مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
لینک دوستان
باLINE-HEIGHT: 30px; BORDER-TOP-COLOR: #666666; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-RIGHT-COLOR: #666666; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-LEFT-COLOR: #666666" dir=rtl align=justify>دليل شماره سه:

سهل انگاري زنان

اكثـر زنـان خـيـلي سـريـع و راحت شوهرشان را بخـاطر رفتارهاي بي وفـا مـنـشـانـه او مي‌بخشند كه اين موضوع شايد به دليل ترس از تـنـهايي و يا فطرت رقيق القلبي زنان باشد.حتي ممكن است برخي از زنان خود را مقـصر اصلي خيانت شوهرشان پنداشته و قدمهايي رابراي بهبود روابطشان بردارند.اين واقعيت كه بسياري از زنان به شوهرشان اجازه گريز از جرم و جنايت را مي‌دهند ممكن است موجبات مضاعف شدن مشكلات آنها را فراهم آورد.

دليل شماره چهار:

اخلاق و رفتار غير قابل تحمل همسر

رفتارهاي زشـت، نــق زدنــهـاي دائـمي، نزاع‌ها‌ و مجادله‌ها‌ي فراوان دسـتور العمـل مناسبي براي ايجاد سردرد است و در تصـور برخـي مـردان ( البته به غلط )، خـيـانت بهترين راه فرار از جهنم خانه بوده و بهتر از آسپرين به درمان سـردرد كمك مي‌كنــد.

دليل شماره پنج :

بولهوسي و هوسراني

اين يك حقيقت غير قابـل انـكـار اسـت كـه مـردان هوسران توانايي نه گفتن در روابط جنسي را ندارند. گاهي ممكن است موقعيتي ايستادگي ناپذير برايشان پيـش آيد. در ايـن زمان مردان بي جنـبه و هوسـبـاز تصـور مي‌كنـنـد كـه اين موقـيت شايد ديـگر هرگز در زندگي آنها ايجاد نشود و تن به زشتي مي‌دهند. 

دليل شماره شش:

عقده‌ها‌ي جنسي

بعضي مردان مايلند بدانند كه چقدر از نظر ساير زنان جالبند و در روابط طولاني اين سوال برايشان پـيش مي‌آيد كه آيا هنـوز در جامعه جذابيتي دارند يا خير كه يافتن اين پرسش ممكن است آنها را بـراي رسـيدن بـه اهداف غير مشروعشان سوق دهد.

دليل شماره هفت:

بي خطر شمردن خيانت

ز دست ديده و دل هر دو فرياد كه هر چه ديده بيند دل كند ياد. اين ضرب المثل قديمي تازمانيكه دوربين مدار بسته اي براي كنترل مردان وجودنداشته باشدحقيقتي محسوب مي‌شود. برخي تصور مي‌كننـد كه اگر خيانت بكنند كسي متوجه نشده و به كسي نيز صـدمـه اي نـخـواهـد رسيـد و ايــن استـدلال را بهانـه اي بـراي انـجام عـمـل زشـت خود برمي‌شمارند. اما توجه داشته باشـيـد كه هـر قـدر مـردان به دليل عدم كنترل حيله گر تر شوند، زنان به همان اندازه شبكه جاسوسي و كنترلي خود را گسترش خواهند داد. 

دليل شماره هشت :

زياده خواهي و تنوع طلبي

برخي از مردان بدليل داشتن ميل به زياده خواهي و تنوع طلبي و هيجانات كاذب و زود گذر به اين عـمل زشـت تن مي‌دهند. آنها به زن به ديده غنيمت جنسي مي‌نگرند و با وجود يك زن در زندگي، تصور مي‌كنند فرصتهاي زيادي را از دست داده اند. 

دليل شماره نه :

خيانت همسر

برخي از مردان به بي وفايي و انحراف هـمسـر خـود پـي برده و تـنـها راه آرام كـردن و فرونشاندن خشم خود را در مقابله به مثل مي‌يابند كه عملي غير منطقي مي‌نمايد.

دليل شماره ده :

عدم رقبت همسر به داشتن روابط با شوهر خود

برخي از زنان در روابط زناشويي با شوهر خود ممكن است تمايل به اين روابط را از دست داده و يا كمتر به اين موضوع اهمـيت دهـنـد كه ايـن امـر مـمـكن اسـت باعـث فشارهاي رواني و جسماني به مرد شده و منجر به كج روي او گردد.


نتيجه: خيانت در زندگي امري نكوهيده و ضد اخلاقي است كه اثرات زيان بار آن قطعا دير يا زود گريبان‌گير فرد خواهد شد. بنابراين چنانچه مشكلي در روابط وجود دارد بايد با ديد باز به آنها نگريست و با انديشه و تدبير سعي در حل آنها نمود. صادق باشيد.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۴:۳۹ ] [ مشاوره مديريت ]

خيانت زيان آورترين عمل در يك ارتباط است كه نه تنها منجر به صدمات غير قابل جبران به طرفين مي شـود، بلـكه اعتماد و اطـميـنان كسـي كه مورد خيانت قرار گرفته شده را نيز نسبت به افراد ديـگر از بين خواهـد برد. مـعمولا نارضايتي از مسائل گوناگون در يك رابطه باعث خيانت مي شود ولي در كل هيچ عذري براي اين عمل نكوهيده پذيرفته نيست و بايد از آن دروي نـمود.
دليل شماره يك:

بقيه در ادامه مطلب

shab ahange del aram      

دليل شماره يك:

ماجرا جويي و حسادت:

به نظر مي رسـد پـست تـرين دليـل بـراي انـجام خيـانت حس ماجرا جويي و برانگيخه شدن احساسات بر اثر حسادت نسبت بـه شـوهـران زنـان ديـگر مـيـبـاشـد. ايـن نـوع انگيزه ها معمولا در زناني كه به نوعي داراي مشكلات و كمبودهـاي روانـي در زندگي مي باشند ديده شده و خوشبختانه داراي تعدد بسيار اندك است.

