مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
لینک دوستان

نوآوري عبارت است از: «يك تغيير جهت اصولي به منظور دستيابي به نتايج بهتر».

نوآوري = خلاقيت + تغيير

●موانع دست و پاگير

 خلاقيت نقش ويژه اي در دستيابي به موفقيت بازي مي كند . «جيم كالينز» هشدار مي دهد كه اگر شما زندگيتان را صرف اين كنيد كه عقايد آزاد داشته باشيد اين تمام آن چيزي است كه شما هميشه تصميم داشته ايد كه انجام دهيد، اما شما نمي توانيد به نوك كوه برسيد درحالي كه يك پاي شما روي زمين باشد. پس چه چيز است كه مانع پيشرفت ما مي شود؟ افسانه اي هست كه مي گويد خلاقيت يك استعداد ذاتي و ارثي است كه مستقيما در ارتباط با ژن هاست. اما مطالعات و پژوهش در زمينه خلاقيت و اساس آموزش و پرورش مي گويد كه هركسي صلاحيت خلاقيت را دارد. به علاوه پژوهش هاي پزشكي نشان مي دهد زماني كه قربانيان ضربه مغزي تحت معالجه قرار مي گيرند، اغلب مشاهده مي شود كه برخي از اعمال مغز مثل ارتباطات جديدي است كه از آن منشعب مي شود. در واقع تحريك مغز سبب ايجاد رشد مي شود. با وجود اين به نظر مي رسد بيشتر مردم ظرفيت هاي خلاق خود را در هنگام پيري از دست مي دهند.

يك مطالعه دانشگاه كلرادو نشان مي دهد كه در ۵ سالگي ما ۹۸ بار در روز از خلاقيت دركارها بهره مي بريم. ۱۱۳ بار مي خنديم و ۶۵ بار سوال مي پرسيم.

در ۴۴ سالگي كه سن جاافتادگي است، تعداد دفعات به كارگيري خلاقيت به ۲ بار در روز و خنديدن به ۱۱ بار و سوال پرسيدن به شش بار تقليل مي يابد.

گروه مطالعاتي دانشگاه كلرادو همچنين دريافت كه يك نرخ واكنش منفي بين افزايش سن و ارائه ايده هاي نو وجود دارد.

●راه برداشتن موانع

تحريك ذهن، رشد ذهني اشخاص و تحريك هاي مثبت، همه براي غلبه بر موانع بروز خلاقيت مفيدند. مديران بايد آشكارا مشكلات را مطرح سازند و خلاقانه كار كنند تا افراد را در پرورش عقايدشان براي رسيدن به راه حل هاي ارزشمند ياري كنند. سخت ترين روش براي ازبين بردن موانع بر سر راه خلاقيت، ايجاد يك محيط ذهني اثربخش است.

راهنمايان بايد فرايند خلاقيت را به وسيله ايجاد ارتباط بين خلاقيت و ذهن تحليلگر به منظور شكوفايي ايجاد كنند.

بين ذهن خلاق و تحليلگر، ارتباط دوجانبه اي برقرار است به اين نحو كه شما براي نوآور بودن به هر دوي آنها نياز داريد.

ذهن تحليلگر، بحث درمورد ماهيت يك راه حل يا مشكل را انجام مي دهد و تعيين مي كند كه كدام دسته اعمال بهتر به نتيجه مي رسند. تصحيح و انتخاب عقاد و تهيه طرحهاي انجام كار به همان اندازه براي ابداع مهمند كه كسب عقايد جديد مهم هستند.

●۱۳ خوش يمن

اگر شما مي خواهيد شرايط جديدي در خود ايجادكنيد، سعي كنيد «۱۳ خوش يمن» را كه راههايي براي تغذيه، پرورش و هدايت خلاقيت آزمون كرده است، پياده كنيد.

۱ – درپي رازي براي دستيابي به خلاقيت نباشيد: پيشامدهاي قابل انتظار را تعريف كنيد؛

۲ – پيدا كنيد كه اشخاص چگونه خلاق تر مي شوند؛

۳ – نظارت را معنا و بويژه روي قسمتي كه راه حلهاي خلاقيت موردنياز واقع مي شوند تمركز كنيد؛

۴ – ترس از شكست را به حداقل برسانيد: راههايي براي ازبين بردن مخاطره بيابيد. به اشتباهات به عنوان فرصتهايي براي يادگيري توجه كنيد؛

۵ – بازي را بپذيريد: به افراد فرصت دهيد كه مهارتهاي بازي را خوب ياد بگيرند؛

۶ – براي ارتقاي يك سازمان به افراد براي تقويت نوآوري مسئوليت بدهيد؛

۷ – در رفتارتان يك روند مشخص را به كار ببريد. به افراد نشان دهيد كه براي آنها كار مي كنيد و به عقيده ها و ايده هاي تكميل شده، شانس مجددي بدهيد؛

۸ – به خاطر داشته باشيد كه رفتار نوآور به خودي خود اتفاق نمي افتد. ابزار و مدل هاي مختلف انديشيدن را كه توسط آنها، افراد مي توانند آزمايش كنند و بپذيرند فراهم سازيد؛

۹ – ارتباطات فعال را تشويق كنيد: بين گروههاي مختلف موانعي قرار دهيد تا تبادل متقابل انديشه ها در يك گروه رشد كند و سريعتر انجام گيرد؛

۱۰ – به عقايد فرصت كافي دهيد تا رشد كنند و پرورش يابند؛

۱۱ – مسيرهايي ايجاد كنيد كه از آنها عقايدخلاق به مرحله عمل وارد شوند؛

۱۲ – خلاقيت در امر يافتن پست به عنوان يك اصل، به نحوي كه موفقيت سازمان را به ارمغان آورد و نه به صورت تقلب در اين امر. سعي كنيد خلاقيت را به اهداف حرفه خود بيفزاييد؛

۱۳ – مهارتها و رفتارهاي خلاق خود را افزايش دهيد. براي مثال، اگر شما جايي را براي شروع، جستجو مي كنيد ناحيه اي را انتخاب كنيد كه ازآنجا لازم است تغيير در سازمان شما صورت پذيرد. يا جايي كه بهتر به تغيير واكنش نشان مي دهد.

●نتيجه گيري

اغلب ما عادت داريم عدم كاميابي به هدفهاي خود را كه ناشي از كم كاري، كم توجهي و بي دقتي است، با بهانه هاي واهي مانند نداشتن استعداد ذاتي، موافق نبودن تقدير و عواملي مشابه توجيه كنيم. ليكن در بسياري از مواقع در نهاد خود به اين مسئله واقفيم كه با تلاش، جديت و نگاه دقيق تر به مسائل مي توانستيم روشهاي جديدي ابداع كنيم كه ما را به سمت موفقيت راهنمايي كند. در سازمان ها نيز اغلب شكست ها و شكاف هاي موجود بين وضعيت حال واهدافي كه در برنامه مشخص شده است به اين موضوع برمي گردد كه مديران از شكوفايي خلاقيت در كاركنان استقبال نمي كنند و به دلايل مختلف از جمله سن بالا و عدم ريسك پذيري، تمايلي به استفاده از نوآوري و روش هاي جديد پيشنهادي ندارند.

درنتيجه، محيط اثربخش براي رشد و پرورش ذهن كاركنان نيز وجود نخواهد داشت. همچنين كاركنان تمايل بسيار زيادي به كارهاي تكراري دارند و اين گونه است كه حتي بسياري از كارشناسان در سالهاي انتهايي خدمت نيز براي نوشتن يك نامه ساده به دنبال نامه مشابه آن هستند تا از آن الگو بردارند.

تاكيد بر صرفا موروثي نبودن خلاقيت مي تواند راهگشاي ما در بسياري از مشكلات اين چنيني باشد.

منبع: www.leader values.com

منبع: ماهنامه تدبير ، شماره ۱۶۳

مترجم: محبوبه ادراكي
 
 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۰:۳۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۸ - مديريت تغيير ( ۱ )

