تعدادي موش آزمايشگاهي رو به استخر آبي انداختند و زمان گرفتن تا ببينن چند ساعت دوام ميارن،حداكثر زماني رو كه تونستن دوام بيارن 17 دقيقه بود.
 
سري دوم موشها رو با توجه به اينكه حداكثر 17 دقيقه مي تونن زنده بمونن به همون استخر انداختن،اما اين بار قبل از 17 دقيقه نجاتشون دادن.
 
بعد از اينكه زماني رو نفس تازه كردن دوباره اونها رو به استخر انداختن.حدس بزنيد چقدر دوام آوردن؟26 ساعت !!!!!!!!!!!!
 
پس از بررسي به اين نتيجه رسيدن كه علت زنده بودن موش ها اين بوده كه اونها اميدوار بودن تا دستي باز هم اونها رو نجات بده و تونستن اين همه دوام بيارن.
اميد، قوه محرك زندگي است
                       L.abdollahi