مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 11997
دیروز : 33302
افراد آنلاین : 36
همه : 4340479

 

چگونه كودكان را تشويق يا تنبيه كنيم ؟

چرا نبايد به بچه ها بگوئيم « تو بهترين انشاء كلاس را مي نويسي» يا«تو هميشه بهترين نمره رياضي را مي آوري» يا«توبااخلاق ترين دانش آموز كلاسي»؟!!!

انگشت گذاشتن برروي اينكه چه كسي «بهترين» يا«سريع ترين» ويا«بااستعدادترين » است هميشه دوجنبه دارد؛ بقيه ي شاگردان به آساني دلسرد ونااميد مي شوند وعده اي هم دست از تلاش مي كشند وستاره ي كلاس نه تنها بايد تمام نيروي خود راصرف اهداف شخصي كند،بلكه براي ستاره ماندن نيز بايد بكوشد وموفقيت هميشگي او به ادامه ي قصور وناتواني همكلاسي هاي اوبستگي دارد. پس چند نتيجه كلي مي گيريم؛

1-      شاگرد ما وابسته به تشويق ما مي شود يعني «توبهتريني»يا...

2-      شاگرد ما مجبور مي شود براي حفظ اين اتكت يا برچسب سعي زيادي بكند اگر چه گاهي خودش نيز اين برچسب راباور نداردوبا اين منش درجنگ وكشاكش است ودردرون بااين برچسب دعوا دارد.

3-      شاگردان ديگر دست از تلاش برمي دارند چون «سريع ترين يا بااخلاق ترين» معلوم است كيست.

4-      بين اين شخص وشاگردان ديگر نوعي فاصله ايجاد مي شود

مثلا دانش آموزي كه از طرف معلم بااخلاق ترين دانش آموز كلاس معرفي شده است رافرض كنيم.اين دانش آموزدركلاس بنا به شيطنت كودكي ويا هردليلي مي خواهد با دوستش شوخي كوچكي كند ويا كمي حرف بزنداما چون نمي خواهد اين عنوان او لكه دار شود اين كار را انجام نمي دهد گرچه دردرون آرزو دارد اي كاش اين عنوان رانداشت .ويا درتفكرش اين عقيده را داردكه معلم او اشتباه كرده كه اين عنوان رابه او داده چون او گاهي از شاگردان ديگرنيز بدتر مي شودوشايد معلم براي دلخوشي اين برچسب رابه او داده است.

به جاي اين كلمات مي توانيم رفتار شاگردان راتوصيف كنيم واحساس خود رادرمورد آنان شرح دهيم.مثلا «به قدري واقعي مزرعه را به تصوير كشيده اي كه مي تو.انم آن رامجسم كنم.رنگ ها راخوب انتخاب كرده اي..»

«پاسخ تمام سوال ها رادرست نوشتي.تو مفهوم مميز را درك كرده اي .حالا وقتش است كه مفهوم جديدي راياد بگيري.»

«علي مي داند چه وقت حرف بزند.چه وقت شوخي كند وچه وقت دركلاس حركت كند او قوانين كلاس را خوب اجرا مي كند.»

بجاي كلمات(خيلي بي ملاحظه اي)،( بچه درستكاري هستي.)، ( واقعا خلاقي) چه بگوئيم؟

هر نوع تاييد براي يك لحظه به انسان احساسي خوشايند مي دهد،اما اگر مي خواهيد اين وا‍‍‍ژه هابه راستي در وجود كودك رخنه يابد وهمانجا بماندوديگر آنكه كودك به راستي بداند علت كارش رابداند كه اين عنوان راگرفته است،لازم است آنها راباتوصيف بيان كنيد.براي نمونه:

«مي داني وقتي كه از سر كار برگشتم وديدم خانه نيستي چقدر نگران شدم؟مي توانستي تلفن بگذاري تا بتوانم با توتماس بگيرم.من اين كار را0ملاحظه كاري) تلقي مي كنم وعكس اين كار را(بي ملاحظه اي).»

«بااينكه مي دانستي از دستت عصباني مي شوم به من گفتي كه امروز در مدرسه چه اتفاقي افتاد.من از(صداقت ودرستكاري )توقدرداني مي كنم.»

«چه (خلاقيتي) دراين كلاژ به كار بردي!هم نخ دارد،هم خمير،هم دكمه،هم ريشه.از دستمال توالت هم استفاده كرده اي.»

در هر يك ازنمونه هاي فوق،شما به توصيف رفتار او اشاره مي كنيدوهيچ فشاري براو نيست كه هميشه بايد همين طور باشد.

بجاي ارزيابي كردن آنان با كلماتي فكرشان راتوصيف كنيد؛

بجاي ارزيابي كردن 
                                          شرح دهيد

 
 
پدر:تونقاش فوق العاده اي هستي. 

بچه:اين طوري هم نيست من نمي توانم صورت بكشم
 پدر:من آسماني سياه،ماه رنگ پريده وستارگان زرد درخشاني مي بينم.

بچه:مي دانم چطوري بايد شب رانقاشي كنم.
 
مادر:معلمت به من گفت تودختر راست گويي هستي.

بچه:هميشه هم اينطور نيست يكباردرامتحان تقلب كرده ام.
 مادر:معلمت مي گفت يك كيف پولي راپيداكرده اي ويكراست به دفتر رفتي وآن راتحويل دادي.

بچه:من آدم درستكاري هستم.وهميشه اين كار راانجام مي دهم.
 
مادر:تونابغه اي كه درامتحان رياضي 20گرفته اي.

بچه:كاش اين طور بودولي اين نمره راگرفتم چون علي به من كمك كرد.او نابغه رياضي است.نه من.
 مادر:خيلي خوشحالم كه براي امتحان آنقدر تلاش كردي كه 20 گرفتي.

بچه: اگر درس بخونم واقعا مي تونم هميشه نمره خوبي بگيرم.
 
معلم:عالي،دونده ي فوق العاده اي هستي.

بچه:چه كسي را گول مي زني خيلي ها تندتر از من..
 معلم: توكمتر از 6 دقيقه به پايان خط رسيدي كه زمان خوبي است.

بچه: دفعه ي ديگر سعي مي كنم تندتر بدوم وزمان راكمتر كنم.
 
كودك: به شعري كه درباره قطار گفتم گوش كن ببين خوب است؟

پدر: زيباست!تو شاعر بزرگي هستي..


 بزرگسال: تو صداي كليكي-كلاك قطار را خوب درآوردي وراهي پيدا كردي تا قافيه شعر با اين صدا جور شود.

بچه: مي خواهم يك بيت ديگر به شعرم اضافه كنم.
 
مادر:نمره هايت همه 20 است به تو افتخار ميكنم .
 مادر:نمره هاي 20 تونشان دهنده ي ساعت ها سخت كوشي توست. بايد به خودت افتخار كني.
 

توجه داشته باشيد تعبير هاي ستون دوم باعث مي شود كودك به توانايي خويش پي ببرد وبه خو ببالد،در صورتي كه عبار تهاي ستون اول نشان مي دهد بزرگسالان مهار كودك را دردست دارند وتعريف وتمجيد راارزاني مي كنند.

توجه دوم آنكه كار هاي درست زمان بر ونياز به كمي زمان براي آنكه چه بگويم دارد اما در ستون دوم خيلي تند كار خود راتمام كرده وچيزي مي گوئيم كه همه مي گويند.اما نتيجه كار ...

آبان ماه سال 88 بر آن شدم تا گزارش هاي دانش آموزان را بجاي نمره يا عالي است و... شرح وتوصيف نمايم.

اولين گزارش به گونه اي خوشايندبودكه غافلگيرم شدم وبجاي اينكه زير ورقه بنويسم «خيلي خوب» است نوشتم:«از خواندن آن لذت بردم.مثال ها وموضوع بسيار زنده وجملات آنچنان روان است كه نشان مي دهد آزمايش هايي كه انجام داده اي تا چه حد در نتيجه وتفسير تو اثر مثبت گذاشته است» دومين گزارش علوم را بررسي نمودم وزير آن نوشتم« موضوع آزمايش خوبي انتخاب كرده اي وتوانسته اي با شرحي خوب همراه شكل هر شاگردي رابه خواندن واجراي آزمايش خود دعوت كني »

گزارش بعدي را خواندم اين گزارش علي لكبر بود كه هميشه از خود كم مي گذاشت گزارش او به زور به نصف صفحه مي رسيد ومشخص بود كه با عجله اين كار را انجام داده است با خودكار قرمز زير آن نوشتم« كم نوشته اي.نشاني ندارد.تاريخ آن چه شد؟ غلط املايي دارد.شكل آزمايش نيست.»

دوباره به نظريه درشت وقرمز رنگ وخشم آلود خود نگاهي انداختم وفكر كردم: «چطور مي توانم چنين بلايي سر علي اكبر بياورم؟ اين نوعي انتقاد شبيه همان كاري است كه گاهي مدير مدرسه يا اداره آموزش وپرورش سر ما مي آورد.بنابر اين دست نگه داشتم .تعريف كردن از چيزي كه دوست داريد كار دشواري نيست اما چگونه به خود اجازه مي دهيد از چيزي كه دوست نداريد انتقاد كنيد؟ چگونه به كسي خاطر نشان مي كنيد كارش اشتباه است،بي آنكه باعث تضعيف روحيه ي شخص مورد انتقاد شويد؟

از پنجره به بيرون خيره شدم.شايد مديران مدرسه يا هر سازماني قبل از هر چيزي از كارمند خود كمي قدر داني كنند وسپس كار او رانقد كنند ،مشكل كمتر شود

شايد اين كليدي بود كه به پيشرفت كودكان كمك مي كرد.بجاي تكيه كردن براشتباه كودك، ببينيم او چه چيزرا به حد كمال رسانده است،آنگاه به آنچه بايد انجام شود ،اشاره كنيم.

بسيار خوب مي بايست روي برگه ي علي اكبر چه مي نشتم؟ او كارش را كامل انجام نداده بود؟ يا انجام داده بود؟! دوباره به برگه نگاهي انداختم.دنبال چيزهايي مي گشتم تا اول او راتشويق كنم وسپس به او بگويم كه آنچه بايد راانجام دهد.چيست.

با پاك كردن نوشته هاي قبلي، نوشتم «موضوع آزمايش خوبي راانتخاب كرده اي حتي بهتر از بيشتر دانش آموزان كلاس،فقط گمان مي كنم در اجرا وشرح آن زمان كمي راصرف كرده اي به وي‍‍ژه كه اگر شكل آزمايش را بكشي خواننده بيشتر مشتاق مي شود تا گزارشت رابخواند .منتظر گزارش بعدي تو در هفته ديگر هستم.»

به نظرم رسيد كه به اصل بسيار مهم دست يافته ام .بله همگي مامي توانيم-آموزگاران،شاگردان،پدران ومادران- همه مي تونند از اين امتياز بر خوردار شوند كه كسي از راه  برسد وبه ما نشان دهد براي بهتر شدن بايد چه كنيم.اما قبل از اينكه در فكر تغيير خود باشيم لازم است باور كنيم كه كارهاي صحيح ما بيشتر از اشتباهات ماست. پس اين اصل مهم را درخاطر داشته باشيد؛

اصل:بجاي خاطر نشان كردن اشتباهات ديگران شرح دهيد كه چه كاري درست انجام داده است وچه كارهاي ديگري بايد انجام شود

نويسنده:مجيد رحماني-دبير واستاد دانشگاه

majid-1350.mihanblog.com 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۵:۴۹ ] [ مشاوره مديريت ]


چگونه از همسرمان انتقاد كنيم


 روش مناسب انتقاد كردن از مردان :


 1- زن بايد قبل از مطرح كردن دلخوري، آن را روي كاغذ بنويسد، زيرا به اين ترتيب سهم خود را در پيشامد مربوط بهتر خواهد ديد، از سوي ديگر نوشتن ماجرا موجب آرامش نسبي فرد مي‌شود و در عين حال با نوشتن، بيشتر به علت‌هاي آن واقف مي‌گردد.
 
2- پيش از صحبت كردن خود را به جاي همسرش بگذارد. با اين كار بهتر به مشكلات همسرش پي مي‌برد.
 
3- حتي‌المقدور قبل از صحبت با همسر خود ، موضوع را با ديگران مطرح نكند، مگر نياز مبرم احساس نمايد.
 
4- در ابتداي صحبت تاكيد كند كه قصدش از مطرح كردن رنجش، رسيدن به حسن تفاهم است.
 
5- پيشاپيش يادآوري نمايد شايد اصل ماجرا يك سوء‌تفاهم باشد، غرض از صحبت، رفع كردن آن است.
 
6- سعي نمايند از نكات مثبت شخصيت او و كارهاي مطلوبي كه انجام داده است ذكري به ميان آورد تا فضاي مذاكره صميمي شود.
 
7- در حين صحبت كردن به جاي زخم زبان و كنايه زدن و تحقير و تمسخر با لحني دوستانه و مهربان صحبت كنند.
 
طريقه مناسب انتقاد كردن از زن
 
1- قبل از مطرح كردن موضوع آن را روي كاغذ بنويسيد ، تا متوجه خطاهاي خود نيز بشويد.
 
2- هرگز وي را با ديگران مقايسه نكنيد و مزاياي آنها را به رخش نكشيد، اگر مي‌خواهيد مقايسه‌اي در كار باشد او را با خودش مقايسه كنيد يعني خطاهاي احتمالي را با رفتارهاي خوب خودش در موقعيتي ديگر مقايسه نمائيد.
 
3- از دلخوري‌ها و رنجش‌هاي كوچك شروع كنيد. پس از رفع دلخوري وي را وادار نكنيد به گناهش اعتراف كند.
 
4- كارهاي خانه را به اندازه كارها و امورات بيرون از خانه، مهم بشماريد و قدردان زحماتش باشيد.
 
5- از يكدندگي و لجاجت بپرهيزيد.
 
6- در موقع صحبت كردن مواظب لحن و طرز اداي كلمات خود باشيد، زيرا همانگونه كه ذكر شد زنان به فراپيام پيش از پيام اهميت مي‌دهند.
 
7- زياد سوال كردن خانم‌ها را به نحوه ي ادراك جزيي آنها نسبت دهيد، نه به استنطاق خودتان.
 
8- به هر شكلي كه مي‌توانيد رفع دلخوري را جشن بگيريد، (با هديه دادن، شاخه‌گل يا هر چيز مورد نياز طرف مقابل).

http://fa.parsiteb.com/news.php?nid=10099


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۵:۴۶ ] [ مشاوره مديريت ]


قوانين طلايي ارتباط كلامي با همسران


 بسياري از بگومگوها و مشاجرات خانوادگي ناشي از درست صحبت نكردن و عدم توانايي در رساندن مفهوم و منظور افراد است.
 
در اين مقاله به بررسي 6 قانون ارتباطي اشاره خواهيم كرد :
 
براي كاستن از اين مشاجرات متخصصين آموزش‌هاي مهارت‌هاي ارتباطي، تدابيري براي برقراري ارتباط مناسب تدوين كرده‌اند كه به خلاصه‌اي از آنها اشاره مي‌كنيم:
 
قانون ارتباطي 1:
 
به جاي «تو و شما» جملات خود را با من شروع كنيد.
 