دليل شماره دو:

ارضا نشدن جنسي:

مشكل برطرف نـشدن نـياز جنـسي هـم از جمله مواردي است كـه گـاهـي توسل به پديده نكوهيـده خـيانت را در برخي زنان موجب مي شـود. امـروزه با پـيـشـرفـت علـم پزشكي بسياري از مشكلات و كمبودهاي جنسي چه در مردان و چه در زنان براحتي قابل درمان مي باشد.


دليل شماره سه:


پول و وضعيت اقتصادي:

با كمال تاسف برخي از زنان بدليل اينكه شوهر آنها داراي وضعيت مالي خوبي نيست و به مـقدار كافي به آنها پول پرداخت نمي كند فقط و فقط بخاطر پـول ( و نه عشق ) و برآورده شدن نيازهاي مادي خود سمت ديگري كشيده مي شوند كه اين بسيار جلوه زشت و نا پسند دارد چرا كه با كمي همدلي و تلاش مي توان براحتي به خواسته اي معقول مادي زندگي دست يافت.دليل شماره چهار:

مورد غفلت واقع شدن:

او احساس مي كنـد كـسي كه دوسـت داشـت تمام اوقـات خود را با او بـگـذرانـد اكنون بيشتر وقتش را در محل كار و با همكاران و دوستان خود صرف ميكند، احساس تنهايي مي كند چراكه هرگاه همسر خود را مي طلبد با پاسخ منفي مواجه مي شود، بخاطر آنچه كه انجام داده مورد تحسين قرار نميگيرد، احساس كمبود مينمايد چون شوهرش حداقل انتظاراتش را برآورده نمي كند.دليل شماره پنج:

عدم توجه و بي اهميتي توسط شوهر:

تنها چيزي كه مي توان با اطمينان كامل بيان كرد اين است كه هـمـه زنـان تـشـنـه و عاشق تعريف و تمجيد توسط شوهرشان هستند بخصوص هنگاميكـه تغييري در آنها بوجود آيد. اگر او موهاي بلند و بلوند خود را كوتاه و تيره نمود و توسط شوهرش مورد توجه و تعريف قرار نگرفت بايد انتظار داشت فرد ديگري زحمت اينكار را بكشد!!!دليل شماره شش:

ديدگاه اشتباه:


برخي مردان متاسفانه به همسر خود فقط بعنوان يك شريك جنسي نگاه مي كنند و از ارزشهاي ديگر زندگي مطـلـع نيــستـنـد كه ايـن امـر مـوجـب ميـشود به امـور ديـگر نپرداخته و مسـير اصـلي زنــدگي را منـحرف مـي سازند و درنـتـيجه سـرشكـسـتگي و پوچگرايي را براي همسر خود به ارمغان خواهندآورد كه اين نيز فكر نادرست خيانت را در او براي جبران كمبودهاي زندگيش و بدست آوردن آنچه كه شوهرش ازاو دريغ نموده، تقويت خواهد كرد.دليل شماره هفت:

تغييرات شديد شخصيتي و رفتاري شوهر:


او ديگر مانند گذشته مهربان و با محبت نيست، زود عصبانـي مي شـود، بـه هـر دليل نزاع براه مي اندازد، كمتر صحبت مي كند، بهانه جويي مـي كنـد، ايـراد مي گيـرد، بـه ظاهرش اهميت نميدهد، به همسرش اهميت نميدهد، ديگر از حرفهاي عاشقانه اش خبري نيست و همه چيز به يكباره تغيير كرده است.


دليل شماره هشت:

ابراز علاقه بيشتر توسط ديگري:

اگر فيلم بي وفا را ديده باشيد متوجـه خـواهـيد شـد كه زنـان مـعمـولا وقـتـي مـورد وسوسه و اغواي شخص ديگري قرار ميگيرند ممكن است دچار انحراف شوند. شايد او پشيمان شود و دوباره برگردد اما به چه قيمتي؟ آيا ارزش آن را دارد؟


دليل شماره نه:

خيانت شوهر:

اگرچه همه زنان براي انتقام جويي از هـمسرشان به آنها خيانت نميكنند، ولي اكثرا احساس مي كنند حال كه مورد خيـانت قرار گرفته اند آنها نيز مجاز به مقابله بـه مثـل مي باشند. برخي تصور مي كنند بايـد طعم تلخ دارويي كه به آنها خورانده شده را به شوهراشان بخورانند تا متوجه اشتباه خود و آنچه كه برسر همسرشان آمده بشوند.


دليل شماره ده:

فساد اخلاقي:

فساد اخلاقي و عدم داشتن پاكدامني برخي از زنان باعث ميشود اين عمل ناپسند انجام گيرد.


نتيجه: خيانت به هر صورتي كه باشد و به هر دليلي كه انجام گرفته باشد ناپسند و منفور است و تنها يك نتيجه در بر خواهد داشت: شرمندگيامتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۴:۳۷ ] [ مشاوره مديريت ]

رنج زن

زن عشق مي كارد و كينه درو مي كند....

ديه اش نصف ديه توست و مجازات زنايش با تو برابر....

مي تواند يك همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسر هستي .....

براي ازدواجش در هر سني اجازه ولي لازم است و تو هر زمان بخواهي به لطف قانونگذار مي تواني ازدواج كني ........

در محبسي به نام بكارت زنداني است و تو ............

او كتك مي خورد و تو محاكمه نمي شوي ..........

