مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
مطالب تصادفی
ترس و اضطراب به‌نظر مي‌رسد. چه چيزي را مي‌خواهيد در زندگي خود تغيير دهيد؟
خطرات موجود چيست؟
- شكست 
- طرد شدن
- مضحكه ديگران شدن 
- از چشم ديگران افتادن
از خود بپرسيد: آيا واقعاً اين مسائل براي شما مهم است. اگر هيچ‌وقت خطر نكنيد، به چيري كه مي‌خواهيد، نخواهيد رسيد.
بگذاريد اتفاقي در زندگي شما بيفتد، هر قدر هم كه كوچك باشد، ارزش دارد.
خطر كنيد و مطمئن باشيد.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۰:۴۸ ] [ مشاوره مديريت ]
رفـتـارهـاي هـمـيـشـگي را د‌رهـم بـشكنـيـد‌احتمالاً مي‌خواهيد‌ با فرا رسيد‌ن سال نو كمي تغيير و تحول د‌ر كارهايتان صورت د‌هيد‌ و برنامه‌هاي جد‌يد‌ي را اجرا كنيد‌. 
اولين چيزي كه بايد‌ بد‌انيد‌ اين است كه تغيير كرد‌ن آسان نيست و د‌ومين چيز اين است كه بايد‌ ايد‌ه‌هاي جد‌يد‌ي براي اجراي برنامه‌هايتان د‌اشته باشيد‌. 
▪ د‌ر اينجا چند‌ اصل اوليه براي تغيير كرد‌ن با نظرات متخصصان آورد‌ه شد‌ه است:
ـ رفتارهاي هميشگي را د‌ر هم بشكنيد‌ 
مي‌خواهيد‌ ورزش كنيد‌؟ مي‌خواهيد‌ مسافت زياد‌ي را قبل از رفتن به محل كارتان بد‌ويد‌؟
اگر چنين است، پس احتياج د‌اريد‌ كه يك ساعت زود‌تر از معمول از خواب بيد‌ار شويد‌، (البته د‌ر ابتد‌ا برنامه‌تان را به آرامي شروع كنيد‌) لباس‌هاي ورزشي‌تان را بپوشيد‌، د‌و ليوان آب بنوشيد‌، اول د‌ر خانه‌تان تمريناتي انجام د‌هيد‌ كه بد‌ن‌تان را گرم كند‌، سپس بيرون برويد‌ و بد‌ويد‌، د‌ر پايان چند‌ د‌قيقه تمريناتي انجام د‌هيد‌ كه بد‌ن شما به آرامي سرد‌ شود‌. 
بعد‌ از برگشتن به خانه د‌وش بگيريد‌، لباس بپوشيد‌،‌ صبحانه آماد‌ه كنيد‌، بخوريد‌ و خانه را به قصد‌ رفتن به كار ترك كنيد‌. 
ـ تا آنجايي كه مي‌توانيد‌ انرژي مثبت بسازيد‌
براي مثال جذاب‌ترين مسير د‌و را براي د‌ويد‌ن تعيين كنيد‌، مسيري كه شما را با بعضي مكان‌هاي د‌يد‌ني يا جد‌يد‌ آشناكند‌. مطمئن باشيد‌ كه بعد‌ از د‌ويد‌ن د‌ر مد‌ت زماني احساس شاد‌ماني مي‌كنيد‌. 
ـ برد‌اشتن گام‌هاي كوچك
برد‌اشتن گام‌هاي كوچك براي تغيير باعث مي‌شود‌ كه به ساد‌گي و راحتي كارها را انجام د‌هيد‌ و براي مسائل و مشكلات آماد‌ه شويد‌. براي مثال اقد‌ام به د‌ويد‌ن بيش از حد‌ د‌ر روز نكنيد‌. به خود‌تان زمان بد‌هيد‌ تا فعل د‌ويد‌ن براي شما عاد‌ي شود‌. 
همچنين به خاطر د‌اشته باشيد‌ كه لباس‌هاي ورزشي‌تان را شب قبل آماد‌ه كنيد‌، برايتان آسانتر خواهد‌ بود‌ كه از خانه بيرون برويد‌ يابا يك د‌وست براي د‌ويد‌ن قراري بگذاريد‌ تا اگر بعضي روزها خواستيد‌ بيشتر از معمول بخوابيد‌، بازهم د‌ليلي براي زود‌ بيد‌ار شد‌ن و بيرون زد‌ن از خانه د‌اشته باشيد‌. 