چه چيزي را بايد تغيير داد؟

مديريت تغيير

تغييـــر، تحول، دگرگوني و عدم تداوم مي تواند به معناي فرآيند عبور و انقطاع از واقعيتي و دست يافتن به واقعيت مورد نظر باشد. علت روي آوردن به تغيير شايد واقعيتهاي مردودي است كه در موقعيت موردنظر پديد آمده است، يا به دنبال برتري بخشيدن به واقعيتهاي موقعيت هستيم و يا بنابه مصلحت و موقعيتي كه در آن هستيم بهتر است به دنبال تغيير باشيم و از انواع تغييرات مي توان به تغيير در تكنولوژي، محيط اقتصادي، فرهنگي و... اشاره كرد.
در اين مجال بحث برضرورت تئــــــوري سازي و تغييرات اساسي در مديريت تغيير سازمانــها نظير خط مشي و رويه هاي عمل سازمان و در سطح بالاتر زير ساختارهاي تئوريك در زمينه تكنولوژي، مسائل اجتماعي، اقتصادي و... است.
نقطه شروع تغيير كجاست و چه چيزي را بايد تغيير داد؟ چگونه مي توان تغييري را محقق ساخت و ابزارهاي تغييرسازي را چگونه بايد ايجاد كرد؟ بنيان و بناي تغيير در افكار انسانها شكل مي گيرد و تحولات عالم بيروني تجسم تصورات عالم ذهني انسانهاست. انسانهاي انديشمند مثل بقيه در سرزميني متولد مي شوند.
فرهنگ سرزمينشان را مي آموزند و با آن تربيت مي شوند. سپس افكارشان تكـــامـل مي يابد و به مرحله انديشه سازي و ارائه ايده مي رسند و سرانجام انديشه هايشان را در جامعه جاري مي سازند تا روند زندگي را متحول سازند و اين تناوبي است كه از ابتداي خلقت بشر تكرار شده است، بااين تفاوت كه جهان كنوني راههاي ارتباطات را يافته و اين ايده ها مرزهاي مادري شان را خيلي سريع طي مي كنند و در آن سوي فرهنگ و خاك خويش كام بسياري ديگر را شيرين مي كنند.
برخلاف جوامع پيشرفته كه مدتهاست به شكار ايده ها مبادرت مي ورزند، تئوري هاي اجرايي مديريت كشور ما بيشتر انديشه و تئوري ترجمه شده ديگران است تا ايده يابي و انديشه سازي خودمان. موسسات تحقيقاتي، مراكز پژوهشي و در سطح كلان دولتها در جوامع پيشرفته به قيمتي گزاف ايده يـــابـي مي كنند و باانتقال آن به جوامع ديگر، معادلات سياســي و اجتمــاعـي را دستخوش تحول مي سازند.
از طرفي ما با ترجمان ايده ها و تئوري هاي ديگران در مواقع و موقعيتهاي بسياري مواجه با مشكل شده ايم، زيرا بعضي تئوري ها و ايده ها در ذات خود نوعي وابستگي به فرهنگ، سرزمين و انسانهايي دارند كه نظريات را ارائه داده اند.
در هر صـــورت ما براي استفاده از اين ايده ها و تئوري ها كليد اصلي را در دست نداريم.
حال مي رسيم به اين پرسش كه تغيير را از كجا بايد شروع كرد؟ رسيدن به حقيقت اين پرسش جسارت زيادي مي طلبد، ليكن اگراز نقطه حقيقي شروع به تغيير كنيم قاعدتاً كليد تغييرات بعدي در دست خود ماست و اين انديشه ماست كه نتيجه گيري مي كند كه آيا تغيير بعدي موردنياز هست و اگر هست در چه زماني و با چه كيفيتي مورد نياز است. تا قبل از اينكه در نقطه تغيير و واقعيت مردد قرار گيريم و موقعيت و سيستم دچار افت و يا توقف شود تغيير را طراحي و اجرا كنيم. در اين وضعيت كليد آنچه را كه طي كرده ايم، در دستمان است و باب آنچه كه در پيش رو است با كليد آنچه كه طي كرده ايم گشوده مي شود و به طور حتم تغييرات بيشتر از نوع برنامه ريزي شده است تا عكس العملي و پيش كنشي است تا واكنشي و تكاملي و انطباقي است تا دگرگون ساز. (مديريت تغيير - ترجمه غلامرضا اسماعيلي).
مديريت تغيير در كشور ما در بيشتر موقعيتها در قالب ايده هاي ترجمه شده اجرا مي شود و از آنجا كه زيرساختار اين قالب داراي كليد رمزهايي است كه از ايده ها و تئوري هاي اوليه منشاء مي گيرد. اگر زماني در موقعيتي مواجه با مشكل شويم به دليل احاطه نداشتن بر كليد رمزها، مديريت ما براي ايجاد تغييــــــر، كليد اجرايي را در دست ندارد، و به همين دليل نمي تواند تغيير در موقعيت مورد نظر را به خوبي به اجرا درآورد.
مديريت امروز ما براي تغيير در مديريت تغيير، نيازمند توجه به ايده هايي است كه حتي ساده و پيش پاافتاده به نظر مي رسند، انسانهاي داراي ايده، اهل تفكر و مطالعه اند و در جايي كه مي مانند از ايده هاي برتر ديگران به عنوان راهنمايي بهره مي برند ولي شيفته ايده هاي برتر نمي شوند.
نقطه شروع براي تغيير در مديريت تغيير، ايجاد فضاي خلق ايده هاي گره گشا است. در چنين فضايي ابزار ايجاد تغيير يعني انسانهاي داراي ايده و انديشه ساز ظهور مي كنند. اين افراد حتي در ساختارهاي تئوريك كه توسط ديگران تعريف و طراحي شده بهتر مي توانند ضرورت تغيير و نوع تغيير را بيابند، لذا تغيير در مديريت تغيير، به معناي تغيير در مديريت نيست. به معناي جذب افراد جديد نيست. (هرچند بايد افراد خلاق بيرون از مجموعه را جذب كرد.) تغيير در مديريت تغيير، تغيير در تفكر و ديدگاهها است. مركزي كه تحولات و تغييرات از او صادر شده و به اجرا درخواهد آمد تا با همگرايي افكار خلاق مجموعه خويش در موقعيت موردنظر به مركزي دست يابيم كه مي تواند به طور قوي ايده بدهد و ضرورت تغيير را احساس كند.
هدف تغيير در مديريت تغيير دستيابي به زيرساختارهاي تئوريك است كه نظريه ها و ايده هاي افكار خلاق خودي آنها را بنانهاده تا كليد رمز ساختار اجرايي در افكار جامعه پژوهشگر و مديران كارآمد كشورمان جاري شود و تغييرات آتي نه براي خلاصي از تنگناهاي مواجه شده، كه براي رويارويي با موفقيتهاي بيشتر صورت گيرد.


ماهنامه تدبير


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۰:۳۳ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۷ - مديريت زمان :

درك ارزش وقت ، دفع آفات ، تقسيم اوقات ، نظيم در برنامه ريزي ، تصميم بر اجرا

۱۰

 اهميت و فوريت زمان

شايد اين جمله را زياد شنيده باشيد كه:

”نماز اول وقت، موجب بركت وقت مي‌شود.“

در حديث‌هاي زيادي آمده است كه در روز قيامت از هر كسي سئوال مي‌كنند: ”عمري كه به تو داده شد در چه راهي صرف نمودي؟“ بنابراين، شايسته است كه ق ‌از وقت خود را صرف برنامه ريزي برا ي كارهاي خود بكنيد ، موجب ۹۰ % صرفه جويي در ميزان تلاش لازم براي رسيدن به اهدافتان خواهد شد .

۳) « زمان » بي همتاست

قانون سوم اين است كه ، زمان بي همتاست و هيچ چيز نمي تواند جاي آنرا بگيرد . اين موضوع ، بخصوص در مورد ارتباطات و روابط شما با ديگران صادق است . صرف وقت ،‌تنها پول رايج و ارزشمند در روابط شما با افراد خانواده ‌، دوستان ، مشتريان و همكارانتان است و هيچ چيز نمي تواند جايگزين آن شود . افراد موثر و كارآمد ، هميشه در تلاشند كه موقعيتهاي زماني خاصي را ايجاد كنند تا بتوانند وقت خود را با افرادي كه در زندگيشان با اهميتند ،‌صرف نمايند . از نظر فرزندان شما ، «‌ عشق » دقيقا ً با صرف زمان با آنها معنا مي شود . اين موضوع در مورد همسرتان نيز صادق است.

ما ، ديگران را دقيقاً به همان اندازه اي دوست داريم كه وقت خود را صرف آنها مي كنيم .

هر چه بيشتر وقت خود را با فرد ديگري ( بخصوص با اعضاي خانواده تان ) بگذرانيد ، درك متقابل شما از يكديگر بيشتر شده و روابطتان گسترش و عمق بيشتري خواهند يافت . اگر آن قدر گرفتار باشيد كه نتوانيد براي فرزندتان وقت بگذاريد، كم كم ارتباط او با شما قطع خواهد شد و به دنياي شخصي خودش پناه خواهد برد .

۴) « زمان » كليد تكامل است

قانون چهارم اين است كه ، براي كامل شدن در هر كار و رسيدن به نقطهٔ پاياني اهدافتان ، ناگزير از صرف وقت هستيد . به عبارت ديگر ، يكي از مهمترين كارهايي كه در مورد اهدافتان بايد انجام دهيد ،‌ اين است كه ، با دقت ، ميزان وقتي كه براي رسيدن به آن هدف لازم است را محاسبه كرده و به آن اختصاص دهيد . اگر چنين زماني را به آن اختصاص ندهيد، نتيجه اين خواهدبود كه كار را نيمه كاره و قبل از رسيدن به هدف رها خواهيد كرد . پس بايد اين زمان را با دقت محاسبه كنيد .

● تمرين عملي :‌

از امروز تصميم بگيريد كه زمان خود را بجاي كارهاي كم ارزش ، صرف امور با ارزش كنيد و اين تصميم را به اجرا در آوريد .

برنامه اي بريزيد كه بتوانيد وقت بيشتري را با افرادي كه در زندگيتان مهم محسوب مي شوند ، صرف كنيد.

