشيد كه هر انساني داراي حقوق مشروعي شامل حقوق زير است:
- حق داشتن ارزشها، افكار، ايده‌ها و احساسات خاص خودتان
- حق تغيير و ايجاد بهبودي و رشد در زندگي‌تان بر مبناي راههايي كه خودتان تشخيص مي‌دهيد.
- حق چگونگي هدايت زندگي‌تان و تعيين اولويت‌ها در برنامه ريزيها و اهداف‌تان
- حق توجيه كردن احساسات‌خود در برخورد با ديگران
- حق محترم شمردن نيازها ، حدود و مرزهايتان 
- حق "نه" گفتن
- حق فرصت دادن به خود و استفاده از زمان لازم براي فرموله كردن عقايد و آرزوهاي خود قبل از اينكه آنها را بيان كنيد. 
- حق درخواست كمك و اطلاعات بدون اينكه احساس منفي شرم يا گناه كنيد.
- حق اشتباه كردن
- حق تغيير افكار يا مواردي كه به طور غير منطقي نمود‌دارند.
- حق دوست داشتن خودتان، حتي زماني كه كامل نيستيد.ايرانيان انگلستان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۲:۳۷ ] [ مشاوره مديريت ]
آئينه نفرتاگر فردي اعتماد به نفس بالا داشته باشد، به راحتي دوست پيدا مي‌كند، روي رفتارش كنترل بيشتري دارد و از زندگي لذت بيشتري مي‌برد. 
‌خيلي چاقم. خيلي لاغرم. اگر بلندتر، كوتاه‌تر، با موهاي فرفري، با موهاي صاف، با بيني كوچك‌تر، عضلات قوي‌تر يا پاهاي بلندتر بودم، خيلي خوب بود!
آيا هيچ‌كدام از اين عبارات به‌نظر شما آشنا نيست؟ آيا عادت داريد خودتان را سرزنش كنيد؟ اگر چنين است بايد گفت شما تنها نوجوان يا جواني نيستيد كه اين‌طور فكر مي‌كنيد شما به‌عنوان يك نوجوان، هزاران تغيير را در بدنتان احساس مي‌كنيد و با تغيير فيزيك بدن تصورتان از خودتان هم تغيير مي‌كند. بسياري از مردم در تطبيق با واقعيت وجودي خودشان مشكل دارند كه اين مساله، بر اعتماد به نفسشان تاثير مي‌گذارد.
● فوايد اعتماد به نفس و تصور مثبت از بدن
اعتماد به نفس، تنها به اين موضوع مربوط مي‌شود كه آدم‌ها چه‌قدر براي خودشان، ارزش قائل مي‌شوند و چه اندازه، نسبت به خودشان احساس غرور دارند. اعتماد به نفس مهم است چون اگر درباره خودتان احساس خوبي داشته باشيد، همين حس روي عملكرد شما هم تاثير مي‌گذارد. اگر فردي اعتماد به نفس بالا داشته باشد، به راحتي دوست پيدا مي‌كند، روي رفتارش كنترل بيشتري دارد و از زندگي لذت بيشتري مي‌برد.
تصور از ظاهر و بدن، يعني اينكه فرد از ظاهر فيزيكي خود چه حسي دارد. تصور از ظاهر و بدن براي بسياري از افراد به‌خصوص نوجوانان، با اعتماد به نفس ارتباط نزديكي دارد. علت اين مساله در آن است كه وقتي افراد به نوجواني مي‌رسند، برايشان خيلي مهم است كه ديگران چه ديدگاهي به آنها دارند و ظاهر اولين مساله‌اي است كه نوجوان سعي مي‌كند با تغيير در آن در خوب جلوه دادن خود تاثير بگذارد.
● عواملي كه روي اعتماد به نفس تاثير مي‌گذارند
▪ ‌‌بلوغ: 
بعضي از نوجوانان‌ در شروع بلوغ، با اعتماد به نفس حسابي مشكل پيدا مي‌كنند و دليل آن تغييرات زيادي است كه در بدن آنها اتفاق مي‌افتد. اين تغييرات به همراه تمايل طبيعي نوجوان براي پذيرفته شدن در جامعه، باعث مي‌شود كه او دائما خودش را با ديگران مقايسه كند. آدم‌هاي اطراف، هنرپيشه‌ها، بازيگران تلويزيون و مانكن‌ها الگوهايي هستند كه نوجوان در اين دوران خودش را با آنها مقايسه مي‌كند.