ـ تمرين هميشه سازند‌ه و عالي است
از هر موقعيتي براي متعهد‌ شد‌ن به رفتار جد‌يد‌تان استفاد‌ه كنيد‌. اگر براي يكي د‌و روز به خارج از شهر مي‌رويد‌، وسايل د‌وند‌گي‌تان را برد‌اريد‌ و مسير مناسبي را براي د‌ويد‌ن مسافت مورد‌نظر پيد‌ا كنيد‌. 
ـ رفتار جد‌يد‌تان را حمايت كنيد‌
امور جد‌يد‌ بسيار شكنند‌ه هستند‌ و اگر حمايت نشوند‌، ناپد‌يد‌ خواهند‌ شد‌. يك راه براي كمك به خود‌تان اين است كه محيطي را كه د‌ر آن قرار د‌ارند‌، كنترل كنيد‌. اگر فهميد‌ه‌ايد‌ كه بيد‌ار ماند‌ن تا د‌يروقت، بيرون رفتن و د‌ويد‌ن را براي شما سخت مي‌كند‌، بهتر است شب‌ها زود‌تر به رختخواب برويد‌. 
ـ براي موفقيت‌هاي كوچك نشانه‌گيري كنيد‌
متخصصان فهميد‌ه‌اند‌ كه نتيجه برنامه‌ريزي كرد‌ن هد‌ف‌هاي بزرگ، ضعف‌هاي بزرگ خواهد‌ بود‌. به قول معروف، سنگ بزرگ علامت نزد‌ن است. قبل از آنكه مسافت مورد‌نظرتان را بد‌ويد‌، مسافتي را با د‌وي آرام شروع كنيد‌. تنها براي اند‌كي ترقي مسافتي را به مسير معمول‌تان اضافه كنيد‌. بالاخره مسافت واقعي كه مي‌توانيد‌ بد‌ويد‌ را خواهيد‌ فهميد‌ و آن را د‌وست خواهيد‌ د‌اشت.روزنامه اطلاعات 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۰:۴۷ ] [ مشاوره مديريت ]
نگاهي نو▪ شرط مصاحبت و د‌وستي، كم كرد‌ن مخالفت است.
▪ بكوشيد‌ هر روز بيش از روز د‌يگر، شكاف‌هاي موجود‌ ميان د‌يگران و خود‌ را به پيوند‌ د‌وستي و الفت مبد‌ل سازيد‌.
▪ شما مي‌توانيد‌ با اطرافيان خود‌ براساس وجوه مشتركي كه د‌ارند‌، پيوند‌ د‌وستي برقرار كنيد‌.
▪ قبل از همه، خود‌ را د‌وست د‌اشته باشيد‌ تا بتوانيد‌ محبت خود‌ را به د‌يگران اشاعه د‌هيد‌.
▪ با برقراري صميميت و د‌وستي ، د‌نياي بزرگتري براي خود‌ مي‌سازيد‌. شما د‌ر كنار هم رشد‌ مي‌كنيد‌ و شكوفا مي‌شويد‌، ولي هرگز د‌ر هم مستهلك نمي‌شويد‌.
▪ د‌وست‌يابي با علاقه‌مند‌ شد‌ن به د‌يگران تحقق مي‌پذيرد‌، نه با جلب علاقه د‌يگران.
▪ د‌وست واقعي، گياهي است كه به آرامي رشد‌ مي‌كند‌.روزنامه اطلاعات 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۰:۴۶ ] [ مشاوره مديريت ]
الگوهاي كهنه‌تان را كنار بگذاريدنخست كه مي‌خواستنم به رشد درونم بپردازم، تصميم گرفتم كه هر روز وقت كمتري را در دفترم بگذرانم. سرانجام توانستم كاري را طوري برنامه‌ريزي كنم كه به‌جاي ساعت هفت شب، پنج بعدازظهر دفترم را ترك كنم.
در نتيجه، بي‌درنگ هر روز دو ساعت اضافي ـ يعني هر هفته حدود ده تا دوازده ساعت ـ در اختيار داشتم كه مي‌توانستم آن را صرف ساير علائقم كنم. نخست، اين فرصت بسيار رهاننده مي‌نمود. مي‌توانستم غروب‌ها به پياده‌روي بروم يا آرام بنشينم و به تمرين مراقبه‌ام بپردازم يا حتي دست به هيچ‌ كاري نزنم و فقط بياسايم و غروب آفتاب را تماشا كنم.
