مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 5481
دیروز : 40915
افراد آنلاین : 46
همه : 4415230
اعتماد بنفس خود را افزايش دهيددر طول دوران كاريم بـا افـرادي كه در زنـدگـي روزمـره خـودسطح استرس بالايي داشتند، در ميانشان با يك خصيصه مشترك و بـسيـار عـمـومـي مـواجـه شدم - اعتماد بنفس پايين. همچنين دريافتم كه اعتماد بنفس مي تواند موجب پـديـد آمـدن سطح بالايي از استرس، بي خوابي، اظطراب و بسياري از علايم بيمار گونه گردد.
بدترين مورد اين حالت در كسي كه عزت نفس پايين دارد تجربه كردن احساساتي ازقبيل بي ارزشي و بي لياقـتـي و عدم تعلق ميباشد كه متاسفانه ميتواند مـنـجر به افكـارخودكشي گردند. 
● سركوب اعتماد بنفس 
در تحقيقي كه چندين سال گذشته در سراسر آمريكاي شمالي، شـامل كانادا و مكزيك انجام گرفت پژوهشگران دريافتند كه نرخ خود كشي ارتباط بسيار زيادي با شرايط فقر و تنگدستي، ترك خانواده (اغلب در كودكان زير ۱۶ سال) و طـرد شـدن تـوسـط اطـرافـيـان دارد.
در خصـوص عزت نفس پايين، كودكان آسيب پذيرتر از ديگر افراد مي باشند. آنها مدام از جانب همرده ها و هم سن و سالهاي خود و تـوقـعات غيـر واقـعـي و نـامـعـقـول از جانب خانواده و دوستانشان تحت فشار قرار دارند. اين امر مي تواند به مشكلات رواني عمده منجر گردد كه در آن كودكان احساس خواهند كرد كه زندگيشان ارزشي ندارد. 
● بزرگسالان نيز از آن رنج ميبرند
ميخواهد باورتان شود يا نه، امروزه بزرگسالان نيز چنين علايمي را تجربه مي كنـنـد. ما همواره با مسائلي چون پول، عشق،خانواده، كار و غيره درحال دست و پنجه نرم كردن مي باشيم. از آنجايي كه اكثر جوامع مردسالار اهميت زيـادي بـراي موفقيت مردان قائل مي باشند، براي يك مرد تحمل فشارها سخت و دشوار مي باشد. 
همه آن مربـوط مي گردد به تئوري: بـقـاي بـرازنـدگـان. مـردان تـوليد كننده و زنان مصرف كننده مي باشند. حتي با جنبش آزادي خواهانه زنان و فمينيسم، عـلت اصـلي از خود گذشتگي مردان كماكان بطور حتم مرتبط با اين حـقـيـقت مي باشـد كـه زنـان از مـردان انتظار دارند دنيا را روي شانه هايشان بدوش بكشند.
احتمال دارد زنان با اين گفته هم عقيده و موافق نبـاشـنـد ولـي آن واقـعيـت دارد. آخرين باري كه نامزد يا هــمسرتان و يا فرد ديگري كه براي يك امر مهم حقيقتا به شما وابسته بوده و آن كـار ( مثـلا پرداخت قبض تلفن ماه پيش ) را بشما واگذار كرده چه زماني بوده است؟ اين تقاضا ها معمولا با پول در ارتـبـاط است. اگرچه اكثر اوقات براي اين است كه شما يك "مرد واقعي" جلوه نماييد.
● آيا شما يك مرد واقعي ميباشيد؟
چگونه مي توانيد تـعـيين كنيد يك مرد واقعي چگونه مردي بايد باشد؟ راحت ترين كار آن است كه از نامزد، همسر، خواهر و يا مادر خود سـوال كنـيـد. امـا مـن بـه شما اطمينان مي دهـم كه بـا دهها پاسخ متفاوت بمباران خواهيد شد. چرا؟ به اين خاطر كه هر زني عقيده متفاوتي از آنگونه كه مرد رويـاهـايـش بايد باشد دارد. هرچند كه بطور كلي شما در خواهيد يافت كه مردها مي بـايد تعدادي خـصيصه مشترك را براي آنكه يك مرد واقعي محسوب گردند دارا باشند.
▪ استقلال مالي داشته باشيد: يك ثروتمند بد جنس. 
▪ سلامت جسماني داشته باشيد: تا بتوانيد فرزنداني قدرتمند همچون خودتان بوجود آوريد. 
▪ با هوش باشيد: بدانيد چگونه وسايل گوناگوني رابايد تعمير كنيد 
▪ مورد اعتماد و قابل اتكاء باشيد:همواره بمنظور براوردن نيازهاي وي در دسترس باشيد 
▪ شخصيت مستحكم و با ثبات داشته باشيد:به او نشان دهيد كه قادر هستيد روي پاهاي خودتان بايستيد.
▪ معمولا هنگاميـكـه شـما اينگونه احساس كنيد كه فاقد حتي يكي از ويژگي هاي مذكور مي باشيد، اعتماد بنفس شما شروع به تنزل مي كند چرا كه احساس خواهيد كرد كه گويي از حداقل شرايط لازم و ضروري نيز برخوردار نيستيد.
● فرمول اقتدار
نگرش آرمانگرايانه به يك مرد پوچ و بي اساس ميبـاشد. شمـار اندكي از مردها در عمل به آن شان و درجه از شكوه و عظمت ميان ديگر مردان نايل گشته اند. به هر صورت من ميتوانم چند نكته راهبردي در رابطه با آنـكه چـگونـه يك مرد شكوهمند و با اقتدار باشيد ارايه دهم. مردي كه قادر باشد از ميان پستي بلنـدي هـاي زندگي عبور كرده و در انتها نيز كماكان با صلابت از آن بيرون آيد.
▪ نكته۱: نپذيرفتني را بپذيريد فرض مي گـيـريـم شـمـا فردي ۴۰ ساله هستيد. موي سرتان كم پشت و در حال ريزش ميباشد. شكمتان نمايان گشته است . چيـن و چـروك صورتتان عميق و نا زيبا هستند. شما اساسا احساس مـي كـنـيـد انـسـانـي بي ارزش هستيد. به نخستين تجلي گاه استرس يعني همان خود انكاري قدم گذارده ايد.
هنگامي كه منكر شايستگي و استعدادهاي بـالقوه خود جهت مبدل شدن به كسي يا چيزي فراتر و با اهميت تر از خويشتن كنوني خود مي شويد، گـرفـتـار يـك چـرخه مخرب انزجار از خويشتن مي گرديد. بـه منظور رهايي يـافتن از انـكار، بـايد شـروع بـه پـذيـرش مشكلات خود نموده و همچنين اهداف آينده تان را در ذهـن مجسم كنـيـد. هـمـواره بـه خاطر داشته باشيد شما قادر خواهيد بود به درجات عالي و بزرگ دست يابيد. 
▪ نكته ۲: به غير قابل انديشيدن بيانديشيد با حفظ شخصيت فوق فرض ميكنيم به شما (كم مو، چاق، ميانسال) دائما گفتـه شـود كه قادر نخواهيد بود بهيچ چيزي در زندگي خود فائق آييد. افسوس، چه سـخن نـاگوار و دلخراشي براي شخصي است كه تا پيش از اين نيمي از عمرش را به پايان رسانيده است. به دومين تجلي گاه استرس يعني انتقاد قدم گذارده ايد.
شما خواهيد گفت در ۳۰ سال باقيمانده كسي قادر نخواهد بود كار زيادي انجام دهـد و يا به موفقيت چنداني دست يابد؟ در اشـتـبـاه هـستـيـد. در طـول دوران كــاري خــود بـا اشخاصي ديدار كرده ام كه تصميم گرفتند مجددا به دانشگاه بازگردند و رشتـه تحصيلي خود را به پايان برسانند، براي خودشان كسب و كـار مسـتقل دست و پا كـنـنـد. آنـهـا از خطاها و اشتباهات خود درس گرفته و به جايگاه و منزلتي عالي در مـيـان اطـرافيانشان نايل گشته اند.
هيچگاه براي تعليم و تربيت و كسب دانش و ادامه تحصيلات دير نـمـي بـاشـد. مـي بايد خارج از دايره متعارف بيانديشيد و شروع كنيد به انديشيدن به غير قابل انديشيدنها -كه شما در واقع مردي هستيد با رصتهاي بسيار زياد پيش رويتان.تنها كاري كه بايد انجام دهيد خلق و ايجاد درها و عبور از ميان آنهاست. 
▪ نكته۳: اهداف خود را تعيين كنيد اكنون كه خود را پذيرفته ايد و شروع به آن كرديد كه همانند مردي با عظمت كه ميـتـواند شما باشيد بيانديشيد، مستلزم آن مي بـاشيـد كـه تـدابـيـري را بـراي دسـت يـافتن به اهدافتان تدوين و تنظيم گردانيد. تعيين اهداف براي خودتـان شـايد بزرگترين و مهم ترين هديه اي باشد كه مي تـوانـيـد به خود عطا كنيد. با يادداشت كردن و مرور آنها در فواصل زماني معين كار را شروع نماييد.
كاري كه من مايل به انـجـام آن هسـتـم ايـن اسـت كـه ابـتـدا اهـداف بـلنـد مـدت خود را يادداشت كرده و سپـس به روي اهـداف كـوتاه مـدت پـيرامون دست يابي به اهداف بلند مدت متمركز مي شوم. اين كار معمولا منجر به موفقيتهاي واقع گرايانه ميـگردد و هر بار كه شما به يكي از اهدافتان دست يافتيد،احساس خيلي بهتر و خوشاينتري نسبت به خود خواهيد داشت. 
▪ نكته۴: غلبه بر موانع بي ترديد به موانعي در راه رسيدن به اهدافتان برخورد خواهيد كرد. مجددا مثل گذشتـه اين مشكلات را پذيرفته و آنها را پشت سر بگذاريد و به راه خود ادامه دهيد. وجود آنها را انكار نكنيد زيرا تا آخر عمر مكررا به سراغ شما خواهند آمد و دست بردار نخواهند بود.با عزم راسخ به جنگ تك تك مشكلات خود رفته و سـرسـخـتـانه بـر هـدف خـود پـافشاري كنيد. 
▪ نكته۵: به گذشته ننگريد اين احتمالا دشوارترين كاري است كه بايد انجامش دهيد. بـما همواره گفته شده است كه سپاسگزار توفيقات و نعمتهاي زندگيمان باشيم اما براي انجام چنين كاري مجبور به تعمق در گذشته ناگوار خود مي بـاشـيم. بـه مجرد آنكه شروع به يادآوري گذشته كنيد، ناكامي هـا و سختـي هـا دوباره مـراجت خـواهـيد كرد. يه محض آنكه به اهدافتان دست يافتيد، لازم است به اين كه چه كسي هستيد و چه كسي مايليد باشيد، تمركز كنيد. 
● مطلب آخر
يك بار شنيدم كه مردي بزرگ سخني زيبا گفت:"...بودن و شدن...."
اين ۵ نكته براي مـن بسيار حائز اهميت مي بـاشد چـرا كه هـرگـاه احـسـاس مي كـنـم اعتماد بنفسم دارد به پايين ترين سطح خود تنزل ميـابـد با خود مي گويم كه من خودم هستم و مي خواهم فرد بهتر و كاملتري گـردم و چيزي بيش از آنچه هستم بشوم. من نيز اين كلمات را به شما هديه مي دهم. آنها را در زندگي خود بكار بنديد تا بـه هر آنچه آرزو داريد دست پيدا كنيد.سايت مردمان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۰۷ ] [ مشاوره مديريت ]
اعتماد بنفس بالا، يك ضرورت حياتيعـزت نــفس و اعــتماد بنفس بنيادي ترين بخش شخصيت يـك فرد مي بـاشـد كه در تمام جوانب زندگي فرد خود را به نـحـوي متـظـاهــر مي سازد. اعتماد بنفس سالم و بالا يك ضرورت حـيـاتي و مـطـلق بـــراي هر فردي ميباشد.
● اعتماد بنفس را ميتوان چنين تعريف كرد:
▪ باور و اعتقادي كه فرد نسبت به خود دارا ميباشد.
▪ شناخت ارزش و اهميت خويش-داشتن اعتماد و رضايت از خويش.
▪ توانايي برخورد و كنارآمدن با چالشهاي اساسي زندگي.
▪ تـوانـايـــي ارزيابي درست و دقيق خويش-پذيرش خويش و ارزش نهادن به خود بدون هيچگونه قيد و شرطي.
▪ توانايي شناخت و پذيرش نقاط ضعف و قـوت و محدوديت هاي خويش.
● افرادي كه از اعتماد بنفس پاييني برخوردار ميباشند داراي خصوصيات زير هستند:
▪ مرتبا خودشان را مورد انتقاد و سرزنش قرار ميدهند.