دكتر سيد محمد رضا حكيميان

http://vista.ir/


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۰:۳۱ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۷ - مديريت زمان :

درك ارزش وقت ، دفع آفات ، تقسيم اوقات ، نظيم در برنامه ريزي ، تصميم بر اجرا

۸

زمان را مديريت كنيد وگرنه ، زمان شمارا مديريت خواهد كرد

مهارت مديريت زمان مهارتي است براي صرفه‌جويي و جلوگيري از اتلاف وقت، داشتن آمادگي قبلي براي فعاليت‌هاي اجتماعي، كاهش حجم كار، نظارت بر روند پيشرفت كارها و تنظيم وقت موجود متناسب با اهميت كارها.
توجه داشته باشيد كه اگر وقتي را براي مديريت زمان خود اختصاص ندهيد زمان شما را مديريت خواهد كرد و زندگي شما آشفته خواهد شد. در اين شرايط شما نمي‌توانيد آينده و رويدادهاي پيش رو را پيش‌بيني كنيد.
مديريت زمان به شما كمك مي‌كند تا استرس و اضطراب خود را در انجام كارهايتان كاهش دهيد و آنها را به بهترين نحوه انجام دهيد.
▪ تعيين هدف
تعيين هدف فرآيند رسمي برنامه‌ريزي شخصي است. با هدف‌گذاري منظم و مداوم به شكل عادي شما تصميم مي‌گيريد به چه مي‌خواهيد برسيد و گام‌هاي رسيدن به آن اهداف مرحله به مرحله چه هستند. فرآيند هدف‌گذاري به شما كمك مي‌كند تا انتخاب كنيد در زندگي چه مي‌خواهيد.
هنگامي كه بتوانيد به سوال پاسخ دهيد. متوجه مي‌شويد بايد روي چه چيزي تمركز كنيد تا به اهداف‌تان برسيد. علاوه بر اين با تعيين اهداف برايتان روشن خواهد شد چه كارهايي وقت تلف كردن است و در رسيدن به اهداف به شما كمكي نخواهد كرد.
گاهي ما در تعيين هدف به بيراهه مي‌رويم و تعيين هدف كمكي به ما نمي‌كند. اين در صورتي است كه اهداف ما غيرواقع‌بينانه و زياد يا خيلي ابتدايي و سطح پايين باشند. اهداف مبهم و نامنظم و آشفتگي در فرآيند تعيين اهداف و اهداف زياد و بدون اولويت‌بندي هم چنين وضعيتي خواهند داشت.
بنابراين حتما اهداف را واقعي، قابل دسترس و منطقي در نظر بگيريد و آنها را اولويت‌بندي كنيد. سپس فعاليت‌هاي خود را در راستاي دستيابي به آنها تنظيم كنيد. پيش از هر كاري بايد زمان‌تان را ارزيابي كنيد.
براي شروع برنامه‌ريزي بهتر است از برنامه‌ريزي‌هاي هفتگي شروع كنيد به تقويم خود نگاه كنيد و فهرستي از كارهايي كه بايد حتما در هفته آينده انجام دهيد تهيه كنيد.
يك فهرست هم از كارهايي كه مثل خوردن، شستن لباس، خريد و غيره كه بايد در طول هفته انجام شوند تهيه كنيد. حالا نوبت تهيه فهرستي از كارهاي مورد علاقه‌تان مثل فيلم ديدن و... است. حالا در كنار هر يك از كارهايي كه فهرست كرده‌ايد مدت زمان لازم براي انجام آنها را به‌طور تخميني يادداشت كنيد. جدولي تهيه‌ كنيد و موارد بالا را داخل آن بنويسيد.
بهتر است ابتدا از كارهايي شروع كنيد كه زمان ثابتي دارند و برنامه‌ريزي آنها در دست شما نيست مثلا رفتن سر كار و... ساعت‌هاي لازم براي كارهايي كه بايد انجام دهيد را هم بنويسيد و با هم جمع كنيد. سپس تعداد ساعات خالي جدول را بشماريد و اگر ساعات خالي جدول شما بيشتر از ساعات لازم براي كارهاي ضروري بود بايد به شما تبريك بگوييم و در غير اين صورت بايد بدانيد كه هرگز نمي‌توان در يك جعبه پنج كيلويي بيشتر از پنج كيلو بار گذاشت. پس كارهايتان را اولويت‌بندي كنيد.
كارهاي مهم اما غيرفوري را بعد از كارهاي اجباري در جدول قرار دهيد و سپس كارهاي غيرفوري و مهم را در جدول بگذاريد.
▪ چند توصيه مهم
هميشه چند ساعت خالي در برنامه خود در نظر بگيريد تا به اين ترتيب توسط حوادث پيش‌بيني نشده غافلگير نشويد.
توجه داشته باشيدكمتر خوابيدن زمان شما را براي انجام كارها افزايش مي‌دهد اما اين افزايش هميشه مفيد نيست. كمتر خوابيدن خود مي‌تواند منجر به كاهش توان فردي و حتي بيمار شدن فرد شود كه در اين صورت برنامه كاري به كلي مختل مي‌شود. برنامه‌هاي بزرگ، نيازمند زمان زيادي هستند.


روزنامه تهران امروز


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۰:۳۱ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۷ - مديريت زمان :

درك ارزش وقت ، دفع آفات ، تقسيم اوقات ، نظيم در برنامه ريزي ، تصميم بر اجرا

۷

چند نكته كارساز در مورد " مديريت زمان "

‌۱) به ديگران قول ۱۰۰% بدهيد كه كاري را تا تاريخ معيني به اتمام خواهيد رساند. قول دادن به ديگران در شما ‌انگيزه ايجاد مي كند.
‌۲) در مطالعه مجلات به منظور صرفه جويي در وقت ، مقالات مورد نياز خود را جدا كنيد و براي مطالعه ‌بعدي بايگاني نماييد.
۳) تندخواني را ياد بگيريد تا بتوانيد در مدت كوتاه‌تري مطالب بيشتري را مطالعه كنيد.
‌۴) هر فعاليتي در جهت تقويت انضباط فردي براي استفاده بهتر از وقت و مديريت زمان باعث تقويت ساير اصول ‌انضباطي مي شود.
‌۵) با حذف تمام كارهايي كه انجام آنها از اهميت ناچيزي برخوردار است ، مي توانيد كارهاي خود را با سرعت بسيار بيشتري به اتمام برسانيد.
‌۶) پيش از آنكه يك كتاب را به طور كامل بخوانيد، با ورق زدن و مرور سريع مطالب، سرعت خود را در ‌خواندن كتاب بالا ببريد.
‌۷) از خواندن مطالب غيرضروري خودداري كنيد. اشتراك خود را با مجله ها و روزنامه هايي كه به آنها نياز ‌نداريد قطع كنيد.
‌۸) هنگامي كه بسيار خسته ايد، به خانه آمدن و زود به رختخواب رفتن، يكي از بهترين راه هاي استفاده از وقت است.
‌۹) هر روز مقداري از وقتتان را به اين اختصاص دهيد كه در مورد هدف هاي اصلـي و واقعـي خـود و راه هـاي بهتـري كـه از طـريـق آنهـا مي توانيد روز به روز به هدف هاي خود نزديك تر شويد، فكر و تامل كنيد.
‌۱۰) رشد شخصيت ، عامل اصلي صرفه جويي در وقت است. هر قدر انسان برتري شويد با صرف وقت كمتري مي توانيد به هدف هاي خود برسيد.
‌۱۱) سعي كنيد در تنظيم وقت، ماهرانه عمل كنيد.
‌۱۲) هميشه براي انجام كارهايتان جدول زمان بندي شده داشته باشيد و تمام كارها و قرار ملاقات ها را در آن ‌بنويسيد.
‌۱۳) هر كاري كه انجام مي دهيد در واقع داريد وقتتان را مي فروشيد. آن را ارزان نفروشيد.
‌۱۴) راهكارهاي مديريت زمان ، قدرت قضاوت، پيش بيني ، اطمينان و انضباط فردي را افزايش مي دهد.
‌۱۵) مديريت زمان ( تنظيم وقت ) بيش از هر چيز نياز به انضباط فردي ، خويشتن داري و تسلط بر نفس دارد.‌


روزنامه آفتاب‌يزد


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۰:۲۹ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۷ - مديريت زمان :