او مي زايد و تو براي فرزندش نام انتخاب مي كني .........

او درد مي كشد و تو نگراني كه كودك دختر نباشد .........

او بي خوابي مي كشد و تو خواب حوريان بهشتي را مي بيني ........

او مادر مي شود و همه جا مي پرسند نام پدر .........

و هر روز او متولد مي شود ، عاشق مي شود  ، مادر مي شود ، پير مي شود و مي ميرد.....

و اينها همه كينه است كه كاشته مي شود در قلب مالامال از درد .......

 

                                                                                         

z.mohammadi

 امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۴:۳۵ ] [ مشاوره مديريت ]

بچه ها صعود تيم ملي رو به همه مخصوصا بچه هاي مدريت بازرگاني تبريك ميگيم

مخصوصا بخاطر كم شدن رويه مربي كره خيلي كيف كرديمامتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۴:۳۰ ] [ مشاوره مديريت ]

ﺍﺯ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؟
ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ . ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﮐﯽ؟
ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﮔﻔﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪﻡ
ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﻢ ﭘﯽ
ﺭﯾﺰﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ،ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﯽ ﺩﺭﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯ
ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩ . ﺍﺯ ﺗﯿﺘﺮ ﯾﮏ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻢ ﺍﻭﻣﺪ،ﺩﺳﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮﯼ ﺟﯿﺒﻢ ﮐﻪ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺮﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﻭﻣﺪﻡ
ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺑﺸﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻓﺮﻭﺵ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﭘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺩﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺨﺸﯿﺪﻣﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ
ﺧﻮﺩﺕ .
ﮔﻔﺘﻢ ﺁﺧﻪ ﻣﻦ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ
ﺑﺨﺸﯿﺪﻣﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ .
ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺗﻮﯼ ﻫﻤﻮﻥ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻫﻤﻮﻥ
ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﺩﺳﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﻢ
ﺑﺎﺯ ﺩﯾﺪﻡ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺎﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺑﭽﻪ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ
ﻣﺠﻠﻪ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩﺕ ،ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺴﺮﺟﻮﻥ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ
ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ .ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯿﺎﺩﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﺒﺨﺸﯽ؟ !
ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﺁﺭﻩ ﻣﻦ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺒﺨﺸﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺩﻣﻪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺒﺨﺸﻢ
ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﺫﻫﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﮐﻪ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﯼ ﭼﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﻪ .
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﻭ
ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﻭ ﺑﮑﻨﻢ
ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 19 ﺳﺎﻝ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﻭ ﺍﻭﻧﯽ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﻔﺮﻭﺧﺖ ﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ . ﯾﮏ
ﻣﺎﻩ ﻭ ﻧﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﺳﯿﺎﻩ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﺭﺑﺎﻥ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮﻩ . ﺧﻼﺻﻪ ﺩﻋﻮﺗﺶ
ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ.
ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﻣﻦ ﻭ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ . ﮔﻔﺖ ﺑﻠﻪ، ﺟﻨﺎﺏ ﻋﺎﻟﯽ ﺁﻗﺎﯼ
ﺑﯿﻠﮕﯿﺘﺲ ﻣﻌﺮﻭﻓﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪﺗﻮﻥ .
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻣﯿﻔﺮﻭﺧﺘﯽ ﻣﻦ ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﯾﺪﻡ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯿﻪ . ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩ
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻡ، ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﻭﻥ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﻢ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭﯼ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ
( ﺧﻮﺩ ﺑﯿﻠﮕﯿﺘﺲ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺟﻮﻭﻧﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ )
ﭘﺴﺮﻩ ﺳﯿﺎﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺪﯼ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ
ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺑﺨﻮﺍﻡ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺁﺭﻩ ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ
ﻣﻦ ﺑﻪ 50 ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻭﺍﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺨﺸﻢ
ﮔﻔﺖ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﯽ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺴﺮﻩ ﺳﯿﺎﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ : ﻓﺮﻕ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑﺨﺸﯿﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺍﻭﺝ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺸﯽ
ﻭ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ
ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺍﻥ 32 ﺳﺎﻟﻪ

                               P.feyzollahiامتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۴:۱۶ ] [ مشاوره مديريت ]

دويست و پنجاه سال پيش از ميلاد؛ در چين باستان؛

شاهزاده اي تصميم به ازدواج گرفت.

تصميم گرفت

بقيه در ادامه مطلب

                         L.abdollahi

دويست و پنجاه سال پيش از ميلاد؛ در چين باستان؛

شاهزاده اي تصميم به ازدواج گرفت.

تصميم گرفت

تمام دختران جوان منطقه را دعوت كند، تا دختري سزاوار را انتخاب كند.

وقتي خدمتكار پير قصر، ماجرا را شنيد غمگين شد

چون دختر او هم مخفيانه عاشق شاهزاده بود.

دختر گفت او هم به آن مهماني خواهد رفت.

مادر گفت: تو شانسي نداري، نه ثروتمندي و نه خيلي زيبا.

دختر جواب داد: مي دانم كه شاهزاده هرگز مرا انتخاب نمي كند،

اما فرصتي است كه دست كم يك بار او را از نزديك ببينم.

روز موعود فرا رسيد و همه آمدند. شاهزاده رو به دختران گفت:

به هر يك از شما دانه اي مي دهم، كسي كه بتواند

در عرض شش ماه زيباترين گلرا براي من بياورد،

ملكه آينده چين مي شود.

همه دختران دانه ها را گرفتند و بردند.

دختر پيرزن هم دانه را گرفت و در گلداني كاشت.