اما واقعيت اين است كه اين مقايسه نبايد صورت گيرد چون تغييرات بدن در دوران بلوغ، براي هر كسي مخصوص به خودش است. بعضي‌ها زودتر به بلوغ مي‌رسند و بعضي ديگر ديرتر قد مي‌كشند. لايه چربي بدن در بعضي‌ها بيشتر است و بعضي ديگر هرچه مي‌خورند، چاق نمي‌شوند.تمام اين موارد به ژن‌ها و برنامه‌ريزي بدن افراد بستگي دارد.
حتي اين تغييرات در دختر‌ها و پسرها اثرات متفاوتي مي‌گذارد. دخترها از افزايش وزن ناراحت‌اند و مي‌خواهند لاغر بمانند اما پسرها دوست دارند ماهيچه‌هايي بزرگ‌تر و ظاهري عضلاني‌تر داشته باشند.
▪ ‌عوامل خارجي: 
بسياري از عوامل خارجي، علاوه بر بلوغ و رشد و تكامل روي اعتماد به نفس تاثير مي‌گذارند. تصاوير موجود در رسانه‌هاي جمعي و وجود هنرپيشه‌ها و مانكن‌هايي كه لاغرند و يا مرداني كه عضلاني و قوي هيكل هستند، باعث مي‌شود تصور نوجوان از بدن اش، تغيير كند.
خانواده هم روي اعتماد به نفس تاثير دارد. بعضي والدين بيش از حد از فرزندان‌شان و ظاهر آنها انتقاد مي‌كنند و حتي اين انتقاد، بيشتر از تحسين آنهاست. مسلما انتقاد مداوم، نمي‌گذارد اعتماد به نفس فرد رشد خوبي داشته باشد. گاهي همكلاسي‌ها و همسالان درباره ظاهر نوجوان نظر منفي مي‌دهند كه باعث آزار او مي‌شوند. حتي گاهي تعصب نژادي باعث ارائه اين نظرات مي‌شود. چنين طرز تفكري روي اعتماد به نفس و تصور نوجوان از خود، تاثير منفي مي‌گذارد.
● نكاتي براي بهبود تصور از بدن و ظاهر
بعضي‌ها فكر مي‌كنند براي اينكه احساس بهتري درباره خودشان داشته باشند، بايد ظاهر يا رفتارشان تغيير كند يا حتما شكل خاصي داشته باشد اما در اصل آنچه بايد تغيير كند، ظاهر آدم‌هانيست بلكه طرز تفكر و ديدگاه آن‌ها درباره ظاهرشان است كه بايد عوض شود و طور ديگري درباره خود فكر كنند.
اولين قدم آن است كه بدانيد بدن شما همان خودتان است و اصلا مهم نيست شكل، اندازه و رنگ آن چگونه است. اگر خيلي درباره وزن و اندازه خودتان نگران هستيد، در اين باره با يك پزشك مشورت كنيد تا خيالتان راحت شود. شكل و ظاهر شما هر طور كه باشد مهم نيست چون در نهايت، شما بايد از خودتان راضي باشيد.
قدم بعدي اين است كه تشخيص دهيد كدام قسمت‌هاي ظاهرتان را واقعا مي‌توانيد تغيير دهيد يا نمي‌توانيد آنها را عوض كنيد. قد، شماره كفش، جنس مو و غيره قابل تغيير نيست و نبايد براي تغيير آنها فكر كرد اما گر مي‌توانيد موردي را تغيير دهيد، مانعي نيست، به شرط آنكه فوايد اين‌كار بيشتر از مضرات آن باشد. مثلا اگر اضافه وزن داريد و مايليد اندامي متناسب داشته باشيد، تحت نظارت پزشك، هر روز ورزشي مناسب انجام داده و در مصرف غذا تعادل داشته باشيد. براي آنكه به هدفتان كه تناسب اندام است برسيد، پشتكار به خرج دهيد و وقتي به هدف خود رسيديد همين رضايت‌خاطر اعتماد به نفس‌تان را تقويت مي‌كند. 