درك ارزش وقت ، دفع آفات ، تقسيم اوقات ، نظيم در برنامه ريزي ، تصميم بر اجرا

۶

حوزه هاي مهم زندگي در مديريت زمان

در شرايط فعلي كه عموم مردم در تلاش و كوششي پيگير براي رسيدن به اهداف روزمره شان هستتند ، آنها را دچار اضطراب و ترافيك هاي ذهني زيادي مي بينيم كه يكي از مهم ترين عوامل ايجاد اين آشفتگي در بيرون فرد ، تداخل برنامه ها در درون فرد است. يعني آن كه در درجه اول فرد مسئول زندگي خانوادگي اش با زندگي كاري اش دچار تداخل و بي نظمي هر كدام بر ديگري نيز تأثير مي گذارد. در اين ميان ، مديران مسئول نيز اين بحران را بيشتر از بقيه احساس مي كنند به خصوص اگر بخواهند چندين واحد را در يك زمان مديريت كنند.
براي حل اين مسائل در هم پيچيده و آشفته مديريت و كنترل ذهن و به دنبال آن مديريت زمان نقش مهمي را ايفا مي كند.
● به منظور مديريت جامع زمان ، لازم است كه حوزه هاي مهم زندگي را تعيين كنيم. اين حوزه ها عبارتند از :
۱- خود ۲- خانواده ۳- كار ۴- عشق ۵- امور مالي ۶- اجتماع ۷- دانش
● براي خودتان نقشه هاي زماني در نظر بگيريد :
چنانچه براي هر يك از جنبه هاي زندگي در قالب يك نقشه سازمان يافته زماني برنامه ريزي كنيم تعادل خوشايندي كه بين كارهاي شخصي و شغلي به موجود مي آيد كه طبيعتاُ در اين حالت از انحام كارهاي بيهوده يا با درجه اهميت كمتر خودداري شده و به كارهاي با درجه اهميت بالاتر رسيدگي مي شود.
▪ روش تهيه نقشه شما بدين طريق است كه :
روي يك برگه كاغذ در بالاي صفحه روزهاي هفته را يادداشت كنيد و در ستون سمت راست ساعات روز را به طور عمودي درج نماييد.
شروع برنامه با بيداري و پايان آن با خواب تمام مي شود.
براي ايجاد نقشه زماني بايد فعاليت هاي موجود خود را مشخص نماييد تا امكان تحليل كردن آنها باشد. ساعات غذا خوردن ها را مشخص نماييد ، جلسات ، گرد هم آيي ها و كلاسها را بنويسيد ، بعد به مدت يك يا دو هفته به فعاليت هاي ساعت به ساعت خود توجه كنيد . اگر اين كار دشوار است به اين توجه كنيد كه در چه زماني فعاليت هايتان را تغيير مي دهيد. اگر به اين نتيجه رسيديد كه هيچ كاري بيش از چند دقيقه به طول نمي انجامد و شما به سرعت و سر وقت به كار بعدي مي رويد اين نشانه خوبي است كه به نقشه زماني احتياج دارد و از آن استفاده مطلوبي مي بريد.
اگر برنامه هايتان با هم همپوشي دارند ، مثلاً به اتفاق افراد خانواده يك فعاليت مذهبي هم انجام داده ايد يعني توانسته ايد با موفقيت چند برنامه را در هم ادغام كنيد ، هم يك فعاليت مذهبي را انجام داده ايد و هم به بعد خانوادگي توجه كرده ايد.
بعد از يك يا دو هفته به نقشه زماني كه تهيه كرده ايد نگاه كنيد تا چه اندازه متعادل است؟ مي توانيد خانه هاي زماني را رنگ آميزي كنيد. رنگ زرد براي خانواده ، آبي براي كار و ... اين گونه جواب به روشني مي بينيد و مشخص مي شود كه در چه مواردي وقت بيش از اندازه صرف مي كنيد و به چه مواردي بي توجهيد. پس از بررسي و كم و زياد كقسيم اوقات ، نظيم در برنامه ريزي ، تصميم بر اجرا

۵

مديريت بهينه وقت

براي اينكه بتوانيم بر وقت خود بهتر مديريت كنيم ،‌مي‌بايست پنج گام برداريم . شما با انجام اين پنج مرحله مي‌توانيد مديريت بروقت خود را بهبود بخشيد .


● اين پنج گام عبارتند از :‌
▪درك ارزش وقت
▪رفع آفات
▪تقسيم اوقات
▪نظيم برنامه
▪تصميم بر اجرا
هر يك از موارد فوق مكمل مورد قبلي خود است رها كردن چند مرحله و پرداختن به يك از آنها نمي‌تواند شما را ياري دهد : بايد كوشش كنيد كه در كليه موارد موفق شويد ، تا نتيجه نهايي كسب گردد .
●درك ارزش وقت :
درك ارزش وقت ، مهمترين گام در راه بهبود مديريت وقت است . قدم نخستيني است كه اگر درست برداشته شود آگاهي براي رسيدن به مقصد را در طول مسير به فرد مي‌دهد . غفلت از ارزش زمان است كه باعث مي‌شود فرد به آفات وقت خود توجه نكند ،‌در پي تقسيم اوقات خود و برنامه ريزي در زندگي نبوده و مصمم از استفاده بهتر از وقتش نباشد .
●تقسيم اوقات :
‌تقسيم اوقات گام مهمي براي تنظيم برنامه روزانه به حساب مي‌آيد . اكثر كساني كه نمي‌توانند مديريت موفقي بر وقت خود داشته باشند ، در حقيقت قادر به تقسيم اوقات خود نيستند .
▪ در تقسيم اوقات بايد به سه اصل توجه نمود .
الف :‌تفكيك اوقات ب : اولويت بندي اقدامات ج : بهبود مدت اجرا
هر يك از موارد فوق ،‌جايگاه ويژه‌اي در مديريت وقت دارد و بايد در به كارگيري آنها دقت نمود .
● رفع آفات :
براي رفع آفاتي كه باعث اتلاف وقت مي‌شوند . بايد دو مرحله را پشت سر گذارد . اول شناسايي آفات كه از اين طريق به آفات وقت خود پي خواهيم برد . دوم : مبارزه با آفات كه راه حلهاي لازم براي رفع آفات را به ما نشان داده و عمل به آنها منجر به از بين رفتن آفات به از بين رفتن آفات وقت خواهد شد .
▪ ما به سه نوع آفات وقت روبرو هستيم :
آفات خود كه به خلقيات فردي ما بر مي‌گردد .
آفات ديگران كه به علت خلقيات ديگران و به دليل ارتباط ما با آنها بر ما تحميل مي‌شود .
آفات اتفاقات و حوادث : كه در اختيار ما نيست و گذشت روزگار بر ما تحميل مي‌كند اگر چه ممكن است بعضي از آنها به علت عدم توجه ما و يا ديگران اتفاق افتد . البته تجربه نشان داده است كه بيشترين آفات وقت براي هر فرد آفات خود است .
يكي از راههاي مناسب براي شناسايي آفات وقت ، بررسي عملكرد روزانه است . هر فرد با نوشتن اقداماتي كه در روز انجام داده است و با تجزيه و تحليل موارد براي مدت يك هفته تا يك ماه كه بستگي به ميزان گرفتاري وي به آفات وقت دارد ، مي‌تواند اشكالات موجود را بيايد
●تنظيم برنامه :
گام چهارم در بهبود مديريت وقت ، تنظيم برنامه است ” تنظيم برنامه ” در حقيقت اجرايي نمودن مديريت وقت است . عده‌اي در برابر برنامه مقاومت مي‌كنند ،‌چرا كه معتقدند برنامه‌ريزي ما را در موارد غير مترقبه در بند مي‌كشد و مسايل ناگهاني را در نظر نمي‌گيرند در حاليكه برنامه‌ريزي خوب در حقيقت نه تنها باعث دربند شدن فرد نمي‌شود ، بلكه باعث آزادي وي مي‌گردد . يك برنامه‌ريز هوشيار براي تغييرات و بحرانها و آنچه انتظار آن نمي‌رفته است ، جايي در برنامه خود در نظر مي‌گيرد . برنامه‌ريزي وقت مي‌گيرد ، وقتي كه در حقيقت باعث حفظ اوقات در دراز مدت است و كليد اصلي در بهره برداري موثر از وقت مي‌باشد .
ابتدايي ترين طريق مديريت بر وقت ،‌فهرست كردن كارهايي است كه فرد در روز بايد انجام دهد . تغييرات شرايط روحي فرد و وضعيت سلامتي وي در پيگيري برنامه نقش دارد . پس نبايد با برنامه ريزيهاي غير قابل انعطاف ، مانعي بزرگ در راه نظم اوقات خود به وجود آورد.
●تصميم بر اجرا :
براي اينكه بتوانيم اين گام نهايي را در مديريت وقت برداريد ، مي‌بايست با توجه به پنج اصل زير تصميم جدي بگيريد كه لحظه اي از كوشش براي بهبود مديريت بر وقت خود غافل نشويد .
۱- اهميت قائل شدن براي وقت
۲- كنار گذاشتن رو دربايستي‌ها و تعارف بيجا
۳- عزم بر تغيير در دراز مدت
۴- رفع اشكالات با تمرين
۵- بررسي مكرر و راهيابي


به نقل از سايت  : www.sohyle-r.com
شبكه خبري ورلد نيوز


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۰:۲۸ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو 

۱۷ - مديريت زمان :

درك ارزش وقت ، دفع آفات ، تقسيم اوقات ، نظيم در برنامه ريزي ، تصميم بر اجرا

۴

دريچه اي بر مديريت زمان

زمان ارزشمندترين سرمايه موجود نزد هر فرد، گروه و سازمان است كه با ديگر سرمايه ها به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست. اينك به نظر مي رسد تنها سرمايه دراختيار انسان زمان است وبس. زيرا توليد پول، ماشين و فناوري وحتي انسان وابسته به صرف وقت و تامين زمان است و تنها سرمايه غيرقابل خريداري و غيرقابل توليد، زمان است. (محمدتقي مشايخي - تدبير ۱۳۴ - ص ۱۰۱)


حال اين سوال مطرح است كه مديريت زمان در اين ميان چه نقشي را ايفا مي كند؟
همه مي دانند كه زمان گذراست و دراختيار ما نيست، پس مديريت اين سرمايه چه مفهومي مي تواند داشته باشد؟


به نظر مي رسد كه استفاده از واژه مديريت زمان صحيح نباشد و استفاده از برنامه ريزي زمان مطلوب تر باشد. درواقع اكثر صاحبنظران علم مديريت معتقدند كه زمــــــان اساساً اداره شدني نيست و از مديريت زمان، تعبير به مديريت بر خويشتن مي كنند و تنها به ارائه برنامه ها و طرحهايي جهت جلوگيري از اتلاف وقت اكتفا مي كنند، زمان اساساً اداره شدني نيست و خواه ناخواه زمان مي گذرد و اين ما هستيم كه بايستي از آن به خوبي استفاده كنيم. به يك تعبير، مديريت زمان درواقع همان مديريت بر خويشتن است؛ شناخت صحيح و به موقع عواملي كه وقت ما را هدر مي دهند، خيلي مهم است، زيرا بدين ترتيب راه درمان بيماري اتلاف وقت را كوتاه خواهيم كرد. (تدبير ۱۴۴ - ص ۸۳)


همه انديشمندان در كتابها و مقالات خود يك الگوي خاص و قالبي را جهت جلوگيري از هدررفتن وقت ارائه مي كنند و در اصطلاح به آن مديريت زمان مي گويند كه شامل سه اصل كلي (۱) هدف گذاري (۲) تعيين اولويتها و (۳) رعايت اولويتهاست. آنچه اين بزرگواران بيان مي كنند تنها استفاده صحيح از وقت است، نه مديريت زمان!