قانون ارتباطي 2:
 
تا جايي كه امكان دارد از كلمات «هميشه و هرگز» استفاده نكنيد. مثل اينكه مي‌گوييد: «هيچ‌وقت دست به سياه و سفيد نمي‌زني» واژه‌هاي «هرگز و هميشه» بيش از اندازه قدرتمند هستند و بي‌آنكه لازم باشد طرف مقابل را خشمگين مي‌سازند، از اين گذشته بسيار ضعيف هستند، زيرا به راحتي مي‌توان در مقام تكذيب آن حرف زد، البته مردم وقتي از اين كلمات استفاده مي‌كنند، مي‌خواهند بگويند از اين موضوع به شدت ناراحت هستند و بيشتر قصد تاكيد دارند و مي‌خواهند مطمئن شوند كه طرف مقابلشان متوجه موضوع شده است. ولي نمي‌دانند كسي كه فقط دو سه بار اشتباهي را مرتكب شده است چقدر از اين موضوع ناراحت مي‌شود.
 


قانون ارتباطي 3:
 
رشته‌ كلام همسرتان را پاره نكنيد. در هنگام صحبت كردن بگذاريد همسرتان حرفش را كاملا بزند. زماني‌كه صحبتش را قطع مي‌كنيد وي را عصباني مي‌كنيد و به او اين احساس را مي‌دهيد كه كسي به حرف شما گوش نمي‌كند و براي آن ارزشي قائل نيست. از آنجائيكه اجازه نداده‌ايد جمله‌اش تمام شود، ممكن است نتيجه‌گيري شتاب زده و غير واقعي بكنيد.
 


ممكن است هر چقدر تلاش كنيد نتوانيد اين رفتار خود را كنترل نمائيد در اين شرايط بهتر است بگوييد «نوبت صحبت به من هم بده زيرا به نظر مي‌رسد حرف‌هاي غير منصفانه مي‌زني ولي خواب ادامه بده» و يا اينكه بگوييد :«مي‌دانم نبايد صحبت را قطع كنم ولي مي‌خواهم بداني غير منصفانه قضاوت مي‌كني» در اين شرايط گوينده به اندازه ي كافي اعتراض خود را بيان مي‌كند و احساس خود را نيز مطرح مي‌سازد و در موقعيتي قرار مي‌گيرد كه بتواند پايان سخن همسرش را بشنود. در عين حال اعتراض به اندازه ي كافي كوتاه است و طرف مقابل را عصباني نمي‌كند و مي‌تواند به حرف زدن ادامه دهد.
 


قانون ارتباطي 4:
 
حرف همسرتان را به زبان خود خلاصه كنيد «دانيل بي‌وايل»، يكي از متخصصين مهارت‌هاي ارتباطي مي‌گويد وقتي همسرتان سعي دارد احساسش را با شما در ميان بگذارد سعي كنيد سخن او را با عبارات خود خلاصه كنيد تا بدانيد منظور او را فهميده‌ايد و بعد از او سوال كنيد آيا درست مي‌گويم. در اين شرايط هر دو به حرف‌هاي يكديگر گوش فرا مي‌دهند.
 
قانون خلاصه كردن مبتني بر يك فراست مهم است و تلاشي است تا طرفين ازدواج وقتي حرف‌هاي يكديگر را خلاصه نمي‌كنند آن را بفهمند. سعي كنيم از اين قانون سود ببريم و بپذيريم كه گوش دادن به حرف‌هاي همسر از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
 


قانون ارتباطي 5:
 
از ذهن خواني پرهيز كنيد. ذهن خواني يكي از خطاهاي ارتباطي است، يعني شما برداشت‌هاي خود را به ديگران نسبت مي‌دهيد، تصور مي‌كنيد مردم چگونه فكر مي‌كنند، چه احساسي دارند و چه مي‌خواهند بكنند. ذهن خواني مي‌تواند كاملا تحريك كننده و خشم برانگيز باشد عباراتي از قبيل:
 
«تو مي‌خواستي مرا مجازات كني»
 
«تو دوستان مرا نمي‌پسندي»
 
«تو از مسئوليت فرار مي‌كني»
 
مي‌خواستي كاري بكني كه من احساس گناه بكنم»
 

عباراتي از اين قبيل مي‌تواند مانع گفتگوي منطقي شود. اشخاص دوست ندارند كه ديگران درباره ي احساسات و علائق آنها به حدس و گمان متوسل شوند، به خصوص حدس اشتباه آنها را به شدت ناراحت مي‌كند و اين اتفاقي است كه اغلب روي مي‌دهد. ذهن خواني ممكن است يك بيان ناقص باشد كه از آن براي پي بردن به همه ي مطالب استفاده كنيد. توجه داشته باشيد كه گاه «ذهن خواني» مبين ترس شماست كه به شكل اظهارنظر درباره ي احساسات و انگيزه‌هاي ديگران متجلي مي‌شود.

http://fa.parsiteb.com/news.php?nid=10100


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۵:۴۵ ] [ مشاوره مديريت ]


آقايان از همسرانتان عيب جويي نكنيد.


كسي در اين جهان نيست كه كليه ي خوبي‌ها در او جمع و از تمام بدي‌ها و نواقص پاك و منزه باشد.
 

يكي لاغر است ، يكي خيلي چاق.
 
يكي بيني‌اش بزرگ است ، يكي دهانش گشاد.
 
يكي دندان‌هايش بزرگ است يكي چهره‌اش سياه.
 
يكي كوتاه قد است يكي خيلي دراز.
 
يكي بي‌عرضه و خجول است ، يكي پررو و بي‌حيا.
 
يكي آداب مهمانداري را بلد نيست ، يكي سواد ندارد.
 
يكي تندخو است يكي پژمرده و افسرده.
 
يكي سليقه غذا پختن ندارد ، يكي ولخرجي مي‌كند.
 
يكي پرخور است يكي بي‌اشتها.
 
يكي بداخلاق است يكي حسود.
 
يكي تنبل است يكي بد زبان، يكي خود‌خواه است يكي كينه توز....
 


و ده‌ها از اين قبيل عيوب بزرگ و كوچك. هيچ زن و مردي پيدا نمي‌شود كه يك يا چند عدد از اين عيب‌ها را نداشته باشد.
 
مردها معمولا قبل از ازدواج زني را در مغز خويش مجسم مي‌سازند كه داراي كليه كمالات و از تمام بدي‌ها منزه باشد و به اصطلاح خودشان او را همسر ايده‌آل خود مي‌نامند.
 


و قطعا از اين مطلب غفلت دارند كه يك چنين زني در جهان خارج وجود ندارد. وقتي ازدواج كردند چون وجود خارجي همسرشان با صورت ذهني همسر ايده‌‌آل كاملا مطابقت ندارد ، بناي ايراد و عيبجويي را مي‌گذارند. خودشان را در ازدواج شكست خورده و بدشانس مي‌پندارند. از بدبختي و عدم موفقيت دائما آه و ناله دارند. هميشه در صدد عيبجويي و خرده‌گيري هستند. و در اين باره حتي از عيب‌هاي بسيار ناچيز و غيرقابل اعتنا نمي‌گذرند.
 


آنقدر در مورد يك عيب كوچك فكر مي‌كنند كه مانند كوه‌جلوه مي‌كند. گاه گاه آنرا به رخ همسرشان كشيده تحقيرشان مي‌كنند. يا پيش ديگران از وي انتقاد مي‌نمايند. بدين‌وسيله (كانون) مقدس زناشويي را متزلزل ساخته ، اسباب ناراحتي خودشان و همسرشان را فراهم مي‌سازند.
 


نتيجه اين عيب‌جويي‌ها اين مي‌شود كه زن مكدر خواهد شد، مهر و علاقه‌اش رفته رفته كم مي‌شود، نسبت به زندگي و خانه‌داري و شوهرداري دلسرد مي‌گردد، پيش خود مي‌گويد: چرا در خانه مردي كه دوستم ندارد زحمت بكشم؟ يا حتي ممكن است در صدد تلافي بر آمده از شوهرخود عيب‌جويي كند.
 


شوهر : چه دماغ زشت و بزرگي داري؟
 
زن : حرف نزن با اين دهان گشاد و لب‌ها ي كلفت.
 


در اين صورت رويشان بروي هم باز مي‌شود و مرتبا از يكديگر مذمت و انتقاد مي‌كنند و محيط خانه كه بايد محيط صفا و صميميت باشد به صحنه نزاع و عيب‌جويي و تحقير تبديل مي‌گردد.
 


اگر با همين وضع به زندگي ادامه دهند تا آخر عمر روز خوش نخواهد داشت. زيرا خانه‌اي كه صفا و صميميت و مهر و محبت نداشته باشد ، جاي آسايش و خوشي نيست.
 


مردي كه خودش را در ازدواج شكست خورده و بدشانس بداند و از اين امر ناراضي باشد و زني كه مرتبا مورد تحقير و عيب‌جويي قرار گيرد همواره در معرض ابتلاي به امراض خطرناك مخصوصا بيماري‌هاي عصبي و رواني خواهند بود.

 
و اگر دامنه ي نزاع و بدگويي بالا بگيرد و به طلاق و جدايي منجر شود معمولا زن و مرد هر دو بدبخت خواهند شد مخصوصا اگر بچه‌دار باشند.زيرا چنين مردي اولا حيثيت و آبروي اجتماعي خويش را از دست خواهد داد و در بين مردم يك فرد هوسران و سبك مغز معرفي خواهد شد.
 


ثانيا در اثر ازدواج اول و طلاق ، ضررهاي اقتصادي زيادي بر وي وارد شده كه جبران آنها آسان نخواهد بود. و براي ازدواج دوم نيز به بودجه زيادتري نيازمند است كه تامين آن دشوار خواهد بود. با تحمل اين ضررها بعيد است به آساني بتواند وضع اقتصادي خويش را متعادل و روبراه سازد.
 


ثالثا معلوم نيست به آساني بتواند همسر مناسب و بي‌عيبي براي خويش پيدا كند.
 


زيرا، اولا با توجه به سابقه ي بدي كه در اثر ناسازگاري و طلاق همسر اولش پيدا كرده كمتر زني حاضر مي‌شود با او شوهر كند و ثانيا بر فرض اينكه همسري پيدا كرد معلوم نيست از همسر اولش بهتر باشد. البته امكان دارد كه عيب مخصوص او را نداشته باشد ليكن خيلي كم اتفاق مي‌افتد بلكه اصلا امكان ندارد كه بطور كلي بي‌عيب و نقص باشد.
 


همسر دومش نيز داراي عيب بلكه عيب‌هايي خواهد بود. و چه بسا از همسر اولش به مراتب بدتر باشد. در آنصورت ناچار مي‌شود هر جور هست با او بسازد. كمتر مردي اتفاق مي‌افتد كه از ازدواج دومش كاملا راضي باشد.
 
اما براي حفظ آبروي خويش ناچار است بسازد. بسيار اتفاق افتاده كه مردي زن دومش را طلاق داده و بسراغ همسر اولش رفته است.
 


آقاي محترم !
 
چرا با عينك بدبيني و عيب‌جويي به همسرت نگاه مي‌كني و به بعضي عيوب كوچك و غيرقابل اعتنا آنقدر اهميت مي‌دهي كه تدريجا به صورت يك عيب بزرگ غير قابل اغماض در نظرت مجسم شود و زندگي را بر خودت و خانواده‌ات تاريك گرداند؟
 


مگر زن بي‌عيب سراغ داري كه از همسرت عيب‌جويي مي‌كني؟ مگر خودت بي‌عيبي كه انتظار داري او كاملا بي‌عيب باشد؟ اصولا اين عيب‌هاي كوچك چه ارزشي دارند كه كانون گرم زندگي را سرد يا متلاشي سازند.
 
چرا فقط عيب‌هاي همسرت را مي‌بيني و از خوبي‌هايش صرف نظر مي‌كني؟
 
اگر با نظر انصاف و واقع‌بيني بنگري مزايا و خوبي‌هاي فراواني را در او خواهي يافت كه بدي‌هايش را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. با توجه به آن همه خوبي ، آن عيب كوچك اصلا عيب شمرده نمي‌شود.
 
اسلام عيب‌جويي را يك صفت بسيار زشت و زيان‌بخش شناخته و جدا از آن نهي كرده است.
 


رسول خدا (ص) فرمود:
 
«اي كساني كه به زبان مدعي اسلام هستيد ليكن ايمان در قلبتان وارد نشده است، از مسلمانان بدگويي نكنيد و در صدد عيب‌جويي بر نياييد. هر كس از ديگران عيب‌جويي كند مورد عيب‌جويي خدا قرار خواهد گرفت. و چنين شخصي ولو در خانه‌اش باشد رسوا خواهد شد.»

http://fa.parsiteb.com/news.php?nid=10098


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۵:۴۴ ] [ مشاوره مديريت ]


پرخاشگري كلامي در زنان

 بيشتر افراد در هنگام بروز خشم، دو حالت پرخاشگري و يا مخفي كاري را از خود نشان مي دهند كه هيچ يك از اين روشها راه مناسبي براي بروز خشم محسوب نمي شود و هر يك عوارض خاص خود را دارد، بنابراين افراد بايد با روشي منطقي از طريق اعتراض كردن و يا صحبت كردن با طرف مقابل خشم خود را كنترل و بروز دهند.

 
دكتر شهربانو قهاري در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا منطقه علوم پزشكي تهران، با اشاره به تفاوت هاي بروز خشم در بين زنان و مردان گفت: معمولا بر اساس خصوصيات خانواده و فرد، افراد براي كنترل خشم خود يا دست به پرخاشگري مي زنند و يا آن را مخفي كرده و خشم خود را فرو مي خورند .

با اين حال زنان بيشتر دچار پرخاشگري هاي كلامي، فرياد زدن، فحاشي و مردان بيشتر دچار پرخاشگري هاي فيزيكي مي شوند.

اين روانشناس باليني در خصوص عوارض فرو خوردن خشم اظهار داشت: برخي از افراد بنا به علت هايي همچون ترس، شرم و مواردي از اين دست، اقدام به كنترل خشم خود مي كنند و با صحبت نكردن و حل مسئله، خشم خود را مخفي مي كنند كه اين راه كنترل خشم مي تواند عوارضي از جمله انواع سردردها، زخم معده و دستگاه گوارش، افسردگي و اضطراب ها را به دنبال داشته باشد.

دكتر قهاري ادامه داد: افراد به هنگام بروز خشم بايد به شيوه اي سالم با آن برخورد كنند به طوري كه نه خشم خود را فروببرند و نه به صورت پرخاشگرانه آن را بروز دهند.

بنابراين با استفاده از شيوه هاي كلامي و جملات معقول، بدون تحقير و متهم كردن فرد مقابل و با ذكر علت ناراحتي و خشم خود به گفت وگو و صحبت كردن منطقي بپردازند. دراين شرايط هم خود فرد آرام شده و هم فرد مقابل به راحتي پذيراي وي مي شود.

با نوشيدن يك ليوان آب و يا پياده روي ، خشم خود را كنترل كنيد

اين روانشناس باليني، مرحله ي بيش از خشم را مرحله مهم در كنترل خشم دانست و تصريح كرد: خشم به يكباره ظهور نمي كند به طوري كه وقتي فردي دچار عصبانيت و خشم مي شود، احساس برانگيختگي كرده و سپس اقدام به بروز آن مي كند.

بنابراين احساس برانگيختي آغازگر مرحله پيش از خشم است كه افراد مي توانند با نوشيدن يك ليوان آب سرد، پياده روي، صحبت كردن و انجام فعاليت هاي لذت بخش، خشم خود را در همين مرحله كنترل كنند تا احساس برانگيختي در اين مرحله به بروز خشم منجر نشود.

وي افزود: پس از مرحله پيش از خشم، مرحله خشم اتفاق مي افتد كه فرد به شدت عصباني است. در اين مرحله بايد به او آموزش داده شود تا از ميان شرايط بد و بدتر، شرايط بد را انتخاب كند به طوريكه فرد اگر كنترل اعصاب خود را ندارد بهتر است فرياد بزند تا فحش بدهد.

به بالشت و يا شئ ضربه بزند تا به كسي آسيب برساند و يا اگر فرد اهل فرياد زدن نيست بهتر است صحنه را ترك كند تا به خود آسيبيي نرساند.