سه ماه گذشتو هيچ گلي سبز نشد،

دختر با باغبانان بسياري صحبت كرد

و راه گلكاري را به او آموختند، اما بي نتيجه بود، گلي نروييد.

روز ملاقات فرا رسيد، دختر با گلدان خالي اش منتظر ماند

و ديگر دختران هر كدام گل بسيار زيبايي به رنگها و شكلهاي مختلف

در گلدانهاي خود داشتند.

لحظه موعود فرا رسيد شاهزاده هر كدام از گلدانها را با دقت

بررسي كرد و در پايان اعلام كرد دختر خدمتكار همسر آينده او خواهد بود!

همه اعتراض كردند كه شاهزاده كسي را انتخاب كرده

كه در گلدانش هيچ گلي سبز نشده است.

شاهزاده توضيح داد: اين دختر تنها كسي است

كه گلي را به ثمر رسانده كه او را سزاوار همسري امپراتور مي كند:

گل صداقت... همه دانه هايي كه به شما دادم عقيم بودند،

امكان نداشت گلي از آنها سبز شود

 امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۴:۱۴ ] [ مشاوره مديريت ]

احياي يك تيم كاري كه قبلا شكست خورده، كار آساني نيست، اما غيرممكن هم نيست. هر مديري ترجيح مي‌دهد مديريت يك تيم موفق را به دست بگيرد. اما حقيقت اين است كه برخي تيم‌ها – چه در ميادين ورزشي و چه در كسب‌وكار– پيوسته رنج شكست را تحمل مي‌كنند، بدون اينكه هيجان پيروزي را تجربه كنند

بقيه در ادامه مطلب

                      Shab ahange del aram

احياي يك تيم كاري كه قبلا شكست خورده، كار آساني نيست، اما غيرممكن هم نيست. هر مديري ترجيح مي‌دهد مديريت يك تيم موفق را به دست بگيرد. اما حقيقت اين است كه برخي تيم‌ها – چه در ميادين ورزشي و چه در كسب‌وكار– پيوسته رنج شكست را تحمل مي‌كنند، بدون اينكه هيجان پيروزي را تجربه كنند

براي تغيير حس شكست تيم‌هايي كه با موفقيت ناآشنا هستند، چه كارهايي بايد انجام داد؟ جو فرانتيرا و دنيل ليد، در كتاب خود با عنوان «تحول تيمي: راهنمايي براي دگرگوني تيم‌هايي با عملكرد ضعيف» راهكارهايي را براي هدايت و متحول كردن تيم‌هاي بي‌انگيزه ارائه داده‌اند.تعجبي ندارد كه اين كتاب مثال‌هايي را از ورزش‌هاي حرفه‌اي به عنوان مدل اصلي انگيزه و ايجاد تغييرات توسعه‌اي در رفتار ارائه مي‌هد. درست همان طور كه يك مربي ورزشي ورزشكاران معمولي را به تمرين اضافي تشويق مي‌كند، مديران هم بايد روش‌هايي را براي كمك به كارمندان بيابند تا آنها هدف و اخلاق كاري خود را بشناسند و آن را تقويت كنند
تغييراتي در اين مقياس يك شبه اتفاق نمي‌افتند و بنابراين آن را يك جريان بلند مدت در نظر بگيريد. نكته‌هاي زير از كتاب مزبور گرفته شده كه به احياي تيم كاري شما كمك ميكند

  1. وقتي مسير توسعه و پيشرفت را در پيش مي‌گيريد، سعي كنيد روحيه شكستي را كه از قبل باقي مانده، از بين ببريد. هر چقدر تيم شما بيشتر نگران شكست‌هاي احتمالي باشد، احتمال كشيده شدن آنها به سمت شكست بيشتر است
  2.  با واقعيت روبه رو شويد و شكست‌ها را – از جمله عملكرد تيمي و فردي – صادقانه ارزيابي كنيد. سرپوش گذاشتن روي اشتباهات يا مطرح كردن امور به شكلي كلي موثر نخواهد بود و در اين‌صورت كارمندان شما پي به اشتباهات خود نخواهند برد
  3.  نقش اعضاي تيم را به وضوح تعريف كنيد و مطمئن شويد كه همه افراد مي‌دانند چه وظايف و اهدافي دارند. ايجاد مسووليت‌پذيري به شكل آشكار، اخلاق خود- مديريتي و خود-كنترلي را در محيط كار رواج مي‌دهد
  4. كارمندان را تشويق كنيد كه راه‌هايي را براي توسعه فرآيندها پيشنهاد دهند. اگر به كارمندان اجازه دهيد در حل مشكلات سهيم باشند، براي رسيدن به موفقيت سخت‌تر تلاش مي‌كنند
  5.  از تيم‌تان انتظار داشته باشيد كه بهترين باشند. با توجه كردن به جزئيات، تعهدتان به كيفيت كار را نشان دهيد؛ يعني با مشتريان حرفه‌اي برخورد كنيد، در برابر مشكلات واكنش به موقع داشته باشيد و اشتباهات نوشتاري را در كليه اسناد كسب‌وكار حذف كنيد
  6. براي رشد پايدار در طول زمان، انتظارات قطعي ايجاد كنيد. اين اهداف بايد واضح و قابل سنجش باشند تا اعضاي تيم بتوانند در مورد آنها تمركز و اقدام كنند
  7.  ليستي از ارزش‌هاي كليدي ايجاد كنيد، مثلا اينكه هدف اصلي شركت مشتري مداري است؛ اگرچه اين كار ممكن است پيش پا افتاده به نظر برسد. اين كار نه تنها رهنمودهاي واضحي براي شما تعيين مي‌كند، بلكه كمك مي‌كند اعضاي تيم نتايج ملموسي را از كار استخراج كنند
  8.  در هر جايي كه مي‌توانيد، بر ارزش‌هاي تيم تاكيد كنيد: از طريق ايميل، سخنراني‌ها و حتي يادداشت‌هاي كاري
  9.  كارمندان شما را مي‌بينند و تحت‌تاثير رفتار شما با مشتري و همكاران ديگر، واكنش شما در برابر فشارها و مواجه شدن با ضرب‌الاجل‌هاي كاري قرار مي‌گيرند
  10.  از هر موفقيتي كه تيم به دست مي‌آورد، تجليل كنيد. اگر از كار تيم تجليل كنيد، آنها مي‌فهمند كه به توانايي آنها براي غلبه بر مشكلات ايمان داريد