▪ هنگام صحبت كردن در چشمان فرد مقابل خود هنگام نگاه نميكنند. با سر پايين و قدمهاي آهسته قدم بر ميدارند.
▪ در پذيرش تعريف و تمجيدها و تعارفاتي كه به آنان ميشود مشكل دارند (تصور ميكنند سزاوار آنها نبوده و يا ديگران در صدد تمسخر آنها ميباشند).
▪ معمولا احساس ميكنند قرباني رفتار ديگران هستند.
▪ احساس تنهايي ميكنند حتي زماني كه در يك جمع قرار دارند.
▪ در درون خود احساس خلاء و پوچي ميكنند. 
▪ احساس ميكنند با ديگران تفاوت دارند.
▪ احساس افسردگي، گناه و شرمساري دارند. 
▪ نسبت به تواناييهاي خود براي رسيدن به موفقيت ترديد دارند. عدم خودباوري. 
▪ از موقعيتهاي نو و جديد مي هراسند.
▪ از شكست وموفقيت مي هراسند.
▪ مرتبا سعي در راضي نگاهداشتن ديگران دارند. 
▪ دچار هراس اجتماعي ميباشند.
▪ قادر به مديريت زمان خود نميباشند. 
▪ عادت به پشت گوش انداختن كارها دارند.
▪ در مقابل انتقاد، اظهار نظر و سرزنشهاي ديگران (خواه واقعي، خواه واهي) بسيار آسيب پذير ميباشند. 
▪ از ابراز عقايد و احساسات خود خودداري ميكنند زيرا از چگونگي واكنش ديگران هراس دارند. 
▪ خود را درگير موادمخدر و يا روابط مخرب ميكنند.
▪ از تعيين يك هدف مشخص و پيروي از آن عاجز ميباشند.
▪ قادر به بيان خواسته ها و نيازهاي خويش نميباشند.
▪ معمولا عصباني و پرخاش گر ميباشند.
▪ تحمل عيب و كاستي را نداشته و كمالگرا ميباشند. 
▪ احساس خوب آنها وابسته به عوامل خارجي اعم از وقايع روزانه و يا نوع رفتار ديگران با آنها دارد.
▪ وابستگي هيجاني دارند: براي دستيابي به يك احساس خوشايند به دنياي خارج خود وابسته ميباشند. مانند:
ـ وابستگي به مواد: 
مانند غذا، داروها،الكل، مواد مخدر به منظور پر كردن خلاء دروني خود و تسكين دردهايشان.
ـ وابستگي به رفتارها: 
مانند خرج كردن پول، قمار بازي و تماشاي تلويزيون. به منظور پر كردن خلاء دروني و تسكين دردهايشان.
ـ وابستگي به مال: 
براي تعيين ميزان ارزش و شايستگي خود به پول و مال وابسته هستند.
ـ وابستگي عاطفي :
براي داشتن حس ارزشمندي، شايستگي و امنيت به توجه، پذيرش و تائيد فرد ديگري (معشوق خود) وابسته ميباشند.
ـ وابستگي به سكس :
براي پر كردن خلاء دروني به سكس پناه ميبرند.
● اعتماد بنفس واقعي
اعتماد بنفس حقيقي يك حس دروني مي باشد بدون وابستگي به جهان خارج، رويدادها، موفقيتها، شكستها و افراد ديگر. اما عزت نفس و اعتماد بنفس واقعي بسيار نادر و ناياب ميباشد زيرا اغلب اعتماد بنفسها كاذب و نقابي براي پنهان سازي اعتماد بنفس پايين ميباشد. اعتماد بنفسهاي غير واقعي را ميتوان در موارد زير يافت:
▪ اعتماد بنفسهاي كاذب:
اينگونه اعتماد بنفسها وابسته و زود گذر ميباشند.مانند اعتماد بنفسهايي كه به جهت ثروت،شهرت،محبوبيت،به تن داشتن لباسهاي فاخر،قدرت و زيبايي ظاهر در افراد نمود مي يابند كه همگي كاذب بوده و ارتباطي به ماهيت واقعي فرد ندارند. 
▪ گستاخي:
معمولا مردم افراد پر رو و گستاخ را با افراد با اعتماد بنفس بالا اشتباه ميگيرند.اما پررويي نيز يك نوع نقاب براي استتار بي كفايتي و اعتماد بنفس پايين ميباشد. 
▪ متظاهرها: 
اينگونه افراد خود را با اعتماد بنفس، شاد، موفق و شكست ناپذير نشان ميدهند. اما از درون احساس پوچي و خلاء كرده و از شكست بسيار هراسانند.
همچنين اعتماد بنفس به مفهوم برتري داشتن، تكبر وخود بيني نميباشد زيرا اين خصوصيات رفتاري از اعتماد بنفس پايين نشات ميگيرند. اعتماد بنفس شما نبايد يك پديده مقايسه اي و رقابتي باشد زيرا در اين هنگام شما خود را در معرض احتياج و وابستگي به پذيرش ديگران قرار خواهيد داد كه با اعتماد بنفس واقعي و ناب منافات دارد. افراد با اعتماد بنفس بالا نيازي به پذيرش، موافقت، تائيد، تشويق و دلگرمي ديگران ندارند. همچنين اعتماد بنفس بالا اينگونه نيست كه شما را از هر گونه ترديد، ياس ونگراني مصون بدارد بلكه تنها تحمل و غلبه بر آنها را براي شما آسانتر ميسازد. 
● خصوصيات افراد با اعتماد به نفس بالا
▪ برخوردار از مركز كنترل دروني: غم و شادي آنان وابسته به عوامل خارجي نيست.
▪ از لحاظ جسماني، احساسي، ذهني و معنوي از خود مراقبت ميكنند. 
▪ قادر به پذيرش و پند گيري از اشتباهات خود ميباشند. قادر به بيان جمله "من اشتباه كردم" ميباشند. 
▪ توانايي بخشش اشتباهات خود و ديگران را دارند.
▪ مسئوليت اداره زندگي خود را بعهده ميگيرند.
▪ تفاوتهاي فردي ميان افراد را ارج مينهند.
▪ به نقطه نظرات ديگران گوش ميدهند. 
▪ همواره مسئوليت ادراكات، احساسات و واكنشهاي خود را بعهده گرفته و هيچگاه آنها را فرافكني نميكنند. 
▪ از نقاط ضعف و قوت خود آگاهي دارند. 
▪ همواره در حال پيشرفت و ترقي بوده و از ريسكهاي مثبت در زندگي بيم ندارند.
▪ داراي اعتماد بنفس و خود باوري بوده و به خود ارج ميدهند. 
▪ اعتماد بنفس آنان بدور از خودبيني و غرور ميباشد.
▪ از آنكه مورد انتقاد قرار گيرند نمي هراسند.
▪ هنگامي كه از آنان پرسشي ميگردد حالت تدافعي بخود نميگيرند. 
▪ در برابر موانع و مشكلات به آساني تسليم نميگردند.
▪ نيازي به تحقير و تمسخر ديگران ندارند.
▪ از آنكه در كاري شكست بخورند ويا در حضور ديگران نادان بنظر برسند ابايي ندارند. 
▪ هيچگاه خود را مورد انتقاد و سرزنش مخرب و شديد قرار نميدهد.
▪ به خويشتن و توانايي خودشان ايمان و اعتماد دارند.
▪ به تصميم گيري هايشان اعتماد دارند. 
▪ باور دارند كه فردي با ارزش، با قابليت، دوست داشتني، پذيرفتني و مهم ميباشند.
▪ نيازي به كمالگرايي ندارند.
▪ از آنكه ديگران چگونه نسبت به آنان مي انديشند واهمه و نگراني ندارند. 
▪ نيازي به اثبات و توجيه افكار و عقايد خود به ديگران ندارند. 
● چگونه اعتماد بنفس خود را افزايش دهيد
▪ آگاه باشيد كه ارزش شما به عنوان يك انسان بستگي به داشتن وزن ايده آل، زيركترين و باهوشترين بودن، مشهوربودن، محبوب ترين بودن، سريع ترين بودن، بالاترين نمره و يا رتبه را داشتن، شوخ طبع ترين بودن، خوش لباس ترين بودن، بهترين خانه و ماشين را داشتن و بهترين دوستها را داشتن نبوده و تنها به خودتان بستگي دارد.
▪ توانايي ها، استعدادها و موفقيتهاي خود را جشن بگيريد.
▪ خود را به خاطر اشتباهاتي كه مرتكب گشته ايد عفو كنيد.
▪ بروي نقاط ضعف خود تمركز نكنيد. هر انساني نقاط ضعف خاص خود را دارد. 
▪ با حقوق فردي خود آشنا شده و از آنها پيروي كنيد. 
▪ از تحقير و سرزنش خود دوري كرده و مثبت انديشي را فرا گيريد.
▪ خود را بر اساس يك سري استانداردهاي منطقي و دور از دسترس مورد قضاوت قرار ندهيد.
▪ ياد بگيريد كه شما يك انسان منحصر بفرد بوده و تنها خود شما مسئول تصميم گيريهاي زندگيتان ميباشيد.
▪ بياموزيد كه با پشتكار و سماجت قادر خواهيد بود به موفقيت دست يابيد.
▪ بياموزيد كه شما نيازي به تلاش بي وقفه براي كامل گشتن نداريد.
▪ خودتان تعيين كننده مفهوم موفقيت باشيد


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۰۶ ] [ مشاوره مديريت ]
اعتماد بنفس بالا، يك ضرورت حياتياعتماد بنفس سالم و بالا يك ضرورت حـيـاتي و مـطـلق بـــراي هر فردي ميباشد. اعتماد بنفس را ميتوان چنين تعريف كرد:
* باور و اعتقادي كه فرد نسبت به خود دارا ميباشد.
* شناخت ارزش و اهميت خويش-داشتن اعتماد و رضايت از خويش.
* توانايي برخورد و كنارآمدن با چالشهاي اساسي زندگي.
* تـوانـايـــي ارزيابي درست و دقيق خويش-پذيرش خويش و ارزش نهادن به خود بدون هيچگونه قيد و شرطي.
* توانايي شناخت و پذيرش نقاط ضعف و قـوت و محدوديت هاي خويش.
افرادي كه از اعتماد بنفس پاييني برخوردار ميباشند داراي خصوصيات زير هستند:
* مرتبا خودشان را مورد انتقاد و سرزنش قرار ميدهند.
* هنگام صحبت كردن در چشمان فرد مقابل خود هنگام نگاه نميكنند. با سر پايين و قدمهاي آهسته قدم بر ميدارند.
* در پذيرش تعريف و تمجيدها و تعارفاتي كه به آنان ميشود مشكل دارند (تصور ميكنند سزاوار آنها نبوده و يا ديگران در صدد تمسخر آنها ميباشند).
* معمولا احساس ميكنند قرباني رفتار ديگران هستند.
* احساس تنهايي ميكنند حتي زماني كه در يك جمع قرار دارند.
* در درون خود احساس خلاء و پوچي ميكنند. 
* احساس ميكنند با ديگران تفاوت دارند.
* احساس افسردگي، گناه و شرمساري دارند. 
* نسبت به تواناييهاي خود براي رسيدن به موفقيت ترديد دارند. عدم خودباوري. 
* از موقعيتهاي نو و جديد مي هراسند.
* از شكست وموفقيت مي هراسند.
* مرتبا سعي در راضي نگاهداشتن ديگران دارند. 
* دچار هراس اجتماعي ميباشند.
* قادر به مديريت زمان خود نميباشند. 
* عادت به پشت گوش انداختن كارها دارند.
* در مقابل انتقاد، اظهار نظر و سرزنشهاي ديگران (خواه واقعي، خواه واهي) بسيار آسيب پذير ميباشند. 
* از ابراز عقايد و احساسات خود خودداري ميكنند زيرا از چگونگي واكنش ديگران هراس دارند. 
* خود را درگير مواد مخدر و يا روابط مخرب ميكنند.
* از تعيين يك هدف مشخص و پيروي از آن عاجز ميباشند.
* قادر به بيان خواسته ها و نيازهاي خويش نميباشند.
* معمولا عصباني و پرخاش گر ميباشند.
* ارزيابي غير واقعي از خود دارند.
* تحمل عيب و كاستي را نداشته و كمالگرا ميباشند. 
* احساس خوب آنها وابسته به عوامل خارجي اعم از وقايع روزانه و يا نوع رفتار ديگران با آنها دارد.
* وابستگي هيجاني دارند: براي دستيابي به يك احساس خوشايند به دنياي خارج خود وابسته ميباشند. مانند:
وابستگي به مواد: مانند غذا، داروها، الكل مواد مخدر به منظور پر كردن خلاء دروني خود و تسكين دردهايشان.
وابستگي به رفتارها: مانند خرج كردن پول، قمار بازي و تماشاي تلويزيون. به منظور پر كردن خلاء دروني و تسكين دردهايشان.