دكتر قهاري، پشيماني را نشانه ي مرحله پس از خشم دانست و افزود: وقتي افراد، مرحله ي خشم را پشت سر گذاشته و وارد مرحله ي پس از خشم مي شوند نوعي احساس پشيماني به آنها دست مي دهد.

با اين وجود افرادي هم هستند كه نه تنها احساس پشيماني نكرده، بلكه خوشحال نيز هستند. اين افراد در كوتاه مدت حس خوبي دارند اما پس از مدتي به كرات عصباني مي شوند.

در اين بين افرادي نيز هستند كه از روشهاي تنبيهي استفاده مي كنند به طوري كه مدام خود را سرزنش كرده و به سود و زيان و عواقب كار خود مي انديشند.

وي ادامه داد: اين افراد دچار نوعي خودخوري و بروز احساسات منفي و فكر كردن به پيامدهاي منفي و غيراخلاقي بودن آن مي شوند. در اين بين براي جبران كردن و پايان دادن به اين شرايط راه هاي تشويقي و يا تنبيهي براي خود در نظر مي گيرند به طوري كه مي توانند پولي را به عنوان جريمه به صندوق هاي خيريه بپردازند و از فرد مقابل عذرخواهي كنند.

دكتر قهاري در پايان با اشاره به بروز پيامدهاي منفي در مرحله ي پس از خشم خاطرنشان كرد: بهترين راه حل در اين شرايط، همدلي فرد با كسي است كه به او خشم كرده است.

بنابراين خودش را به جاي فرد مقابل قرار داده تا از ادامه حالت خشم خود جلوگيري كند.

در نهايت فرد بايد واقع بينانه عمل كند تا با رسيدن به يك نتيجه گيري اخلاقي از ادامه ي خشم خود دست بردارد.

http://fa.parsiteb.com/news.php?nid=12700


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۵:۴۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

قصه گويي با قاعده
 
داستان و قصه نقش بسيار مهمي در تكوين شخصيت كودك دارد. از طريق قصه ها و داستان هاي خوب، كودك به بسياري از ارزش هاي اخلاقي پي مي برد. پايداري، شجاعت، نوع دوستي، اميدواري، آزادگي، جوانمردي، طرفداري از حق و حقيقت و استقامت در مقابل زور و ستم ارزش هايي هستند كه هسته ي مركزي بسياري از قصه ها و داستآنها را تشكيل مي دهند.
 
خواندن قصه قبل از خواب براي كودكان، تنها اين نيست كه هر شب طوطي وار يك كتاب خاص را سطر به سطر براي او بخوانيد. قصه خواني، فرصتي براي كودك است كه قبل از خواب به آغوش گرم پدر يا مادر پناه ببرد و با آنها ارتباط برقرار كند. اين توجه پدر و مادر، خاطراتي از صميميت، رشد، پرورش و احساس امنيت در ذهن كودك بر جا مي گذارد كه سرتاسر عمر او را همراهي خواهد كرد. گاهي اوقات ممكن است حال و حوصله قصه خواندن براي فرزندتان نداشته باشيد اما مطمئن باشيد كه او اين لحظات را جزئي حياتي از برنامه روزانه خود ميداند.

قبل از قصه گفتن بچه را آماده كنيد

در بحث كتابخواني براي كودكان، زمان اهميت بسزايي دارد. كودكان خردسال ممكن است دوست داشته باشند هنگام شنيدن قصه روي پاي شما بنشينند و تاب بخورند، درحاليكه كودكان بزر گتر ترجيح ميدهند قبل از شروع قصه در رختخواب خود خزيده باشند. مطمئن شويد كه كودك قبل از غرق شدن در قصه، مسواك زده، دستشويي رفته و آب نوشيده است چون در پايان قصه پلكهاي سنگين او روي هم ميافتند.

توجه پدر و مادر، خاطراتي از صميميت، رشد، پرورش و احساس امنيت در ذهن كودك بر جا مي گذارد كه سرتاسر عمر او را همراهي خواهد كرد

حتما خيالتان راحت ميشود اگر بدانيد كه لازم نيست هميشه از روي كتاب براي كودكتان قصه بخوانيد. كودكان عادت دارند يك داستان تكراري را آنقدر بشنوند تا پدر يا مادر آن را حفظ شوند. آ نها به اين ترتيب چيزي ياد ميگيرند و از تكرار قصه احساس آرامش ميكنند. هر از گاهي يك داستان واقعي براي كود كتان تعريف كنيد يا خودتان داستان بسازيد. از تكرار داستانهايي كه با «يكي بود يكي نبود » آغاز ميشوند خودداري كنيد و كمي خلاقيت به خرج دهيد.

شما ميتوانيد اين تمرين را به صورت متقابل با فرزندتان انجام دهيد و از او بخواهيد با پر كردن نقطه چيني در حرفهاي شما در رابطه با موضوع داستان، سرنخي به شمابدهد.اگر ميخواهيد يك قصه واقعي تعريف كنيد، يكي ازبستگان مشهور يا شوخ طبع را موضوع قرار دهيد. به اين ترتيب كودك نه تنها از روايت شما لذت ميبرد بلكه چيزي درباره سوابق و تاريخچه خانواده مي آموزد.
 
با كودك حرف بزنيد

ساعت قصه گويي و كتابخواني همچنين فرصت مناسبي براي شماست كه درباره روزي كه كودك پشت سر گذاشته پرس و جو كنيد.از او بپرسيد كدام قسمت از روز خود را دوست داشته و ميخواسته چه كار متفاوتي انجام بدهد. سعي كنيد كشف كنيد چه چيزهايي كودك شما را آزار ميدهند و اگر راه حلي وجود دارد آن را پيدا كنيد. از اين لحظه ارزشمندبراي آموزش مهر و محبت و اهميت تلاش به فرزندتان بهره ببريد. با وجود اين به او يادآوري كنيد كه لازم نيست انسان كاملي باشد. كمي گفت وگوي پر شور و حال، قبل از خواب ميتواند صبح نشاط انگيزي براي كودك به دنبال داشته باشد. علاوه بر اين گفت وگو، بگذاريد كودك قبل از بستن چشمهاي خود بداند كه چقدر او را دوست داريد. به تمام ويژگيهاي او كه مورد تائيد و علاقه شماست اشاره كنيد.

 به كودكتان روحيه بدهيد. ذهن او را با افكار محبت آميز و اينكه چقدر وجودش براي شما ارزشمند بوده و زندگي تا چه اندازه ميتواند هيجان انگيز باشد پر كنيد. كود كتان را فرد مثبت انديشي جلوه دهيد كه همه از بودن با او لذت ميبرند. قبل از اينكه كودك به خواب برود، به او لبخند بزنيد. اهميت قصه گويي قبل از خواب را ميتوان با لذتي كه براي كودكان به همراه دارد سنجيد. نميتوان براي اين لحظات شيرين بغل كردن كودك، پيوند برقرار كردن، گفت وگو كردن، خنديدن و عشق ورزيدن به او، قيمتي گذاشت. اين لحظات را به فراموشي نسپاريد چرا كه كودك آن را از ياد نخواهد برد. روز كودكتان را با شادي به پايان برسانيد!

اگر كودك شما به تازگي خواندن و نوشتن را فراگرفته، هر از گاهي بگذاريد او براي شما داستان بخواند. اين فرصت فوق العاده اي است كه شما توانايي خواندن فرزندتان را بسنجيد و او نيز كمي تمرين روخواني كند. با كتابهاي ساده شروع كرده و به تدريج او را با متون مشكل تر آشنا كنيد. به اين ترتيب دايره واژگان كودك در كنار توضيحاتي كه پدر و مادر مي دهند، گسترش مييابد.
 

انتخاب قصه هاي مناسب

مسئله ي انتخاب كردن قصه، با توجه به انبوه موادي كه در اختيار قصه گوست، به ويژه براي قصه گوهاي تازه كار و مبتدي، مشكلي اساسي است. حتي بهترين و برجسته ترين قصه گوهاي حرفه اي هم قادر به گفتن هر داستاني نيستند. قصه گو، قهرمانان خود را از قصه هايي مي سازد كه با شخصيت خاص و سبك او متناسب باشند. قصه گوي تازه كار، ابتدا بايد سعي كند كه ويژگي هاي شخصيت و سبك گويش خود را ارزيابي كند. سپس از خودش بپرسد: چه نوع داستان هايي را مي توانم مؤثر و خوب بيان كنم؟ چگونه مي توانم شخصيت خود را با قصه هماهنگ كنم تا هر دو بتوانيم با شنونده ارتباط برقرار كنيم؟
 

پس از آن كه قصه گو كار انتخاب كردن را تمام كرد، وارد مرحله ي آماده كردن داستان براي گفتن مي شود كه از مهم ترين گام هايي است كه در جهت به كار گرفتن فن قصه گويي برداشته مي شود. قصه گو بايد به خاطر داشته باشد كه كار او از بر كردن يا از رو خواندن نيست، بلكه كار او قصه گفتن است كه مانند تجربه اي يگانه باقي مي ماند.

از بر كردن قصه اغلب نخستين مانعي است كه راه سير طبيعي و خودانگيخته ي يك قصه گويي موفق را سد مي كند. قاعده ي درست اين است كه هرگز نبايد داستاني را براي «گفتن» به خاطر سپرد، بلكه با توجه به ساختمان قصه، به خاطر سپردن طرح آن كافي است.

آماده كردن ذهن و بيان ، در ارائه ي موفقيت آميز يك قصه مهم ترين مُتغيّر به شمار مي آيد. بدون اين انتخاب و آماده كردن بسيار دقيق، قصه گو نبايد انتظار به دست آوردن يك تجربه ي موفق را داشته باشد.

در ضمن مطمئن شويد كتاب يا قصه اي را كه انتخاب كرده ايد براي خواندن قبل از خواب مناسب است.بسياري از كودكان كه قوه تخيل فعالي دارند – و حتي آنهايي كه از اين توانايي بي بهره اند– كابوس ميبينند. حتي افسانه ها و داستانهاي خيالي قديمي و سنتي هم ميتوانند ترسناك باشند. هيچ كودكي دوست ندارد با فكر گم شدن در تاريكي، جنگل و ربوده شدن به دست يك جادوگر به خواب برود! حتي بيشتر بزرگترها ترجيح ميدهند به جاي اين افسانه ها، رنگين كمان و اسب شاخدار را در خواب ببينند.

 نسبت به افكار و تخيلات كودكتان كه ميتواند با يك فكر ترسناك تحت تأثير قرار بگيرد، حساس باشيد. كتابهاي فوق العاده براي كودكان همان هايي هستند كه درس اخلاق ميدهند. از اين لحظات با هم بودن براي آموختن درس زندگي به كودك استفاده كنيد. درس و مفهوم اخلاقي داستان لازم نيست پيچيده و سخت باشد. اين درس ميتواند بسيار ساده و چيزي مانند نظافت اتاق، نريختن زباله، آموزش مفهوم بازيافت يا دعوا نكردن با خواهر و برادر باشد. ممكن است كودك متوجه نتيجه اخلاقي داستان نشود، به همين دليل لازم است خودتان به اين موضوع اشاره كرده و با او در اين باره گفت وگو كنيد.از كودكتان سؤالاتي بپرسيد كه باعث شود اطلاعات موجود در داستان را درك كند.
فرآوري : داودي
بخش خانواده ايراني تبيان


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۵:۴۳ ] [ مشاوره مديريت ]

گفت‌وگوي خواندني با مرتضي حيدري مجري شبكه دوم سيما

گفت‌وگوي خبري محل زورآزمايي نيست


بيش از يك دهه است كه با گفت‌وگوهايش شناخته مي‌شود. صداقت و صراحت حرفه‌اي فوق‌العاده‌اي بر زبانش جاري است و هنوز هم وقتي چاشني چالش حرف‌هايش، كار برنامه را به جاهاي باريك مي‌كشاند، چشمانش برق مي‌زند و تا صبح از خوشحالي خوابش نمي‌برد! حركت در دايره اعتدال و مناسب گويي دراجراهاي كلاسيك و مصاحبه‌‌هاي به روز و آگاهانه‌اي كه با ساختاري ايراني و مردم پسند روي آنتن مي‌فرستد، نمي‌گذارد خاطري رنجيده و آبرويي ريخته شود و همين، حتي آنها كه كمتر تمايلي به رفتار شفاف دارند را نيز به هم صحبتي‌اش راغب مي‌كند. گپ مفصل امروز ما با آقاي صاحب نظر گفت‌وگوهاي تعيين‌كننده و گاه جذاب اين سال‌هاي تلويزيون درباره برنامه‌اي كه روزگاري موج تازه‌اي در تاك شوهاي رسانه‌اي به راه انداخت، حرف خواندني كم ندارد.
مرتضي حيدري 4 فروردين 1348 در بزم بلورين شكوفه‌ها و عيدانه‌هاي تهران، بهار زندگي اش را آغاز كرده است. دوران ابتدايي را در دبستان اوحدي كرماني(شهيد فياض بخش فعلي) و مقطع راهنمايي را در مدرسه عادل(اسماعيل محمدي) سپري كرد.
سال‌هاي متوسطه را هم در دبيرستان‌هاي آيت‌الله غفاري و امام صادق(ع) زادگاهش پشت سر گذاشت. ميانه خيلي خوبي با علم‌آموزي و دانشجويي دارد و كمتر كسي مي‌داند ليسانس فيزيوتراپي را از دانشگاه علوم پزشكي تهران گرفته و فوق ليسانس MBA را از سازمان مديريت صنعتي. تازه الان هم دانشجوي سال آخر دكتري تخصصي DBA (مديريت) در دانشگاه بوردوي فرانسه است.
وي همزمان با فعاليت حرفه‌اي در رشته فيزيوتراپي براي ورود به گويندگي كه عشق اول و آخرش است آنقدر به اين در و آن در كوبيد تا عاقبت سر و كله فرم جذب نيروي گويندگي و دبيري خبر در مجله سروش پيدا شد و به اين ترتيب پس از تكميل آن و شركت در آزمون‌هاي مختلف از سال 74 پشت ميز تحريريه خبر، اجرا و گويندگي نشست.

مي‌گويند هر كس مقابل شما بنشيند، كم مي‌آورد؟

گفت‌وگوي ويژه خبري، محل زورآزمايي نيست. رويكرد بنده به عنوان مجري و همچنين فضا و پارادايم حاكم بر مصاحبه‌ها و برنامه‌هاي ما نيز اين نيست كه شيوه هماوردي با مهمان را در پيش گيريم كه اگر چنين باشد طبيعي است گاهي پرسشگر دچار مشكل شود و ضعف نشان دهد و گاه طرف مقابل.

گفت‌وگوي ويژه خبري، صرفا محل پاسخگويي به سوالات مردم، تشريح فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌ها و توضيح و بررسي مهم‌ترين وقايع خبري روز در فضايي چالشي و كارشناسي است. هدف ما اطلاع‌رساني شفاف، مفيد و سودمند و ايجاد زمينه براي تضارب آرا و افكار است و خداي ناكرده به قصد تخريب شخصيت و محكوم كردن و مخدوش كردن آبروي كسي برنامه نمي‌سازيم. حال اگر مهماني مشكلي پيدا كند يا به تعبير شما كم بياورد، در مقابل سوال‌هاي منطقي و حيطه مسووليتش كم آورده نه در برابر شخص من.

در گفت‌وگوهايتان بيشتر طرف مردم را مي‌گيريد يا رسانه؟

حتما طرف مردم را مي‌گيرم. فرض ما بر اين است كه رسانه متعلق به مردم است، لذا بايد در جهت خواست آنها حركت كند تا حداكثر اعتماد سازي و تفاهم را با هم داشته باشند.يعني مردم قبول كنند كه رسانه متعلق به آنها و به معني واقعي كلمه رسانه ملي است.