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۴:۰۸ ] [ مشاوره مديريت ]

بله! پايان يك رابطه هميشه عذاب آور است ، اما حقيقت اين است، برخي رابطه ها به دليل عدم روراستي طرفين ، خود به خود قبلا" ازبين رفته است!اگر كسي شما را فريب دهد و خيانت كند ، به دليل بي اعتمادي بوجود آمده، شما برآن مي شويد تا به اين رابطه پايان دهيد و بهتر است كه اين كار را زودتر انجام دهيد.

بقيه در ادامه مطلب

shab ahange del aram

چگونگي پايان رابطه با معشوق خيانتكار !

بله! پايان يك رابطه هميشه عذاب آور است ، اما حقيقت اين است، برخي رابطه ها به دليل عدم روراستي طرفين ، خود به خود قبلا" ازبين رفته است!اگر كسي شما را فريب دهد و خيانت كند ، به دليل بي اعتمادي بوجود آمده، شما برآن مي شويد تا به اين رابطه پايان دهيد و بهتر است كه اين كار را زودتر انجام دهيد.

اتمام يك رابطه بسيار سخت است ولي خوب در غير اين صورت، روز به روز صدمات روحي عميق تري از جانب طرف مقابلتان بر شما وارد مي شود كه مسلما" سخت تر از تحمل جدايي است . در صورت تصميم به جدايي ، بايد تمام مراحل آن را در نظر بگيريد . آيا مي توانيد او را ببخشيد ، حتي اگر ديگر توان با او ماندن را در خود نمي بينيد ؟ آيا مي توانيد به اين رابطه ، بار ديگر قوت ببخشيد و ادامه دهيد ؟ ..... و بعد از بررسي سوالاتي چون موارد ذكر شده ، در نهايت بهترين راه را انتخاب كنيد.
همواره در طي مراحل تصميم گيري و احيانا"، جدايي ، موارد زير را مد نظر داشته باشيد :
خود را سرزنش نكنيد
بيشتر وقتها ، نفر مقابل شما سعي دارد كه شما را هم به نوعي در ارتكاب خيانتش، مقصر بداند. به هر حال شايد شما هم كمي سهل انگاري كرده باشيد ، ولي باز هم هيچ عذري براي خيانت او قابل قبول نيست. به هر صورت وي بايد عواقب افكار و اعمال فريبكارانه خود را بپذيرد.حتي اگر بهترين همراه نبوديد و يا او از بودن با شما لذتي نمي برد، بازهم تقصير شما نيست. وي مي توانست بدون خودخواهي، سعي كند با طرح و بررسي مشكلاتش با شما، مسير را براي ادامه هموار تر كند؛ نه اينكه نفر مقابل خود را فريب دهد.
بطور كامل جدا شويد
خودتان را درگير شروع و پايان دادن هاي متوالي نكنيد، چرا كه استرس و رنج شما را بيشتر مي كند. اگر نصفه نيمه به اين رابطه پايان دهيد، دوباره بطور مداوم به اين فكر مي كنيد الآن او با چه كسي است؟ ( كه احتمالا" هم هست !!) اگر تصميم گرفته ايد كه طرف خيانتكار خود را ترك كنيد بهتر است كه ديگر برنگرديد.
سعي كنيد ببخشيد
در مرحله اول، سعي كنيد كه وي را ببخشيد. نه براي او، بلكه براي خودتان. البته كه اين بخشش رنجش شما را نمي كاهد و به معناي فراموش كردن كاري كه او كرده و صدمات روحي كه بر شما وارد شده است نيست، همچينن اين عفو و ببخشش به اين معني نيست كه افكار و احساسات خود را تحت قوانين و كنترل وي قرار داده ايد، بلكه تنها دليل اين است كه شما را در وضعيت بهتري قرار مي دهد و ديگر بيش از اين خود را با افكار و احساسات منفي ، بخاطر وي در عذاب نمي گذاريد.
اتمام و فراموشي يك رابطه زمان مي گيرد
بعد از جدايي ، مدت زماني را تنها با خود بگذارنيد و اجازه دهيد تا بتوانيد مشكلات و اثرات منفي به جاي مانده از رابطه را از ذهن خود كمرنگ و به تدريج پاك كنيد. به صحبتهاي اطرافيان كه خيلي زود شما را براي بازگشت دوباره، تحريك مي كنند، توجهي نكنيد.
در طول اين مدت اگر واقعا" در هم شكستيد و نمي توانيد بر احساسات خود غلبه كنيد، بهتر است با يك دوست مطمئن، اعضاي خانواده، يك روحاني و يا مشاور صحبت و مشورت كنيد. اين شما نيستيد كه بايد با خود كنار بياد. شما كه مقصر نبوده ايد و نبايد شرمسار باشيد. همواره به اطرافيانتان نزديك خود كه شما را دوست دارند و اهميت مي دهند، اطمينان كنيد و اجازه دهيد شما را ياري دهند.
همچنين، با مطالعه بروي كتابهاي پاكسازي ذهن و روانشناسي، مي توانيد خود را از ابتلا به افسردگي نجات دهيد.امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۴:۰۶ ] [ مشاوره مديريت ]

۱-رابطه اي كه در آن بيش از آنچه به شما عشق مي ورزند , عشق مي ورزيد.