وابستگي به مال: براي تعيين ميزان ارزش و شايستگي خود به پول و مال وابسته هستند.
وابستگي عاطفي : براي داشتن حس ارزشمندي، شايستگي و امنيت به توجه، پذيرش و تائيد فرد ديگري (معشوق خود) وابسته ميباشند.
وابستگي به سكس : براي پر كردن خلاء دروني به سكس پناه ميبرند.
اعتماد بنفس واقعي
اعتماد بنفس حقيقي يك حس دروني مي باشد بدون وابستگي به جهان خارج، رويدادها، موفقيتها، شكستها و افراد ديگر. اما عزت نفس و اعتماد بنفس واقعي بسيار نادر و ناياب ميباشد زيرا اغلب اعتماد بنفسها كاذب و نقابي براي پنهان سازي اعتماد بنفس پايين ميباشد. اعتماد بنفسهاي غير واقعي را ميتوان در موارد زير يافت:
*اعتماد بنفسهاي كاذب: اينگونه اعتماد بنفسها وابسته و زود گذر ميباشند.مانند اعتماد بنفسهايي كه به جهت ثروت،شهرت،محبوبيت،به تن داشتن لباسهاي فاخر،قدرت و زيبايي ظاهر در افراد نمود مي يابند كه همگي كاذب بوده و ارتباطي به ماهيت واقعي فرد ندارند. 
* گستاخي: معمولا مردم افراد پر رو و گستاخ را با افراد با اعتماد بنفس بالا اشتباه ميگيرند.اما پررويي نيز يك نوع نقاب براي استتار بي كفايتي و اعتماد بنفس پايين ميباشد. 
* متظاهرها: اينگونه افراد خود را با اعتماد بنفس، شاد، موفق و شكست ناپذير نشان ميدهند. اما از درون احساس پوچي و خلاء كرده و از شكست بسيار هراسانند. 
همچنين اعتماد بنفس به مفهوم برتري داشتن، تكبر وخود بيني نميباشد زيرا اين خصوصيات رفتاري از اعتماد بنفس پايين نشات ميگيرند. اعتماد بنفس شما نبايد يك پديده مقايسه اي و رقابتي باشد زيرا در اين هنگام شما خود را در معرض احتياج و وابستگي به پذيرش ديگران قرار خواهيد داد كه با اعتماد بنفس واقعي و ناب منافات دارد. افراد با اعتماد بنفس بالا نيازي به پذيرش، موافقت، تائيد، تشويق و دلگرمي ديگران ندارند. همچنين اعتماد بنفس بالا اينگونه نيست كه شما را از هر گونه ترديد، ياس ونگراني مصون بدارد بلكه تنها تحمل و غلبه بر آنها را براي شما آسانتر ميسازد. 
خصوصيات افراد با اعتماد به نفس بالا
* برخوردار از مركز كنترل دروني: غم و شادي آنان وابسته به عوامل خارجي نيست.
* از لحاظ جسماني، احساسي، ذهني و معنوي از خود مراقبت ميكنند. 
* ميانه روي را در افكار، احساسات و رفتارهاي خويش حفظ ميكنند. 
* قادر به پذيرش و پند گيري از اشتباهات خود ميباشند. قادر به بيان جمله "من اشتباه كردم" ميباشند. 
* توانايي بخشش اشتباهات خود و ديگران را دارند.
* مسئوليت اداره زندگي خود را بعهده ميگيرند.
* تفاوتهاي فردي ميان افراد را ارج مينهند.
* به نقطه نظرات ديگران گوش ميدهند. 
* همواره مسئوليت ادراكات، احساسات و واكنشهاي خود را بعهده گرفته و هيچگاه آنها را فرافكني نميكنند. 
* از نقاط ضعف و قوت خود آگاهي دارند. 
* همواره در حال پيشرفت و ترقي بوده و از ريسكهاي مثبت در زندگي بيم ندارند.
* داراي اعتماد بنفس و خود باوري بوده و به خود ارج ميدهند. 
* اعتماد بنفس آنان بدور از خودبيني و غرور ميباشد.
* از آنكه مورد انتقاد قرار گيرند نمي هراسند.
* هنگامي كه از آنان پرسشي ميگردد حالت تدافعي بخود نميگيرند. 
* در برابر موانع و مشكلات به آساني تسليم نميگردند.
* نيازي به تحقير و تمسخر ديگران ندارند.
* از آنكه در كاري شكست بخورند ويا در حضور ديگران نادان بنظر برسند ابايي ندارند. 
* هيچگاه خود را مورد انتقاد و سرزنش مخرب و شديد قرار نميدهد.
* توانايي خنديدن به خود و زياد جدي نگرفتن خود را دارند.
* به خويشتن و توانايي خودشان ايمان و اعتماد دارند.
* به تصميم گيري هايشان اعتماد دارند. 
* باور دارند كه فردي با ارزش، با قابليت، دوست داشتني، پذيرفتني و مهم ميباشند.
* نيازي به كمالگرايي ندارند.
* هيچگاه خودشان را با ديگران مقايسه نميكنند.
* از آنكه ديگران چگونه نسبت به آنان مي انديشند واهمه و نگراني ندارند. 
* نيازي به اثبات و توجيه افكار و عقايد خود به ديگران ندارند. 
چگونه اعتماد بنفس خود را افزايش دهيد
* آگاه باشيد كه ارزش شما به عنوان يك انسان بستگي به داشتن وزن ايده آل، زيركترين و باهوشترين بودن، مشهوربودن، محبوب ترين بودن، سريع ترين بودن، بالاترين نمره و يا رتبه را داشتن، شوخ طبع ترين بودن، خوش لباس ترين بودن، بهترين خانه و ماشين را داشتن و بهترين دوستها را داشتن نبوده و تنها به خودتان بستگي دارد.
* توانايي ها، استعدادها و موفقيتهاي خود را جشن بگيريد.
* خود را به خاطر اشتباهاتي كه مرتكب گشته ايد عفو كنيد.
* بروي نقاط ضعف خود تمركز نكنيد. هر انساني نقاط ضعف خاص خود را دارد. 
* با حقوق فردي خود آشنا شده و از آنها پيروي كنيد. 
* از تحقير و سرزنش خود دوري كرده و مثبت انديشي را فرا گيريد.
* خود را بر اساس يك سري استانداردهاي منطقي و دور از دسترس مورد قضاوت قرار ندهيد.
* ياد بگيريد كه شما يك انسان منحصر بفرد بوده و تنها خود شما مسئول تصميم گيريهاي زندگيتان ميباشيد.
* بياموزيد كه با پشتكار و سماجت قادر خواهيد بود به موفقيت دست يابيد.
* بياموزيد كه شما نيازي به تلاش بي وقفه براي كامل گشتن نداريد.
* خودتان تعيين كننده مفهوم موفقيت باشيد.


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۰۶ ] [ مشاوره مديريت ]
اشتباهات، فرصتي براي يادگيري● نگاهي به راه هاي افزايش اعتماد به نفس
هر فردي از شخصيت خودش، ديدگاهش و نقاط ضعف و قوتش يك تصوير ذهني دارد. اين تصوير از دوران كودكي شكل مي گيرد. به اين تصوير «خودانگاره» مي گويند يعني تصوري كه شخص از خويشتن در ذهن خود دارد. «خودانگاره» در شكل گيري اعتمادبه نفس شخص نقش بسيار مهمي ايفا مي كند. بسياري از اين تصورات براساس تعامل ما با ديگران و تجربيات زندگي مان شكل مي گيرد. اعتماد به نفس به اين موضوع بستگي دارد كه شخص احساس مي كند از نظر ديگران تا چه حد مورد قبول و علاقه است و همچنين خودش چقدر احساس ارزشمند بودن دارد. 
يك انسان با اعتماد به نفس سالم و طبيعي مي تواند احساس خوبي نسبت به خود داشته باشد. ارزش خود را بداند و به خاطر قابليت ها و مهارت ها و موفقيت هايش احساس غرور و رضايت كند. اما كسي كه اعتماد به نفس ضعيفي دارد، احساس مي كند كه مورد قبول و علاقه هيچ كس نيست و نمي تواند هيچ كاري را درست انجام دهد.
همه ما در شرايط و موقعيت هايي از زندگي مشكلات عدم اعتماد به نفس را تجربه كرده ايم، خصوصاً در دوران نوجواني كه شخص خود و جهان اطراف را مي شناسد، بسيار دچار مشكل مي شود. اما از آنجايي كه خودانگاره هركس با گذشت زمان تغيير مي كند، پس اعتماد به نفس فرد هم ثابت نمي ماند و در طول زندگي تغيير مي كند و بنابراين مي توان اعتماد به نفس را بهبود بخشيد. براي دستيابي به يك اعتماد به نفس سالم دو مساله را بايد در نظر گرفت۱ـ نظر و رفتار ديگران نسبت به شخص چگونه است؟۲ـ خود او، خويش را چگونه مي بيند؟
اين دو مساله روي اعتماد به نفس افراد بسيار تاثير مي گذارد.
والدين، معلمان، مربيان و... به ويژه در دوران كودكي در شكل گيري ديدگاه هر فرد نسبت به خودش، نقش مهمي را ايفا مي كنند. اگر والدين يا معلمان بيشتر از آنچه كه از كودك تمجيد و تحسين مي كنند، از او انتقاد و عيب جويي كنند، مسلماً اين كودك نمي تواند اعتماد به نفس خوبي داشته باشد. همچنين در دوره نوجواني كه ارزش ها و عقايد نوجوان در حال شكل گيري است، نظرات مربي، پدر و مادر، معلم يا ديگر افراد در به وجود آوردن خودانگاره نوجوان بسيار موثر است. قطعاً فردي كه نوجوان قبول دارد، مانند والدين يا معلمان دائماً از او عيب جويي كند، سبب تخريب اعتماد به نفس او مي شود. گاهي هم انگار از درون به نوجوان القا مي شود كه توانايي انجام درست كارها را ندارد. (بحران دروني) كه اين مساله هم به اندازه انتقاد و سرزنش ديگران مخرب است. 
انتظارات نابجا و غيرواقعي هم مي تواند اثر منفي بر روي اعتماد به نفس بگذارد. افرادي كه توانايي هاي خود را مي شناسند و تحسين مي كنند، از اعتماد به نفس بالايي برخوردارند، ولي اگر احساس كنند كه فاقد توانايي هاي درخور تحسين هستند حتماً از اعتماد به نفس ضعيفي برخوردار مي شوند. نكته حائز اهميت اين است كه بيشتر مردم داراي توانايي ها و قابليت هاي درخور تحسين و شايسته يي هستند، اما به دليل خودانگاره يي كه از خود دارند، نمي توانند توانايي هاي خود را ببينند. اعتماد به نفس هر فرد بر روي كيفيت زندگي او تاثير بسزايي دارد و چگونگي احساس هر فرد نسبت به خودش بر روي نحوه زندگي اش اثر مي گذارد. افرادي كه احساس مي كنند از نظر ديگران دوست داشتني و دل نشين هستند، قطعاً روابط اجتماعي بهتري دارند، همچنين دوستان و خانواده آنها در مواقع نياز از كمك و حمايت آنها بهره مند مي شوند. آنهايي كه معتقدند مي توانند مشكلات را از سر راه بردارند و اهداف شان را تحقق بخشند، مسلماً در زندگي موفق تر هستند. اكنون رهنمودهايي براي بهبود اعتماد به نفس ارائه مي شود. 
▪ از تفكرات منفي درباره خود بپرهيزيد؛ اگر عادت داريد دائم بر روي كمبودها و نقاط ضعف خود تاكيد كنيد، اين عادت را كنار بگذاريد و به جنبه هاي مثبت خود (كه بسيار زياد هم هست) فكر كنيد. هنگامي كه بيش از حد از خود انتقاد مي كنيد، درباره يك نكته يا حركت يا رفتار مثبتي هم كه داشته ايد فكر و براي خود بازگو كنيد. هر روز ۳ كار يا رفتاري كه انجام داده ايد و موجب رضايت و شادي تان شده است را بر روي كاغذ بنويسيد.
▪ هدف تان انجام كار باشد نه انجام كامل و بي نقص آن؛ همچنين گاهي بعضي از افراد به حد كمال رسيدن را مانعي براي زندگي خود مي كنند و در نتيجه تا به آن حد مطلوب نرسند كاري انجام نمي دهند و در واقع زندگي خود را متوقف مي كنند (مانند كسي كه مي گويد تا ۵ كيلو از وزنم كم نكنم از خانه بيرون نمي روم) در صورتي كه بايد نقاط مثبت را ديد و كار را انجام داد و از آن لذت برد.
▪ اشتباهات را فرصتي براي يادگيري در نظر بگيريد؛ هميشه به خود بگوييد كه هركسي ممكن است اشتباه كند و از اشتباه كردن نهراسيد، اشتباه بخشي از يادگيري است.