مطمئن هستيد شعار نمي‌دهيد؟

من نمي‌توانم بگويم صددرصد در جهت برآيند افكار عمومي جامعه حركت مي‌كنيم، اما همه تلاشمان بايد براي رسيدن به اين نقطه مطلوب باشد. البته اين را نبايد از نظر دور داشت كه شما به هر ترتيبي هم بخواهيد به موضوعي بپردازيد علي القاعده ممكن است عده‌اي موافق باشند و گروهي مخالف. لذا در برنامه مان سعي بر جهتگيري نداريم مگر آن كه مطمئن باشيم آحاد جامعه در آن مورد هم نظرند. به هيچ عنوان نبايد تلاش كنيم يك مفهوم يا نگاه خاص را به ذهن مخاطب تزريق كنيم. حق نداريم به جاي آنها فكركنيم يا تصميم بگيريم زيرا دون شأن رسانه، اخلاق، قانون و به دور از وظايف و رسالت‌هاي رسانه ملي است. بايد صادقانه اطلاع‌رساني و فضايي براي بيان حرف‌ها ايجاد كنيم تا خود مردم در پايان هر بحث به جمع‌بندي برسند و نتيجه‌گيري كنند.

پس تا به حال تلاشي براي گل آلود كردن آب و صيد ماهي خودتان نداشته‌ايد؟

تلاش من همواره اين بوده كه بر مبناي وجدان عمومي وارد برنامه شوم و تمام عقايد شخصي‌ام را بيرون جا بگذارم؛ البته اين كه تا چه حد موفق‌بوده‌ام بحث ديگري است. ولي معمولا رويكردي را در پيش مي‌گيرم كه حس كنم آحاد جامعه مي‌پذيرند. اگر هم ندانم غلبه با كدام تفكر است يا مثلا چند تفكر جدي درباره آن موضوع وجود داشته باشد، از هيچ كدامشان دفاع نمي‌كنم.

مصاحبه شونده هم هر كس باشد واقعا برايتان فرقي ندارد؟

هيچ فرقي نمي‌كند، سران قوا باشنديا مقامات ارشد و مياني يا هر كس ديگر. اين برنامه متعلق به مردم است و ما نماينده آنها هستيم. در موضوعاتي كه پاي مردم و منفعت ملي به مفهوم واقعي ـ نه مانند بعضي افراد كه اين جور كلمات را مصادره به مطلوب مي‌كنند ـ در ميان است تا آنجا كه بتوانم دفاع مي‌كنم، حتي اگر ذهنيت خودم مخالف آن مسأله باشد.

اصلا براي رسيدن به تضاد دراماتيكي كه لازمه جذابيت برنامه‌هايي نظير گفت‌وگوي ويژه خبري است، چقدر نقشِ مدعي العموم را بازي مي‌كنيد؟

ما صرفا در جايي مي‌توانيم نقش مدعي‌العموم را بازي كنيم كه مطمئن باشيم عموم مردم در اين باره ادعا دارند و يك حرف واحد را مطرح مي‌كنند در غير اين صورت چنين حقي نداريم و تنها بايد فضا را براي آگاهي بخشي به جامعه فراهم آوريم.

مي‌گويند مصاحبه بايد عرق آدم را در بياورد. از اين نوع مصاحبه‌ها داشته‌ايد؟

گاهي داشته‌ايم. به هر حال مصاحبه جدي اين جنبه‌ها را هم دارد.

عرق شما درآمده يا مهمان؟!

من تا به حال مشكلي نداشته‌ام. اتفاقا مصاحبه‌هاي سخت بشدت مرا به وجد مي‌آورد. از اين كه فضاي مصاحبه سنگين، چالشي و توأم با بحث باشد و كار به جاهاي باريك بكشد لذت مي‌برم. اينها براي مجري خيلي قشنگ است و كمال مطلوب من. بعضي شب‌ها كه چنين گفت‌وگوهايي داشته‌ام تا صبح خوابم نبرده است، اما مصاحبه‌هاي بي روح و تعارفي كه به قولي همه چيز آن آرام است حالم را بد مي‌كند و اصلا باب ميلم نيست.

جنجالي بودن را دوست داريد كه مي‌خواهيد كار به جاهاي باريك بكشد؟

بله. دقيقا همين طور است، زيرا مخاطب زيادي را جذب مي‌كند.

براي جنجالي و تأثيرگذار بودن حتما بايد جا پايمان را روي خط قرمزها محكم كنيم؟

به هيچ وجه. معتقدم در چارچوب‌هاي فعلي هم مي‌توان كارهاي زيادي انجام داد.منتها برخي از ما ظرفيت‌هاي شخصي، ترس، بي‌دانشي و محافظه‌كاري خودمان را به پاي خط قرمزهاي رسانه مي‌گذاريم، در حالي كه همين رسانه با خط قرمزهايش در بسياري از اوقات، برنامه‌هاي تأثيرگذار و موفق زيادي داشته است و اين يعني خط قرمزها آنقدرها هم كه ما مي‌گوييم دست و پاگير نيستند. ضعف در برنامه‌ها، بيشتر به خود ما باز مي‌گردد.

با برنامه شما مي‌توان لابي كرد؟

نمي‌خواهم نفي كنم، اما تلاش كرده‌ايم اين اتفاق نيفتد چون نخواستيم سكوي پرتاب عده‌اي و ابزاري براي سوءاستفاده گروهي ديگر باشيم. شايد يكي از دلايل نسبتا محبوب بودن برنامه ما در ميان مردم دوري از همين فضاها باشد. نگاه مردم براي ما مهم است.

چرا نسبتا محبوب؟

طبيعي است. اغلب امور، نسبي‌اند لذا به طور مطلق نمي‌توانيم بگوييم در اين كار موفق بوده‌ايم. ما داريم راجع به 3800 شب برنامه صحبت مي‌كنيم.

در اين 3800 شب، مهمان سفارشي هم داشته‌ايد؟

گاهي بله. به هر حال ممكن است بعضي افراد براساس مناسبات يا ارتباطاتي در برنامه حضور پيدا كنند اما اين لزوما به آن معنا نيست كه اگر آمدند حتما برنده بيرون بروند. ما تلاش مي‌كنيم مثل آينه باشيم تا افراد، همان شكلي كه هستند در نظر مخاطب ديده شوند. به دنبال اين نيستيم كه چهره گريم شده‌اي از مهمانان‌مان را به جامعه نشان دهيم. البته در اين مورد هم احتمالا هميشه موفق نبوده‌ايم.

مهمان پولي چطور؟

به هيچ وجه. برنامه ما اصلا پولي نيست. حتي هديه هم نمي‌دهيم.

گفت‌وگوي ويژه خبري، مدل ايراني كدام الگوي خارجي است؟

واقعا از هيچ جا الگوبرداري نكرديم. ايده گفت و‌گوي ويژه خبري متعلق به آقاي دكتر پيمان جبلي است. زماني كه ايشان سردبير خبر شبكه دو سيما شدند، پيشنهاد كردند زمان 30 دقيقه‌اي بخش خبري
30/22 به 2 قسمت 15 دقيقه‌اي تقسيم شود و يك ربع خبر پخش كنيم و زمان باقيمانده را به مهم‌ترين اتفاق خبري روز بپردازيم. اين زمان بعدها به حدود 50 دقيقه رسيد.

اصلا الگوبرداري از نمونه‌هاي آن ور آب مي‌تواند يك مجري يا برنامه را در مسير پيشرفت جلو بَرد؟

اگر الگوبرداري به معناي يادگيري باشد بله اما تقليد، هرگز. زيرا اگر شما بخواهيد گفتار، رفتار، منش و شيوه يك نفر ديگر را تقليد كنيد در بهترين شرايط، تازه مي‌شويد يك نسخه كپي از او كه خودش وجود دارد. پس چه در برنامه سازي و چه اجرا بايد خودتان باشيد.

مقايسه مرتضي حيدري و لري كينگ- فارغ از تفاوت‌هاي اجرا و فضاي رسانه‌اي ما و آنها ـ قياس مع‌الفارق است؟

سال‌هاست بسياري از همكاران بخش‌هاي مختلف رسانه‌اي كشورمان اين لقب را به بنده داده‌اند و خب نظر لطفشان بوده است. به هر حال لري كينگ در كار خودش آدم موفقي بوده و الان هم كه بازنشسته شده است يكي از ركوردداران كتاب گينس است، بنابراين افتخار مي‌كنم كه چنين قياسي اتفاق بيفتد. هر چند جنس كار و برنامه ما متفاوت است، اما اگر در آن قد و قواره و اِشل ملي ديده شده باشم برايم باعث خوشحالي است.

مخاطب برنامه‌هايش بوديد؟

گاهي اوقات بله. البته فقط آقاي لري كينگ نبود. من همواره سعي مي‌كنم برنامه‌هاي مجريان موفق دنيا از جنوب شرق آسيا گرفته تا آمريكا، اروپا و… را ببينم.

فكر مي‌كنيد بتوانيد به ركورد او در گفت و‌گو دست يابيد؟

اميدوارم. شما عدد گفت وگوهايش را مي‌دانيد؟

بله، 40 هزار گفت و‌گو.

40 هزار؟ [با تأكيد و تعجب] بعيد مي‌دانم. اين عدد، غير عادي است و نبايد درست باشد زيرا اگر ايشان هر روز به مدت 40 سال روي آنتن بوده باشد، تعداد تقريبي برنامه هايش به عدد 13 هزار مي‌رسد مگر اين كه فرض كنيم روزي 3 برنامه طي 40 سال بدون توقف داشته است.

عدد گفت‌و‌گوهاي ويژه خبري‌تان را به حافظه سپرده‌ايد؟

11 سال و 4 ماه از عمر گفت‌و‌گوي ويژه مي‌گذرد كه حدود 84 ماهش را من به تنهايي تقديم بينندگان كرده‌ام. در آن مدت علاوه بر اجرا، مسووليت برنامه را هم به عهده داشتم و جانشين سردبير بودم، اما در اين 4 سال و چند ماه اخير، همكاران ديگري به ما اضافه شدند كه البته همچنان آدم ثابتش خودم هستم. بقيه دائم تغيير كرده و رفته و آمده‌اند لذا فكر مي‌كنم تا الان چيزي حدود 3500 شب را در گفت‌وگوي ويژه سپري كرده باشم.

پس بايد آرشيو بزرگ و جالبي براي خودتان گردآوري كرده باشيد؟

من حتي يك فريم تصوير هم از برنامه هايم آرشيو نكرده‌ام.

چرا؟

قصد دارم در پايان كار همه را يكجا با خود ببرم.

چه جوري است كه در همه اين سال‌ها فقط مرتضي حيدري، ريگِ تهِ جوي گفت‌وگوي ويژه خبري مانده و بقيه در آمد و شد بوده اند؟

لطف و اعتماد مردم و مديران سازمان، اصرار خودم بر اين كه جز گفت‌وگوي ويژه خبري به هيچ وجه كار ديگري انجام ندهم و مداومتي كه در كارم داشتم، سبب ساز اين ماندگاري است كه اميدوارم همچنان ادامه يابد.

به قول خواجه نظام‌الملك «مردي و كاري»! پرداختن به كار ديگر، شما را از هر دو كار باز نمي‌دارد؟

نه، زيرا گفت‌وگوي ويژه در حال حاضر هيچ زماني از من نمي‌گيرد. قبلا كه دربرنامه مسووليت داشتم تقريبا حدود هفت، هشت ساعت از زمان روزانه من به اين برنامه اختصاص مي‌يافت، اما الان شب‌ها مي‌روم و صرفا اجرا مي‌كنم لذا كارهايم تحت‌ تاثير هم نيستند.

يعني گفت‌وگوي ويژه خبري مانند ساير تاك‌شوهاي موفق تلويزيوني جهان بتنهايي براي شما پولساز نيست؟

من و ديگر همكارانم در سازمان تابع نظام پرداخت هماهنگ حقوق كاركنان دولت هستيم و اگر هم اضافه كار كنيم بيشتر حقوق مي‌گيريم.

چرا عطاي گويندگي خبر را به لقايش بخشيديد؟

گويندگي خبر را هم دوست دارم، اما هميشه خيلي بيشتر دوست داشتم مجري گفت‌وگوي ويژه بمانم و سال‌هاي طولاني هم صرفا همين كار را مي‌كردم، اما در دوره‌اي بنا به نيازي كه در مجموعه احساس شد، دو سه سال گوينده خبر شدم و الآن بيش از يك سال است كه ديگر خبر نمي‌خوانم. شايد شخصيت من در گفت‌وگوي ويژه قابل پذيرش‌تر و بهتر از خبر باشد.

در برنامه اطلاعات محوري مثل گفت‌وگوي ويژه خبري، مجري كمتر مجال خودنمايي دارد، اما در اين مدت شما آنقدر به چشم آمديد كه برخي اين برنامه را حيدري محور ناميدند. چرا اين روند، پايدار نماند؟

اصولا برنامه‌هاي گفت‌وگو محور راديويي و تلويزيوني در همه جاي دنيا به نام مجري‌شان شناخته مي‌شوند. خيلي‌ها اسم برنامه را نمي‌دانند، اما مجري اش را مي‌شناسند و حتي مي‌گويند برنامه فلاني. به نظرم هيچ اشكالي هم ندارد و خيلي خوب است، بنابراين در چنين برنامه‌هايي ثبات مجري براي برقراري ارتباط بهتر با مخاطب ضروري است. در مورد گفت‌وگوي ويژه خبري نيز اگر در سال‌هاي گذشته چنين ذهنيتي در مردم ايجاد شده، به خاطر ظرفي بوده كه اين برنامه داشته است. وقايع بزرگي از جمله حضور كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري، روساي جمهور وقت، سران قوا، وزيران و مقامات ارشد و نيز پرداختن به موضوعات اساسي و مهم روز باعث شده اين برنامه خيلي شناخته شود. همچنين توفيقي كه من در تداوم كار با اين برنامه داشته ام نيز بي تأثير نبوده است.

تداوم اين وضعيت به نفع شما بود يا رسانه؟

منافع مجري و رسانه، كاملا به هم گره خورده، هم راستا و تقويت كننده يكديگر است و اصلا در تقابل و تعارض با هم نيست. براي داشتن يك رسانه موفق به مجريان سوپر استار نياز است. به عبارت ديگر، رسانه نيز مانند سينما از فوق ستاره‌هاي خود سود مي‌برد، زيرا به كمك آنها مخاطبان بيشتري مي‌يابد و اعتمادسازي مي‌كند از سوي ديگر، مشهور شدن يك مجري به پشتوانه رسانه‌اي كه در آن كار مي‌كند، احترام اجتماعي خوب و مناسبي را برايش به ارمغان مي‌آورد و به رضايت شغلي وي مي‌انجامد، بنابراين مجري و گوينده بايد تلاش كند رسانه‌اش را به عرش اعلاء برساند و رسانه نيز بايد با ارائه مجريان و گويندگان سوپر استار و مهيا كردن فضاي لازم براي آنها، ارتباط با مخاطبان را روزبه‌روز پر رنگ‌تر و محكم‌تر كند.

شده تا به حال منافع تان را حتي به مقدار كم از رسانه جدا كنيد؟

فكر نمي‌كنم.

خانم‌ها هم مي‌توانند در اجراي گفت‌وگوي ويژه موفق باشند؟

بله حتما. چه فرقي مي‌كند؟

اگر فرقي نمي‌كند پس چرا جايشان خالي است؟

بايد فضا را برايشان فراهم كنيم البته چند نفر از همكاران خانم را هم تست زديم ولي مقبول نيفتاد و اجرايشان خوب در نيامد. اگر موقعيتش پيش بيايد حتما موفق مي‌شوند زيرا در كار ما زن يا مرد بودن مجري مهم نيست.