در اين رابطه يكي از طرفين در اكثر اوقات از لحاظ روحي تعقيب كننده و ديگري تعقيب شونده مي باشد.

نتيجه بيشتر  عشق ورزيدن:

احساس خواهيد كرد كه شما را كنترل مي كنند
خود را تشنه عشق خواهيد يافت
از اينكه عشق كافي به شما نمي ورزند ،عصباني خواهيد شد
احساس خواهيد كرد به شما خيانت مي كنند
احساس درماندگي مي كنيد2- رابطه كه در آن بيش از آنچه كه شما عشق مي ورزيد, به شما عشق بورزند.


در چنين رابطه اي كه قلبتان را به طور كامل در طبق اخلاص نگذاشته ايد, هيچ گاه احساس رضايت نخواهيد

داشت.


3- رابطه اي كه در آن شيفته توانايي هاي بالقوه نامزد يا همسر خود مي باشيد.


داشتن يك رابطه سالم با همسرتان به معني عشق ورزيدن به او به خاطر كسي كه هست ، مي باشد. نه عشق ورزيدن به او علي رغم كسي كه هست و يا به اميد كسي خواهد بود.
در واقع شما عاشق همسرتان نيستيد ،عاشق فردي هستيد كه اميدواريد همسرتان به آن بدل شود4- رابطه اي كه در آن ماموريت نجات همسرتان را به عهده داريد.

معتادين به نجات ديگران نه از آن رو كه با همسرشان تفاهم دارند, بلكه به اين دليل كه احساس مي كنند مجبورند به او كمك كنند, به روابط وارد مي شوند. كساني كه ماموريت نجات ديگران را به عهده دارند, غالبا حس ترحم را باعشق اشتباه مي گيرند.5- رابطه كه در آن به نامزد يا همسرتان به عنوان يك الگو و آموزگار چشم دوخته ايد.


وقتي عاشق كسي مي شويد كه الگوي شما ست, مشكل است رابطه اي طبيعي داشته باشيد. ممكن است رفتار يا گفتارهايتان به گونه اي باشد كه گويي برابريد, اما ذهنتان براي او مرتبه و مقام افزوده اي قائل است كه اين به نوبه خود هر گونه احساس اختيار و قدرت را از شما سلب مي كند.6- رابطه اي كه در آن به دلايل بيروني شيفته نامزد يا همسر خود شده ايد.

هر گاه شيفته يك ويژگي شخصيتي در ابعاد و صورت هاي مختلف كسي شديد از خود بپرسيد اگر اين فرد ويژگي را نداشت آيا همچنان برايم جذاب بود و مي خواستم با او ازدواج كنم؟


7 – رابطه اي كه تفاهم جزيي با همسر يا نامزدتان داريد

رابطه مي تواند بسيار فريبنده باشد، مخصوصا هنگامي كه همان يك زمينه اي كه در آن ازتفاهم برخوردارهستيد براي شما اهميت زيادي داشته باشد و به راحتي آن را با پيوندي عاشقانه و قوي اشتباه بگيريد.


8- رابطه اي كه در آن نامزد يا همسر را از روي سركشي و عصيان انتخاب مي كنيد.

گاهي افراد كساني را براي ازدواج انتخاب مي كنند كه خصوصيات شخصيتي آنها متضاد با آنچه كه مورد نظروالدينشان است مي باشد در اين صورت اين امكان وجود دارد كه از رابطه خود به عنوان روشي به منظور سرپيچي وعصيان در مقابل والدين خود استفاده كنيد. نه از آن روكه فرد مناسب را يافته ايد.....


9- رابطه اي كه در آن نامزد  يا همسر را به عنوان عكس العملي در قبال نامزد يا همسر قبلي خود انتخاب كرده ايد.

در اين رابطه شما فردي را انتخاب مي كنيد كه در او فقط به دنبال آن دسته از ويژگي هايي هستيد كه رابطه قبلي تان فاقد آنها بوده است.10- رابطه اي كه در آن نامزد يا همسرتان از نظر روحي و عاطفي در دسترس شما نيست.

اين نوع رابطه روابطي را در بر مي گيرد كه نامزد يا، همسر از نظر عاطفي و رواني با كسي ديگر درگير است و به طور كامل نتوانسته است درگيري عاطفي خود را با شخصي سوم حل كند

در دسترس بودن يعني:

كسي كه منعي براي ازدواج با شما نداشته باشد
با هيچ كس ديگري درگير نباشد
متاهل نباشد
نامزد نداشته باشد
به طور ثابت با كسي نباشد(از جنس مخالف)
با كس ديگري همبستر نشود
تنها باشد
مجرد باشد و تماما مال شما باشد


وقتي با كسي درگير رابطه مي شويد كه با شخص ديگري رابطه دارد در واقع پس مانده هاي آن شخص را قبول كرده ايد.
استحقاق شما بيش از اين است

                               shab ahange del aramامتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۴:۰۳ ] [ مشاوره مديريت ]

اگر مي خواهيد بدانيد كه اسم شما چه رنگي است به موارد زير به ترتيب ذكر شده توجه كنيد.
رنگهاي هماهنگ با ارقام و حروف عبارتند از:

قرمز: 1، ش، ج، س، الف
نارنجي: 2 ،ت ث ك ب
زرد: 3، ي ل ص ض
سبز: 4، و م د ژ
آبي: 5، چ ن ط ظ
نيلي: 6، ح خ ف
بنفش: 7 ، ع پ غ
صورتي: 8، ز ق ه
طلايي: 9 ، ر ذ گ

براي اينكه با چگونگي موضوع آشنا شويد به مثال زير توجه كنيد.
اسم و فاميل خود را روي كاغذ بنويسيد و بر اساس حروف و اعداد ذكر شده به رنگ مربوطه دست يابيد،
مثال زهرا محمدي
ز 8 ه 8 ر 9 ا1

م 4 ح 6 م 4 م 4 د 4 ي 3

8+ 8+9+1+4+6+4+4+4+3=51

5+1=6
عدد 6 مربوط به رنگ نيلي است.