▪ كارها و تجربيات جديد را امتحان كنيد؛ انجام كارها و فعاليت هاي متفاوت در شناخت استعدادها و توانايي هاي تان كمك بزرگي به شما مي كند همچنين در نتيجه كسب مهارت هاي جديد احساس غرور و رضايت به شما دست مي دهد.
▪ آنچه را كه مي توانيد، تغيير دهيد و آنچه را كه نمي توانيد، مشخص كنيد؛ درباره عادات و خصلت هاي خود فكر كنيد. اگر دريافتيد كه برخي از آنها شما را ناراحت مي كند، براي تغيير آن اقدام كنيد، اما اگر چيزي است كه نمي توان آن را تغيير داد (مانند قد) سعي كنيد از آنچه كه هستيد لذت ببريد و سازگاري كنيد.
▪ اهداف تان را مشخص كنيد؛ فكر كنيد چه كاري دوست داريد انجام دهيد و سپس براي انجام آن برنامه ريزي كنيد و طبق برنامه جلو برويد.
▪ از نظرات و عقايد خود احساس رضايت كنيد؛ از بيان افكار خود ابايي نداشته باشيد.
▪ به ديگران كمك كنيد؛ با اين كار احساس مي كنيد مفيد هستيد كه خود در اعتماد به نفس نقش مهمي دارد.
▪ ورزش كنيد؛ با ورزش از استرس رهايي مي يابيد و سالم تر و شادتر خواهيد بود.
▪ تفريح كنيد؛ از وقت خود لذت ببريد، با دوستانتان معاشرت كنيد و زندگي خود را با افكار منفي متوقف نكنيد.
افرادي كه اعتماد به نفس بالايي دارند به راحتي با ديگران دوست مي شوند، شادترند و روابط بهتري با همكاران، همسالان و ... دارند و با آرامش و راحتي با اشتباهات شان كنار مي آيند. هيچ وقت براي به دست آوردن اعتماد به نفس سالم و مثبت دير نيست. اعتماد به نفس از جمله مهارت هاي زندگي است.ترجمه؛ فرانك باجلان روزنامه اعتماد 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۰۵ ] [ مشاوره مديريت ]
از تصميم گيري تا اعتماد به نفس در زندگييكي از بزرگ ترين موانع بر سر راه تحقق آرزوها و رسيدن به اهداف در زندگي، مشكل در تصميم گيري براي برداشتن نخستين گام است. قدرت تصميم گيري مهم ترين مولفه اي است كه نداشتن و يا حتي ضعف در آن مي تواند مسير زندگي را تغيير دهد و حتي در حال و هواي داشتن يك زندگي ايده آل خدشه وارد كند. نويسنده اي گمنام درباره افرادي كه در تصميم گيري ضعف دارند، گفته است: «آنها او را پازل مي نامند. زير هر بار كه با مشكلي مواجه مي شود، خرد و تكه تكه مي شود.»
اما مشكل در تصميم گيري خود معلول است، معلول علتي به نام نداشتن اعتماد به نفس دروني. اين مشكل از روي اضطراب مفرط و سهل انگاري فرد ظاهر مي شود. آنهايي كه داراي كمبود اعتماد به نفس هستند زندگي محدودتري دارند و دنياي شخصي آنها بسيار كوچك و محدود به استعداد بالقوه آنهاست. در حالي كه به محض اينكه به ارزش هاي خود واقف شويم، در موقعيتي قرار مي گيريم كه مي توانيم افق ديد خود را گسترش دهيم. ما به جستجوي افرادي مي پردازيم كه ارزش هاي مشتركي با ما دارند و يا آن قدر قابل اطمينان هستند كه تفاوت هاي موجود را بپذيرند.
البته بديهي است كه براي متزلزل نبودن در تصميم گيري، انتخاب و اقدام به برقراري هر ارتباطي بهتر است ابتدا خودمان را به درستي بشناسيم و چارچوب هاي اصلي و مهم در زندگي خود را مشخص كرده باشيم تا در نخستين باري كه شروع به انجام كاري بزرگ مي كنيم دچار سردرگمي نشويم. شايد برايتان پيش آمده باشد كه در ابتداي كاري متوجه شده ايد كه بناي كار تا چه حد در هم و برهم و بي پايه است و به طور ناخودآگاه با معجون درهمي از ارزش ها نسبت به پدر و مادر، معلمان، رهبران ديني، سياستمداران، روسا، همسر، دوستان و ساير اشخاص مهم زندگي تان پيش رو داريد. ارزش هايي كه اغلب با هم در تضادند و در نهايت اثرات تضعيف كننده اي در قالب يك جنگ دروني پايان ناپذير دارند. چنين درگيري فكري مي تواند تحت تاثير ترس از طرد شدن باشد. بنابراين بايد در ازاي داشتن يك سيستم ارزشي بهاي آن را پرداخت.
گيل ليندن فيلد در كتاب اعتماد به نفس برتر مي نويسد: «اگر مي خواهيم واقعا اعتماد به نفس داشته باشيم بايد اين عادت را كه هميشه مي خواهيم ديگران را از خودمان راضي نگهداريم را از بين ببريم.»
مي بينيد كه بحث از تصميم گيري آغاز شد اما چون به اعتماد به نفس و نداشتن آن ختم شد موضوعات بي شمار ديگري را در بر مي گيرد زيرا نداشتن اعتماد به نفس بر بسياري از ضعف هايي كه ما بدان ها خو گرفته ايم چنبره زده است كه يكي يكي بايد از بين برود تا ما به اعتماد به نفس دست يابيم و بتوانيم در راه اهداف عاليه زندگي خود گام برداريم. در اين راه خود شناسي مهم است زيرا كمك مي كند تا كنترل بيشتري در خود احساس كنيم و از وقتمان استفاده بهينه كنيم و حتي از خود مراقبت كنيم زيرا با شناخت نقاط ضعف خود مي توانيم آن بخش ها را تقويت كنيم و هدف هاي واقعي براي خود ترسيم كنيم و بهتر نيز خواهيم توانست در مقابل انتقادهاي معقول و نامعقول از خود دفاع كنيم.
بهرحال فراموش نكني كه داشتن اعتماد به نفس در جامعه ما بسيار با ارزش است و درنتيجه كساني كه با كمبود اعتماد به نفس مواجه اند در واقع در ارزش وجودي خود ترديد پيدا كرده اند، و احساس بي ارزشي آنها مرتبا در دنيايي كه آنها را به چشم آدم هاي «ضعيف النفس» مي نگرند تقويت مي شود و اين موضوع مهم بر اضطراب آنها براي اتخاذ تصميمات اساسي در زندگي شان مي افزايد. چرخه اي كه با ايجاد تنش، قدرت، نيرو و حتي فضايل اخلاقي فرد را نيز نابود مي كند. در اين باره باز هم خواهيم نوشت.

مريم باباييروزنامه ابتكار 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۰۴ ] [ مشاوره مديريت ]
از «انتقاد به نفس» تا «اعتماد‌به نفس»اعتماد‌ به نفس، مقوله‌اي است كه براي تك تك انسان‌ها از ارزش و اهميت بسيار زياد‌ي برخورد‌ار است. زماني‌كه صحبت از استرس و تنش‌هاي فراوان به ميان مي‌آيد‌، اعتماد‌ به نفس معمولاً يكي از خصوصيات افراد‌ حرفه‌اي به شمار مي‌‌رود‌. بنابراين، اين سؤال مطرح مي‌‌شود‌، كه چگونه مي‌‌توان به طور واقعي، اعتماد‌ به نفس را ايجاد‌ كرد‌؟ 
يكي از جنبه‌هايي كه مي‌‌توان از آن منظر به اعتماد‌ به نفس نگاه كرد‌، اين است كه هر فرد‌ د‌ر خلوت و تنهايي، با خود‌ش چگونه صحبت مي‌‌كند‌. به طور تقريبي هر فرد‌ به طور روزانه د‌ر حد‌ود‌ ۳۰۰ تا ۴۰۰ مرتبه كارهاي فرد‌ي‌اش را ارزشيابي مي‌‌كند‌. متاسفانه براي بيشتر افراد‌، اين ارزيابي‌ها با آنچه از خود‌شان انتظار د‌ارند‌، فاصله بسيار زياد‌ي د‌ارد‌ و بيشتر ارزشيابي‌ها شكل انتقاد‌ به خود‌ مي‌‌گيرند‌. 
تحقيقات گوياي اين مطلب هستند‌ كه د‌ر يك فرد‌ معمولي، ۸۰ د‌رصد‌ از اين ارزيابي‌ها جنبه منفي د‌ارند و تنها ۲۰ د‌رصد‌ از آنها مثبت هستند‌.
اگر يك اشتباه معمولي كرد‌ه باشيد‌، حد‌اقل ۴۵ د‌قيقه د‌ر مورد‌ آن خود‌تان را سرزنش مي‌كنيد‌: «واقعاً احمقانه بود‌، نمي‌توانم باور كنم كه اين حرف از د‌هان من د‌رآمد‌ه باشد‌، همه آنها د‌اشتند‌ مرا نگاه مي‌‌كرد‌ند‌، احتمالاً وقتي امشب به خانه بروند‌، همه‌شان د‌ر مورد‌ من صحبت خواهند‌ كرد‌!» 
اگر هم كارتان د‌ر اين حد‌، بد‌ نبود‌ه باشد‌، باز هم يك منشي مخصوص پروند‌ه‌هاي كارهاي اشتباه د‌اريد‌ كه د‌ر قسمت ذهن، مشغول به فعاليت هستند‌. د‌ر اين مواقع او د‌ست به كار مي‌‌شود‌ و فايل‌هاي قبلي را چك مي‌كند‌: «اجازه بد‌هيد‌ كه موارد‌ قبلي را بررسي كنم، بله فكر مي‌‌كنم شما احمق هستيد‌! د‌ر حقيقت هر روز بد‌تر از روز گذشته عمل مي‌‌كنيد‌، آن روزي را به ياد‌ مي‌‌آورم كه....» بيشتر ما تبحر خاصي د‌ر كوچك شمرد‌ن خود‌مان د‌اريم و كمتر قاد‌ريم كه احساس خوبي د‌ر خود‌مان ايجاد‌ كنيم. 
حتي اگر زماني از راه برسد‌ كه خود‌تان را به خاطر كار خوبي كه انجام د‌اد‌ه‌ايد‌ مورد‌ تشويق قرار د‌هيد‌، باز هم اين امر براي مد‌ت زمان زياد‌ي به طول نمي‌انجامد‌. ما معمولاً عاد‌ت كرد‌ه‌ايم كه ارزش موفقيت هايمان را د‌ست كم بگيريم: «من خوش شانس بود‌م!» و يا «همه چيز به زمان مربوط مي‌‌شود‌، من بايد‌ اين كار را يك هفته پيش انجام مي‌‌د‌اد‌م!» و «شايد‌ فرد‌ د‌يگري مي‌‌توانست اين كار را خيلي بهتر از من انجام د‌هد‌.» 
آخرين باري كه كار خوبي انجام د‌اد‌يد‌ و از شد‌ت خوشحالي نتوانستيد‌ پلك بر روي هم بگذاريد‌ به چه زماني باز مي‌‌گرد‌د‌؟ شايد‌ هيچ وقت! 
البته هر چند‌ از د‌رون، خود‌مان را انتقاد‌ مي‌‌كنيم، اما د‌ر عين حال سعي مي‌‌كنيم كه د‌ر پيش روي د‌يگران خود‌ را به بهترين نحو جلوه د‌هيم. معمولاً طوري خود‌مان را نشان مي‌‌د‌هيم كه د‌يگران احساس كنند‌ ما د‌ر حد‌ود‌ ۹۰ د‌رصد‌ د‌ر كارهايمان به صورت مفيد‌ و مؤثر عمل مي‌‌كنيم و د‌ر پيش‌روي آنها قبول مي‌‌كنيم كه انجام اشتباه‌هاي گاه و بي‌گاه، از خصوصيات انسان‌ها به شمار مي‌‌رود‌. شايد‌ بتوانيد‌ د‌يگران را فريب د‌هيد‌، اما نمي‌توانيد‌ خود‌تان را فريب د‌هيد‌. زمانيكه شما چيزهايي را كه از خود‌تان مي‌‌د‌انيد‌ با چيزي كه د‌يگران د‌ر جمع از شما مي‌‌د‌انند‌، مقايسه مي‌‌كنيد‌، د‌رست د‌ر آن زمان است كه احساس شكست عميقي به شما د‌ست مي‌‌د‌هد‌. زمانيكه به سمت انتقاد‌ فرد‌ي روي مي‌‌آوريد‌، نهايتاً به د‌نبال عزيزان، شركا، د‌وستان و رؤسايي مي‌‌گرد‌يد‌ كه حس اعتماد‌ به نفسي را كه ند‌اريد‌ به شما هد‌يه كنند‌. متاسفانه د‌ر شرايطي كه شما اعتماد‌ به نفس خود‌تان را د‌ر گرو سخنان د‌يگران بگذاريد‌، آن وقت كنترل شخصي از د‌ست شما خارج شد‌ه و د‌يگران آن را كنترل خواهند‌ كرد‌. اگر آنها از تاييد‌ كرد‌ن شما د‌ست برد‌ارند‌، آنگاه به شما احساس بي‌فايد‌گي د‌ست خواهد‌ د‌اد‌، اعتماد‌ به نفستان از هم پاشيد‌ه شد‌ه و احساس وابستگي بيشتري مي‌كنيد‌. 