فكر مي‌كنيد هنوز هم مخاطبان شبانگاهي تلويزيون، ساعت
45/22 با اشتياق روي شبكه 2 زوم مي‌كنند؟

گفت‌وگوي ويژه، همچنان مخاطبان سنتي خودش را دارد، البته گاهي فراز و فرود در برنامه هست، ولي به طور كلي شايد آن جايگاه و موقعيت چند سال قبل را كمتر داشته باشد.

چرا؟

دلايل زيادي دارد. پاسخ به اين پرسش، بحث‌هاي فني و كارشناسي مي‌طلبد كه شايد در فرصت اين گفت‌وگو نگنجد اما يكي از دلايل آن، ظهور و بروز برنامه‌ها و شبكه‌هاي رقيب در خود سازمان است. زماني كه ما اين برنامه را راه‌اندازي كرديم در نوع خود بي‌نظير بود و نه تنها در تمام صدا و سيما كه در شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي زبان نيز رقيبي برايش ديده نمي‌شد. در حال حاضر رقباي داخلي و خارجي، خيلي زياد شده‌اند و به نظر مي‌رسد ما بموقع نجنبيديم و از قافله عقب افتاديم. كم كاري از خودمان بود.

و جدي‌ترين رقيب‌تان؟

راستش را بخواهيد خيلي كم تلويزيون مي‌بينم (با خنده) با اين حال برنامه قابلي كه احساس كنم بهتر از گفت‌وگوي ويژه خبري است، سراغ ندارم.

يك آدم رسانه‌اي كه نبايد به برنامه‌هاي تلويزيون بي‌مهر باشد؟

اگر برنامه خوبي باشد حتما براي تماشايش وقت مي‌گذارم. اين را هم فراموش نكنيد كه لزوما نمي‌توان همه چيز را از تلويزيون ياد گرفت. براي اين كه آدم رسانه‌اي موفقي باشي و بتواني برنامه تلويزيوني خوبي ارائه كني بايد مطالعه داشته باشي و تحقيق و بررسي را فراموش نكني. مجري بايد با دانش كافي در برنامه‌اش حاضر شود. تماشاي برنامه‌هاي ديگران تا حدي به شما كمك مي‌كند.

با اين حال قبول داريد گاهي آنقدر معمولي مي‌شويد كه مخاطب، پاي برنامه‌تان به خواب مي‌رود؟

متأسفانه همين طور است. ما بايد به عهدي كه روز شروع اين برنامه با يكديگر بستيم پايبند باشيم و آن اين بود كه هر قسمت از گفت‌و‌گوي ويژه خبري حتما بايد چالشي، خبري و كارشناسي باشد. اين 3 مولفه از نظر من
3 تا يك نيستند كه با هم جمع شوند؛ 3 تا 10 هستند كه در هم ضرب مي‌شوند يعني اگر هر 3 ويژگي در يك برنامه وجود داشته باشد اهميت و نمره آن قسمت، 1000 مي‌شود. اگر يكي از آنها نباشد 100؛ 2 تا نباشد 10 و در نهايت اگر هيچ كدام را نداشته باشيم برنامه بي‌ربط خواهد شد.

نمره برنامه‌هاي اخيرتان چند است؟

گاهي 10، گاهي 100 و متأسفانه بعضي اوقات هم صفر! بندرت 1000 مي‌شويم.

فاصله از كدام مولفه، صفر و 10 را نصيب‌تان كرده است؟

با توجه به موضوع، متفاوت است اما به نظرم چالشي بودن برنامه‌ها مهم‌ترين فاكتوري است كه از آن فاصله گرفته‌ايم.

چرا غالب برنامه‌هاي گفت‌وگو محور ما در حوزه‌هاي جدي نمي‌توانند جذاب باشند؟

براي جلب و جذب مخاطب، رعايت چند اصل ضروري است. نخست، موضوع برنامه است كه بايد مورد توجه عموم مخاطبان قرار گيرد و براي همه جذاب و مهم باشد. موضوعات خاص، بينندگان مخصوص خود را دارند و بايد در برنامه‌هاي تخصصي مطرح شوند لذا طرح چنين موضوعاتي در برنامه‌اي نظير گفت‌وگوي ويژه خبري اشتباه است. از سوي ديگر، شما حتما بايد ديدگاه‌هاي متفاوت را درباره آن موضوع مطرح كنيد. چون اگر مهم ترين سوژه‌ها راهم يكطرفه بحث كنيد بخشي از جامعه را از خودتان دور كرده‌ايد و تازه آن بخشي هم كه نظرش با شما هماهنگ است مي‌رود مي‌خوابد، زيرا چيز تازه و جديدي برايش نداريد، اما وقتي ديدگاه‌هاي متضاد را داشته باشيد هر دو طيف از بينندگانتان راحفظ خواهيد كرد. بحث بعدي، توجه به بُعد كارشناسي برنامه است يعني طراحي سوال، رويكردها، محورها و جهتي كه طي مي‌شود بايد دقيق و كارشناسانه باشد. در اين صورت برنامه موفق خواهد بود و قالب جذاب خود را تا انتها از دست نمي‌دهد.

با اين تفاسير به اندازه خودتان بيننده داريد؟

به نظر من ظرفيت گفت‌وگوي ويژه، فوق العاده بيش از آني است كه اكنون مشاهده مي‌كنيد.

شايد مشكل از مرتضي حيدري است؟

بعيد نيست. مي‌تواند باشد.

خب رفع مشكل كنيد.

در حال حاضر من تنها نيستم و دوستان ديگري هم اين برنامه را اجرا مي‌كنند منتها در آن شب‌ها هم اتفاق خاصي نمي‌افتد.

به هر حال اين برنامه يك ظرفيت بالقوه دارد كه خيلي با ارزش است اما الان روي شعله كم قرار گرفته است و براحتي مي‌توان شعله را بالا برد.

براحتي؟

بله. اگر چند اتفاق ساده بيفتد به شما قول مي‌دهم كه از دو سه شب ديگر، بيننده‌هاي برنامه ما از سريال‌ها و فيلم‌هاي سينمايي تلويزيون و حتي ماهواره هم بيشتر شود.

چه اتفاقي؟

حالا! [مي‌خندد]

پس منتظر باشيم؟

من كاره‌اي نيستم. افراد ديگري بايد تصميم بگيرند.

مردم براي نيازهاي تفريحي و خبري‌شان چه شبكه‌هايي را انتخاب مي‌كنند؟

براي مخاطب اصلا فرقي ندارد كه اين برنامه را چه كسي پخش مي‌كند، زيرا او به دنبال تأمين نيازهايش است. نياز مردم براي مراجعه به رسانه‌ها را نيز مواردي از قبيل سرگرمي، اطلاع‌رساني، فرهنگ‌سازي و چيزهايي از اين دست تشكيل مي‌دهند، بنابراين كسي كه امكان انتخاب دارد برنامه‌اي را بر مي گزيند كه به مذاقش خوش بيايد و نيازهايش را پاسخ دهد يعني مخاطب، تلويزيونش را روي شبكه‌اي تنظيم مي‌كند كه برنامه‌هايش را مي‌پسندد. مردم با شعورندو وقتشان هم كم است، بنابراين كانالي را انتخاب مي‌كنند كه بهتر به نيازشان پاسخ دهد.

ما هم مي‌توانيم آن جذابيت را داشته باشيم؟

بله، براحتي. در مورد اخبار، نكاتي وجود دارد كه چيز جديد و عجيب و غريبي هم نيست. همان اصول شناخته شده علمي است و اگر به آن پايبند باشيم قطعا مي‌توانيم مخاطب زيادي جذب كنيم. مخاطب به دنبال خبر است و يك موضوع وقتي خبر مي‌شود كه واجد ارزش‌هاي خبري و امثال آن باشد، لذا ما بايد برگرديم و ببينيم با توجه به اين پارامترها چقدر خبرهايمان را درست انتخاب و پخش مي‌كنيم.

برگرديم به گفت‌وگوي ويژه. بيشترين ركورد بيننده در برنامه شما مربوط به كدام گفت‌و‌گو بوده است؟

آمار رسمي و دقيق ندارم، اما علي‌القاعده بايد مربوط به مناظره‌هايي باشد كه در برنامه ما اتفاق افتاد. شايد مناظره آقايان الهام و اعلمي، رهبر و ستاري‌فر و شريعتمداري و آرمين مخاطب زيادي داشت. اصولا مناظره‌هاي جدي هميشه پربيننده‌اند.

مناظره‌هاي انتخاباتي سال قبل را دنبال مي‌كرديد؟

من همانجا در استوديو بودم.

هنگام پخش مناظره‌ها لحظه‌اي بود كه خودتان را جاي مجري تصور كنيد و افسوس بخوريد كه اگر من بودم اين را مي‌گفتم يا…؟

اين حالت خيلي برايم پيش آمد اگر قرار باشد مجري به معناي واقعي برنامه را اداره كند، هر فردي آرزوي اجراي آن را دارد.

پس حضور شما هم نمي‌توانست روند اجراي مناظره‌ها را به كلي تغيير دهد؟

آقاي دكتر پورحسين، استاد بنده‌اند. ايشان با رتبه دانشياري، مدرس دانشگاه تهرانند و تخصص‌شان روان‌شناسي است. واقعا براي من باعث افتخار است كه شاگرد و دوست صميمي و قديمي ايشان هستم. من اصلا نمي‌دانم مصاحبه‌ها در چه شرايطي انجام شد و آقاي دكتر چقدر اجازه مانور داشتند، بنابراين نمي‌توان گفت اجراي من در آن وضعيت مي‌توانست تفاوت قابل ملاحظه‌اي با ايشان داشته باشد. از نظر من حتما قابليت‌هاي آقاي دكتر پورحسين با توجه به دانش آكادميك و تجارب طولاني مديريت در رسانه بسيار بيش از آن چيزي بود كه ما ديديم.

اگر با همان شرايط، اجرا را به شما مي‌سپردند مي‌پذيرفتيد؟

به هر حال ما تعهدي داريم و وقتي سازمان، مأموريتي را محول مي‌كند حتما سعي مي‌كنيم به نحو احسن انجام دهيم، بنابراين اگر در آينده نيز با چنين شرايط و پيشنهادي مواجه شوم مي‌پذيرم.

ضرب‌المثل تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها را قبول داريد؟

هميشه نه. ما ايراني‌ها خيلي راحت براي يكديگر حرف در مي‌آوريم و به نظرم لازم نيست چيزكي باشد تا چيزهاگفته شود.

نمي‌خواهيد براي قلمي كردن و انتشار خاطرات گفت‌وگوهايتان آستين بالا بزنيد؟

جسته و گريخته يادداشت‌هايي دارم اما مدون نكرده‌ام شايد هم نكنم. فعلا تصميمي دراين‌باره ندارم. به نظرم هنوز آنقدر مطلب قابل انتشار نداشته باشم. روحيه من اين است كه يا كاري را انجام ندهم يا براي آن سنگ تمام بگذارم.

كتاب، شأني دارد و بايد ارزش چاپ شدن داشته باشم تا مردم حاضر شوند بابتش پول بدهند و براي خواندنش زمان صرف كنند. اگر موضوع، صرف نوشتن تنها باشد كه هركسي مي‌تواند صدها كتاب بنويسد. كتاب بايد از خودش حرفي براي گفتن داشته باشد نه اين كه به اعتبار و نشان نويسنده‌اش عرضه شود.

گفت‌وگويي كه اَبتر ماند و به سرانجام نرسيد؟

درگذشته زياد داشتيم. گاهي اوقات، زمان برنامه تمام مي‌شد و ادامه بحث را به شب بعد موكول مي‌كرديم حتي برخي موضوعات پنج، شش شب با مهمانان مختلف ادامه مي‌يافت. برخي مواقع هم مهمانان چند شب پياپي ثابت بودند و موضوع تغيير مي‌كرد.

به هر حال اين طبيعي است زيرا برخي موضوعات، خيلي بزرگند و شما نمي‌توانيد يكشبه با آنها به نتيجه برسيد مثلا براي مشكل اشتغال، صد شب هم كه برنامه بگذاريم آخرش چيزي درنمي‌آيد، بنابراين برنامه ما درچنين شرايطي نقشي روشنگرانه و محرك دارد و اثر خودش را هر چند كم مي‌گذارد. لزوما اصراري براي به سرانجام رساندن همه موضوعات نداريم.

اما سوالات ما به سرانجام رسيد.

مصاحبه خوبي بود. هم گفت‌وگوي ويژه خبري را كالبد شكافي و آسيب‌شناسي كرديد و هم بنده را. يادمان نرود نقدها و صحبت‌هايي كه امروز مطرح مي‌كنيم 10 سال پيش وجود خارجي نداشت و اين يعني ما يك قدم جلو رفته‌ايم، هر چند اين سرعت در عصر پرشتاب تكنولوژي و ارتباطات، خيلي قابل قبول نيست و بايد سريع‌تر بجنبيم.

اميدوارم اين گفت‌وگو، هم براي من و هم آنها كه مي‌خوانند، يك گام رو به جلو باشد.


جام جم
شيما و ميلاد كريمي

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۵:۴۲ ] [ مشاوره مديريت ]

 

با قصه معجزه كنيد

 افرادي كه از هوش رواني بالايي برخوردارند، احساس مي‏كنند كه زندگي آنها كامل است و هدف مثبتي دارد، شناخت عميقي از خودشان دارند، هر آنچه مي‏گويند، انجام خواهند داد. به فكر يك رابطه با شكوه هستند و اغلب احساس يكي بودن با جهان هستي دارند و به يك ارتباط پرشور عاشقانه مي‏انديشند. اين هوش، يك هوش بالغ شده است و پيشرفت آن ريشه در سال‏هاي كودكي دارد. با وجود اين، كودكاني كه عاقل‏تر از سن‏شان به نظر مي‏رسند، هرگز كودك‏تان را دست كم نگيريد. با ملايمت به كودك‏تان كمك كنيد تا هدف مثبت و ديد وسيعي در زندگي داشته باشد. همچنين به او كمك كنيد تا از جهان، زيبايي‏ها و رمز و راز آن قدرداني كند. شما مي‏توانيد به تدريج و به طور اتفاقي، در مكالمات معمولي روزمره، اين كار را انجام دهيد.

اين جمله كه «هر چيزي با چيز ديگري ارتباط است»، مي‏تواند طرح ساده‏اي براي شروع باشد. كودك‏تان را براي «پياده روي‏هاي پر رمز و راز» بيرون ببريد. در حالي كه بدون عجله راه مي‏رويد، فقط به چيزهاي دور و بر نگاه كنيد و درباره چيزهاي مختلفي كه مي‏بينيد مانند: برگ‏ها، درختان، تعميرات جاده‏اي، ماشين‏ها، حيوانات‏ اهلي، ابرها و جوي‏هاي آب با هم گفت و گو كنيد.كتاب‏هاي زيبا درباره جهان و منظومه شمسي براي كودك تهيه كنيد. اين كتاب‏ها به كودك كمك مي‏كنند تا زيبايي و عظمت جهاني را كه در آن متولد شده است، درك نمايد، شكوه طبيعت را لمس كند و ذهن او را باز مي‏كند تا چيزهاي شگفت‏انگيزتري را ببيند.