اما اگر از راه‌هاي غيرعلمي براي اين كار استفاده كنيد، آسيب زيادي به سلامت خود مي‌زنيد و گاهي حتي به يك مشكل جسمي مبتلا مي‌شويد و نه تنها ظاهرتان خراب‌تر مي‌شود بلكه به‌دليل مشكلات ناشي از راهكار اشتباه، اعتماد به نفس خود را از دست مي‌دهيد. وقتي كه از درون‌تان اظهارات منفي در مورد خودتان مي‌شنويد، به خودتان بگوييد كه اين كار بايد متوقف شود. اجازه ندهيد در روز، بيش از سه انتقاد از درون‌تان شنيده شود. شب‌ها سه عاملي كه واقعا به شما احساس دلپذيري منتقل كرده است يادداشت و مرور كنيد. با تمركز روي موارد خوب و مثبت زندگي نظرتان درباره خودتان به شكل غيرباوري، تغيير كرده و بهتر مي‌شود.
● و اگر كمك خواستيد...
گاهي ضعف اعتماد به نفس و مشكلاتي كه فرد در تصور از ظاهرش دارد آن‌قدر زياد و عميق است كه نمي‌تواند به تنهايي آنها را حل و فصل كند. افسردگي، كاهش علاقه نسبت به فعاليت‌هاي قبلي و دوستان و يا حتي آسيب‌رساندن به خود با مصرف سيگار و مواد مخدر از عواقب اين مشكلات به حساب مي‌آيند. اگر حس مي‌كنيد در اين زمينه مشكل اساسي داريد، با والدين، مربي، راهنماي ديني مشاور، درمانگر و يا فرد بزرگسال معتمد، صحبت كنيد. فرد بزرگسال قابل اعتماد، كسي است كه حامي شماست و قصد سركوب كردن شما را ندارد و مي‌دانيد كه واقعا خيرخواه شماست. اين افراد نقطه نظرات خوبي را به شما انتقال مي‌دهند و درباره ظاهر، مهارت‌ها و توانايي‌هاي شما ديد مثبتي دارند. از صبحت در اين باره نترسيد. مشاوران متخصص، بهترين كمك محسوب مي‌شوند و به شما كمك مي‌كنند اعتماد به نفس خوبي به دست بياوريد تا بتوانيد در فراز و نشيب زندگي همچنان استوار دوام بياوريد.‌
● تقويت اعتماد به نفس
اگر تصور مثبتي از خودتان در ذهن داشته باشيد، خودتان را همان‌طور كه هستيد، بپذيريد و دوست داشته باشيد، اين طرز فكر صحيح فرصتي را فراهم مي‌كند تا ساير جوانب رشد و تكامل خود را كشف كنيد. گسترش روابط و دوستي‌ها، حفظ استقلال همراه با احترام به بزرگ‌ترها و پرورش جسم و روح و حركت به سمت پيشرفت و تعالي نتيجه چنين تصور مثبتي است. وقتي اين بخش‌هاي وجودتان تكامل پيدا كند، اعتماد به نفس شما تقويت مي‌شود.
طرز فكر مثبت و خوش‌بينانه در تقويت اعتماد به نفس شما موثر است. وقتي به بخشش، گذشت مهرباني و زيبايي‌هاي وجودمان و دنيا فكر كنيم، وقتي ديگران را براي اشتباهاتشان سرزنش نكرده و خودمان را تحقير نكنيم، عملا اعتماد به نفس بهتري پيدا مي‌كنيم.
اگر بدانيد كه چه عواملي رضايت قلبي شمار را تامين مي‌كنند و چه‌طور مي‌توانيد به اهدافتان برسيد، احساس كفايت و قدرت كرده و كنترل زندگي را به‌دست مي‌گيريد. طرز فكر مثبت و سالم در زندگي، دو عامل مهمي هستند كه در ساختار اعتماد به نفس نقش دارند.فرشته آل‌علي روزنامه سلامت 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۴۲:۳۴ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