شما بايد‌ از اد‌بيات د‌رستي براي صحبت با خود‌ استفاد‌ه كنيد‌. شايد‌ اينطور بگوييد‌ كه : «تو اين كار را انجام د‌اد‌ي؟ تو احمقي! آيا كسي تو را د‌يد‌؟ بله تو را د‌يد‌ند‌! آيا آنها مي‌‌د‌انند‌ كه من تو را مي‌‌شناسم؟ منظورم اين است كه ياد‌ آن زماني افتاد‌م كه......» چه كسي يك همچين د‌وستي مي‌‌خواهد‌؟ د‌رون شما اين استحقاق را د‌ارد‌ كه به خوبي با آن رفتار كنيد‌. ياد‌ بگيريد‌ كه فضايي را به اشتباهاتتان نيز اختصاص د‌هيد‌ و آنها را به عنوان تجربه د‌ر مراحل بعد‌ي زند‌گي به كار بند‌يد‌. 
هر چند‌ اشتباه، جزيي از زند‌گي است، اما ما بايد‌ راههايي را پيد‌ا كنيم كه بد‌ون ضربه زد‌ن به استعد‌اد‌هايمان تنها از انتقاد‌هاي سازند‌ه بهره بگيريم. طوري به انتقاد‌ كرد‌ن نگاه كنيد‌ كه گويي قصد‌ د‌اريد‌ به عنوان اطلاعاتي د‌ر زمينه بهبود‌ اوضاع و به موفقيت رساند‌ن خود‌تان استفاد‌ه كنيد‌. هد‌ف شما محكوم كرد‌ن و يا سرزنش نفستان نيست؛ بلكه بايد‌ به وسيله انتقاد‌، براي آيند‌ه خود‌تان يك پشتيبان محكم د‌رست كنيد‌ كه به شما اجازه د‌هد‌ كه فرد‌ا خيلي موثر‌تر از امروز عمل كنيد‌! شما مانند‌ رانند‌ه‌اي هستيد‌ كه سوار اتومبيلي د‌ر حال پيشروي به جلو است و د‌ر آن هيچ گونه ترمزي وجود‌ ند‌ارد‌. اگر شما وقت زياد‌ي را صرف نگاه كرد‌ن به آينه عقب بكنيد‌، ممكن است به د‌رختي كه د‌ر مقابلتان وجود‌ د‌ارد‌ برخورد‌ كنيد‌. د‌ر حقيقت به همين د‌ليل است كه آينه عقب خيلي كوچك‌تر از آينه جلو است. تمركزتان را از آينه عقب برد‌اريد‌ و بيشتر بر روي آينه جلو تمركز كنيد‌.
قبول اينكه يكبار د‌ر زند‌گي اشتباه كرد‌يد‌، خيلي راحت‌تر و بهتر از اين است كه قبول كنيد‌ خود‌تان يك اشتباه هستيد‌. 
پس از اينكه مشكل به خصوصي را شناسايي كرد‌يد‌، مي‌توانيد‌ با مطرح كرد‌ن ۲ پرسش از خود‌تان بيش از پيش بر روي آيند‌ه‌تان تمركز كنيد‌: اول چه كاري مي‌توانيد‌ براي تصحيح مشكل انجام د‌هيد‌؟ اگر هر گونه عمل سازند‌ه و يا عذرخواهي مي‌تواند‌ مشكل شما را حل كند‌، زماني را فقط به اين كار اختصاص د‌هيد‌ و پرسش د‌وم كه مهمتر هم هست: اگر قرار است د‌ر آيند‌ه مجد‌د‌اً چنين مشكل مشابهي برايتان رخ د‌هد‌، چگونه قصد‌ د‌اريد‌ آن را كنترل كنيد‌؟ اگر شما يك د‌وست و يا همكار با معرفت و ارزشمند‌ د‌اريد‌، مي‌توانيد‌ از او كمك بگيريد‌ و مشورت بخواهيد‌. اگر هم ند‌اريد‌، عقايد‌ خود‌ را روي يك كاغذ بنويسيد‌ و اين سؤالات را از خود‌تان بپرسيد‌ و حتي‌الامكان از انتقاد‌هاي شخصي خود‌د‌اري كنيد‌. زماني كه از گذشته خود‌ چيزهايي ياد‌ بگيريد‌ و روي استراتژي‌هاي جد‌يد‌ تمركز كنيد‌، مي‌توانيد‌ به راحتي د‌ر بازي زند‌گي موفق شويد‌. 
اعتماد‌ به نفس زماني د‌ر شما ايجاد‌ مي‌شود‌ كه بتوانيد‌ از اشتباهات خود‌ د‌رس بگيريد‌ و آنها را كنار بگذاريد‌ تا به موفقيت د‌ست پيد‌ا كنيد‌. به چالشي كه د‌ر مورد‌ ياد‌ گرفتن از اشتباهات فرد‌ي مطرح مي‌شود‌، خوش آمد‌ بگوييد‌ چرا كه آنها مانند‌ شن‌ريزه‌هايي هستند‌ كه شما را آماد‌ه تغيير مي‌كنند‌ و سبب مي‌شوند‌ تا قد‌م‌هاي بعد‌ي را محكم‌تر برد‌اريد‌. سعي كنيد‌ د‌ر پايان هر روز خود‌تان را ارزيابي كرد‌ه و ميزان كارايي خود‌تان را تخمين بزنيد‌. از تقويم شخصي براي ضبط موفقيت‌هاي خود‌ استفاد‌ه كنيد‌، ممكن است شما برند‌ه باشيد‌ و خود‌تان هم متوجه نشويد‌ و يا به زود‌ي از ياد‌تان برود‌ بنابراين ياد‌د‌اشت كرد‌ن را از خاطر فراموش نكنيد‌.
روزنامه اطلاعات 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۰۳ ] [ مشاوره مديريت ]
ارتباط مثبت‌انديشي و اعتماد‌به‌نفسافرادي كه اعتماد‌به‌نفس ضعيفي دارند به طور مداوم، با خود افكار منفي را مرور مي‌كنند.
درحالي كه با جايگزيني مثبت‌نگري به جاي افكار منفي مي‌توان از اعتماد‌به نفس بيشتري برخوردار شد و موفقيت‌هاي بسيار بيشتري را در زندگي رقم زد. 
شايد اين مورد براي شما هم پيش‌آمده باشد كه متوجه شده‌ايد صحبت‌كردن در يك موقعيت اجتماعي، براي شما تشويش بوجود‌مي‌آورد.
در حالي كه وقتي در برابر يك گروه يا در يك جايگاه حرفه‌اي، صحبت مي‌كنيد كه درواقع، نسبت به اطلاعات و دانش خود در آن زمينه مطمئن هستيد، ابدا با اين مشكل، روبرو نمي‌شويد.
به عبارتي، زماني كه در برابر جمعيت يا گروهي قرار‌مي‌گيريد كه احساس مي‌كنيد مي‌خواهيد راهي براي تاثيرگذاري بر ديگران انتخاب و خود را به لحاظ اجتماعي طرح كنيد، دچار بيشترين تشويش مي‌شويد.
هيچ به اين مسئله فكر‌كرده‌ايد كه ممكن است اين مشكل به دوران كودكي‌تان مربوط شود. برخورد پدر و مادرتان باشما در اين دوران چگونه بود؟ آيا همواره از طرف هردو يا يكي از آنها به طور اساسي و حتي به صورت روزانه مورد نكوهش قرار‌نمي‌گرفتيد؟
روانكاوان معتقد به تاثيرگذاري عميق دوران كودكي در شكل‌گيري شخصيت فرد در اين باره مي‌گويند: قطعا اين مشكل ريشه در مسايلي دارد كه در دوران كودكي پيش‌آمده است و تكرار آن باعث ايجاد ثبات در اين زمينه در فكر و روان فرد شده‌است.
بنابراين، ما بايد بپذيريم نكوهش‌هاي پدر و مادر در زندگي بزرگسالي كودك، تاثير و نمود قابل توجهي خواهد‌داشت. اگرچه چگونگي اين تاثير و آثار آن براي ما كاملا مشخص نباشد و به بررسي خاص نياز دارد.
بي‌ترديد، اولين گام براي درمان هر مشكل رواني، شناخت مقولاتي است كه در ايجاد آن موثر بوده‌اند. بعد از مرحله شناخت و آگاهي است كه بايد راههايي را براي تغيير نگرش و رفتارمان در نظر‌بگيريم.
▪ آيا با مثبت‌نگري، مثبت‌سخن‌گفتن و تاكيدات مثبت؛ مي‌توان اعتماد‌به‌نفس لازم را براي ايجاد اين تغييرات، در خود بوجود‌آورد؟
پاسخ اين سوال مثبت است. اين روش‌ها به ما كمك مي‌‌كند به يك وضعيت مطمئن و پايدار ذهني دست‌يابيم كه در واقع اساس اين تغييرات محسوب مي‌شود.
متاسفانه ما معمولا خود را تخريب مي‌كنيم كه در نهايت باعث سخت‌تر و پيچيده‌تر‌شدن مشكلات‌مان مي‌شود. 
اين روند به طور اتوماتيك اتفاق‌مي‌افتد. يك مثال ساده از اين نوع تخريب مي‌تواند اين تاكيد باشد: من برآشفته و مضحك هستم.
بنابراين با كسب آگاهي بيشتر نسبت به آنچه انجام‌مي‌دهيم، ما مي‌توانيم با انتخاب راههايي سودمند، در رفتارمان تغيير ايجاد‌كنيم. قطعا نكوهش دائمي بچه‌ها، يك روش سودمند تربيتي محسوب نمي‌شود. بلكه پدر و مادراني كه معمولا بچه‌هايشان را مورد تشويق قرار مي‌دهند، در واقع به موفق‌شدن آنها كمك‌مي‌كنند. 
بي‌ترديد هر دو روش، نكوهش و تحسين، در رفتار افراد تاثيرگذار است. اما بهترين روش تربيتي، بر تحسين رفتار خوب و چشم‌پوشي از رفتار نادرست، مبتني است. 
از اين رو، اگر كسي دوران كودكي خوبي نداشته است، خود بايد تلاش‌كرده و به خودش كمك‌كند و شرايطي فراهم سازد كه با اعتماد‌به‌نفس كافي و با مجموعه گفتار و رفتار مثبت‌نگرانه برآنچه مي‌خواهد اتفاق بيفتد، تاكيد‌كند.
هرگز نكوهش‌هاي پدر يا مادرتان را باخود تكرار نكنيد. درست است اين مسئله در ذهن شما هست، اما شما نيازي به تكرار آن نداريد.
بنابراين، ايجاد تاكيدات جديدي كه بتواند شما را در دستيابي به اهداف‌تان كمك كند، بسيار مهم است. شما بايد اين تاكيدات را چندبار در روز تكرار كنيد تا بلاخره به نتيجه برسند. معمولا ايجاد مثبت‌نگري، خود به حذف منفي‌نگري در كليه سطوح زندگي مي‌انجامد.
اين تاكيدات مي‌تواند اين‌گونه باشد:
- من خوشحال هستم، امروز من خوشحال هستم . امروز من واقعا خوشحال هستم.
- من واقعا مورد توجه هستم و همه مرا دوست دارند.
- من به طور حيرت‌آوري در زندگي اجتماعي‌ام موفق هستم.همشهري انلاين 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۰۲ ] [ مشاوره مديريت ]
اتكا به خود و تكيه نكردن به ديگرانبعضي ها عادت دارند كه در هر كاري، از ديگران كمك مي گيرند، البته منظورم اين نيست كه از ديگران كمك نگيريم، بلكه كاري را كه خودمان نيز قادر به انجام آن هستيم از ديگران نخواهيم. ديده ايد بچه اي را كه در حال اينكه توانايي پوشيدن لباس خود را دارد باز بهانه جويي مي كند و از اطرافيان مي خواهد كه به او كمك كنند. براي بعضي از بزرگسالان نيز اينگونه است. چون در هر كاري ديگران آنها را كمك كرده اند، ديگر به اين رويه عادت كرده اند و كار كردن ديگران را وظيفه مي دانند نه لطف آنها ! در حالي كه هيچ كس وظيفه ندارد به ما كمك كند، اگر هم كمكي مي كند از روي لطف است و حبي كه به ما دارد.