                                                         تمثيل و استعاره در قصه‏گويي

افسانه‏ها، در خود نيروي شگفت‏انگيز و خارق‏العاده‏اي دارند. همه ما اين نيرو و كشش را تجربه كرده‏ايم. اما به راستي اين قدرت نهفته، ناشي از چيست؟ برو نو بتلهايم، مربي و روانشناس مي‏گويد: صرف نظر از نقش حياتي و مهم اولياي كودكان در معنا بخشي به زندگي آنان افسانه ها نيز تا حد زيادي به زندگي كودكان معنا مي‏بخشند وقتي بچه‏ها در برابر ادبيات قرار مي‏گيرند، افسانه‏ها بيشترين جاذبه را براي آنها دارند. موضوع اين نيست كه خوبي‏ها و راستي‏ها در پايان افسانه‏‏ها پيروز مي‏شوند، بلكه موضوع اين است كه قهرمان قصه جذاب‏ترين مساله براي كودك است.

 

 او در تمام مبارزات قهرمان خود را در نقش قهرمان قصه مي‏بيند به خاطر اين هم ذات پنداري، كودك تصور مي‏كند كه به همراه قهرمان افسانه، از آزمون‏ها و سختي‏ها مي‏گذرد و با او به پيروزي دست مي‏يابد، زيرا كه فضيلت‏ها و خوبي پيروزند و اين خود فضيلت‏ها و خوبي‏ها را بر لوح ضمير كودك حك مي‏كند» مهم‏ترين و اساسي‏ترين ويژگي‏ هر افسانه‏اي تمثيل و استعاره است. عنصر مهمي به تمثيل‏ها نيروي نفوذ و تاثير مي‏بخشد تطابق‏يابي است. تطابق يابي يك فرآيند ذهني ناخودآگاه است

وقتي بچه‏ها به داستان گوش مي‏دهند. دائماً آنچه را كه مي‏شنوند با خاطرات خود پيوند مي‏‏دهند. آنها در ذهن خود جستجو مي‏كنند تا تجربيات حاضر خود از داستان را با وقايعي از گذشته مرتبط كنند.
 اگر كودكي بشنود «سگي خشمگين و بزرگ، شروع به تطابق‏يابي در تجربيات گذشته مي‏كند تا به اين سه كلمه معني بدهد بنابراين عبارت سگي خشمگين و بزرگ در هر كودك شنونده، تصوير متفاوتي را در خاطرش زنده مي‏كند. چون كودكان منحصر به فرد هستند، تجارب‏شان از دنيا نيز منحصر به فرد است. آنها جهان را از خلال حس‏هاي خود تعبير و بنابر تجارب گذشته‏شان تفسير مي‏كنند. ساختن تمثيل به پختن كيك مي‏ماند. بايد مواد لازم و دستور پخت را بدانيد. اگر مراحلي را كه در دستور ذكر شده دنبال كنيد، آنچه را سرآشپز به شما قول داده است به دست مي‏آوريد: مرحله اول مثل حل كردن يك مساله است. اول بايد دانست كه مساله كودك شما چيست؟

هر چه عناصر داستان را دقيق‏تر خلق كنيد، تاثير داستان بيشتر مي‏شود.
مرحله دوم اين است كه اشخاص، مكان‏ها و اشياي مرتبط با مشكل را تفكيك كنيد در اين مرحله شما بايد حيوانات، كودكان يا اشياي خيالي كه نقش جايگزين را بازي مي‏كنند به جاي اجزاي مشكل بگذاريد. كودك بايد بتواند با شخصيت‏ها، حوادث و ارتباط بين آنها، احساس نزديكي كند. اين مرحله مهمترين مرحله در خلق يك افسانه تمثيلي تاثير گذار است و با آن شنونده بين وضعيت خودش و آنچه مي‏شنود، پل مي‏زند. مثلاً فرض كنيد آرمين، پسر بچه يازده‏ ساله، هر وقت در آشپزخانه غذا مي‏خورد، بدون آنكه آنجا را تميز و مرتب كند بيرون مي‏رود. آرمين مي‏داند كه والدينش بطور دائم او را به خاطر رفتارش سرزنش مي‏كنند و مي‏داند كه از دست او ناراضي هستند او خوب مي‏‏داند كه قانوني بنيادي را در خانه نقض مي‏كند مثالي از يك قصه كه با وضعيت اين مشكل مشابه است، مي‏تواند عناصر زير را در برداشته باشد: عناصر واقعيت و عناصر قصه. مرحله آخر فراهم كردن راه حلي براي مشكل است.

 

اكثر والدين مي‏توانند براي مشكل فرزندشان راه حلي ارايه كنند. اين به قوه تشخيص آنها و البته به سن كودك و شرايطي كه مشكل را احاطه كرده بستگي دارد. مراحلي كه بيان شد مي‏تواند شما را در ساختن يك تمثيل كمك كند بعد از آنكه تمثيل را ساختيد، مي‏توانيد قصه‏گويي را شروع كنيد آن موقع به قدرت معجزه گر افسانه‏ها و تمثيل‏هايي خواهيد برد كودك شما تطابق‏يابي خواهد كرد و تعريف كردن اين افسانه به نوبه خود مي‏تواند در تربيت فرزند دلبندتان تاثير مثبت خود را بگذارد.

ماهنامه كودك

تنظيم براي تبيان: كهتري


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۵:۴۱ ] [ مشاوره مديريت ]

 

آموزش قصه خواني و قصه گويي

مقدمه:
 
قصه‌گويي، روشي مؤثر در آموزش مفاهيم پيچيده است.
 

يافته ها حاكي از تأثير مثبت قصه‌گويي نسبت به سخنراني هاي معمولي در افزايش دانش است از اين رو مي تواند در آموزش مفاهيم پيچيده مورد استفاده قرار گيرد.
 

قصه‌گويي يكي از روش‌هاي آموزشي است كه مي‌تواند بدون اينكه سن مخاطب، موضوع آموزشي يا سطح يادگيري كاربرد آنها را محدود سازد، بكار رود.
 

قصه گويي در كشور ما سابقه اي بس ديرينه و قديمي دارد ، اما نفوذ عوامل و وسايل ارتباط جمعي و علاوه بر آن مسائل خاص حوزه هاي شهرنشيني ، موجب شده تا نقش قصه گويي در طول دوران و به ويژه در نظامهاي آموزشي كم رنگ شود .
 

همچنين به قصه گويي هنوز به عنوان يك فن نگاه نمي شود و در نظام آموزش و پرورش جايگاه شايسته اي براي قصه گويي به چشم نمي خورد .
 

بسياري از علاقمندان به اين فن ، به تجارب خود متكي هستند و كمتر با روشهاي علمي و اصول قابل قبول اين فن آشنايي دارند .

● قصه چيست ؟
 

ادبيات كودك شامل قصه ، شعر ، نمايش ، افسانه و داستان و ... است .
 

ادبيات كودكان عبارتست از :
 

تلاشي هنرمندانه در قالب كلام براي هدايت كودك به سوي رشد ، با زبان و شيوه اي مناسب و در خور فهم او .
 

به بياني ديگر ادبيات عبارت است از :
 

چگونگي تعبير و بيان احساسات ، عواطف و افكار به وسيله ي كلمات در اشكال و صورتهاي گوناگون . براي شناخت جايگاه واقعي قصه گويي در نظام تعليم و تربيت.

ابتدا لازم است عناصراصلي اين سرفصل را مورد دقت قرار دهيم . مطمئناٌ با شناخت و تعريف صحيح از كليدهاي واژگاني اصلي اين عنوان ، زمينه براي دستيابي مطمئن تر به جايگاه قصه گويي فراهم مي شود .
 

در اين عنوان به دو كلمه ي اصلي بر مي خوريم:
 

1-    قصه :
 

2-    نظام تعليم و تربيت :
 

براي شروع بحث بهتر است ابتدا كلمه ي قصه و قصه گويي را مجدداٌ تعريف كنيم :

J    خانم سيما داد در كتاب فرهنگ و اصطلاحات ادبي ذيل كلمه ي قصه آورده است :
 

قصه در لغت:  به معني حكايت و سرگذشت است .
 

و دراصطلاح:  به آثاري اطلاق مي شود كه در آنها تاكيد برحوادث خارق العاده بيشتر از تحول و تكوين آدمها و شخصيتها است .
 

در قصه يا حكايات محور ماجرا بر حوادث خلق الساعه قرار دارد .
 

حوادث قصه ها را به وجود مي آورند و در واقع ركن اساسي بنيادي آن را تشكيل مي دهند ؛ بي آنكه در گسترش و بازسازي قهرمانها و آدمهاي قصه نقشي داشته باشد . »

J    همچنين در لغت نامه ي دكتر معين درباره ي كلمه ي تعليم آمده است :
 

تعليم : آموختني هاي مربوط به مسائل اجتماعي ، تمدن و امور اجتماعي . آموختن و ياد دادن است.
 

و تربيت : بمعناي پرورش دادن ، رشد كردن .

بحث درباره ي نظام تعليم و تربيت بسيار گسترده است ، به گونه اي كه وارد شدن به هر حيطه از آن ، نيازمند دانش و تخصص است و اگر محققي واجد تخصص نباشد و علاوه برآن در زمينه ي مسائل تربيتي صبر و حوصله و دقت لازم را به كار نبرد ، بي شك نمي تواند اين نظام را به سر منزل مقصود هدايت كند.

قصه‌گويي، عبارت است از:
 

هنر يا حرفه نقل داستان به صورت شعر يا نثر كه شخص قصه‌گو آن را در برابر شنونده‌ي زنده اجرا مي‌كند.
 

داستان‌هايي كه نقل مي‌شود، مي‌تواند به صورت:
 

گفتگو، ترانه، آواز با موسيقي يا بدون آن، با تصوير و ساير ابزارهاي همراهي باشد.
 

ممكن است از منابع شفاهي، چاپي يا ضبط مكانيكي استفاده شود و يكي از اهداف آن بايستي سرگرمي باشد.
 

در روزگاران كهن، تاريخ سنت‌ها، مذهب، آداب قهرماني‌ها و غرور قومي به وسيله قصه‌گوها از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌شد.[1]
 

يكي از قديمي‌ترين گفته‌ها درباره قصه كودكان،
 

سخن افلاطون در كتاب جمهوريت است كه اين‌چنين به بيان اهميت قصه براي كودكان مي‌پردازد:
 

بايد پرستاران و مادران را وادار كنيم كه فقط حكايت‌هايي را كه پذيرفته‌ايم، براي كودكان نقل كنند و متوجه باشند كه پرورشي كه روح اطفال به وسيله حكايات حاصل مي‌كنند، به مراتب بيش از تربيتي است كه جسم آنها به وسيله ورزش پيدا مي‌كند.[3]

تفاوت قصه و حكايت:
 

1-    حكايت، در زمان و روزگار مشخصي اتفاق افتاده، ولي قصه مقيد به برش زمان نيست.
 

2-   حكايت، حتما دربردارنده يك پيام اخلاقي يا نكته‌اي اجتماعي است، در حالي‌كه قصه ممكن است حامل پيام باشد يا صرفا قصد سرگرمي داشته باشد.[4]

فرآيند قصه‌گويي
 

سه عامل عمده در فرايند قصه‌گويي عبارتند از:
 

1-    قصه
 

2-    قصه‌گو
 

3-    مخاطب.
 

هر يك از اين عوامل به نوبه خود و با ويژگي‌هاي خاص خود، نقش اساسي در فرايند قصه‌گويي ايفا مي‌كنند و نبود هر كدام به معناي عدم قصه‌گويي است.البته نبايد از نظر دور داشت كه علاوه بر اين عوامل، زمان و مكان نيز موثرند.[5]

انواع قصه‌گويي:
 

J    قصه‌گويي نقالانه:
 

نوعي از قصه‌گويي است كه كارش خلق و يا اجراي حكايت‌هاي شفاهي شاعرانه است و به نقل حوادث تاريخي يا ستايش نياكان و رهبران كنوني يك گروه قبيله‌اي، فرهنگي و يا ملي مي‌پردازد. نقل‌كننده، معمولا نه ضرورتاً به هنگام اجرا با يك آلت موسيقي كه خودش و يا ديگران مي‌نوازد، همراهي مي‌شود.

J    قصه‌گويي قومي:
 

اين نوع از قصه‌گويي، قابل اجرا در خانه، ضمن كار گروهي، گردهمايي اجتماعي، خيابان و بازارها بوده است.
 

قصه‌گويي در خانه، يكي از جهاني‌ترين تجربه‌هاي انساني است.
 

J     قصه‌گويي مذهبي:
 

قصه‌هايي است كه مقامات و رهبران رسمي يك گروه مذهبي، به جاي قوانين براي تشريح و ترويج مذهبشان به‌كار مي‌برند.
 

J     قصه‌گويي تماشاخانه‌اي:
 

آنچه اين نوع قصه‌گويي را متمايز مي‌كند، اين است كه در ساختمان‌هايي مانند تماشاخانه‌هاي واقعي به اجرا درمي‌آيند.
 

اين نوع قصه‌گويي به دشواري از تئاتر به مفهوم حقيقي آن جداشدني است.
 

J     قصه‌گويي كتابخانه‌اي:
 

در اين نوع، كتابداران در ساعات منظم و خاصي در كتابخانه براي كودكان قصه مي‌گويند.
 

تعيين دقيق اين مساله كه كدام كتابدار كودك، نخست اين انديشه را مطرح كرده، غيرممكن است.
 

J     قصه‌گويي در اردو:
 

يكي از موثرترين مكان‌ها براي قصه‌گويي، فضاي اردوها است.
 

غيررسمي بودن محيط و نزديكي به طبيعت، از عواملي است كه بر خلاقيت دوجانبه‌اي كه در قصه‌گويي(ميان قصه‌گو و شنونده) نهفته است، مي‌افزايد و نتايج سودمندي به ارمغان مي‌آورد.[6]

معيارهاي انتخاب قصه:
 

داستان، محور يك تجربه اصيل قصه‌گويي است، چرا كه بدون داستان، قصه‌گويي وجود ندارد.
 

همچنين، آماده كردن داستان نيز مقوله ديگري است كه قصه‌گو بايد به آن توجه خاصي داشته باشد.
 

منبعي كه قصه‌گو براي انتخاب كردن داستان در اختيار دارد، پهنه ادبيات شفاهي و مكتوب جهان است.
 

او بايد به جمع‌آوري قصه‌هايي متناسب با شخصيت و سبك خاص خود بپردازد و براي انتخاب قصه به سوالات زير جواب دهد:
 

1-    آيا داستان، قصه‌گو را برمي‌انگيزاند؟
 

2-     آيا دوست دارد ديگران را در آن سهيم كند؟
 

3-    آيا او مي‌تواند از عهده گفتن اين داستان برآيد؟
 

4-     فضا و محتواي داستان با شخصيت قصه‌گو متناسب است؟
 

5-    آيا اين قصه براي گفتن مناسب است يا خواندن آن براي بچه‌ها بهتر است؟
 

6-    آيا اين قصه با گروه سني شنوندگان متناسب است؟
 

7-    آيا طول قصه براي شنوندگان مناسب است؟
 

8-    آيا براي خردسالان طولاني و يا براي بزرگسالان كوتاه نيست؟[7]
 

ابزار قصه‌گوي خوب:
 

1-    يك قصه‌گوي خوب بر كلمات تسلط كامل دارد و از ارزش آنها و اينكه چگونه مي‌تواند روي شنونده اثر بگذارد، باخبر است.
 

2-   او مي‌داند صدايش در رساندن موثر كلمه‌هاي انتخاب‌شده به گوش شنونده، عامل مهمي است و از تمام زير و بم‌ها و طنيني كه صدايش مي‌تواند به وجود آورد، استفاده مي‌كند.
 

3-    چهره قصه‌گو اغلب آيينه قصه است و آنچه شنونده مي‌شنود، تقويت مي‌كند. او بايد چهره‌اي قابل انعطاف داشته باشد تا اخم و لبخند و ساير عواطف را نشان دهد و بر تاثير قصه‌گويي بيافزايد.
 