                                                                  z.mohammadi       امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۴:۰۰ ] [ مشاوره مديريت ]

شيخ حسن فريدون روحاني در سال ۱۳۲۷ در شهر سرخه در شهرستان سمنان زاده شد. در سال ۱۳۴۰ در سن ۱۳ سالگي به قم رفت .

بقيه در ادامه مطلب

                             shab ahange del aram

شيخ حسن فريدون روحاني در سال ۱۳۲۷ در شهر سرخه در شهرستان سمنان زاده شد. در سال ۱۳۴۰ در سن ۱۳ سالگي به قم رفت و تحصيلات حوزوي‌ خود را آغاز كرد، ايشان بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران‌، نماينده‌ي‌ مردم‌ در دوره‌هاي‌ اول‌ تا پنجم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بود. از سال‌ 1364 تا 1366، رياست‌ قرارگاه‌ مركزي‌ خاتم‌الانبياء(ص‌) را بر عهده‌ گرفت‌ و از همان‌ سال‌ (1364) تا پايان‌ جنگ‌، مسئوليت‌ فرماندهي‌ ستاد كل‌ پدافند هوايي‌ كشور را نيز عهده‌دار بود.

دكتر روحاني‌ از سال‌ 1368 كه‌ "شوراي‌ عالي‌ امنيت‌ ملي‌" كشور تشكيل‌ شد، به‌ عنوان‌ نماينده‌ي‌ رهبر انقلاب‌ وارد شورا شد و هم‌ اكنون‌ نيز يكي از نماينده‌هاي‌ ولي‌فقيه‌ در شوراي‌ عالي‌ امنيت‌ ملي‌ و نيز رئيس‌ مركز تحقيقات‌ استراتژيك‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ است، وي‌ از سال‌ 1370 تاكنون‌ عضو مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ و رئيس‌ كميسيون‌ سياسي‌ ـ امنيتي‌ ـ دفاعي‌ آن‌ مجمع‌ است.
 همچنين‌ در دوره‌ي‌ سوم‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌، نماينده‌ي‌ مردم‌ استان‌ سمنان‌ و در دوره‌ي‌ جديد، نماينده‌ي‌ مردم‌ استان‌ تهران‌ در اين‌ مجلس‌ است.

وي با ادامه تحصيل در انگليس، مدرك كارشناسي ارشد (M.Phil) در رشته حقوق عمومي و دانشنامه دكتري (Ph.D) در رشته حقوق اساسي را از دانشگاه كلدونيان گلاسكو دريافت كرد. روحاني داراي مرتبه علمي استاد پژوهشي مركز تحقيقات استراتژيك مي‌باشد. وي با كسب پروانه وكالت از كانون وكلاي دادگستري مركز در سال ۱۳۸۶، وكيل پايه يك دادگستري شد.

وي در سال ۱۳۵۹ به نمايندگي مجلس شوراي اسلامي انتخاب شد و در پنج دوره قانونگذاري به مدت بيست سال (از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۹) فعاليت نمود. او نايب رئيس اول مجلس (در دوره‌هاي چهارم و پنجم) و رئيس كميسيون‌هاي دفاع (دوره‌هاي اول و دوم) و سياست خارجي (دوره‌هاي چهارم و پنجم) بود. عضويت و رياست شوراي سرپرستي "سازمان صدا و سيما" از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۲ نيز از ديگر مسئوليت‌هاي وي در دوران پس از انقلاب بوده است.

وي بعد از پايان جنگ، به همراه تعدادي از فرماندهان سپاه و ارتش، نشان درجه دو فتح و در مراسم ديگري در سالروز "آزادسازي خرمشهر"، به همراه جمعي ديگر از فرماندهان و مسؤولان پشتيباني جنگ، نشان درجه يك نصر را از "آيت‌الله خامنه‌اي" "فرمانده كل قوا"، دريافت كرد.

_ فعاليت در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي


حسن روحاني به مدت
۱۶ سال مسئوليت دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي را بر عهده داشت؛ سمتي كه در دولت هاشمي به او رسيد و در دولت خاتمي نيز ادامه يافت؛ اما دوران تصدي وي در پرونده هسته‌اي تنها ۶۷۸ روز (از ۱۳۸۲/۷/۱۴ تا ۱۳۸۴/۵/۲۴) بود.

بعد از روي كار آمدن دولت نهم، روحاني در تاريخ
۱۳۸۴/۵/۲۴ از سمت دبيري شوراي عالي امنيت ملي بعد از ۱۶ سال كناره‌گيري كرد.

 


_ پيروزي حسن روحاني در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري

 حسن روحاني، در روز
۲۲ فروردين ۹۲، با شعار «دولت تدبير و اميد» در ميان هوادارانش رسماً اعلام كانديداتوري كرد و در ۳۱ ارديبهشت ۹۲، به همراه ۷ نامزد ديگر براي انتخابات رياست جمهوري تأييد صلاحيت شدند.


او در اين انتخابات با سعيد جليلي، محمدباقر قاليباف، علي اكبر ولايتي، محسن رضايي و سيدمحمد غرضي به رقابت پرداخت.