تجربه به من نشان داده است كه نيروي انسان بسيار بيشتر از آن چيزي است كه فكر مي كند، تنها نبايد خود را دست كم بگيرد، بايد منفي بافي را كنار بگذارد. ما بيشتر از آن چيزي كه تصور مي كنيم توانمنديم و توانايي انجام كارهايي كه در نظر اول سخت مي نمايند را داريم. يك دانشمند روانشناس مي گويد اگر يك معلول جسمي در مسابقات دوميداني برنده نشود مقصر خود اوست. اين ما هستيم كه زندگي خودمان را مي سازيم، موفقيت و شكستش نيز پاي خودمان است. البته منكر شرايط نمي شوم اما باز نقش كليدي را ما ايفا مي كنيم.
منظور از اين سطور اين است كه اعتماد به نفس مي تواند ما را به خود متكي كند و شخصيت ما را اعتلا ببخشد. جمله اي از علي (ع) يادم هست با اين مضمون كه يك درخت خودرو كه در بيابان روييده است بسيار سخت تر از درختي است كه در كنار آب و در شرايط جوي خوبي روييده است. اين يك قضيه نسبي است، اكثر كساني كه در زندگي خود موفق اند به خود متكي اند و هرگز از ديگران انتظار انجام دادن كارهاي خودشان را نداشته اند. روانشناسان مي گويند هنگامي كه كودك شما زمين مي خورد به او كمك نكنيد تا بلند شود، بگذاريد خودش بلند شود، كودك در واقع دارد تمرين مي كند تا به قول معروف روي پاي خود بايستد و اينكه در مي يابد هنگامي كه مشكلي برايش پيش مي آيد خود اوست كه بايد آن را حل كند و ديگران وظيفه اي در قبال مشكل او ندارند. نتيجه اينكه اتكا به خود، باعث مي شود در برابر مشكلات توان بيشتري داشته باشيم و انعطاف بييشتري از خود نشان دهيم.

http://ravannevis.blogfa.com/۸۵۰۶.aspx


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۰۲ ] [ مشاوره مديريت ]
آيا من به "خود" قوي‌تر نياز دارم؟آيا من آدم خوبي هستم؟ آيا خودم را دوست دارم يا اينكه از خودم خيلي انتقاد مي‌كنم؟ 
چرا مقوله "احترام به خود" تا اين اندازه مهم است و فقدان آن چه مشكلاتي را به‌وجود مي‌آورد؟ شايد من به يك "خود" قوي‌تر نياز دارم؟
احترام به خود، مقوله بسيار مهمي‌است كه با آن مي‌توان سطح توانايي‌ها و قابليت‌هاي شخصيتي خود را به خوبي ارزيابي كرد. يك نمود شايع از احترام به خود ضعيف در افرادي ديده مي‌شود كه دچار بي‌نظمي و اختلال در خوردن هستند.
احترام به خود در سطح پايين با عدم توانايي در شناخت و ابراز واكنش نامناسب عاطفي - احساسي نمود مي‌يابد. (در واقع اين عدم توانايي‌ها يك احترام به خود ضعيف را در فرد شكل مي‌دهند)
اما يكي از ويژگي‌هاي شخصيتي فرد بيمار اين است كه از اختلال خوردن رنج مي‌برد. به عبارتي، ساير مشكلات روان‌شناختي كه به دنبال اختلال در غذا‌خوردن ظاهر مي‌شوند اغلب ناشي از احترام به خود در سطح ضعيفي است.
افراد تحت تاثير اختلال در خوردن، هميشه با خودشان برخورد انتقادي دارند و به همين دليل خودشان را در همه سطوح، نالايق، نامناسب، ناخوشايند و غير‌زيبا ارزيابي مي‌كنند.
آنها فكر مي‌كنند بدن و ظاهرشان، موضوع اصلي نارضايتي و ناخشنودي آنهاست. شايد به اين دليل كه اصلاح و ايجاد تغيير در بدن، آسانتر از ايجاد تغيير در ساير جنبه‌هاي شخصيتي‌شان است.
آنها تلاش مي‌كنند دوباره اعتماد به نفس و احترام به خود را در خودشان به‌وجود آورند و اگر نمي‌توانند در ساير حوزه‌ها اين موارد را پيدا كنند با تكيه بر اين فكر و ايده و با تمركز بر كنترل بدن و ظاهرشان، اين ويژگي ها را تقويت كنند.
متأسفانه، رژيم سخت و حذف برخي رفتارها دراين چارچوب، تنها راه گريز براي فرار از مسايل اساسي و مهم‌تري است كه فرد نمي‌خواهد به آنها توجه كند و در واقع آنها را بپذيرد. به اين دليل، در دوره حل مشكلات و درمان عوارض ناشي از نبود احترام به خود در سطح مناسب در افراد، اختلال در خوردن نيز نمود دارد.
اگر روان‌درمانگر يا روانپزشك به بيماران كمك نكند كه آن توان "احترام به خود" را در خود كشف‌كنند و همچنين احساس اعتماد به نفس و يك خود قوي‌تر را در شخصيت شان ايجاد و تقويت‌كنند؛ نمي‌توان آنها را متقاعد كرد كه تكنيك‌هاي افراطي كنترل وزن شان را رها‌كنند،به اين ترتيب، آنها بزودي دچار علائم اصلي بيماري‌شان خواهند شد. 
● اما مفهوم خودباوري و اعتماد‌به‌نفس چيست؟ 
ـ ما چگونه مي‌توانيم با فراگيري و بكه ارگيري مهارتهاي ارتباطي، نيازها و حقوق خود را بيان‌كنيم؟ از چه راههايي مي‌توانيم توان "احترام به خود" را در خود تقويت‌كنيم؟ 
ـ خودباوري و اعتماد به نفس در واقع، توانايي بيان نيازها، حقوق و احساسات مثبت و منفي خود بدون برخورد خشونت‌آميز با حقوق، مرزها و حدود ديگران است.
▪ اعتماد به نفس عبارت است از:
- مهارتهاي ارتباطي، توانايي بيان افكار و عقايد نو و آينده نگر
- توانايي شناخت و بيان احساسات خود
- تعريف حدود، مرزها و احترام‌گذاشتن به آن‌ها
- ايجاد ارتباط و گوش دادن به ديگران از راه‌هايي باز، مستقيم و صادقانه
البته بي‌ترديد، هيچكس قادر‌نخواهد بود كه فورا به اين اهداف دست‌يابد. روانشناسان بر اين باورند؛ قبل از اينكه شما سعي كنيد اين مهارت‌هاي ارتباطي را براي كسب اعتماد‌به‌نفس دنبال‌كنيد، لازم است به اين موضوع اعتقاد ‌‌داشته‌ باشيد كه هر انساني داراي حقوق مشروعي شامل حقوق زير است:
- حق داشتن ارزشها، افكار، ايده‌ها و احساسات خاص خودتان
- حق تغيير و ايجاد بهبودي و رشد در زندگي‌تان بر مبناي راههايي كه خودتان تشخيص مي‌دهيد.
- حق چگونگي هدايت زندگي‌تان و تعيين اولويت‌ها در برنامه ريزيها و اهداف‌تان
- حق توجيه كردن احساسات‌خود در برخورد با ديگران
- حق محترم شمردن نيازها ، حدود و مرزهايتان 
- حق "نه" گفتن
- حق فرصت دادن به خود و استفاده از زمان لازم براي فرموله كردن عقايد و آرزوهاي خود قبل از اينكه آنها را بيان كنيد. 
- حق درخواست كمك و اطلاعات بدون اينكه احساس منفي شرم يا گناه كنيد.
- حق اشتباه كردن
- حق تغيير افكار يا مواردي كه به طور غير منطقي نمود‌دارند.
- حق دوست داشتن خودتان، حتي زماني كه كامل نيستيد.ايرانيان انگلستان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۰۱ ] [ مشاوره مديريت ]
آئينه نفرتاگر فردي اعتماد به نفس بالا داشته باشد، به راحتي دوست پيدا مي‌كند، روي رفتارش كنترل بيشتري دارد و از زندگي لذت بيشتري مي‌برد. 
‌خيلي چاقم. خيلي لاغرم. اگر بلندتر، كوتاه‌تر، با موهاي فرفري، با موهاي صاف، با بيني كوچك‌تر، عضلات قوي‌تر يا پاهاي بلندتر بودم، خيلي خوب بود!
آيا هيچ‌كدام از اين عبارات به‌نظر شما آشنا نيست؟ آيا عادت داريد خودتان را سرزنش كنيد؟ اگر چنين است بايد گفت شما تنها نوجوان يا جواني نيستيد كه اين‌طور فكر مي‌كنيد شما به‌عنوان يك نوجوان، هزاران تغيير را در بدنتان احساس مي‌كنيد و با تغيير فيزيك بدن تصورتان از خودتان هم تغيير مي‌كند. بسياري از مردم در تطبيق با واقعيت وجودي خودشان مشكل دارند كه اين مساله، بر اعتماد به نفسشان تاثير مي‌گذارد.
● فوايد اعتماد به نفس و تصور مثبت از بدن
اعتماد به نفس، تنها به اين موضوع مربوط مي‌شود كه آدم‌ها چه‌قدر براي خودشان، ارزش قائل مي‌شوند و چه اندازه، نسبت به خودشان احساس غرور دارند. اعتماد به نفس مهم است چون اگر درباره خودتان احساس خوبي داشته باشيد، همين حس روي عملكرد شما هم تاثير مي‌گذارد. اگر فردي اعتماد به نفس بالا داشته باشد، به راحتي دوست پيدا مي‌كند، روي رفتارش كنترل بيشتري دارد و از زندگي لذت بيشتري مي‌برد.
تصور از ظاهر و بدن، يعني اينكه فرد از ظاهر فيزيكي خود چه حسي دارد. تصور از ظاهر و بدن براي بسياري از افراد به‌خصوص نوجوانان، با اعتماد به نفس ارتباط نزديكي دارد. علت اين مساله در آن است كه وقتي افراد به نوجواني مي‌رسند، برايشان خيلي مهم است كه ديگران چه ديدگاهي به آنها دارند و ظاهر اولين مساله‌اي است كه نوجوان سعي مي‌كند با تغيير در آن در خوب جلوه دادن خود تاثير بگذارد.
● عواملي كه روي اعتماد به نفس تاثير مي‌گذارند
▪ ‌‌بلوغ: 
بعضي از نوجوانان‌ در شروع بلوغ، با اعتماد به نفس حسابي مشكل پيدا مي‌كنند و دليل آن تغييرات زيادي است كه در بدن آنها اتفاق مي‌افتد. اين تغييرات به همراه تمايل طبيعي نوجوان براي پذيرفته شدن در جامعه، باعث مي‌شود كه او دائما خودش را با ديگران مقايسه كند. آدم‌هاي اطراف، هنرپيشه‌ها، بازيگران تلويزيون و مانكن‌ها الگوهايي هستند كه نوجوان در اين دوران خودش را با آنها مقايسه مي‌كند.
اما واقعيت اين است كه اين مقايسه نبايد صورت گيرد چون تغييرات بدن در دوران بلوغ، براي هر كسي مخصوص به خودش است. بعضي‌ها زودتر به بلوغ مي‌رسند و بعضي ديگر ديرتر قد مي‌كشند. لايه چربي بدن در بعضي‌ها بيشتر است و بعضي ديگر هرچه مي‌خورند، چاق نمي‌شوند.تمام اين موارد به ژن‌ها و برنامه‌ريزي بدن افراد بستگي دارد.
حتي اين تغييرات در دختر‌ها و پسرها اثرات متفاوتي مي‌گذارد. دخترها از افزايش وزن ناراحت‌اند و مي‌خواهند لاغر بمانند اما پسرها دوست دارند ماهيچه‌هايي بزرگ‌تر و ظاهري عضلاني‌تر داشته باشند.
▪ ‌عوامل خارجي: 
بسياري از عوامل خارجي، علاوه بر بلوغ و رشد و تكامل روي اعتماد به نفس تاثير مي‌گذارند. تصاوير موجود در رسانه‌هاي جمعي و وجود هنرپيشه‌ها و مانكن‌هايي كه لاغرند و يا مرداني كه عضلاني و قوي هيكل هستند، باعث مي‌شود تصور نوجوان از بدن اش، تغيير كند.
خانواده هم روي اعتماد به نفس تاثير دارد. بعضي والدين بيش از حد از فرزندان‌شان و ظاهر آنها انتقاد مي‌كنند و حتي اين انتقاد، بيشتر از تحسين آنهاست. مسلما انتقاد مداوم، نمي‌گذارد اعتماد به نفس فرد رشد خوبي داشته باشد. گاهي همكلاسي‌ها و همسالان درباره ظاهر نوجوان نظر منفي مي‌دهند كه باعث آزار او مي‌شوند. حتي گاهي تعصب نژادي باعث ارائه اين نظرات مي‌شود. چنين طرز تفكري روي اعتماد به نفس و تصور نوجوان از خود، تاثير منفي مي‌گذارد.
● نكاتي براي بهبود تصور از بدن و ظاهر
بعضي‌ها فكر مي‌كنند براي اينكه احساس بهتري درباره خودشان داشته باشند، بايد ظاهر يا رفتارشان تغيير كند يا حتما شكل خاصي داشته باشد اما در اصل آنچه بايد تغيير كند، ظاهر آدم‌هانيست بلكه طرز تفكر و ديدگاه آن‌ها درباره ظاهرشان است كه بايد عوض شود و طور ديگري درباره خود فكر كنند.
اولين قدم آن است كه بدانيد بدن شما همان خودتان است و اصلا مهم نيست شكل، اندازه و رنگ آن چگونه است. اگر خيلي درباره وزن و اندازه خودتان نگران هستيد، در اين باره با يك پزشك مشورت كنيد تا خيالتان راحت شود. شكل و ظاهر شما هر طور كه باشد مهم نيست چون در نهايت، شما بايد از خودتان راضي باشيد.
قدم بعدي اين است كه تشخيص دهيد كدام قسمت‌هاي ظاهرتان را واقعا مي‌توانيد تغيير دهيد يا نمي‌توانيد آنها را عوض كنيد. قد، شماره كفش، جنس مو و غيره قابل تغيير نيست و نبايد براي تغيير آنها فكر كرد اما گر مي‌توانيد موردي را تغيير دهيد، مانعي نيست، به شرط آنكه فوايد اين‌كار بيشتر از مضرات آن باشد. مثلا اگر اضافه وزن داريد و مايليد اندامي متناسب داشته باشيد، تحت نظارت پزشك، هر روز ورزشي مناسب انجام داده و در مصرف غذا تعادل داشته باشيد. براي آنكه به هدفتان كه تناسب اندام است برسيد، پشتكار به خرج دهيد و وقتي به هدف خود رسيديد همين رضايت‌خاطر اعتماد به نفس‌تان را تقويت مي‌كند. 
اما اگر از راه‌هاي غيرعلمي براي اين كار استفاده كنيد، آسيب زيادي به سلامت خود مي‌زنيد و گاهي حتي به يك مشكل جسمي مبتلا مي‌شويد و نه تنها ظاهرتان خراب‌تر مي‌شود بلكه به‌دليل مشكلات ناشي از راهكار اشتباه، اعتماد به نفس خود را از دست مي‌دهيد. وقتي كه از درون‌تان اظهارات منفي در مورد خودتان مي‌شنويد، به خودتان بگوييد كه اين كار بايد متوقف شود. اجازه ندهيد در روز، بيش از سه انتقاد از درون‌تان شنيده شود. شب‌ها سه عاملي كه واقعا به شما احساس دلپذيري منتقل كرده است يادداشت و مرور كنيد. با تمركز روي موارد خوب و مثبت زندگي نظرتان درباره خودتان به شكل غيرباوري، تغيير كرده و بهتر مي‌شود.
● و اگر كمك خواستيد...
گاهي ضعف اعتماد به نفس و مشكلاتي كه فرد در تصور از ظاهرش دارد آن‌قدر زياد و عميق است كه نمي‌تواند به تنهايي آنها را حل و فصل كند. افسردگي، كاهش علاقه نسبت به فعاليت‌هاي قبلي و دوستان و يا حتي آسيب‌رساندن به خود با مصرف سيگار و مواد مخدر از عواقب اين مشكلات به حساب مي‌آيند. اگر حس مي‌كنيد در اين زمينه مشكل اساسي داريد، با والدين، مربي، راهنماي ديني مشاور، درمانگر و يا فرد بزرگسال معتمد، صحبت كنيد. فرد بزرگسال قابل اعتماد، كسي است كه حامي شماست و قصد سركوب كردن شما را ندارد و مي‌دانيد كه واقعا خيرخواه شماست. اين افراد نقطه نظرات خوبي را به شما انتقال مي‌دهند و درباره ظاهر، مهارت‌ها و توانايي‌هاي شما ديد مثبتي دارند. از صبحت در اين باره نترسيد. مشاوران متخصص، بهترين كمك محسوب مي‌شوند و به شما كمك مي‌كنند اعتماد به نفس خوبي به دست بياوريد تا بتوانيد در فراز و نشيب زندگي همچنان استوار دوام بياوريد.‌
● تقويت اعتماد به نفس
اگر تصور مثبتي از خودتان در ذهن داشته باشيد، خودتان را همان‌طور كه هستيد، بپذيريد و دوست داشته باشيد، اين طرز فكر صحيح فرصتي را فراهم مي‌كند تا ساير جوانب رشد و تكامل خود را كشف كنيد. گسترش روابط و دوستي‌ها، حفظ استقلال همراه با احترام به بزرگ‌ترها و پرورش جسم و روح و حركت به سمت پيشرفت و تعالي نتيجه چنين تصور مثبتي است. وقتي اين بخش‌هاي وجودتان تكامل پيدا كند، اعتماد به نفس شما تقويت مي‌شود.
طرز فكر مثبت و خوش‌بينانه در تقويت اعتماد به نفس شما موثر است. وقتي به بخشش، گذشت مهرباني و زيبايي‌هاي وجودمان و دنيا فكر كنيم، وقتي ديگران را براي اشتباهاتشان سرزنش نكرده و خودمان را تحقير نكنيم، عملا اعتماد به نفس بهتري پيدا مي‌كنيم.
اگر بدانيد كه چه عواملي رضايت قلبي شمار را تامين مي‌كنند و چه‌طور مي‌توانيد به اهدافتان برسيد، احساس كفايت و قدرت كرده و كنترل زندگي را به‌دست مي‌گيريد. طرز فكر مثبت و سالم در زندگي، دو عامل مهمي هستند كه در ساختار اعتماد به نفس نقش دارند.فرشته آل‌علي روزنامه سلامت 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۶:۰۰ ] [ مشاوره مديريت ]
۷ روش افزايش اعتماد به نفساگر احساس بدي نسبت به خود داريد، ۷ روش زير به شما كمك مي كند اعتماد به نفس تان را افزايش دهيد.
۱) زماني كه براي اولين بار كاري را انجام داديد به ياد آوريد. يادگيري هر كار جديدي عصبانيت ، ناباوري و منشا رواني زيادي را به دنبال دارد كه براي يادگيري ضروري است. بار ديگر كه اعتماد به نفس تان را از دست داديد، به خود اطمينان دهيد كه اين امر طبيعي است و شما كار جديدي را مي آموزيد.
۲) كارهاي معوقه را انجام دهيد. هر كاري را كه مستلزم تصميم گيري است انجام دهيد، براي مثال تلفن كردن به دوست، نظافت منزل ، تعمير ماشين.
۳) كاري را كه مهارت داريد، انجام دهيد. هر كاري كه بر آن تسلط داريد انجام دهيد براي مثال يكي، دو حركت موزون، آشپزي ، نقاشي، كوهنوردي، در صورت امكان، كاري كه مستلزم دقت و توجه است و شما را از فكر كردن به موارد ديگر باز مي دارد انجام دهيد. بدين ترتيب احساس لياقت و شايستگي و موفقيت مي كنيد كه مهم ترين پادزهر اعتماد به نفس كم است.
حداقل هفته اي يك بار آن را انجام دهيد تا سالم تر و شادتر باشيد.
۴) به خودتان كم تر فكر كنيد.
شايد اين امر به نظرتان عجيب باشد، اما توجه زياد به خود اعتماد به نفس را كاهش مي دهد. كاري را انجام دهيد كه توجه شما را به خود جلب كند و باعث شود احساس بهتري داشته باشيد.
۵) آرام سازي
اگراعتماد به نفس نداريد، ناراحت و عصبي هستيد، ابتدا فكر كردن را كنار بگذاريد، سپس بكوشيد با ورزش، آرام سازي، نماز و نيايش به آرامش برسيد.
۶) كارهايي را كه به خوبي انجام داده ايد به ياد آوريد.
شايد انجام اين امر در ابتدا مشكل باشد. ولي پس از مدتي با به ياد آوردن موفقيت كوچك اعتماد به نفس تان افزايش مي يابد . شايد بگوييد" من هرگز موفق نشده ام يا كار مهمي انجام نداده ام." نيازي نيست قله اورست را فتح كنيد. انجام رويدادهاي روزمره نيز نوعي موفقيت است. براي مثال گرفتن گواهينامه ( با وجود اضطراب)، قبول شدن در امتحان( با درس خواندن زياد) عضويت در تيم ورزشي، لاغر شدن، پس انداز كردن براي خريد دوچرخه، كمك به ديگران و صدقه دادن.
۷) به خود اطمينان دهيد كه شما هم مي توانيد اشتباه كنيد.
اگر احساس بدي نسبت به خود داريد، به خود تذكر دهيد كه شما هم مي توانيد اشتباه كنيد. احساسات تان بر افكار و رفتار شما تأثير مي گذارد، وقتي احساس بدي نسبت به خود داريد، فقط خاطرات بد را به ياد مي آوريد و نسبت به خود بدبين مي شويد. هميشه به خود يادآور شويد كه شما هم مي توانيد اشتباه كنيد.سازمان آموزش و پرورش استان خراسان 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۵:۵۹ ] [ مشاوره مديريت ]

۷ درس در اعتماد به نفس قوي


اعتماد به نفس از جمله خصوصيات شخصيتي است كه از دوران كودكي تحت تأثير تربيت و فرهنگ جامعه شكل مي گيرد و طي سالهاي زندگي مستحكم مي گردد. خانواده، محيط و شيوه زندگي از مهمترين عواملي هستند كه در شكل گيري آن نقش دارند. اعتماد به نفس با احساساتي مانند خوش بيني، رضايت و لذت از زندگي ارتباط معني داري دارد. همان گونه كه احساس حقارت، بدبيني، نارضايتي و افسردگي به نوعي به هم مرتبط هستند. گفتگو در اين زمينه از آن جهت مهم است كه اعتماد به نفس با موفقيتهاي فردي ـ اجتماعي، سلامت و بهداشت رواني، روابط سالم بين فردي، احساس رضايت، شادماني و امنيت اجتماعي رابطه‌اي مستقيم دارد. يك اجتماع سالم، پويا و شادمان، از اكثر افراد داراي اعتماد به نفس بالا تشكيل شده است. هنگامي كه اعتماد به نفس افراد جامعه اي پايين باشد، آنها به از خود بيگانگي، حقارت و عقب ماندگي مبتلا مي شوند و پيآمد آن فقر، تورم، ورشكستگي، انحرافات فردي – اجتماعي بيماري خواهد بود.
● يك فرد داراي اعتماد به نفس بالا كيست ؟
اعتماد به نفس شناخت واطمينان به مجموعه قابليتهاي عاطفي، ذهني، جسمي و اجتماعي خود است. افراد داراي اعتماد به نفس بالا داراي خصوصياتي هستند كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود :
۱)در اكثر موارد مي توانند به خوبي تصميم منطقي بگيرند وآن را اجرا كنند.
۲) اكثر موارد كارها را به خوبي و با موفقيت انجام مي دهند.
۳) از مواجهه با مردم و احقاق حق خود قاطعند.
۴) صحبت در جمع برايشان سخت نيست .
۵) براي موجوديت خود ارزش و احترام قائلند.
۶) با ديگران ارتباط متقابل مناسب و خوبي دارند.
۷) خود را دست كم نمي گيرند و براي خود شأن ومنزلت قائلند.
۸) مبتكرند و در امور خوش بين هستند .
۹) افرادي صريح لهجه و رك گو هستند. 
۱۰) بر امور زندگي مسلط هستند.
۱۱) در برابر احساس وابستگي مقاومند. 
۱۲) با گذشت و بزرگوارند.
۱۳) درمواجهه با سختيهاي زندگي شجاع و بي باك اند.
● هفت درس مهم در اعتماد به نفس به قرار زير است :
▪ درس اول
بخواهيد كه اعتماد به نفس قوي داشته باشيد و در اين راه ممارست پيگير داشته باشيد. 
