مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
لینک دوستان
باان، برخورد سطحي ما از زبان عوض مي شود ورويكرد دستيابي ما از زبان، بيشتر جنبه ي ژرفي پيدا مي كند.

 

● رويكرد ژرفي

در رويكرد ژرفي، زبان تنها ابزاري براي انتقال پيام وشكل دهي روند افهام وتفهيم نيست؛ بل زبان، پديده اي است كه در ارتباط با مقوله ها ومفاهيم ديگر مانند: تأريخ، فلسفه، ادبيات، هنر، هويت ، سياست، اجتماع، زيبايي و... بررسي مي شود وفرايند ايجاد، وتأثيردهي وتأثير گذاري آن برخودش، پديده ها ومقوله هاي ديگر، مورد پژوهش وشناسايي قرار مي گيرد.

زبان در حوزه ي مطالعه ژرف (رويكرد ژرفي) تنها از چشم انداز موارد ارتباطي يا آن چه به آن روند فهميدن وفهماندن مي گويند بررسي نمي شود؛ بلكه در حوزه هاي ديگر مانند: زبان شناسي، جامعه، سياست فرهنگ و... مورد شناخت قرار مي گيرد واز توجيه وتعريف عمومي كه همان ماهيت ابزاري بودن آن براي انتقال پيام است، فراتر مي رود.

 

● دوديد گاه در باره ي زبان

ديد گاه نخست مربوط مي شود به "پَل ريكور".

"ريكور" دركتاب"زنده گي دردنياي متن" (ترجمه ي بابك احمدي) دربحث جالبي كه در باره ي زبان شعر دارد، مسأله ابزاري بودن زبان را در شعر (وبه همين قياس در حوزه ي ادبيات) رد مي كند وبه اين باور است كه:" زبان، ابزاري براي بيان صرف نيست؛ بلكه در حوزه ي شعر، زبان براي تعالي بخشيدن خود زبان است".

اين اشاره ي ريكور در مورد زبان شعر، بي ترديد خصوصيت ابزاري بودن محض زبان را رد كرده وبراي رشد زبان ، فضاي گسترده تري را باز مي كند.

اين نگاه "ريكور"، درست خلاف نگاه متفاوت در حوزه ي ديد عمومي است كه زبان را تنها پديده اي مي داند ابزاري كه فقط در خدمت مطلق بيان است وفراتر از عمليه ي ابزاري بودن، كنش ديگري ندارد.

باآن كه اين نگره ي "ريكور" در زمينه ي رابطه زبان وشعر(زبان شعر) صرفا" در برگيرنده ي زبان ادبي ونگاه ادبي به زبان است ونه واكاوي همه فرايند هاي علمي زبان ؛ اما از آن جايي كه زبان شعرهم بخشي از فرايند تأمين ارتباط است، بحث ابزاري بودن محض زبان از ديدگاه اومنتفي دانسته مي شود.

ديدگاه دوم مربوط مي شود به "چارلز هيومن" انگليسي كه زبان را افزون برخصوصيت كلي تأمين ارتباط وپيام رساني، مقوله ي بسيار گسترده تري مي داند كه با فلسفه وفرهنگ همزاد است.

هيومن مي نويسد: "زبان، همزاد فلسفه وفرهنگ است؛ زيرا وقتي نخستين انديشه در ذهن شكل گرفت وسپس برزبان آمد، نخستين انديشه ي فلسفي ورويكرد فرهنگي كه همانا در ذات زبان است، نيز زاده شد" (۱)

اشاره ي "چارلزهيومن"، در فرايند رويكرد ژرفي (يانگاه ژرفي ، در باره ي زبان) بدون ترديد، بحث ابزاري بودن زبان را در رويكرد سطحي از زبان اگر به گونه ي قطع، منتفي ويا رد نمي كند، دست كم اين نكته را روشن مي سازد كه تنها وظيفه ي ماهوي زبان، انتقال پيام وكنش افهام وتفهيم نيست؛ بلكه ازچشم انداز ژرفتر ، زبان در توليد، باز آفريني وگسترش مقوله هاي ديگر نقش برازنده اي دارد وهمپا باپديده هاي ديگر در فرايند ژرفي، بايد مورد پژوهش وشناسايي قرار گيرد.

 

● فرجام بحث

بربنياد موارد ي كه در بحث رويكرد هاي "سطحي وژرفي"، در باره ي تعريف وتوجيه ما از زبان مطرح گرديد، گفته شد كه زبان در دريافت سطحي ما، پديده اي است كه تنها عمليه ي انتقال پيام را در مرحله ي گيرنده گي ودهنده گي براي ايجاد ارتباط شكل مي دهد؛ اما در مرحله ي دريافت ژرفي ما، زبان پديده اي است كه افزون برايجاد روند افهام وتفهيم، در توليد، بازآفريني ورابطه با مقوله ها وپديده هاي ديگر مانند: فلسفه، فرهنگ، هنر، جامعه، هويت، سياست و ... نقش ويژه يي دارد.

نقش فزاينده ي زبان در توليد، بازآفريني ورابطه با مفاهيم ومقوله هاي ديگر، به درستي اين نكته را روشن مي كند كه زبان، افزون برهمان كنش كلي وعمومي ايجاد رابطه(شكل دهي روند افهام وتفهيم ) مقوله ي چندلايه اي است كه بايد به دقت درزمينه هاي ديگرنيز مورد پژوهش قرار گيرد.
 
   جاويدفرهاد
چارلز هيومن، نگرشي برزبان،ترجمه: اميرالهي كلام، مجله ي توشه،ايران، شماره ۲۷، بهمن ۱۳۸۸ ، نشر كاپو، ص ۴۷ .  
 
   مقالات ارسالي به آفتاب  
 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۴:۰۴:۳۱ ] [ مشاوره مديريت ]

زبان چرب، سر خشك مي كند آباد! 
 
 
 گفتگو با دكتر ميرعمادالدين فريور درباره ريشه هاي رواني تملق . . .  
 
گردن كج، قامت نيمه راست، رنگ رخساره غيرعادي و... اينها نشانه هاي فيزيكي و رواني شخصيت هايي است كه به دلايلي از جمله رسيدن به مطامع شخصي يا رفع خلأهاي شخصيتي و يا جاه طلبي به چاپلوسي و تملق روي مي آورند: «بنده نوازي كرديد... حقير در پيشگاه حضرتعالي كاهي در مقابل كوه هستم... سايه عالي مستدام... غلام حلقه به گوش تان هستم... نوكرم، چ