اما پس از چندي متوجه شدم كه ميل شديدي دارم كه پشت ميز تحريرم در دفترم بنشينم و مانند سال‌هاي گذشته تا هفت شب كار كنم.
نمي‌توانستم بفهمم چه پيش آمده است. پيشاپيش تصميم گرفته بودم كه نمي‌خواهم پس ازش يعني كاشتن تخم دستاوردهاي محتمل آينده در خاك حاصلخيز تخيل. 
..... و با اين چالش بزرگ غيرممكن ممكن شد. 
اين قانون در همه زمينه هاي زندگي ما صادق است. 
آيا فردي فقير ميتواند ثروتمند شود؟ البته.تركيب منحصر به فرد خواستن,برنامه ريزي,تلاش و پشتكار هميشه معجزه ميكند.سوال مهم هم اين نيست كه كاربرد فرمول موفقيت موثر است يا نه,سوال اينجاست كه فرد ميتواند اين فرمول را به كار گيرد يا نه.تنها متغير پنهان ولي مهم اين فرمول به كار گيري توسط فرد است.و اين چالش روبروي همه ما هست. 
همه ما ميتوانيم از جايي كه هستيم به جايي كه ميخواهيم برويم. 
هيچ رويايي محال نيست به شرطي كه جرات باور كردن آن را داشته باشيم.دكتر سيد محمد رضا حكيميان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۰:۴۵ ] [ مشاوره مديريت ]
افزايش ميزان ظرفيت و تحمل۱) سعي درجلوگيري ازتظاهر: دروغ وتظاهر معمولاً دروغ وتظاهر ديگري را مي طلبد و سيكل معيوب طي مي شود ودرفرد احساس گناه ايجاد مي كند وانرژي رواني فرد را به هدر مي دهد.
۲) سعي درجلوگيري ازعجله وشتابزدگي دركارها: عجله وشتابزدگي دركار معمولاً باعث تضعيف تمركز فرد شده، سلامت كار را زير سؤال مي برد واطمينان وآرامش را ازفرد مي گيرد.
۳) پرهيز ازمقايسه خود با ديگران : هركدام ازما از نظر هوش، استعداد، تواناييها، جايگاه وموقعيتي كه داريم منحصر به فرد هستيم و تواناييهاي مان با ديگران فرق مي كند پس نتيجه مادي ومعنوي زندگي مان نيز با ديگران متفاوت خواهد بود. مقايسه تمامي فاكتورها ميسر نيست لذا نتيجه را با ديگران مقايسه نكنيم كه باعث تضعيف روحيه خود گرديم.
۴) با خود رابطه خوب داشتن: خودمان را بپذيريم وبه خودمان احترام بگذاريم.
۵) خودگويي هاي منفي را كم كردن: ما بدشانسيم، ما محكوميم، سرنوشت غم انگيزي داريم، همه درصدد تضعيف ما هستند واين جور جملات را به كار نبريم.
۶) خودگويي هاي مثبت را زياد كردن: به خود اميدواري بدهيم، هميشه هم موقعيت به ضررما نبوده، دراكثر مواقع خوب عمل كرده ايم، خود را تشويق كنيم.
۷) براي خود انگيزه فراهم كردن: سعي كنيم به يادگيري هاي جديد بپردازيم و خود را شكوفا كنيم، به كامپيوتر، اينترنت، به موسيقي، به ورزش ، به گل كاري، به تفريح جديد.
۸) خود را به خلاقيت تشويق كردن: سعي كنيم لحظه به لحظه تازه تر ونوتر عمل كنيم، كارمان را، حرف مان را، حتي كلمات مان را متفاوت ازدفعه قبل ادا كنيم.
۹) سعي در احساس مفيد بودن ومددكار بودن: با كمك به ديگران هم عاطفه مثبت آنها را برمي انگيزانيم ودرآنها احساس خوشايند ايجاد مي كنيم وهم عزت نفس خود را بالا مي بريم ودركل اجتماع مان را مي سازيم.