از شاخصه هاي مديريت، كنترل بر عوامل دخيل در آن است. نكته اي كه تصور آن درمورد زمان امري محال و غيرممكن مي نمايد.
الك مكنـــــزي در كتاب مديريت بهره وري از زمان كنتــــرل را چنين تعريف مي كند: كنترل زمان بدين معناست كه اين خود شما هستيد كه مشكل داريد نه شخص ديگري. اين به معناي آن است كه بايد با همه توان بكوشيد تا عادات جاافتاده را ترك كنيد. اين به معناي آن است كه بايد بر كششهاي منفي طبيعت انساني چيره شويد.


اين نوشته خواهان آن است كه به موضوع كنترل زمان از نظرگاهي ديگر اشاره كند و دريچه اي ديگر بر روي اين علم بگشايد زيرا به نظر مي رسد كه در سالهاي گذشته مبحث كنترل زمان در حاشيه قرار داشته است.


كنترل زمان و مديريت بر آن يعني به اختيار درآوردن بازه زماني تاثيرگذار بر يك تصميم و جداكردن آن بازه از قطار زمان، به نحوي كه گذر زمان بر آن تصميم بي اثر شود. لحظه اي كه ما توانايي آن را داشته باشيم كه تصميمات مناسبي اتخاذ يا انتخاب كنيم كه گذر زمان بر اجراي آنها بي تاثير باشد؛ ديگر زمان در كنترل ما خواهدبود و مديريت زمان معنا خواهد داشت. بـــــه ديگر سخن، مديريت زمان را مي توان اينگونه تعريف كرد:


تثبيت عامل زمان درتصميم گيريهاي آگاهانه. اگرچه اتخاذ يا انتخاب تصميمي كه به طور مطلق تاثير زمان را بر آن تصميم از بين ببرد تقريباً غيرممكن است اما مي توان بازه هاي زماني متنوعي را ايجاد كرد، در كنترل گرفت و بر آن مديريت كرد.


به عنوان مثال، اگر يك مدير باتوجه به طول دوره رشد عمر محصول توليدي؛ درصدد توليد همان محصول يا محصول جديدي با قابليتهاي بهتر برآيد و منحصر به فردي كالاي خود را حفظ كند تاثيرگذاري زمان بر محصول خويش را براي مدتي از بين برده است.


عبدالرسول درودي
ماهنامه تدبير


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۰:۲۷ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو 

۱۷ - مديريت زمان :

درك ارزش وقت ، دفع آفات ، تقسيم اوقات ، نظيم در برنامه ريزي ، تصميم بر اجرا

۳

اصول عمومي مديريت زمان

۱) مديريت زمان

راه‌هاي مختلفي براي بيان درك ما از زمان وجود دارد. براي قرنها مردم از حركت ماه، ساعت آفتابي، اذان،‌ زنگ كليسا براي تنظيم برنامه‌ زماني روزانه خود استفاده كردند تا اينكه در قرن دوازدهم راهبان كاتوليك ساعت‌هايي را براي تنظيم فعاليت‌هاي خود ساختند.

در طول تاريخ تمدن‌ها به زمان و ابعاد آن توجه داشته‌اند و اين توجه در اين دوران نيز وجود دارد و عباراتي مانند «وقت طلاست» گوياي اين توجه است. جوامع امروزي جوامعي هستند كه در آنها تعداد ساعات كافي در طول روز وجود ندارد. فناوري‌هاي نو محيطي فراهم آورده‌اند كه تقريباً در مدت زمان كم مي‌توان به خيلي از اطلاعات دسترسي پيدا كرد و خيلي كارها را سريعتر و آسانتر انجام داد اما تمايل به سريعتر انجام دادن كارها و بيشتر كار انجام دادن روز ‌به ‌روز بيشتر مي‌شود.

اين رويكرد كه همواره با بشر همراه بوده ‌است اين احساس را براي او به وجود آورده ‌است كه از زمان عقب مي‌ماند و نمي‌تواند از آن به صورت مؤثر بهره گيرد. تاريخ به ما مي‌گويد كه مديريت ضعيف زمان يك مسئله قديمي است، مسئله‌اي است كه فناوري آن را به وجود نياورده ‌است و آن را نمي‌تواند حل كند. در شرايطي كه ابزار بيشتري براي مديريت زمان در اختيار داريم و فرايند‌هاي اداري، كمتر درپيچ و تاب تشريفات اداري و كاغذ بازي گم مي‌شوند، مديريت ضعيف زمان را كمتر مي‌توان مخفي كرد. مديريت زمان موضوعي است كه همه ما، چه در زندگي شخصي و چه در زندگي حرفه‌اي، نياز داريم با آن روبرو شويم تا در زندگي موفق شويم.

در ادامه در مورد وجوه مختلف مديريت زمان صحبت مي‌كنيم. ابتدا نگاهي به اصول عمومي مديريت زمان خواهيم داشت. توجه به اين اصول كمك مي‌كند كه درك بهتري از مفهوم مديريت زمان داشته باشيم و پيشنهادهايي ارائه مي‌كند كه مي‌توانيد آنها را در حوزه‌هاي مديريت زمان در زندگي خود به كار بريد. پس از ارائه رهنمودهاي عمومي، به حوزه‌هاي مديريت زمان به صورت دقيق‌تر خواهيم پرداخت. ابتدا راجع به مديريت زمان در زندگي شخصي مي‌پردازيم و سپس مديريت زمان را در حوزه كسب و كار مدنظر قرار مي‌دهيم.

۲) اصول عمومي مديريت زمان

مديريت زمان مجموعه‌اي از مهارتهاست كه شما را در استفاده مؤثر از زمان كمك مي‌كنند. رهنمودهاي عمومي وجود دارند كه مي‌توانند براي مديريت زمان در حوزه‌هاي متفاوت مانند خانه، مدرسه و كار استفاده شوند. در اين بخش، برخي از اين رهنمودها را شرح مي‌دهيم. ابتدا دلايل استفاده نكردن مردم از مديريت زمان و مزاياي حاصل از مديريت زمان را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

احتمالاً روشن‌ترين دليل عدم استفاده از مديريت زمان اين است كه مردم نمي‌دانند مديريت زمان چيست. دليل دوم سستي و تنبلي است؛ بعضي از مردم فاقد هدف و انگيزش لازم براي برنامه‌ريزي مؤثر هستند. گروه سومي كه از مديريت زمان استفاده نمي‌كنند آنهايي هستند كه دوست دارند تحت فشار و تنگي وقت (دقيقه نود) و شرايط بحران كار كنند.

ممكن است در شرايطي استفاده نكردن از مديريت زمان توجيه‌پذير باشد اما مزاياي استفاده موفق از مديريت زمان هر گونه دليل يا توجيه را رد مي كند. مديريت زمان كمك مي‌كند كه تعيين كنيد كدام يك از كارهايي كه انجام مي‌دهيد مهمترين هستند. اين عمل به شما اين امكان را مي‌دهد به برخي فعاليتها اولويت زيادي دهيد و برخي از فعاليت‌ها را حذف كنيد. هم‌چنين مديريت زمان به شما كمك مي‌كند كه از طريق حذف مزاحمت‌ها و فعاليت‌هاي غيرضروري، مدت زماني كه واقعاً كار مي‌كنيد را افزايش دهيد. يكي از وجوه رضايت بخش مديريت زمان كاهش استرس در زندگي است. كاهش سطح استرس موجب بهبود سلامت روحي و جسمي مي‌شود.

۲-۱) چگونه وقت خود را مي‌گذرانيد؟

وقتي تصميم گرفتيد كه از استراتژي‌هاي مديريت زمان استفاده كنيد، از همان زمان بايد شروع كنيد. اولين قدم تحليل و بررسي روشي است كه در حال حاضر از وقت خود استفاده مي‌كنيد. اين كار نبايد از طريق حافظه انجام شود. ممكن است شما اكثريت زمانهاي بيكاري خود را به ياد نياوريد يا قادر نباشيد زمانهايي را كه صرف مكالمات طولاني مي‌كنيد دقيقاً بياد آوريد. براي ثبت نحوه گذراندن وقت مي‌توانيد از يك دفتر يادداشت، دفتر گزارش فعاليت يا يك دفتر برنامه‌ريزي با بخش‌هاي تفكيك شده به ساعت براي رديابي فعاليتها استفاده كنيد. نه تنها آنچه كه در طول روز انجام مي‌دهيد بلكه احساس خود (خسته، پرانرژي، عصباني، بي‌حال و ...) را ثبت كنيد. هر وقت كه فعاليت خود را تغيير مي‌دهيد، نوع فعاليت و زمان شروع آن را ثبت كنيد.