4-   چشم‌هاي قصه‌گو نقطه تمركز به شمار مي‌آيد. نگاه اوست كه به گونه‌اي شنوندگانش را به قصه متصل مي‌كند. قصه‌گوهاي ماهر، در طول قصه با گرداندن نگاهشان از فردي به فرد ديگر با شنونده تماس چشمي برقرار مي‌كنند.
 

5-   تماشاي دست‌هاي يك قصه‌گوي خوب، شگفت‌انگيز است. حركت‌ها و نمايش‌هاي دست سبب مي‌شود كه شنونده بهتر بتواند جنبه‌هايي مانند اندازه، فاصله، بافت و وزن را درك كند.
 

6-    داشتن حافظه خوب از ضروريات يك قصه‌گوي موفق است. البته نبايد قصه را حفظ كند، بلكه دانستن چارچوب قصه كافي است.
 

پس از آنكه قصه‌گو، كار انتخاب كردن قصه را تمام كرد، وارد مرحله آماده كردن داستان مي‌شود. بسياري از قصه‌هاي قومي يا داستان‌هايي كه براي گفتن مناسب است، از ديدگاه درام‌نويسان(ملودرام) خوانده مي‌شود.
 

ملودرام، نشان‌دهنده‌ي ساختمان قصه و چگونگي به وجود آمدن آن است.
 

درام چيست؟ درام يك واژه در ادبيات نمايشي است . به طور كلي به هر داستان و ماجرايي كه قابليت تبديل به يك نمايش را داشته باشد يك موضوع دراماتيك گويند .
 

معني كاربردي درام به معناي كشمكشي داستاني است و هر زمان كه در داستاني كنش و واكنش هاي متقابل و پيش برنده داستان را مشاهده كردي يه واقعه دراماتيك را از نظر گذرانده اي
 

ملودرام: ملودرام يعني نمايش آميخته با موسيقي و نمايشي است كه در نقطه مقابل كمدي قرار مي گيرد و به نا ملايمات وتلخيهاي زندگي مي پردازد.از ويژگيهاي اين نمايش حضور آدمهاي قالبي وقراردادي است كه شايد در بسياري از نمايشنامه ها تكرار شود، زورگور، متجاوز، دزد وآدمي با صفات مردانگي از جمله اشخاص بازي اين نمايش هستند.
 

آدمهاي ملودرام به طور معمول به دو دسته تقسيم مي شوند. عده اي به طور مطلق بد وشرور وپاره اي ديگر به طور مطلق خوب وداراي صفات نيك انساني وگاهي نيز براي خنداندن تماشاگر پاي افراد ساده لوح را نيز به صحنه مي كشاند.
 

در اين نمايش فقط به مسايل سطحي زندگي واجتماعي پرداخته مي شود وبه انگيزه وعلت اعمال افراد كاري ندارند وتمامي رفتار و كردار اشخاص فاقد منطق نمايشي است. حادثه و اتفاق محور اصلي اينگونه نمايش به حساب مي آيد آدمهاي خوب همواره در مسير خط تبهكاران و جانيان قرار مي گيرند وهميشه در پايان از دام آنان مي رهند ومعمولا افراد منفي وبد شكست خورده واز بين مي روند.
 

مسايل خانوادگي و اخلاقي به شكل ساده اي در اين نمايش مطرح مي گردد، نمايشهاي ملودرام سرشار از لحظات عاطفي واحساسي است ملودرام بيشتر از تئاتر در عالم سينما نفوذ كرده وهمچنان به حيات خود ادامه مي دهد. از فيلمهاي وسترن گرفته تا فيلمهاي جنايي و قهرمان بازيهاي بي منطق كه شديدا تماشاگران را سرگرم و مجذوب مي كنند از جمله آثار ملودراماتيك هستند.
 

برنامه هاي تلويزيوني هم به طور معمول در خطر ملودرام قرار دارند. پرداختن به موضوعات سطحي كه بازيگران احساس را به دوش مي كشند و قهرمان پروريهاي بي پايه و اساس از جمله برنامه هاي تلويزيوني هستند كه  جنبه هاي ملودراماتيك آنان گاهي آنچنان قوت مي گيرد كه همه چيز را به نفع خود به پايان مي رساند و تماشاگر را به هيچ انديشه و تفكري وا نمي دارد.
 

ملودرام با طرح موضوعات احساسي و شورانگيز تماشاگر را به بند مي كشد و با ناديده انگاشتن استدلال و منطق نمايش و با صحنه آراييهاي پر زرق و برق و استفاده از دكورهاي سنگين و پر خرج و بهره گيري مكرر از موسيقي غم انگيز و بعضا نمايش صحنه هاي اسرار آميز و ترسناك به طور استادانه اي تماشاگر را تا لحظه آخر به دنبال خود مي كشد و به ظاهر هم در دلش مي نشيند اما هيچگاه داراي محتوايي غني و با ارزش نمي باشد.
 

كمدي: ... پائين ترين نوع كمدي لوده بازي است در اين نوع نمايش اشخاص با ارائه بازيهاي اغراق آميز كه معمولا نيز در پي حل مشكلات زندگي واجتماعي هستند موجبات خنده تماشاگر را فراهم ميسازند. روابط موجود در اين نوع نمايش غير منطقي وسطحي وصرفا بر مبناي خنده ومسخرگي استوار است.
 

به عبارت ديگر لوده بازي هدفي بيش ازخنداندن بينندگان در پيش روي ندارد. اشخاص اين نوع نمايش هم افرادي قراردادي وكليشه اي هستند كه بيشتر دست به شوخيهاي بدني و مضحك مي زنند وبراي ايجاد فضاي خنده تقريبا از انجام هيچ عملي دريغ نمي ورزند. تماشاگر هم تا حدود بسيار زيادي وقايع وحوادث آن را حدس مي زند زيرا بر مبناي اصول وانگيزه وعلل منطقي استوار نيست و اساس آن حادثه واتفاق است.
 

اساس كار ملودرام:
 

زمينه‌چيني: معمولا آغاز داستان به زمينه‌چيني اختصاص دارد. براي مثال: محل وقوع، شخصيت‌هاي درگير در ماجرا و زمان و ... را نشان مي‌دهد. در زمينه‌چيني، محيط تقريبا عادي است و همه چيز در آرامش است.
 

بروز بحران: نقطه شروع داستان است. اگر قرار است داستان پايان پيروزمندانه‌اي داشته باشد، بايد بحراني كه بروز كرده، برطرف شود و ادامه داستان كوششي است براي برطرف كردن بحران.
 

اوج‌گيري: تلاش قهرمان داستان براي برطرف كردن بحران يا اصلاح اشتباه. از نظر زماني، نقطه شروع تا رسيدن به نقطه اوج، بيشترين وقت قصه‌گويي را به خود اختصاص مي‌دهد.
 

نقطه اوج يا گره‌گشايي: حساس‌ترين بخش داستان است. نقطه‌اي است كه بحران برطرف مي‌شود و يا اشتباه اصلاح مي‌شود و شنونده دوباره به آرامش مي‌رسد.
 

فرود و نتيجه‌گيري: اين بخش در داستان‌هاي ملودرام معمولا بسيار سريع است. داستان به گونه‌اي پايان مي‌پذيرد كه دوباره شخصيت‌ها به دنياي آرام خود باز مي‌گردند.[8]

اهداف قصه‌گويي:
 
گسترش رشد زبان
انتقال تجارب زندگي به ديگران
آشنايي با ادبيات قوميتقويت زمينه‌هاي برنامه درسي
افزايش مهارت گوش دادن
ارضا كردن حس كنجكاوي
رشد قدرت تخيل كودكان
كمك به پرورش قدرت بيان و عواطف و افكار كودكان
تقويت و پرورش نيروي تخيل در كودكان
تحريك قوه ي ابتكار و ابداع در كودكان
ايجاد عشق و علاقه به ادبيات در كودكان
رشد اعتماد به نفس كودك و علاقمند ساختن او به آزادي و عدالت اجتماعي
برآوردن نيازهاي عاطفي كودك و آماداه ساختن او براي دريافت پيامهاي اخلاقي و انساني و شهروندي خوب بودن .
آشنايي با صفات پسنديده و بيزاري از كارهاي ناپسند.[9]
 
 

منابع
 

احمد سپنتامهر
 

مقاله " قصه‌گويي‌ خلاق‌ و اهداف‌ آموزشي‌  " -نويسنده : م‌ كوه‌بناني‌ -روزنامه  اعتماد-  21اسفند 1382
 

نجمه درودي
 

[1] . حجازي، بنفشه؛ ادبيات كودكان و نوجوانان، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 1384، چاپ هشتم، ص 200.
 

[3] . رحمان‌دوست، مصطفي؛ قصه‌گويي: اهميت و راه رسم آن، تهران، رشد، 1377، چاپ سوم، ص 10.
 

[4] . پشت‌دار، علي‌محمد؛ قصه‌گويي و نمايش خلاق، تهران، دانشگاه پيام نور، 1376، صص 3- 2.
 

[5] . ناظمي، يحيي؛ ادبيات كودكان، تهران، چاپار، 1385، چاپ اول، صص 62 – 61.
 

[6] . دنياي قصه‌گويي، پيشين، ص 103.
 

[7] . ادبيات كودكان، پيشين، ص 80.
 

[8] . ديويي، چمبرز؛ قصه‌گويي و نمايش خلاق، ترجمه ثريا قزل‌باش، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1385، چاپ هشتم، صص 38 – 36.
 

[9] . پشت‌دار، علي‌محمد؛ قصه‌گويي و نمايش خلاق، پيشين، ص
 

منبع: ماهنامه كودك _ش44

http://hajaga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68:1390-04-12-06-38-28&catid=5:1389-10-15-04-41-46&Itemid=4


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۵:۴۰ ] [ مشاوره مديريت ]

 

قصه گويي


قصه از زمان تولد فرد شروع مي‌شود و با تولد هر انساني قصه‌اي نو آغاز مي‌شود و با گذشت هر لحظه از زندگي انسان قصه‌اي نو به قصه‌اي گذشته اضافه مي‌شود قصه يعني سرگذشت انسان و اتفاقاتي كه در زندگي او جريان دارد. قصه يك نگاه دوباره به پشت سرمون هست، به حوادث خوب و بدي كه در آلبوم خاطرات گذشتمون به جا مانده، قصه تمام آن احساسهاي پاك و يا تلخي بود كه روزي از روزها با آنها دست و پنجه نرم كرده‌ايم و با آنها زندگي كرده‌ايم. قصه، داستان زندگي ما را به تصوير مي‌كشد، راهي كه در پيش داريم و به هدفي كه خواهيم رسيد. قصه يك نگاه ساده و دور از ريا به تمام وقايع زندگي است. به تمام عمرمان و ساختن واقعيتي است براي فردايمان، قصه ورود به دنياي جالبي است كه بسياري از آن‌ها موجب پيشرفت و پسرفت آدمي مي‌شود. دنيايي كه به عله در صورتي كه كودكان روزانه مدت زمان بيشتري
را با مادر و برقراري ارتباط رفتاري و گفتاري با وي بگذرانند كمتر تحت
تاثير تلويزيون قرار م يگيرند و تواناي يهايشان بيشتر رشد مي كند.
قص هگوي مكانيكي
همدم شب هاي نادر كوچولو خرس پشمالوي اوست كه داخلش يك

دستگاه كوچك پخش صداست. مامان سي دي قصه مورد علاقه نادر را
داخل آن م يگذارد و دستگاه را روشن مي كند. چند دقيق هاي پيش او
مي ماند و بعد او را با سي دي قصه تنها مي گذارد. وقتي قصه به آخر
مي رسد نادر هم ديگر خوابيده است.
مادر نادر مي گويد من قصه بلد نيستم. چيزي ندارم براي او تعريف
كنم. به خاطر همين، اين كار به نظرم رسيد و نادر هم خيلي استقبال كرد
و از اين قص هگوي كوچولوي خود خيلي راضي است. مادر نادر مشكل
خود را حل كرده است اما نم يداند اين كار مي تواند براي نادر كوچولو
مشكل ايجاد كند.
روانشناسان كودك اعتقاد دارند صحبت كردن با كودكان هنگام خواب
بسيار بيشتر از قصه خواندن، قدرت تكلم آنها را افزايش مي دهد. بنابراين
اگر قصه اي بلد نيستيد تا براي كودك خود تعريف كنيد هيچ نگران نباشيد
و قبل از خواب با او گفت وگو كنيد. تحقيقات نشان م يدهد در صورتي
كه با كودكان هنگام شب سخن بگوييد قابليت تكلم آنها تا 6 برابر بهتر
از حالتي كه براي آنها داستان مي خوانيد رشد پيدا خواهد كرد. حتي اگر
كودك شما سن كمي دارد و قادر به حرف زدن نيست زماني كه صداي
شما را مي شنود و سعي مي كند به گونه اي به آنها پاسخ دهد مهار تهاي
زباني و تكلمي او به طرز شگف تآوري رشد مي كند.
حتي بهترين كتا بها هم تاثير بسيار كم تري از يك مكالمه كوتاه كلمه
به كلمه بين كودك و مادر دارد.
به گزارش ايسنا محققان طي يك بررسي 275 كودك را بين سنين يك
تا 4 سال مورد مطالعه قرار دادند تا عوامل مختلف مانند صحبت كردن
آ نها با والدينشان، با ديگر كودكان و تماشاي تلويزيون را بر قدرت تكلم
كودكان بسنجند. در پايان مشخص شد كودكاني كه هنگام شب و قبل
از خواب با پدر و مادر خود صحبت م يكنند نسبت به كودكاني كه فقط
قصه گوش مي دهند تا 6 برابر بهتر سخن م يگويند. آنها لغات بيشتري
را مي دانستند، بهتر از كلمات استفاده م يكردند و اشتباهات كمتري در
صحبت كردن خود داشتند.
كودكان طي يك روز به طور متوسط نزديك به 13 هزار لغت
جديد را از طريق والدين خود مي شنوند و همچنين نزديك به 400 بار
با والدين خود به طور مستقيم گف توگو مي كنند. والدين بايد از اين
فرصت ها نهايت استفاده را ببرند و با تصحيح اشتباهات كودكان و
معرفي لغات جديد به آنها قدرت مكالمه كودكانشان را تا حد ممكن بالا
ببرند.
نيما كوچولو خيلي روان حرف مي زند. گرچه او مادري شاغل دارد
و از 6 ماهگي نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود بوده است، آنقدر با آنها
صحبت كرده و آنها با او حرف زد هاند و از سر حوصله اشتباهاتش را
تصحيح كرده اند كه حالا نيما در 4 سالگي دامنه وسيعي از لغات دارد،
شعرهاي زيادي با معني آن حفظ است و بسيار زيبا و درست حرف
مي زند.
مادر نيما مي گويد اين خوش زباني او را مديون حوصله به خرج دادن
و هم كلامي با مادربزرگ و پدربزرگش هستيم. آنها هرگز با او شكسته
حرف نمي زدند و هميشه با نيما صحبت م يكردند.
اگ ر م يخواهيد فرزند شما خوب و در ست حرف بزند از سپردن او به
دستگاه هاي مكانيكي اجتناب كنيد و براي او وقت بيشتري بگذاريد.

http://jamejamonline.ir/Media/pdfs/1390/02/12/100842459948.pdf


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۵:۳۸ ] [ مشاوره مديريت ]