۱۰) افزايش ميزان ظرفيت و تحمل خود: مي توان با تكنيك هايي مثل سراب دريايي بدون اينكه در مقابل انتقاد ديگران جبهه بگيريم آنها را پذيرفته از خود عبور دهيم و انرژي خود را صرف جدال با همكاران نسازيم.بيا تو جوان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۰:۴۴ ] [ مشاوره مديريت ]
مورد توجّه بودناگر مي‌خواهيد فرد موفقي باشيد، بايد توجّه ديگران را به خود جلب كنيد.
شما به حقوق زياد، عشق واقعي، موفقيت حيرت‌انگيز و هر چه كه مي‌خواهيد دست نخواهيد يافت،مگر اينكه پا جلو بگذاريد و براي همهٔ چيزهائي كه حق شما است، توجّه ديگران را به‌سوي خود جلب كنيد. 
- در زمان مناسب، در محل مناسب‌ باشيد. بگذاريد مردمي كه مي‌توانند به شما كمك كنند، شما را ببينند.
- ظاهر خود را ارزيابي كنيد. نظر شما دربارهٔ خودتان چيست؟
- تا وقتي به خواسته‌ خود نرسيده‌ايد، به خود القاء كنيد و وانمود كنيد كه مي‌توانيد، هر چند چنين احساسي نداريد.
فراموش نكنيد، گل پژمرده، چيز زيادي نصيبش نمي‌شود.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۰:۴۴ ] [ مشاوره مديريت ]
آينهچقدر بعضي اوقات از نگاه كردن در آينه مي‌ترسم.
امروز صورتم پف كرده،زير چشمانم گود شده،چقدر خنده ام تلخ است;واقعا نگاه كردن به آينه شهامت مي‌خواهد.گاهي روي آينه پارچه مي‌اندازم كه خودم را نبينم و گاهي از بي‌حوصلگي و بي‌طاقتي آينه را مي‌شكنم تا اصلا آينه‌اي در كار‌ نباشد.
به نظرم اين تجربه مشابه را همه داريم كه تصاوير درون آينه را دوست نداريم و البته كه آينه‌هاي متفاوت تصاوير متفاوتي از ما نشان مي‌دهند. بعضي محدب، بعضي مقعر، بعضي بلندتر، بعضي كوتاه‌تر، بعضي لاغرتر، بعضي چاق‌تر، و خلاصه اينكه تصويرمان را نمي‌پسنديم. دوستان، آينه‌هاي ما هستند. هر كس كه روزي، جايي در كنار ما قرار گرفت، آينه‌اي است براي ديدن ما، كافي است صادق باشيم و ذره‌اي شهامت به خرج دهيم و حاضر باشيم كه هر آنچه ديديم باور كنيم و بپذيريم. در اين صورت است كه هر لحظه، هر جا فرصتي است براي شناخت، نسبت به قدرت، ارزش‌ها، ضعف‌ها و ناتوانايي‌هاي ما و جالب اينكه بسياري از تصاوير مشابه هم هستند. كافي است لحظه‌اي درنگ كنيم و انسان‌هاي كنار خود را ببينيم، ضعيف و ناتوانند؟ قدرتمند و توانا هستند؟ خلاق و با پشتكارند؟ چابك و پويا هستند يا تاثيرگذار و موفق؟ نكند تنها باشيم و آينه‌ها را تاب نياورده باشيم. ذره‌اي شهامت كافي است تا دريابيم چه هستي را براي خود انتخاب كرده‌ايم و چه انسان‌هايي را جذب خود نموده‌ايم. آينه‌هاي صادق و شفاف همه جا هستند كافي است. چشم دل را صيقل دهيم تا خويشتن را بهتر ببينيم.آينه چون نقش تو بنمود راست/خود شكن آينه شكستن خطاست‌ 

مريم كريمي‌نياروزنامه حيات نو 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۰:۴۳ ] [ مشاوره y:inline-block; "> 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۰:۴۲ ] [ مشاوره مديريت ]
تسليم با متانت را تجربه نماييدتسليم با متانت اصطلاحي است كه براي توصيف روند «بگذار بگذرد» در خانه يا هر جاي ديگر استفاده مي شود. اين تسليم برخوردي با وقار و با فروتني در مقابل هرج و مرج هاي زندگي است. شكلي از پذيرش (كنار آمدن با آنچه پيش مي آيد) و پايان دادن به تقلاهاي بيهوده است.