سرانجام در تاريخ 25 خرداد 1392 "حجت‌الاسلام و المسلمين حسن روحاني" با كسب 18 ميليون 613 هزار 329 رأي به عنوان يازدهمين  منتخب مردم جمهوري اسلامي ايران براي مدت 4 سال انتخاب شد

تبريكات:

محمود احمدي نژاد ، محمد باقر قاليباف،علي اكبر ولايتي، محمدرضا عارف، علي‌ فلاحيان، محسن رضايي و رييس قوه قضاييه و رييس مجلس... پيروزي روحاني در انتخابات رابه وي تبريك گفتند.امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۳:۵۹ ] [ مشاوره مديريت ]

گروهي از بچه ها در نزديكي دو ريل راه آهن، مشغول به بازي كردن بودند...
يكي از اين دو ريل قابل استفاده بود ولي آن ديگري غيرقابل استفاده !

تنها يكي از بچه ها روي ريل خراب شروع به بازي كرد و پس از مدتي روي همان ريل غيرقابل استفاده خوابش برد...
3 بچه ديگر هم پس از كمي بازي روي ريل سالم، همان جا خوابشان برد !
قطار در حال آمدن بود ، و سوزن بان تنها مي بايست تصميم صحيحي بگيرد. او مي تواند مسير قطار را تغيير داده و آن را به سمت ريل غيرقابل استفاده هدايت كند و از اين طريق جان 3 فرزند را نجات دهد و 1 كودك قرباني اين تصميم گردد و يا مي تواند مسير قطار را تغيير نداده و اجازه دهد كه قطار به راه خود ادامه دهد...
سوال : اگر شما به جاي سوزن بان بوديد در اين زمان كوتاه و حساس چه نوع تصميمي مي گرفتيد ؟!!

بيشتر مردم ممكن است منحرف كردن مسير قطار را براي نجات 3 كودك انتخاب كنند و 1 كودك را قرباني ماجرا بدانند كه البته از نظر اخلاقي و عاطفي شايد تصميم صحيح به نظر برسد اما از ديدگاه مديريتي چطور .... ؟

در اين تصميم، آن 1 كودك عاقل به خاطر دوستان نادان خود (3 كودك ديگر) كه تصميم گرفته بودند در آن مسير اشتباه و خطرناك، بازي كنند، قرباني مي شود.اين نوع معضل هر روز در اطراف ما، در اداره و ... اتفاق مي افتد، اقليت قرباني اكثريت احمق و يا نادان ميشوند...!

كودكي كه موافق با انتخاب بقيه افراد براي مسير بازي نبود طرد شد و در آخر هم او قرباني اين اتفاق گرديد و هيچ كس براي او اشك نريخت. كودكي كه ريل از كار افتاده را براي بازي انتخاب كرده بود هرگز فكر نمي كرد كه روزي مرگش اينگونه رقم بخورد...

اگرچه هر 4 كودك مكان نامناسبي را براي بازي انتخاب كرده بودند ولي آن كودك تنها قرباني تصميم اشتباه آن 3 كودك ديگر كه آگاهانه تصميم به آن كار اشتباه گرفته بودند شد !!!

اما با اين تصميم عجولانه نه تنها آن كودك بي گناه وعاقل جانش را از دست داد بلكه زندگي همه مسافران را نيز به خطر انداخت زيرا ريل از كار افتاده منجر به واژگون شدن قطار گرديد و همه مسافران نيز قرباني اين تصميم شدند و نتيجه اين تصميم چيزي جز زنده ماندن 3 كودك احمق نبود !!!

مسافران قطار را مي توان به عنوان تمامي كارمندان يك سازمان يا اداره فرض كرد و گروه مديران را همان كودكاني در نظر گرفت كه مي توانند سرنوشت سازمان (قطار) را تعيين كنند...

گاهي در نظر گرفتن منافع چند تن از مديران كه به اشتباه تصميمي گرفته اند، منجر به از دست رفتن منافع كل آن سازمان يا اداره خواهد شد و اين همان قرباني كردن صدها نفر براي نجات اين چند نفر است...

زندگي كاري همه مديران پر است از تصميم گيري هاي دشوار . با عدم اتخاذ تصميمات صحيح به سبك مديريتي، به پايان زندگي مديريتي خود خواهيد رسيد

                                L.abdollahiامتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۳:۵۷ ] [ مشاوره مديريت ]
پسر:

پسر در حال دويدن

زااااارت (صداي زمين خوردن)

رفيق پسر: اوه اوه شاسكول چت شد؟ خاك بر سرت آبرومونو بردي الاغ، پاشو گمشو (شپلخخخخخ "صداي پسگردني")

يك رهگذر: پسر جون حالت خوبه؟ چيزي مصرف كردي؟

يك خانوم جوان رهگذر: ايييييش پسر دس پا چلفتي خنگ... ...

دختر:

(دختر در حال راه رفتن)

دوفففففففسك (زمين خوردن به دليل نقص فني در قسمت پاشنه كفش)

رفيق دختر: آخ جيگرم خوبي فدات شم الهي بميرم چي شدي تو يهو واااااااااااي

يك رهگذر: دخترم خوبي؟ فشارت افتاده؟ ميخاي برسونمت دكتري جايي

يك پسر جوان رهگذر: اي واي خانوم حالتون خوبه؟ دستتون بدين به من! من ماشينم همينجا پاركه يه لحظه وايسين با اين  وضع كه ديگه نميتونين پياده برين!!!

                       shab ahaange del aramامتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۳:۵۴ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ][ ۱۰۹۸ ]
درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. طرح توجیهیمدیریت.