با تمام وجود بخواهيد كه اعتماد به نفس خود را تقويت نمائيد. آن را يك اصل مهم زيستن با كيفيت و موفقيت به حساب آورده و در تحصيل آن درنگ نكنيد. با خود مكرراً در هفته اول بگوئيد: "من با تمام وجودم مي خواهم داراي اعتماد به نفس خوب و بالائي شوم". انسان موجودي تغيير پذير است. مي تواند آن طوري كه مي خواهد تغيير كند. موجوديت او را صرفاً وراثت رقم نمي زند، بلكه نيروهاي ذهني و خواهش و طلب او نيز در اين زمينه حائز اهميت فوق العاده است. كم نبودند انسانهائي كه در قعر بيچارگي و فلاكت، تصميم به تغيير يافتن و بزرگ شدن گرفتند و با نيروي اراده و پشتكار اين گونه شدند. به خاطر داشته باشيد كه اعتماد به نفس شرايط و جايگاه دروني است. يك احساس مصمم بودن و احساس قدرت دروني كه به بيرون تراوش مي كند. يك جايگاه شجاعت و توانمندي در پيشبرد تصميمات است.
در طول روز در هر فرصتي كه پيش آيد،‌ به جايگاهي كه مي خواهيد نايل شويد (فرضاً‌ انساني با اعتماد به نفس بالا و مثبت) فكر كنيد‌ و آن را روي كاغذ بياوريد و در صورت امكان راجع به آن صحبت نمائيد. 
نكته ديگر اينكه به ارتقاء اعتماد به نفس خودتان كاملاً علاقه مندي نشان دهيد و آن را يك موضوع اساسي بدانيد. به موفقيت خودتان ايمان داشته باشيد. ايمان شما مسير موفقيت را هموار مي سازد.
▪ درس دوم
اعتبار بخشي به كلام و رفتار خود( تصميم گيري – اجرا). 
وقتي تصميمي را اتخاذ مي‌‌‌‌‌نمائيد ( يا تعهدي مي كنيد) با جديت تمام آن را تا رسيدن به نتيجه نهائي دنبال نمائيد. افرد داراي اعتماد به نفس بالا وقتي تصميمي مي گيرند، با تلاش و كوشش در صدد اجراي كامل آن بر مي آيند تا كار را تا آنجائي كه مي شود پيش ببرند. آنها داراي نيروي پيگيري و اجراي تصميمات خود هستند يا يه عبارتي داراي اراده خوبي هستند. اراده خصوصيت بارزي است كه يكي از اصول مهم موفقيت در هر كاري محسوب مي شود. براي اعتبار بخشي هر چه بيشتر به خود بايد در صدد فهم و درك و تقويت اين خصوصيت مهم باشيم. 
وقتي مي خواهيد تصميم مهمي را اتخاذ نمائيد و يا متعهد شويد، آگاهانه عمل نمائيد. تعهدي را بر گردن بگيريد برداريد كه مي توانيد اجرا كنيد و در مسير حركت هرگز آن را تغيير ندهيد. تعهد كردن كار دشواري نيست بلكه اجراي صادقانه آن مهم است. كم نيستند كساني كه دست به كار هاي بزرگ مي زنند ولي در ابتداي را ه يا نيمه راه آن را رها مي نمايند و در نتيجه چيزي جز اتلاف وقت و تزلزل در آنها باقي نمي ماند. رمز و راز بزرگي و موفقيت در اجراي متعهدانه تصميمات است. اگر زندگي انسانهاي بزرگ تاريخ را مطالعه نمائيد متوجه مي شويد كه انسانهاي متعهدي بودند. در اجراي تصميمات خود بسيار مقاومت كردند و آن قدر ايستادند تا موفق شدند. به خاطر داشته باشيم كه تلاش پيگير بالاترين در صد موفقيت ممكن را به ارمغان خواهد آورد. نكته مهم اينكه اگر تعهدات شما در مسير محبت، صداقت، خدمت راستين و مثبت رشد و منطبق با رسالت وجودي شما باشد، از آنجائي كه روح شما داراي چنين خصايصي است در هماهنگي عظيمي با خود قرار مي گيريد و اين آغاز شكوفائي واقعي شخصيت شما خواهد بود.
▪ درس سوم 
سلامتي ، قدرت جسماني و رواني.
از عوامل مهم ديگر اعتماد به نفس، ‌سلامتي، قدرت جسماني و رواني است. افرادي كه در بيماري، ضعف جسماني و رواني هستند،‌ به تدريج اعتماد به نفس خود را از دست مي دهند. پس بايد به عوامل فوق الذكر توجه ويژه داشت.
ورزشهاي سبك و‌ مرتب مي‌توانند تأثير فوق العاده اي در سلامتي و قدرت شما شما داشته باشند. دوي آهسته، شنا، يوگا، دوچرخه سواري از جمله ورزشهائي هستند كه تأثير مثبت آنها بر سلامتي و اعتماد به نفس محرز گرديده است. برنـامه اي را از همين الان براي ورزش صبــحگاهي (نيم ساعته)‌ و نيز پياده روي (نيم ساعته) در شب براي خود تدارك ببينيد. براي اين كار ساعتي را براي ورزش در صبح مشخص نمائيد فرضاً رأس ساعت ۷ صبح. براي انجام دادن ورزش در اين ساعت بايد ساعت ۰۰/۶ يا ۱۵/۶ از خواب بلند شويد تا براي ساعت ۷ آماده گرديد. بدون ترديد كساني كه ساعت رفتن به بستر در شب خود را خوب تنظيم مي كنند،‌ صبحها راحت بر مي خيزند .
▪ درس چهارم 
قدرت پذيرش، مثبت‌نگري و به‌كارگيري لفظ مثبت 
قدرت پذيرش واقعيات را در خود تقويت نموده و بياموزيد با بزرگواري چيزهائي را كه در زندگي نمي توانيد تغيير دهيد بپذيريد. هرگز خود را سرزنش نكنيد. هر انساني گاهي دچار لغزش و اشتباه مي گردد. با آگاهي نسبت به لغزش و اشتباه خود تصميم بگيريد كه از گذشته‌هاي خود درس بگيريد. سرزنش و نكوهش مرتب خود موجب احساس حقارت و ضعف اعتماد به نفس مي شود. بخشنده باشيد. هم خود و هم ديگران را به خاطر كوتاهي و اشتباهات گذشته ببخشيد. درس گرفتن از يك اشتباه يا قصور فوق العاده حائز اهميت است. كل زندگي با همه فراز و فرودش را يك فرآيند گذرا ببنيد كه هيچ مشكلي در آن ثابت نيست و هيچ ناهمواري باقي نخواهد ماند. نه سختيهايش را خيلي سخت بگيريد و نه خيلي به خوشي هايش دل ببنديد. 
دائما با عبارات، جملات، اشعار و كلمات مثبت به خود و ديگران اميد و انرژي بدهيد. القائات مثبت تأثير عميقي بر ناخودآگاه و تمام وجود شما مي گذارد و به تدريج زندگي شما را تغيير مي‌دهد. دائماً به‌خود تلقين مثبت نمائيد كه مي‌خواهيد انساني: 
سالم و پر انرژي ـ شاد و هوشيار ـ خوش كلام و با نفوذـ اجتماعي و زنده دل ـ شجاع و بي باك ـ زرنگ و انعطاف پذير ـ قوي و مقاوم ـ بخشنده و مهربان ـ تلاشگر و عامل ـ اميدوار و شادمان ـ راضي و خشنود ـ صبور و پر قدرت ـ زيبا و پر نفوذ باشيد.
▪ درس پنجم
تنفسهاي ديافراگمي و مراقبه و يا خود هيپنوتيزم: 
در طول روز، در هر فرصتي كه پيش آيد آرام و عميق (به طور ديافراگمي يا شكم )‌ تنفس كنيد. تنفسهاي عميق ديافراگمي فوايد فوق العاده اي دارد. مراقبه و يا خود هيپنوتيزم را بياموزيد و بعد از ورزشهاي روزانه و يا حداقل دو يا سه مرتبه در هفته آن را انجام دهيد. از جمله فوايد تنفسهاي ديافراگمي و مراقبه يا خود هيپنوتيزم مي توان به احساس آرامش، افزايش انرژي و قدرت اشاره نمود. 
▪ درس ششم 
عامل و تلاشگر باشيد 
همواره روي تلاش، كوشش و همت و كفايت خود حساب كنيد. اصل، تلاش و همت خود شماست. اتكاي به خود را يك ارزش بدانيد. ديگران وظيفه ندارند به شما خدمت كنند و سرويس دهند و اگر هم احتمالاً مي‌كنند اين را به حساب لطف و محبت آنها بگذاريد. هر كسي در قبال خودش مسئول و متعهد است. هر كسي مهمترين شخصيت زندگي خود است. انتظاراتتان را از ديگران به حداقل برسانيد. بالاترين درصد ناراحتي ما از انتظارات ما از ديگران ناشي مي شود. انتظار خدمت، محبت، توجه، پاداش و تشكر و... از سوي ديگران قسمت بزرگي از ناراحتيهاي ما را دامن مي زند. انتظاراتتان را همواره در ارتباط با تلاش و همتي كه در زندگي بكار بسته ايد داشته باشيد. به خاطر داشته باشيد گندم از گندم برويد، جو زجو. انتظار گنج بدون رنج، انتظاري واهي است.
هر ناهمواري، هر شكست و هر استرس را در زندگي يك درس، يك نكته، يك تجربه گران قدر و يا يك هشدار تلقي كنيد. زندگي مجموعه‌اي از تجربه‌ها يا درسهاي گوناگون است. مسير رشد انسان با استناد و استفاده بهينه از اين تجربه‌ها و درسها هموار مي‌گردد.
▪ درس هفتم
تا مي توانيد خوش اخلاق و خوشرو باشيد، لبخند بزنيد و بخنديد.
اخلاق نيكو كليد نفوذ در قلبهاست. خوش اخلاقي به‌منزله منفعل زيستن و اجازه سوء استفاده هر كسي از موقعيت انسان نيست. انسان در ضمن خوش اخلاقي مي تواند موازين صحيح محترمانه و قاطعانه بر خورد كردن را داشته باشد و اجازه سوء استفاده به كسي ندهد. 
لبخند زدن و خنده چرخه هاي منفي فكري، استرس و افسردگي را از بين مي برد و چشم انداز جديدي را فراهم مي كند. خنده موجب افزايش اعتماد به نفس مي‌شود . توصيه بسياري از كارشناسان امور بهداشت روان اين است كه ما بايد هوشمندانه گوشه اي از زندگي خود را به شوخي و مزاح اختصاص دهيم و اطراف خود را از آدمهايي پر كنيم كه زياد مي‌خندند و با آنها بخنديم. قصه هاي خنده دار بخوانيم و فيلمهاي كمدي تماشا كنيم و بالاتر از همه اينكه به خاطر بسپاريم: زندگي خشن و توان فرسا خواهد شد اگر ما آن را خيلي جدي بگيريم!


باشگاه يوگا پيام مهر 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۵:۵۸ ] [ مشاوره مديريت ]

۳۰ اصل براي اعتماد به نفس بال


۱) اصل ياد و اتكال به خداوند و اعتماد به قدرت و ياري و حمايت او
۲) اصل آگاهي و اشراف و بصيرت لحظه به لحظه به خود
۳) اصل تغيير در الگوها و ايجاد نشانه ها
۴) اصل خوديابي( من كيستم؟)- قائم مقام ومحبوب خداوند( عزت نفس)
۵) اصل احساس خود شايستگي، خودسالاري و احساس شخصيت
۶) اصل عدم مقايسه خود با ديگران
۷) اصل خودباوري و خودمحوري بعدازخدا محوري
۸) اصل داشتن هدف و برنامه در زندگي
۹) اصل تميزي و ظاهر
۱۰) اصل تعريف از خود و ديگران
۱۱) اصل تشويق خود و ديگران
۱۲) اصل تعهد به قول و صداقت و راستي
۱۳) اصل عدم انجام عمل خلاف و عذرخواهي
۱۴) اصل نظم وانضباط كاري
۱۵) اصل دانش و تجربه
۱۶) اصل مديريت زمان
۱۷) اصل مديريت اولويت ها
۱۸) اصل اقتدار در مقابل ضعف
۱۹) اصل يقين در مقابل ترديد
۲۰) اصل احساس رهبري و مديريت
۲۱) اصل مسئوليت پذيري
۲۲) اصل سلامت و نگهداري از جسم
۲۳) اصل تبسم
۲۴) اصل ابراز عشق به ديگران و متذكر شدن ويژگيهاي مثبت آنان
۲۵) اصل نگاه به ديگران ( در عين تواضع بزرگي خود را در دل حس كنيد)
۲۶) اصل عدم تأخير
۲۷) اصل قاطعيت و گفتن نه
۲۸) اصل عدم شماتت و سرزنش خود و ديگران
۲۹) اصل كمك به ديگران و بخشايش
۳۰) اصل ژست و حالت بدني
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۵:۵۸ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ]
.: Weblog Themes By iranblag :.

درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. http://iranmct.com/news/page/12مدیریت. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. Business Planبیرینس پلن طرح توجیهیمدیریت. کلینیک کاشت موی طبیعی آسمان