اغلب با جنبه هايي از زندگي درگير هستيم كه از كنترل ما خارج هستند (سر و صداها، اغتشاش ها، نظرياتي كه نمي پسنديم، وسايلي كه گم كرده ايم، بي ادبي ها، نقص ها، منفي بافي ها، لوله هاي شكسته، راه آب هاي مسدود شده و هر چيز ديگر). ما مي جنگيم، عصباني و ناراحت مي شويم و آرزو مي كنيم كه همه چيز متفاوت بود. ما شكايت، خودخوري و دلسوزي مي كنيم ولي با وجود همه اين حالات رفتاري، نتيجه نهايي كماكان همان است: همه مسائلي كه نسبت به آنها احساس درماندگي مي كنيم به همان شكل باقي مي مانند. دندان قروچه و گره كردن مشت ، هيچ چيز را حتي به قدر ذره اي تغيير نمي دهد. در حقيقت، آتش شعله ورتر و اغلب مورد را بدتر از آنچه كه بوده، مي كند.
تسليم با متانت به معني خود را باختن نيست ؛ به معني بي عاطفگي و تنبلي يا بي توجهي هم نيست، بلكه به معني پذيرش مناسب است و اين كه اصراري نداشته باشيم وقايع زندگي، به طريقي معين و متفاوت از آنچه كه واقعاً هست، رخ دهد. فلسفه اين روش، ساده است: شايد آرزو كنيد (و يا توقع داشته باشيد) كه امور متفاوت از آنچه هست باشد، ولي هيچگاه چنين نمي شود. آنها آن طوري هستند كه بايد باشند. ولي مفهوم اين مطلب اين نيست كه تغييرات يا اصلاحاتي را به وجود نياوريد. مسلماً بايد در مواردي كه مهم يا لازم مي دانيد اين كار را انجام دهيد. آنچه منظور نظر اين روش است احساس درماندگي شما است كه ناشي از عدم وقوع اتفاقات بر وفق مراد شما مي باشد.
تجربه نمودن تسليم با متانت را مي توان از مسائل كوچك آغاز كرد. مثلاً، هنگام شستن ظروف ، جايزالخطا بودن انسان را با انداختن و شكستن يك ظرف به اثبات مي رسانيد. به جاي آنكه داد و فرياد كرده و پاي خود را به زمين بكوبيد، ببينيد آيا اتفاق اين لحظه را (كه ظرف شكسته شده است) را مي پذيريد؟ مسئله بزرگي نيست. نيازي به عصباني شدن يا ترسيدن نيست. فقط يك پذيرش با محبت در قبال حقيقت موجود: يك بشقاب شكسته روي زمين. سؤال اين است: حال چه مي كنيد؟ بشقاب شكسته و شما مي توانيد به بازوي خود فشار آورده و بشقاب ديگري را بشكنيد يا آرام باشيد و جنبه فكاهي اين حقيقت را كه همه ما نقايصي داريم را ملاحظه نماييد! مثال ديگر، عملي متقابل با همسر مي تواند باشد. در مقابل سخن احتمالي او كه ممكن است شما را بيازارد، به جاي پاسخي دندان شكن ، سعي كنيد پاسخ او را قدري متفاوت بدهيد. مثلاً در مقابل انتقاد همسرتان كه شما را آشفته مي سازد سعي كنيد از آن به سادگي بگذريد و با وجود آن، او را دوست داشته باشيد. اين نظريه اي است كه مطرح شده است و عكس العمل شما در قبال آن نظريه بستگي به خود شما دارد. اگر بتوانيد واكنش هاي عادتي را طوري تغيير دهيد كه پاسخ هاي صلح طلبانه اي را در برداشته باشد، خواهيد ديد كه همه چيز به سرعت رو به راه مي گردد.
ما در منزل جمله اي داريم كه بچه ها آن را درست كرده اند. همواره فكر كرده ايم اين راه بسيار خوبي براي توصيف تسليم با متانت است. وقتي چيزي مي شكند يا اتفاق بدي رخ مي دهد يكي از بچه ها مي گويد: «خب، پيشامد است، پيش مي آيد!» به عبارت ديگر، تقلاي بيهوده چه فايده اي دارد؟
اين سياست مخصوصاً هنگامي مؤثر است كه هرج و مرج بزرگي در منزل در شرف وقوع است. ديروز، با دو فرزندم و دو نفر از دوستان آنان در منزل بودم. همه آنها گرسنه بودند و من هنوز نظافت هاي روز قبل را كامل مي كردم. در همين هنگام صداي زنگ تلفن و زنگ در همزمان به صدا درآمد. يك لحظه فكر كردم كارها رو به مشكل شدن است و يادم آمد كه نفس عميقي بكشم و بروم. در آن اوضاعِ شلوغ، بهترين كاري كه مي توانستم انجام دهم تجربه كردن تسليم با متانت و سپس آرام گرفتن بود. مسئله جالب اين است كه هميشه در چنين مواردي، به محض آنكه آرام گرفتم و از تقلاهاي بيهوده دست كشيدم، همه چيز آرام شد.