پس از ثبت فعاليت‌ها براي چندين روز، يادداشت‌ها آماده براي تحليل هستند. خيلي از فعاليت‌هاي ثبت شده در گزارش به صورت بارز ديده مي‌شوند چرا كه وقت زيادي صرف آنها شده است. ديگر حوزه مهم در يادداشت‌ها، فعاليت‌هاي غيرضروري است كه در طول روز انجام داده‌ايد. وقتي اين فعاليت‌ها به صورت جداگانه ديده شوند خيلي زمان‌بر نيستند اما وقتي دسته‌بندي شوند، زمان كل آنها ممكن است قابل ملاحظه باشد. تحليل فعاليتهايتان كه در گزارش ثبت شده‌اند در قدم بعدي، يعني اولويت‌بندي فعاليت‌ها، به شما كمك خواهد كرد.

۲-۲) اولويت‌بندي فعاليت‌ها

اولويت‌بندي يكي از مهمترين قدم‌هاي مديريت زمان است. اين عمل كمك مي‌كند كه موارد زمان‌بر كه نه اوقات خوشي را ترتيب مي‌دهند و نه كمك مي‌كنند كه به اهداف خود دست يابيد را حذف كنيد. اين مرحله بيشترين تغيير در جهت افزايش زمان را به دنبال دارد. با تصميم گيري در خصوص فعاليت‌هايي كه بايد انجام دهيد و فعاليتهايي را كه بايد حذف كنيد اولويت‌‌بندي را آغاز كنيد.

براي تصميم‌گيري در خصوص فعاليت‌هايي كه بايد انجام دهيد، فعاليت‌هايي را تعيين كنيد كه از آنها لذت مي‌بريد و آنها را خوب انجام مي‌دهيد. خيلي مهم است كه هم از نظر حرفه‌اي و هم از نظر شخصي از كاري كه انجام مي‌دهيد لذت ببريد. در گزارش خود كارهايي كه از آنها لذت مي‌بريد و كارهايي كه براي شما خوشايند نيستند را مشخص كنيد. اكثريت روز شما بايد صرف كارهايي شود كه از انجام آنها لذت مي‌بريد.

در حالي كه مهم است از انجام يك كار لذت ببريد، نيز مهم است كه آن را خوب انجام دهيد. در تعيين اينكه چه كارهايي را انجام دهيد و چه كارهايي را تفويض كنيد، شناخت نقاط قوت و ضعف شما حياتي است. تلاش نكنيد مسئوليت‌هايي بيش از آنچه مي‌توانيد به صورت معقول انجام دهيد را به عهده گيريد. بعد از تعيين كارهايي كه از آنها لذت مي‌بريد و آنها را خوب انجام مي‌دهيد، شما آماده هستيد كه فعاليت‌هاي غيرضروري در زندگي خود را دور بريزيد. تمام منابع موجود خود را پيدا كنيد و فعاليت‌هايي را كه بيش از توان خود مي‌دانيد تفويض كنيد. بعد از اينكه فهرست كارهاي روزانه را به ميزان قابل قبولي از مسئوليت‌ها كاهش داديد، زمان برنامه‌ريزي فرا مي‌رسد.

۲-۳) برنامه‌ريزي

برنامه‌ريزي در زندگي شخصي و حرفه‌اي متفاوت از هم انجام مي‌شوند. در برنامه‌ريزي شخصي، برنامه‌ريزي از طريق هدفگذاري و ترسيم مسير دست‌يابي به اهداف انجام مي‌شود. در برنامه‌ريزي حرفه‌اي،‌ برنامه‌ريزي پروژه‌‌محور است. برنامه‌ريزي پروژه بايد از طريق نرم‌افزارهاي برنامه‌ريزي رسمي انجام شود.

روش برنامه‌ريزي مناسب خود را انتخاب كنيد. از هر روش مانند انتخاب اهداف، برنامه‌ريزي رسمي يا غير رسمي كه استفاده كنيد چند نكته مهم را بايد به خاطر بسپاريد. ابتدا انتظارات خود را برآورد كنيد. به ياد داشته باشيد تعداد ساعات محدودي در يك روز وجود دارد. سعي نكنيد به نتايجي ماورأ قابليت‌هاي خود دست يابيد.

دوم، مدت زماني را صرف خود كنيد. براي اينكه به حد‌اكثر عملكرد دست يابيد به زمان خواب و استراحت كافي نياز داريد. اقدام به اين عمل سخت‌تر از تصميم گرفتن براي انجام آن است. هنگام برنامه‌ريزي شما مي‌پنداريد كه به هيچ استراحتي نياز نداريد يا مي‌توانيد فقط چهار ساعت در روز بخوابيد. كار مداوم بدون استراحت سطح استرس را افزايش داده و سطح عملكرد را كاهش مي‌دهد.

۲-۴) نكات سودمند براي بهبود كيفيت وقت

۲-۴-۱) از مزاحمت‌ها جلوگيري كنيد.

همواره پذيراي بازديدكنندگان نباشيد. بازديدكنندگان مي‌توانند موجب به هم‌ريختگي شوند كه در نهايت منجر به كاهش بهره‌وري مي‌شود. با بستن در اتاق يا حذف ارتباط بصري مي‌توانيد به بازديدكننده بفهمانيد كه شما مشغول هستيد. هر روشي كه به كار مي‌بريد به خاطر بسپاريد كه نبايد هر بازديدي را بپذيريد.

راه ديگر براي كاهش مزاحمت‌ها جواب ندادن به تلفن است. تماس‌هاي تلفني مي‌توانند خيلي وقت‌گير باشند. تماس‌هاي تلفني قطار افكار را از حركت باز‌مي‌دارند. تماس‌هاي تلفني ممكن است شما را متعهد به انجام كارهايي كنند كه آمادگي آنها را نداريد. از خاموش كردن زنگ تلفن نترسيد. وقتي كارتان تمام شد پيغام‌هاي درياه مي‌كنيم كه به شما در شروع سفر در مديريت مؤثر زمان كمك خواهند كرد. اين رهنمودها را به دقت بخوانيد و آنها را بگونه‌اي تطبيق دهيد كه نياز شما را برآورده كنند.

۴-۱) مديريت زمان در كار

رهنمودهاي كلي كه قبلاً گفته شد مي‌توانند در محل كار شما به كار روند. اين رهنمودها مواردي شامل تحليل روش گذراندن وقت، اولويت‌بندي فعاليت‌ها و برنامه‌ريزي است.

۴-۲) كار درست را در زمان درست انجام دهيد

حتي با مديريت مؤثر زمان هم در خواهيد يافت كه هميشه نمي‌توان هر كاري را سر وقت انجام داد. اما كارهايي وجود دارند كه بايد سر وقت انجام شوند و كارهايي نيز هستند كه مي‌توان به تأخير انداخت. بر اساس رهنمودهاي عمومي مديريت زمان، يك فهرست اولويت‌بندي شده از كارها بايد تهيه كنيد. در سراسر روز كارهايي از فهرست را انجام دهيد كه بيشترين اولويت را دارند. اين كار خيلي ساده است و به يك متدولوژي خاص نياز ندارد در حالي كه خيلي از ما كار درست را در زمان درست انجام نمي‌دهيم. انجام كارها براساس اولويت كمك مي‌كند كه كارها را خوب مديريت كنيد.

۴-۳) قبل از ترك دفتر فهرست كارهاي فردا را مرور كنيد

فهرست كار را بررسي كنيد و كارهاي انجام نشده را تعيين كنيد. كارهاي انجام شده را پاك كنيد و كارهاي انجام نشده را اولويت‌بندي كنيد. هنگام اولويت‌بندي موضوعات اصلي، كارهايي كه قرار است فردا انجام دهيد را مرور كنيد. براي مثال، اگر فاز دوم پروژه در دست را آغاز مي‌كنيد مستندات تعريف آن فاز را مطالعه كنيد. اين كار باعث مي‌شود اقداماتي را كه براي فاز دوم بايد انجام دهيد بياد آوريد. اگر با چند نفر كار مي‌كنيد، با آنها در مورد كار فردا صحبت كنيد و مطمئن شويد كه هريك مي‌دانند فردا چه كاري بايد انجام دهند.

۴-۴) ساعات اوج كاري خود را پيدا كنيد

با استفاده از رهنمودهاي ارائه شده در بخش ۲، تعيين كنيد كه در ساعات مختلف روز چه احساسي داريد. اين تمام تحقيقي است كه نياز داريد تا بتوانيد ساعات اوج كاري خود را پيدا كنيد. ساعاتي كه بيشترين انرژي را داشته‌ايد، انگيزش بالا داشته‌ايد و تماماً متمركز به كارتان بوده‌ايد را بشماريد. اين ساعات زماني هستند كه در آن بايد مشكل‌ترين كارهايتان را انجام دهيد. از مزاياي ساعت اوج كاري استفاده كنيد.

۴-۵) از جلسات حداكثر استفاده را ببريد

براي برگزاري جلسه چهار نكته را بايد در نظر بگيريد. اولين نكته اين است كه جلسه را هنگامي برگزار كنيد موضوع آن اتفاق افتاده باشد. جلسات دوره‌اي اغلب نياز نيست اما اگر اين زمان را تخصيص دهيد با بحث‌هاي مختلف پر مي‌شود. بنابراين جلسات را براساس نياز تشكيل دهيد نه براساس قاعده. دومين رهنمود براي تشكيل جلسه تنظيم دستور جلسه است. دستور جلسه بايد هدف جلسه و حوزه بحث را نشان دهد. حوزه‌هاي بحث بايد اولويت‌بندي شوند. جلسات ساخت‌يافته افراد را بر موضوع مورد بررسي متمركز مي‌كنند. اين كار منجر به جلسات كوتاه‌تر و پربارتر مي‌شود. توزيع دستور جلسه در زمان مناسبي پيش از تشكيل جلسه، به افراد اين امكان را مي‌دهد كه خود را براي جلسه آماده كنند. اين اقدامات باعث مي‌شود كه جلسات شما مؤثرتر و آموزنده‌تر شوند.

سومين رهنمود براي تشكيل جلسات تنظيم دقيق زمان جلسه است. ساعت تشكيل جلسه تأثير زيادي بر خروجي جلسه خواهد داشت. براي مثال، اگر شما مي‌دانيد كه افرادي در جلسه هستند كه تمايل دارند جلسه را بيش از زمان در نظر گرفته شده ادامه دهند، زمان جلسه را براي پيش از نهار يا براي ساعت پاياني روز تنظيم كنيد. اين باعث مي‌شود افراد انگيزه بيشتري براي تمركز و توجه داشته باشند. نكته چهارم اين است كه جلسات را در ساعات غيرمعمول برگزار كنيد اگر با تأخير و كندي روبرو مي‌شويد.

۴-۶) به صورت مؤثر تفويض كنيد

تفويض زمان بيشتري ايجاد مي‌كند. اما اين كار هميشه به سادگي قابل انجام نيست. در حقيقت خيلي از افراد با تفويض كارها مشكل دارند. اين به چند دليل رخ مي‌دهد. گاهي اوقات توضيح انجام يك كار به فرد ديگر بيش از انجام كار توسط خود طول مي‌كشد. اما اگر آينده‌نگر باشيد متوجه مي‌شويد كه اگر يك وقت اضافي صرف كنيد مي‌توانيد در آينده نيز كار مورد نظر را تفويض كنيد. دليل ديگر عدم تفويض كمال‌گرايي است. وقتي تفويض مي‌كنيد به افراد اجازه مي‌دهيد كه اشتباه كنند. اگر شما تحمل تصحيح اشتباهات را داشته باشيد آنگاه افراد بيشتري ياد مي‌گيرند كه كار مورد تفويض را به صورت مناسب انجام دهند. دليل آخر عدم تفويض ترس از كاهش قدرت است. اين وجه از تفويض چيزي است كه همه ما با آن روبرو خواهيم بود. به چيزي كه از تفويض بدست مي‌آوريد فكر كنيد نه به چيزي كه از دست مي‌دهيد.

وقتي توانستيد بر ترس‌هاي خود از تفويض كردن غلبه كنيد بايد ياد بگيريد كه چگونه به صورت اثربخش تفويض كنيد. ابتدا تعيين كنيد كه چه چيزي بايد تفويض شود. به فهرست اولويت‌بندي شده كارها نگاه كنيد. اين فهرست در تعيين كارهاي نيازمند تفويض كمك مي‌كند. سپس افراد توانا و مشتاق انجام كار انتخاب شده براي تفويض را انتخاب كنيد. بياد داشته باشيد كه كل كار را تفويض كنيد. كار و چيزي كه مورد انتظار است را توضيح دهيد. قدم بعدي اين است كه اجازه دهيد فرد كار را انجام دهد. كار را در زمانهاي از پيش تعيين شده مورد بررسي قرار دهيد. دائماً بالا سر كار نايستيد زيرا اين كار فقط عملكرد را كاهش مي‌دهد.

۴-۷) ميز خود را مرتب كنيد

فردي كه روي ميز شلوغ و درهم برهم كار مي‌كند به طور متوسط روزي يك ساعت و نيم دنبال چيزهاي خود روي ميز مي‌گردد. عامل اصلي به هم ريختگي روي ميز، كاغذ است. كاغذها بايد دسته‌بندي و بايگاني شوند،‌ يا به ديگر همكاران مربوط داده شوند يا دور ريخته شوند. نيازي نيست كه انبوهي از كاغذ به مدت نامحدود روي ميز باشد. بعد از مرتب كردن روي ميز به سراغ كشوها برويد. مرتب كردن ميز كافي نيست، هر روز آن را تميز كنيد. مرتب نگهداشتن ميز هفت ساعت و نيم به هفته كاري اضافه مي‌كند.

۴-۸) روش‌ها را مناسب خود تطبيق دهيد

توجه به اين نكته مهم است كه رهنمودهاي ارائه شده در اين مقاله كلي هستند. اين رهنمودها نقطه شروعي براي توسعه سيستم مديريت زمان است. براي مديريت موفق زمان،‌ بايد يك سيستم مديريت زمان مناسب خود طراحي كنيد.

مرجع:

www.mgtsolution.com

سايت تحليلي MLM


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۰:۲۶ ] [ مشاوره مديريت ]

 

روش هاي كاهش استرس هنگام سخنراني


استرس و فشار رواني هنگام سخنراني ،  مساله‌اي طبيعي است كه مربوط به يك سخنراني خاص ، حضور مخاطبان خاص ، تعداد مخاطبان ، زمان و فضاي خاص سخنراني ، موضوع سخنراني و شرائط حاكم بر فضاي سخنراني و جلسه و ابزار و امكانات نيست . هر سخنراني در هر شرائطي مي تواند موجب بروز استرس شود.

ترشح هورموني به نام آدرنالين در بدن، زمان وقوع حوادث به منظور تسريع در بهتر انجام شدن كارها صورت مي‌گيرد. تغييرات فيزيكي بدن در نتيجه ترشح اين هورمون عبارتند از: 


۱ - اشكال در تنفس                 
۲- افزايش ضربان قلب
۳- احساس دلشوره داشتن
۴- برافروخته شدن صورت
۵- بي‌اشتهايي
۶- سردرد
۷- بي‌خوابي
۸- از دست دادن تمركز
۹- حملات ترس 
۱۰- عرق كردن كف دست 
۱۱- سرگيجه.

سعي در درمان استرس و يا از بين بردن آن به طور كامل، اشتباه است چرا كه وجود آن لازم و ضروري است تا بتوانيد با حداكثر انرژي تلاش كنيد اما براي اينكه بتوانيد از آن بهتر نتيجه بگيريد، بايد:


۱- باور كنيد اتفاقاتي كه در بدن شما مي‌افتد، امري طبيعي است و آن را مثبت تلقي كنيد.
۲- بدانيد در چه سطحي از اين امر باعث تحريك بيشتر مي‌شود و در چه سطحي شما را منفعل مي‌كند.
۳- اگر متوجه شديد ميزان استرس در شما زياد است و شما را منفعل مي‌كند، آن را در حد قابل قبولي پايين بياوريد.


چگونه استرس را مهار كنيم ؟
با توجه به اينكه استرس و فشار رواني دو جزء فيزيولوژيك و رواني دارد مي‌توان به طرق گوناگون استرس منفعل‌كننده را به استرس محرك و انرژي‌زا تبديل كرد:


۱- خود را باور داشته باشيد
۲- همه چيز را در حد اعتدال نگه داريد
۳- هرگز خودتان را با ديگران مقايسه نكنيد
۴- فشارهاي خارجي را كنترل كنيد، انتظارات و توقعات نابه‌جا از سوي اطرافيان باعث ايجاد استرس مي‌شود، در اين صورت عملكرد خود را بازبيني كنيد
۵- تمرين كنيد تا شرايط حاد هنگام قرار گرفتن در جايگاه سخنراني را اداره كنيد .
۶- داوري مثبت نسبت به خود داشته باشيد
۷- خودخوري و همه مسائل را در درون خود جمع نكنيد 
۸- زماني را براي مطالعه مطالب سخنراني تعيين كنيد .
۹- قبلا و به موقع ، به مقدار كافي بخوابيد
۱۰- عضلات بدن را با تمرين شل كنيد
۱۱- اگر مضطرب هستيد يا هراس داريد، سعي كنيد آن را از خود دور كنيد
۱۲- غذاي مناسب بخوريد .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۰:۲۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۷ - مديريت زمان :

درك ارزش وقت ، دفع آفات ، تقسيم اوقات ، نظيم در برنامه ريزي ، تصميم بر اجرا

۲

شيوه هاي مديريت زمان


شما تا چـه اندازه براي وقت خود ارزش قائليد؟ آيا از بـرنامه
زمـاني مـشخصي براي به انجام رسـانـيـدن كـارهــاي خود
پيروي ميكنيد؟ يك عامل بسيار مهم در هر موفقيتي برنامه
ريـزي صحيح و پيروي از يك برنامه زماني مشخص براي نيل
بـه اهداف مطلوب ميـبـاشد. اكنون براي آنكه قادر باشيد از
وقــت خود به نحو احسن استفاده كنيد نكات و راهكارهاي
زير را در زندگي خود بكار بنديد:

1- همواره فعاليتها و تكاليف روز بعد خود را از شب قبل برنامه ريزي كنيد و كارهايي كه بايد به انجام رسانيد را روي كاغذ يادداشت كنيد.

2- سپس فهرست تكاليف و كارهاي خود را اولويتبندي كرده و براي هر كدام از آنها ضرب العجل اجرايي منظور كنيد.

3- هميشه كارهايي دشوار و پر دغدغه تر را زودتر از بقيه و يا درهنگامي كه در بهترين شرايط جسمي و روحي ميباشيد انجام دهيد. كارهاي سبكتر را در هنگام خستگي نيز ميتوان به انجام رساند.

4- امور با اهميت اما ناخوشايند را به تعويق نياندازيد. هيچگاه كارها با به تعويق انداختن خوشايند تر نميگردند.

5- هرگاه شروع به انجام كاري كرديد سعي كنيد بدون وقفه آن را به پايان رسانيد.

6- مابين فعاليتها براي خود وقت استراحت نيز در نظر بگيريد.

7- مكالمات تلفني خود را نيز از پيش برنامه ريزي كنيد: سخناني كه ميخواهيد بيان كنيد و يا اطلاعاتي كه ميخواهيد كسب كنيد را روي كاغذ يادداشت كنيد.

8- همواره خود انگيخته باشيد و با پشتكار كارهاي خود را به پايان رسانده و مقهور موانع نگرديد.

9- در هر زمان كه تصور كرديد كاري كه در حال انجام آن ميباشيد عبث، بي فايده و غير سازنده ميباشد به محض دريافت دست از آن بكشيد.

10- به خود و اولويتبندي كه صورت داده ايد اعتماد و ايمان داشته باشيد و در هر شرايطي به آنها پايبند باشيد.

11- اينكه وقت خود را صرف چه اموري ميكنيد را دقيقا مورد بررسي و نظارت قرار داده و در صورت لزوم يكسري تغييرات آگاهانه در رفتار خود پديد آوريد.

12- همواره در زندگي فرد منظم و سازمان يافته اي باشيد تا وقت خود را بيهوده صرف يافتن وسايل گم گشته خود نكنيد.

13- براي وقت خود ارزش قائل باشيد زمان هيچگاه به عقب باز نميگردد.

14- به خاطر داشته باشيد استرس و خستگي معلول كارهايي كه به انجام رسانيده ايد نبوده بلكه بيشتر از افسوس كارهايي كه ميتوانستيم انجام دهيد اما انجامشان نداده ايد نشات ميگيرند.

15- به هيچ فردي اجازه ندهيد وقت شما را تلف كرده وبراي خود مصروف دارد. براي خود مرز بندي مشخصي تعيين كرده و بياموزيد كه در صورت لزوم با صراحت "نه" بگوييد.

16- از تمام لحظات زندگي خود به نحو احسن استفاده كرده و سعي كنيد از آنها لذت ببريد.

17- سعي كنيد فرد خوشبيني باشيد و همواره در انتظار رويدادهاي خوشايند در زندگي خود باشيد.

18- براي زندگي خود اهداف مشخصي تعيين كرده و براي دستيبابي به آنها تلاش كنيد.

19- هنگام نياز از فرد آگاهي راهنمايي بخواهيد.

20- "وقت كشها" و يا هدر دهنده هاي وقت را به حداقل برسانيد. آنها شامل موارد زير ميباشند:

* تلفنهاي طولاني، بي هدف و غير ضروري.
* بازديدكننده ها و ميهمانان ناخوانده.
* پشت گوش اندازيها.
* گفتگوهاي بي ثمر و يا نا مشخص.
* دانش فني ناكافي و يا اطلاعات ناقص هنگام انجام كار.
* فقدان اهداف و اولويت بنديها و يا مبهم وگنگ بودن آنها.
* فقدان برنامه ريزي.
* خستگي و استرس.
* ناتواني در " نه " گفتن.
* بي نظمي و نابسامانيهاي فردي.
* تماشاي تلويزيون. تماشاي بيش از 2 ساعت در روز برنامه هاي تلويزيوني معقول نميباشد.

http://www.mardoman.net/success/timemanagement/


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۰:۲۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مطالعات و تمرين هاي ضروري براي سخنراني ، گويندگي و گفتگو

۱۷ - مديريت زمان :

درك ارزش وقت ، دفع آفات ، تقسيم اوقات ، نظيم در برنامه ريزي ، تصميم بر اجرا

۱

كاهش استرس با مديريت زمان

مشغله كاريتان هرچقدر كه باشد، اين مهارت‌هاي مديريتي مي‌تواند كمكتان كند زندگي برايتان قابل‌كنترل‌تر شده و كم‌كم با استرس خداحافظي كنيد.

درميان استرس‌زاترين چيزهايي كه در اين عصر به آن روبه‌رو هستيم اين است كه مجبور باشيم در فرصتي بسيار كم كارهاي زيادي را انجام دهيم. آيا مي‌دانيد كه فشار نداشتن وقت كافي جزء متداول‌ترين مشكلاتي است كه انسان امروز با آن روبه‌رو است؟ به همين دليل است كه مديريت زمان يك الزام است، مخصوصاً اگر بخواهيد سطح استرستان را پايين بياوريد.


1. اولين چيزي كه بايد ياد بگيريد اولويت‌بندي است. براي اين منظور بايد تفاوت بين فوري و غيرفوري، مهم و غيرمهم را درك كنيد. وقتي عادت كنيد كه با نگاه كردن به يك كار به اين فكر كنيد كه آن كار فوري است يا نه، مهم است يا خير، مي‌توانيد به سادگي برخي كارها را كنار گذاشته و بعداً انجام دهيد و اول به سراغ كارهاي مهم‌تر برويد. با اين روش ديگر نگران ضرب‌العجل‌ها نخواخيد بود و وقت كافي براي رسيدگي به همه كارها به ترتيب فوريت آنها پيدا مي‌كنيد.

2. در كنار اولويت‌بندي، بايد "نه" گفتن را هم ياد بگيريد. اگر كاري وقتتان را مي‌گيرد اما مي‌دانيد كه اين كار نه مهم است و نه فوري، بايد در تصميمتان قاطع باشيد: يا بايد آن را كنار بگذاريد يا كلاً لغوش كنيد. نمونه‌هايي از اين انجام يك كار براي دوستتان است كه واقعاً زماني براي انجام آن نداريد. اگر خجالت مي‌كشيد بگوييد "نه" يا بايد آن را انجام بدهيد و كار مهمتري را قرباني آن كنيد و يا ريسك نااميد كردن دوستتان را به جان خريده و به او نه بگوييد.

3. منظم بودن هميشه هم يك خصوصيت مادرزادي نيست، مي‌توانيد آن را در خود بپرورانيد. اگر ذاتاً آدم منظمي نيستيد، استفاده از ليست و تقويم مي‌تواند كمكتان كند. مثلاً مي‌توانيد تقويمي روي ميزتان داشته باشيد كه روي آن ليست قرارملاقات‌هايتان را يادداشت كنيد. اينكار نه تنها باعث مي‌شود هركدام را سرموقع انجام دهيد، در وقتتان هم براي گشتن شماره تلفن افراد و زنگ زدن با آنها براي چك كردن دوباره تاريخ و ساعت قرارتان صرفه‌جويي مي‌كند.

4. براي استراحت كردن زمان بگذاريد. در وسط يك برنامه كاري پرمشغله، مطمئناً نياز پيدا مي‌كنيد كه كمي دراز بكشيد و حتي چُرت بزنيد. اگر مي‌توانيد اين كار را بكنيد، خواهيد ديد كه چطور بر برنامه‌تان تاثير مي‌گذارد و باعث مي‌شود هنوز هم وقت كافي براي انجام همه كارها پيدا كنيد. براي زمان گذاشتن براي استراحت نترسيد چون وقتي خوب استراحت كرده باشيد كارايي‌تان بالاتر مي‌رود. نبايد فكر كنيد كه اگر تند و تند به كارهايتان برسيد و از وقت استراحتتان بزنيد كارهايتان سرموقع انجام خواهد شد زيرا هر چه خسته‌تر شويد بازده كارتان كمتر شده و كارها كندتر انجام مي‌شود.

5. اتفاقات مهم را در برنامه‌تان قيد كنيد. ممكن است اينقدر سرتان شلوغ باشد كه روز تولد همسرتان يا ساگرد ازدواجتان يا اتفاقاتي از اين قبيل را فراموش كنيد، اما اگر همسرتان توقع دارد اين روزها را يادتان باشد، بهترين راهكار اين است كه آنها را در برنامه‌تان قيد كنيد. مطمئناً گذراندن كمي وقت با عزيزانتان، سطح انرژيتان را بالا برده و تاثير شگرفي بر بازده كاريتان خواهد داشت.


با اين نكات ساده مي‌توانيد استفاده بهتري از زمانتان بكنيد و ميزان استرستان را در طولاني مدت پايين بياوريد.

http://www.mardoman.net/life/stresstime/


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۲۰:۲۳ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][