مرد يعني . . . زن يعني . . .
زن يعني نـازمرد يعني نيــاز
مرد يعني غرور ، زن يعني شكست غرور
مرد يعني بايد ، زن يعني شايد
مرد يعني بودن ، زن يعني فنا
مرد يعني ديدن ، زن يعني چشم فرو بستن
مرد يعني دم ، زن يعني باز دم
مرد يعني منطق ، زن يعني احساس
مرد يعني حكومت ، زن يعني اطاعت
مرد يعني سخاوت ، زن يعني صداقت
مرد يعني رهايي، زن يعني تسليم
مرد يعني شرافت ، زن يعني نجابت
مرد يعني خشونت ، زن يعني لطافت
مرد يعني غيرت ، زن يعني عزت
مرد يعني من ، زن يعني ما
مرد يعني صلابت ، زن يعني قداست
مرد يعني  پيمودن ، زن يعني صبوري
مرد يعني اكنون ، زن يعني فردا
مرد يعني ساختن ، زن يعني سوختن
مرد يعني دلدار ، زن يعني دلداده
مرد يعني خواستن ، زن يعني كاستن
مرد يعني ربودن ، زن يعني كشش
مرد يعني بيارام ، زن يعني بياساي
مرد يعني يك جرعه هوس ، زن يعني جام لبريز نفس
مرد يعني سالار ، زن يعني ره سپرده به دامان يار
مرد يعني نيمي از وجود ، زن يعني نيمه ديگر
و اما با اينهمه معاني بي انتهاي دشت آشنايي ،
مرد يعني انسان يعني درياي احساس يعني دوست داشتن جاودانه
يعني تكيه گاه وجود يعني آرامترين خلقت
و زن يعني آرامگاه خلقت يعني از سر تا پاي ايثار
و مرد يعني واژه ي غيرت و مردانگي يعني هستن ، شدن و گشتن
و زن يعني مهر و وفاي بي كرانه يعني انس و صفاي خالصانه
يعني اميد بخش روزهاي آينده يعني همراه و همدم تنهايي ها و غربت
و همسفر راه پررمزو راز زندگي و
و مرد يعني تنها يك واژه و آنهم مرد
و زن يعني تنها يك واژه و آنهم
عشـق
                 L.abdollahi