اگر اين روش را امتحان كنيد از نتايج آن متحير خواهيد شد. به مرور كه آرام تر مي شويد، زندگي شما آسان تر مي گردد، به جاي تشديد حوادث منفي و استنباط بدترين جنبه هاي هر فرد، منفي بافي را پيش از آنكه فرصتي براي پيچيده شدن بيشتر پيدا كند، متوقف خواهيد كرد. در آن لحظه و با قدري تمرين هرج و مرج را از دريچه اي كاملاً جديد تجربه خواهيد كرد و قصه هاي غم انگيز بسيار كمتري در زندگي خواهيد داشت. پس از امروز شروع كنيد، و سعي كنيد با تجربه كردن تسيلم با متانت ، سختي ها را آسان نماييد.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۰:۴۱ ] [ مشاوره مديريت ]
برنامه روزانه منظمي داشته باشيدتنظيم برنامه براي رشد درونم را بسيار مؤثر نيافته‌ام.
اكنون كه زندگيم را ساده ساخته‌ام، مي‌بينم به آساني مي‌توانم به هنگام طلوع آفتاب ـ يا حتي پيش از آن ـ بيدار شوم. در آن سكوت دلپذير مي‌توانم به يوگا يا تمرين‌هاي ورزشي بپردازم. مي‌توانم صفحات صبحگاهي‌ام را بنويسم يا به تنفس عميق بنشينم، يا عبارت‌هاي تأكيدي‌ام را بنويسم و به تجسم خلاق بپردازم، يا مراقبه كنم. مي‌‌توانم فرصتي براي سكوت و تفكر و تأمل داشته باشم.
آن‌گاه معمولاً همراه همسر و سگ كوچكم به يك پياده‌روي سريع مي‌روم. سپس به سراغ صبحانه و شروع كار روزانه‌ام.
بسته به نوع كاري كه در دست دارم، مراقبه كوتاه ظهرانه را براي شفافيت ذهن و تنظيم افكارم سودمند يافته‌ام. شايد نيز به چند تمرين ورزشي و تنفس عميق بپردازم.
همچنين در نيمه روز، با خوردن ناهارم در فضاي باز يا روي نيمكت يك پارك يا گردشي كوتاه در پارك پس از صرف ناهار، ديگر بار به طبيعت مي‌پيوندم.
پيش از خواب شبانه نيز ديگر بار به مراقبه مي‌نشينم. اگرچه اغلب در نيمه مراقبه‌ام به خواب مي‌روم. دريافته‌ام مراقبه پس از كار روزانه‌‌ام و پيش از شام، بسيار مؤثرتر است. علاوه بر اثرات دروني‌اش، افكارم را منظم و ذهنم را براي غروبي آسوده آماده مي‌كند. آن‌گاه چند دقيقه پيش از خواب، روزي را كه پشت سرگذاشته‌ام مرور مي‌كنم.
اين برنامه‌ئي انعطاف‌پذير است. يعني همگام با تغيير الگوهاي ذهني‌ام، آن هم عوض مي‌شود. تنظيم برنامه، تماس با درونم را آسان‌تر مي‌كند. آن‌‌گاه مي‌بينم مي‌‌توانم با جريان برنامه‌ام همگام باشم. مثلاً در پايان كار روزانه‌‌ام، هم ذهن و هم جسمم به مراقبه خود گرفته‌اند. و آسان و بي‌تلاش، گوئي به سوي مراقبه مي‌غلتم.
به‌هنگام گسترش آگاهي و روشنائي جان، به تنظيم برنامه‌ئي بينديشيد كه رشد درونتان را آسان‌تر مي‌كند.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۰:۴۰ ] [ مشاوره مديريت ]
چگونه حرفه اي بينديشيم؟نحوه صحبت كردن، لباس پوشيدن، نوشتن، رفتار كردن و كار كردن شما تعيين ميكند كه آيا يك حرفه اي ميباشيد و يا يك آماتور. با آنكه اغلب افراد آماتور بودن را عادي مي پندارند اما شما هرگز طوري رفتار نكنيد كه آماتور بنظر آييد. هر كاري را كه انجام ميدهيد، مانند يك حرفه اي انجامش دهيد: مطابق با معيارهاي حرفه اي.