مراحل قصه گويي


۱- گزينش قصه
منبعي كه قصه گو براي انتخاب كردن داستان در اختيار دارد، پهنه ي ادبيات شفاهي و مكتوب جهان است. قصه گو، هنگام انتخاب كردن قصه هايي كه مجموعه ي او را تشكيل مي دهد از تجربه هاي خود و ديگران به عنوان منبع بهره مي گيرد.
ادبيات قومي گنجينه ي تقربياً بي انتهايي از قصه‌هايي را كه نيروي سحر آميز خود را حفظ كرده است و در انتظار باز گو شدن است در اختيار قصه گو مي گذارد. در بيشتر مجموعه هاي كتابخانه ها، گزيده ي داستانهاي قومي ديده مي شود.
ادبيات قومي واقعي هر خواستي را جوابگوست و از توان بسياري برخوردار است، از اين رو زمينه ي دلخواهي را براي قصه گو فراهم مي آورد. بخصوص براي قصه گوي مبتدي، زيرا ادبيات قومي برخاسته از ادبيات شفاهي است و آسانتر بازگو مي شود. اين قصه ها كه در طول صد ها سال، كودكان را غرق لذت كرده است امروز نيز از چنين تواني برخوردار است.
مسئله ي انتخاب كردن كتاب، با توجه به انبوه موادي كه در اختيار قصه گوست، به ويژه براي قصه گوهاي تازه كار و مبتدي مشكلي اساسي است. حتي بهترين و برجسته ترين قصه گوهاي حرفه اي هم قادر به گفتن هر داستاني نيستند.
قصه گو مجموعه ي خود را از قصه هايي مي سازد كه با شخصيت خاص و سبك او متناسب باشد.
قصه گوي تازه كار، ابتدا بايد سعي كند كه ويژگي هاي شخصيت و سبك خود را ارزيابي كند. سپس بايد از خودش بپرسد: «چه نوع داستانهايي را مي توانم مؤثر و خوب بيان كنم؟ چگونه مي توانم شخصيت خود را با قصه اي هماهنگ كنم تا هر دو بتوانيم با شنونده ارتباط برقرار كنيم؟»
يافتن داستانهاي مناسب براي گفتن، مستلزم زمان است و گاهي مستلزم يك زمان طولاني است. قصه گو به يك زمينه ي غني مطالعاتي نيازمند است. پيش از آنكه بتواند داستانهاي مناسب را تشخيص دهد، نيازمند به شناخت مجموعه هاي مختلف قصه ها و موادي است كه در يك قصه گويي مؤثر به كار مي رود.
قصه گوي تازه كار هنگامي كه براي بچه ها قصه مي گويد بايد كار خود را با استفاده از مجموعه ي كتابهاي كودكان، كه در كتابخانه موجود است آغاز كند. در آنجا مجموعه هايي از ادبيات قومي يا برگزيده ي آنها يا داستانهاي كوتاه را مي يابد و شروع به خواندن مي كند. به هنگام خواندن قصه هاي جالب توجه را يادداشت مي كند و قصه هايي را كه با شخصيت او متناسب نيست كنار مي‌گذارد. داستانهايي را كه مناسب تشخيص داده است در برگه هايي به قطع cm۱۲/۵ × ۷/۵ يا در يك دفترچه، يادداشت مي كند. به اين ترتيب پس از سيري گذرا در پهنه ي ادبيات موجود، مي‌تواند دوباره به يادداشت ها مراجعه كند.
وقتي قصه گو به داستانهايي برخورد مي كند كه به نظرش جالب توجه مي آيد و فكر مي كند كه مي تواند آنها را در مجموعه خود قرار دهد، بايد آنها را بازنگري كند تا داستان مورد نظر خود را برگزيند. قصه گو براي انتخاب كردن، به چنين معيارهايي توجه دارد:

آيا داستان خود او را بر مي انگيزد؟ آيا دوست دارد ديگران را در آن سهيم كند.
آيا او مي تواند از عهده ي گفتن داستان برآيد؟ شايد محتوا و فضاي داستان با شخصيت قصه گو متناسب نباشد.
آيا اين قصه براي گفتن مناسب است؟ خواندن آن براي بچه ها بهتر از گفتن آن است؟
آيا اين قصه براي گروه سني شنوندگانش متناسب است؟
آيا طول قصه براي شنوندگانش مناسب است؟ آيا براي كوچولوها زياد طولاني نيست؟ آيا براي سنين بالاتر زياد كوتاه نيست؟
۲-آماده كردن قصه
پس از آنكه قصه گو كار انتخاب كردن را تمام مي‌كند وارد مرحله ي آماده كردن داستان براي گفتن مي شود. آماده كردن داستان براي گفتن از مهمترين گامهايي است كه در جهت به كارگرفتن فن قصه گويي برداشته مي شود. قصه گو بايد به خاطر داشته باشد كه كار او از بر كردن يا از رو خواندن نيست. بلكه، كار او قصه گفتن است كه مانند تجربه اي يگانه باقي مي ماند. از بر كردن كردن قصه اغلب نخستين مانعي است كه راه سير طبيعي و خود انگيخته ي يك قصه گوي موفق را سد مي كند. قاعده ي درست اين است، هرگز نبايد داستاني را براي گفتن به خاطر سپرد، بلكه با توجه به ساختمان قصه به خاطر سپردن طرح آن كافي است. معمولاً آغاز داستان به زمينه چيني اختصاص دارد. در اين زمينه چيني محيط تقريباً محيطي عادي است و همه چيز در آرامش است. مرحله ي بعد بروز بحران است. اينجا در واقع نقطه‌ي شروع داستان است. اگر قرار است داستان پايان پيروزمندانه داشته باشد بايد بحراني كه بروز كرده است، بر طرف شود. باقي داستان كوششي است براي برطرف كردن بحران.
مرحله ي پس از بحران مرحله ي اوج گيري داستان است. در اين مرحله تلاش قهرمانان داستان براي برطرف كردن بحران كاملاً مشهود است. مرحله ي اوجگيري داستان يا تلاش براي اصلاح كردن اشتباه يا بر طرف كردن بحران، بخش اصلي داستان را تشكيل مي دهد، و از نظر طول زماني از نقطه ي شروع تا رسيدن به نقطه ي اوج بيشترين وقت قصه گويي را به خود اختصاص مي دهد. پس از آن، نقطه ي اوج يا مرحله ي گره گشايي است كه در واقع حساسترين بخش داستان است. اينجا نقطه اي است كه بحران در آن برطرف مي شود يا اشتباه اصلاح مي شود. نقطه ي اوج داستان جايي است كه هيجان فزاينده ي اوج گيري داستان شكسته مي شود و فضاي قصه مي تواند دوباره به حالت عادي بازگردد. در نقطه ي اوج، بحران برطرف مي شود و شنونده دوباره آرامش مي يابد.
زماني كه قصه گو داستاني را براي گفتن آماده مي كند بايد طرح قصه را همواره در خاطر داشته باشد. اين امر او را ياري خواهد كرد كه تصميم بگيرد كجا تأكيد بيشتري داشته باشد، چه زماني را به مراحل مختلف قصه اختصاص دهد و چگونه قصه را به بخش هايي تقسيم كند كه به تداوم آن كمك كند. همچنين توجه به ساختمان داستان به گوينده كمك مي كند تا بتواند براي يايگاني شخصي خودش چكيده قصه را تهيه كند.
يكي از مؤثرترين روشهايي كه قصه گو را مطمئن مي كند تا هر گاه كه بخواهد قصه اي در اختيارش باشد، تهيه ي يك بايگاني از چكيده ي داستانهاست. چكيده ي داستانها معمولاً روي كارت هايي مقوايي به قطع cm۱۲/۵ × ۷/۵ ثبت مي شود و شامل مطالب زير است؛ عنوان داستان، مشخصات كتاب شناسي از نقطه نظر چاپ، طرح اجمالي حوادث در مراحل مختلف زمينه چيني، اوجگيري داستان، نقطه ي اوج، فرود داستان و نتيجه گيري. اين طرح شامل كلمه هاي كليدي و عبارتهايي است كه ذكر آن در نقل داستان ضروري به نظر مي رسد. در اين كارتها اسامي شخصيتها، توالي حوادث و اطلاعات ضروري ديگر كه قصه گو براي بيان هنرمندانه و صحيح قصه نيازمند به دانستن آن است منعكس مي شود. طرح كلي داستان بايد به صورت چكيده باشد نه به صورت بازنويسي كامل آن.
البته قصه گو هرگز نبايد هنگام قصه گويي از اين كارتها استفاده كند، زيرا اين عمل بهودكان استفاده مي‌كرد. او مربي و درمانگر كودكان، روان پريش بود. به عقيده بتلهايم، مشكل ترين كار در آموزش كودكان مساعدت به آنان در درك معناي زندگي است تا به بلوغ رواني دست يابند. او در كتاب " برجسته اش كاربردهاي افسونگري " مي‌نويسد:صرف نظر از نقش حياتي و مهم سرپرستان كودكان، ميراث فرهنگي كه به شكل افسانه‌ها است به زندگي آنها معنا مي‌بخشد. وي معتقد است كه وقتي بچه‌ها را در برابر ادبيات قرار مي‌دهيم، قصه‌ها بيشترين جاذبه را براي آنها دارند.
او چنين توضيح مي‌دهد: موضوع اين نيست كه فضيلت در پايان پيروز و اخلاقيات ترويج مي‌شوند بلكه اين است كه قهرمان قصه،جذاب ترين مسئله براي كودك است و او در تمام مبارزات، قهرمان خود را در نقش قهرمان قصه مي‌بيند. به خاطر اين هم ذات پنداري، كودك تصور مي‌كند كه به قهرمان داستان از آزمون‌ها و بلايا به زحمت مي‌افتد و با او به پيروزي دست مي‌يابد. زيرا كه فضيلت پيروز است. كودك چنين هم ذات پنداري را به تنهاي انجام مي‌دهد و چالش‌هاي دروني و بيروني قهرمان، اخلاقيات را بر لوح ضمير او حك مي‌كند. شنل قرمزي نمونه اي از داستان‌هاي نمادين است. شنل قرمزي كوچك براي ديدن مادربزرگ به آن سوي جنگل مي‌رود. او قلب مهرباني دارد اما زود نصايح مادر را فراموش مي‌كند و به گرگ اعتماد كرده و تمام جزييات خانه مادربزرگش را براي او افشا مي‌كند. گرگ هم ابتدا مادربزرگ و سپس شنل قرمزي را مي‌خورد و اگر دوستان او كمي ديرتر رسيده بودند ممكن بود پايان غم انگيزي در داستان داشته باشيم. شنل قرمزي ياد مي‌گيرد كه دوستي چيز بسيار خوبي است اما اعتماد بي جا به هر كسي كاز راه مي‌رسد كار بسيار نابه جايي است.

داستان شنل قرمزي ممكن است در نظر اول خيلي پيش پا افتاده به نظر بيايد، اما تمثيل بسيار خوبي براي ياد دادن اين موضوع است كه هر كسي شايسته دوستي نيست نبايد هرگز به غريبه‌ها اعتماد كرد. داستان و افسانه، پيام‌هاي روانشناختي مهمي در بر دارند. آن‌ها با آشنا كردن كودكان با آن چه در ضمير ناخودآگاه شان مي‌گذرد، به كودكان كمك مي‌كنند تا بر مشكلات روانشناختي رشد فايق آيند. داستان‌ها به كودكان مي‌آموزند كه مبارزه عليه مشكلات شديد در زندگي اجتناب ناپذير و بخشي طبيعي در حيات بشري است و اگر انسان عقب نشيند و ثابت و استوار با سختي غيرمنتظره و اغلب ظالمانه روبرو شود، بر تمام موانع غلبه مي‌كند و در نهايت پيروز مي‌گردد. كودكان 2 ساله خيلي زود به شنيدن داستان يا شعرهاي كودكانه علاقه نشان مي‌دهند. داستان‌هاي مخصوص كودكان نوپا نبايد طولاني يا پيچيده باشند. ممكن است داستان تنها بازتاب كازهاي روزانه، مثل تهيه غذا يا پختن آن باشد. وقتي كودكان بزرگتر مي‌شوند مي‌توانيد داستان‌هايي با حوادث و شخصيت‌هاي بيشتري براي شان بگوييد. براي مثال 3 ساله‌ها اغلب از شنيدن داستان‌هاي واقعي درباره كودكي خود يا بقيه اعضاي خانواده خوش شان مي‌آيد. تا سن هفت سالگي، براي بچه‌ها مي‌توانيد قصه‌هايي به روش آهنگين و ريتميك بگوييد كه در آن‌ها كلمات كليدي تكرار شوند. براي اين گروه سني، اغراق در بيان و نشان دادن قصه با حركات، بسيار مناسب است زيرا به تخيل آن‌ها پر و بال مي‌دهد و رابطه خوبي بين قصه گو وشنونده ايجاد مي‌شود.

به نظر رودلف اشتاينر_مؤسس مدارس والدورف_بچه‌هاي پيش دبستاني عاشق حركات بياني با دست، تغيير حالت و احساس با صورت و صداهاي زمينه و جلوه‌هاي صوتي هستند. براي اين كه شخصيت‌ها و حوادث را براي بچه‌ها زنده كنيد مي‌توانيد، مي‌توانيد از اين عناصر استفاده كنيد. به ياد داشته باشيد كه اين عناصر را در يك داستان هميشه مثل هم استفاده كنيد تا بچه‌ها آن‌ها را ياد بگيرند و به خاطر بياورند. تطابق يابي، عنصرمهمي در قصه گويي است كه به قصه‌ها نيروي نفوذ و تأثير مي‌بخشد. تطابق يابي، يك فرآيند ذهني ناخودآگاه است. وقتي بچه‌ها به داستان گوش مي‌دهند به طور مداوم آن چه را مي‌شنوند با خاطرات خود پيوند مي‌دهند. آن‌ها در ذهن خود جستجو مي‌كنند تا تجربيات حاضر خود از داستان را با وقايعي از گذشته مرتبط كنند. اگر كودكي بشنود " سگي بزرگ وخشمگين " شروع به تطابق يابي در تجربيات گذشته مي‌كند تا به اين سه كلمه معني بدهد. بنابراين، عبارت " سگي بزرگ خشمگين " در هر كودك شنونده، تصوير متفاوتي را در خاطر زنده مي‌كند. چون كودكان منحصر به فرد هستند،تجارب شان نيز منحصر به فرد است. آن‌ها را از خلال حواس خود تعبير و بنا بر تجربيات گذشته شان تفسير مي‌كنند.
براي انجام دادن اين كار، هر كودك ياد مي‌گيرد كه رشته اي از الگو‌ها را بسازد. وقتي كودكان قصه اي را مي‌شنوند، مدام حوادث و شخصيت‌هاي داستان را با تجربيات خود از وقايع ارتباط مي‌دهند. فرآيند تطابق يابي در سطحي ناهوشيار رخ مي‌دهد. به طور مثال تا به حال به اين نكته توجه كرده ايد كه اگر در روند قصه شما اتفاقي عادي براي يكي از قهرمانان پيش بيايد، ممكن است يكي از كودكان اتفاق مشابهي را كه براي خودش پيش آمده يا شاهد آن بوده به ياد آورد و دلش بخواهد كه آن را بازگو كند.
اين روند به طور سريع در اتاق قصه به جريان مي‌افتد و تقريبا ً هر كدام از آن‌ها چيزهاي مشابهي را به ياد مي‌آورند. در حقيقت شما يك جريان تطابق يابي را در طول قصه گويي خود فعال كرده ايد.

گردآوري: گروه سبك زندگي سيمرغ


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۱۵:۳۶ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹lank">۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ]
.: Weblog Themes By iranblag :.

درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. http://iranmct.com/news/page/12مدیریت. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. Business Planبیرینس پلن طرح توجیهیمدیریت. کلینیک کاشت موی طبیعی آسمان