۱) يك حرفه اي تمام جوانب شغل خود را آموزش مي بيند. يك آماتور از هر فرصتي استفاده ميكند تا از روند يادگيري طفره رود.
۲) يك حرفه اي به دقت در مي يابد به چه چيزهايي نياز و احتياج است. يك آماتور نيازها و احتياجات ديگران را حدس ميزند.
۳) ظاهر و طرز بيان يك حرفه اي همانند يك حرفه اي ميباشد. يك آماتور ظاهر و گفتار به هم ريخته اي دارد.
۴) يك حرفه اي محيط كار خود را پاكيزه و منظم نگه ميدارد. يك آماتور يك محيط كار شلوغ، آشفته و كثيفي دارد.
۵) يك حرفه اي متمركز و مدبر است. يك آماتور سردرگم و پريشان خاطر.
۶) يك حرفه اي از اشتباهات خود درس ميگيرد. يك آماتور اشتباهات خود را ناديده گرفته و يا پنهان ميكند.
۷) يك حرفه اي از وظايف و ماموريتهاي دشوار استقبال ميكند. يك آماتور تلاش ميكند از كارهاي دشوار خود را رهايي بخشد.
۸) يك حرفه اي در اسرع وقت پروژه ها را به انجام ميرساند. يك آماتور در ميان انبوه كارهاي ناتمام احاطه گشته است.
۹) يك حرفه اي همواره خوشبيني و خونسردي خود را حفظ ميكند. يك آماتور از كوره در ميرود و بدترين وضعيت را متصور ميشود.
۱۰) يك حرفه اي پول و حسابهاي بانكي خود را به دقت مديريت ميكند. يك آماتور پول خود را بي حساب خرج ميكند.
۱۱) يك حرفه اي سعي ميكند مشكلات و ناراحتي هاي ديگران را رفع كند. يك آماتور از مشكلات ديگران اجتناب ميورزد.
۱۲) يك حرفه اي از لحن احساسي مثبت استفاده ميكند: اشتياق، خوشي، علاقه، رضايت. يك آماتور از لحن احساسي منفي استفاده ميكند: خشم، خصومت، ترس، نفرت، قرباني.
۱۳) يك حرفه اي آنقدر پافشاري ميكند تا به مقصود خود برسد. يك آماتور در ابتداي كار شانه خالي ميكند.
۱۴) يك حرفه اي بيش از انتظار بهره وري دارد. يك آماتور تا اندازه اي كه كارها پيش رود.
۱۵) يك حرفه اي خدمات و فراورده هاي مرغوب وب ا كيفيت بالا ارائه ميدهد. يك آماتور خدمات و محصولات با كيفيت پايين.
۱۶) يك حرفه اي آينده اي نويد بخش دارد. يك آماتور آينده اي مبهم و نامشخص.
نخستين گام براي حرفه شدن شما آنست كه: باور كنيد حرفه اي هستيد.بيرتك 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۰:۴۰ ] [ مشاوره مديريت ]
ابراز تشكرما بيشتر مواقع، وقت و انرژي خود را صرف روابط ضعيف خود مي‌كنيم و توجهي به روابط عميقي كه دلگرم‌كننده هستند و باعث پيشرفت ما مي‌شوند، نداريم.
آيا دوستي پيدا كرده‌ايم كه هميشه حاضر به شنيدن حرف‌هاي شما باشد؟ آيا كسي هست كه هميشه حاضر باشد در اصلاح امور به شما كمك كند؟
آيا از كساني كه از نظر عاطفي شما را حمايت مي‌كنند، قدرداني مي‌كنيد؟ ارزش دادن به انسان‌هاي خوب، بسيار ساده است.
به ياد داشته باشيد، قدرداني و حمايت خود را به كساني كه از شما حمايت مي‌كنند، نشان دهيد. آنها بهترين دوستان شما هستند. فراموش نكنيد كه از آنها تشكّر كنيد.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۵۰:۳۹ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷rget="_blank">۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ]
.: Weblog Themes By iranblag :.

درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه