مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3147
دیروز : 4574
افراد آنلاین : 23
همه : 5164110

آداب سخن گفتن : خواجه نصيرالدين طوسي

بايد كه بسيارنگويد وسخن ديگري به سخن خود قطع نكند وهر كه حكا يتي يا روايتي كند و او برآن واقف باشد وقوف خود بر آن اظهار نكند تا آن كس آن سخن به اتمام رساند و چيزي را كه غير از او پرسند جواب نگويد . و اگر سئوال از جماعتي كنند كه او داخل آن جماعت بود بر ايشان سبقت ننمايند. و اگر كسي به جواب مشغول شود واو بر بهتر جوابي از او قادر بود٬ صبر كند تا آن سخن تمام شود پس جواب خود بگويد بر وجهي كه در متقدم طعن نكند. و در محاوراتي كه به حضور او ميان دو كس رود خوض ننمايد.و اگر از او پوشيده دارند٬ استراق سمع نكند وتا او را با خود مشاركت ندهند٬ مداخلت نكند. وبا مهتران٬ سخن به كنايت نگويد وآواز نه بلند دارد ونه آهسته بلكه اعتدال نگاه مي دارد. و اگر در سخن او معني غامض افتد دربيان آن به مثالهاي واضح جهد كند والا شرط ايجاز نگه دارد. والفاظ غريب و كنايات نامستعمل به كار ندارد. وسخني كه با او تقرير مي كنند تاتمام نشود٬ به جواب مشغول نگردد و آنچه خواهد گفت تا در خاطر مقرر نگرداند در نطق نيارد.وسخن٬ مكرر نكند٬٬ مگر كه بدان محتاج شود. و قلق وضجرت ننمايد وفحش وشتم بر لفظ نگيرد مضطر گردد . واگر به عبارت از چيزي فاحش مضطر گردد٬ بر سبيل تعريض كنايت كند ازآن٬ ومزاح منكر نكند. ودر هر مجلسي سخن مناسب آن مجاس گويد. ودر اثناي سخن به دست وچشم وابرو اشارت نكند٬ مگر حديثي كه اقتضاي اشارتي لطيف كند آن گاه آن را بر وجه پسنديده ادا نمايد ودر راست دروغ با اهل مجلس خلاف و لجاج نورزد٬ خاصه با مهتران و سفيهان.وكسي كه الحاح با او مفيد نبود با او الحاح نكند. واگر در مناظره و محاورت طرف خصو را رجحان يابد انصاف بدهد و از مخاطبۀ عوام و كودكان و ديوانگان و مستان تا تواند احتراز كند.و سخن باريك با كسي كه فهم نكند نگويد و لطف در محاورت نگاه دارد و حركات و اقوال و افعال هيچ كس را به قبح محاكات نكند و سخنهاي موحش نگويد.و چون در پيش مهتري رود٬ابتدا به سخني كند كه به ال ستوده دارند.و از غيبت و نمامي و بهتان و دروغ گفتن تجنب كند چنانكه به هيچ حال برآن اقدام ننمايد.و با اهل آن مداخلت نكند و استماع آن را كاره باشد.و بايد كه شنيدن او از گفتن بيشتر بود.از حكيمي پرسيدند كه«چرا استماع تو از نطق تو زيادت است؟» گفت:«زيرا كه مرا دو گوش داده اند و يك زبان٬يعني دوچندان كه مي گويي مي شنو. »


كم گوي و بجز مصلحت خويش مگوي

چيزي كه نپرسند تو از پيش مگوي


دادند دو گوش و يك زبانت زآغاز

يعني كه دو بشنو و يكي بيش مگوي

اخلاق ناصري


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۰:۴۲ ] [ مشاوره مديريت ]

 

 پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب 

 آغازي زيبا ، پاياني به ياد ماندني

آماده كردن يك طرح كلي نوشته شده از مطالبي كه مايليد در سخنراني از آن ها استفاده كنيد ، مفيد و ضروري است . اين طرح كلي به شما كمك خواهد كرد ساختار سخنراني خودرا ضمن نوشتن آن مشخص كنيد و مي تواند براي فعال سازي حافظه حين سخنراني ، به شما كمك كند . در مورد سه يا چهار نكته مهم خود به صورت الف ، ب ، ج ، د  فكر كنيد و زير هريك ، زير عنوان هائي را قرار دهيد ( ۱ ، ۲ ، ۳ ) . هرگونه زير عنوان ثانوي را با علائمي ديگر مشخص و برجسته كنيد . موقع نوشتن يادداشت ها ، آن هارا به صورت ساده بنويسيد . به اين ترتيب ، خواندن آن نيز ساده خواهد بود .

طرح كلي يك ساختاررا بريزيد

طرح كلي محكمي از ساختاري كه براي سخنراني برنامه ريزي مي كنيد ، بسازيد . از اين طرح كلي به عنوان پايه اي كه از آن مضمون شما به هنگام تحقيق و آماده سازي سخنراني گسترش مي يابد ، استفاده كنيد .

ظرفيت توجه مخاطبان

در يك سخنراني 45 دقيقه اي ، مخاطبان دقيقا پس از آغاز سخنراني ، در هوشيارترين وضعيت هستند كه بعد از گذشت حدود 10 دقيقه ، توجه به حداكثر مي رسد . پس از گذشت 30 تا 35 دقيقه ، توجه به تدريج كم مي شود . سپس همانطور كه سخنراني به آخر خود نزديك مي شود ، افزايش مي يابد . 

آغازي تأثير گذار و زيبا

اين مهم است كه در آغاز سخنراني ، اثرگذار خوبي باشيد . يكي از بهترين شيوه هاي انجام اين كار ، اين است كه مثبت و با اعتماد به نفس ظاهر شويد . سخنرانان حرفه اي كه ترجيح مي دهند از يادداشت استفاده نكنند ، حتما جمله اول يا دوجمله نخستين را يادداشت كنند . به اين ترتيب ، آن ها مي توانند بيشتر روي تأثيري كه مي گذارند و كمتر ، روي كلماتي كه بيان مي كنند ، تمركز كنند .

يك سر آغاز اثرگذار را برنامه ريزي كنيد به گونه اي كه مخاطبان ، طرح كلي سخنراني شمارا درك كرده و اطلاعاتي از خلاصه نكات مورد تأييد در طول سخنراني ، ارائه كنند . براي گرم كردن سخنراني ، حكايت هائي را بازگو كنيد و مخاطبان را از طريق شيوه اي كه براي آن ها آشناست  ، به درون فضاي سخنراني خود بكشانيد اما ، هميشه به يادداشته باشيد مخاطبان در لحظه هاي اوليه شروع سخنراني  در بيشترين هشياري خود قرار ندارند . بنابراين ، مهم ترين نكات خودرا براي چند دقيقه پس از آغاز سخنراني ، نگهداريد .

ارتباط دادن مطالب و جمع بندي سخنراني

مهم است كه علائم راهنماي واضحي را به سخنراني خود اضافه كنيد . يك روند منطقي از عقيده ها و مضمون هارا طرح ريزي كنيد تا به مخاطبان كمك كند سخنراني را راحت و ساده دنبال كنند  و موضوعات جديدرا به وسيله ساختن ارتباطات واضح بين عقايد جديد و قديمي معرفي نمايد . به سخنرانان حرفه اي راديو و تلويزيون گوش دهيد و فنوني را كه آن ها براي ارتباط دادن نكات يا مضامين سخنراني هايشان و جمع بندي هرنكته پيش از معرفي نكته اي جديد استفاده مي كنند ، يادداشت كنيد . اين ارتباطات و خلاصه بندي ها ، به اندازه اهميت مطالب و نكته هاي خود سخنراني مهم هستند . به خوبي آن هارا برنامه ريزي كنيد .

استفاده از تكرار

تكرار رئوس مطالب هنگام سخنراني ، شيوه اي موثر براي تقويت نكات مهم بحث شماست . درزمان ساختاربندي سخنراني خود ، تكرارهائي را درون چارچوب آن در پايان هرنكته مهم و در نتيجه گيري بگنجانيد اما تكرار ساده اطلاعاتي كه پيش تر در بدنه اصلي سخنراني خود ارائه كرده ايد ، كافي نيست . از جمله بندي هاي مختلف جهت تازه به نظر رسيدن و حتي آشنا به نظر رسيدن عقايد ، استفاده كنيد .  

نكته هارا تقويت كنيد

مهم است كه نكات مهم هر ارائه مطلبي را تقويت كنيد . مي توانيد اين كاررا با دادن ليست محتويات سخنراني خود به مخاطبان در آغاز و سپس بحث در مورد جنبه هائي كه مطرح مي كنيد و پايان دادن با يك خلاصه مطلب انجام دهيد .

پاياني به ياد ماندني

ساختاربندي پاياني قوي و به يادماندني سخنراني ، به اندازه برنامه ريزي براي يك شروع خوب و زيبا ، مهم است . اين مطلب مهم است كه به مخاطبان خود اطلاع دهيد كه پايان سخنراني شما نزديك است. براي آگاه ساختن مخاطبان به اين حقيقت كه شما در حال خلاصه كردن تمام آنچه گفته ايد هستيد ، جمله هائي از قبيل : " به عنوان آخرين نكته من " يا : " درنتيجه ... " به كارببريد . مخاطبان به خاطر فرصتي كه به دست مي آورند تا نكاتي را كه احتمالا در طول سخنراني شما از دست داده اند ، مجددا بشنوند ، خوشحال خواهند شد .

نكته ها ...

-         نكات مهم را به ترتيب حروف الفبا ، علامت بزنيد .

-         عنوان ها را با علامتي متفاوت در كنار آن ها ، مشخص كنيد

-         عنوان هاي ثانوي را نيز با علائمي متفاوت و خاص ، برجسته كنيد .

-         به طور واضح ، انتهاي يك نكته و شروع نكته بعدي را در ساختار سخنراني خود مشخص كنيد .

-         آهنگ صداي خودرا خيلي زياد تغيير ندهيد . ممكن است به نظر ساختگي برسد .

-         آنچه را مي خواهيد به مخاطبان بگوئيد ، به آن ها بگوئيد و آنچه را به آن ها گفته ايد ، مجددا و خيلي خلاصه بگوئيد و تكرار كنيد .

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۰:۴۱ ] [ مشاوره مديريت ]

 

پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

ساختار بندي مطالب براي هماهنگي با موضوع سخنراني

نظم و ترتيبي كه بر اساس آن نكات مهم سخنراني خودرا بيان مي كنيد و تأكيدي كه هرنكته به مخاطبان مي دهد ، پيامي را كه آن ها برداشت مي كنند تحت تأثير قرار خواهد داد . از مناسب ترين ساختار در سخنراني خود استفاده كنيد تا پيام صحيح را به مخاطبان شما برساند .

يك ساختار ، انتخاب كنيد

شيوه هاي مختلفي وجوددارد كه به كمك آن ها مي توانيد سه يا چهار نكته مهم خودرا ارائه كنيد . ممكن است تصميم بگيريد آن هارا جداگانه معرفي نمائيد يا يكي پس از ديگري به ترتيب اهميت يا به صورت زمان بندي شده يا با هر توالي و نظم و نسق ديگري كه ارزشمند جلوه كند . اگر مي خواهيد يكي از نكات به خصوص ، قوي ترين اثررا داشته باشد ، نخست آن را مطرح كنيد و با نكات اضافي و نكته هائي كه خودتان تنظيم مي كنيد ، از آن حمايت كنيد . درروش ديگر ، نكات خودرا به يكديگر انسجام داده تا اهميت يكسان آن هارا مشخص كنيد . ساختاري كه بيش از همه در استفاده سخنرانان عموميت دارد ، همپوشي نكات مهم تهيه شده است . به اين ترتيب يك عقيده مي تواند مطرح شود ، باقي بماند و در پاسخ به عقيده هاي بعدي در طول سخنراني ، به آن رجوع شود .

نكات را جداگانه تنظيم كنيد

در اينجا ايده هائي كه لزومي ندارد در پي هم بيايند مي توانند بطور جداگانه ارائه شوند ووزن يكساني داشته باشند . به يادداشته باشيد مخاطب ممكن است فرض كند كه نخستين نكته اهميت بيشتري دارد

روي يك نكته تأكيد كنيد

اگر يك نكته اهميت بيشتري ازبقيه داشته باشد ، آن را اول قرار دهيد و بيشترين زمان را به آن اختصاص دهيد كه در اين صورت مي توانيد روي آن كاملا بحث كنيد ، به سوي آن بازگرديد و آن را با نكات ثانويه يا تأكيدي ،تكميل كنيد .

از همپوشي نكته ها استفاده كنيد

عملا ، بيشترين ساختاري كه شكل مي گيرد ، آن است كه هرنكته يا نكته هائي ،همپوشي داشته يا وابسته به ديگري باشد . نكته دوم مجبور است نيمه پوشيده باشد تا نكته نخست توضيح داده شود و به همين ترتيب تا آخر . نكته بعدي مي تواند در ارتباط با نكته قبلي مطرح شود . تمام نكات مهم را با يكديگر ارتباط دهيد . 

هماهنگي ساختاربندي ارائه مطالب با شكل كلي سخنراني

استفاده هاي عملي

سخنراني رسمي ، مانند يك سخنراني آموزشي جدي يا يك سخنراني در مديريت نظري مي توانند از اين ساختار ارائه مطلب سود ببرند . اگر مخاطبان درحال يادداشت برداشتن هستند ، سخنران مي تواند با خلاصه كردن هر مطلب پس از كامل شدن و فراهم آوردن مقدمه اي خلاصه كه به نكات بعدي منجر مي شود ، به آن ها كمك كند .

نمونه هائي از اين نوع ، مانند سخنراني براي كارمندان در زمينه خدمت رساني بهينه به ارباب رجوع ، ساختار بندي تأكيدي است كه مخاطبان در ارتباط با موضوع مورد نظر به خوبي اطلاع دارند و مي توانند جزئيات سطح بالارا به خوبي درك كنند و نمونه ديگر ، زماني است كه شما بخواهيد جنبه ديگري از همان موضوع را مورد بحث قرار دهيد .

اين ساختاربندي براي سخنراني هاي غيررسمي ارائه شده به مخاطبان كم شمار ، بيشترين تناسب را دارد و اغلب در جلساتي كه همكاران نزديك شركت مي كنند و با موضوع مورد بحث آشنائي داشته و مي توانند خودرا با ارائه مطلب نسبتا پيچيده تطبيق دهند ، كاربرد دارد . همپوشي نكات ، مخاطب را تشويق مي كند در بحث گروهي مشاركت داشته و عقايد متفاوتي را بيان كنند .

استفاده از حكايت ها

فن اساسي حكايت اين است كه به سخنراني خود ، يك آغاز ، ميانه و پايان قابل توجه بدهيد . رايج ترين استفاده از اين فن ، در قصه گوئي است . براي اين كه سخنراني شما با موفقيت همراه باشد ، مهم است كه شما اين قالب اساسي را درزمان ساختن سخنراني خود ،دنبال كنيد . معرفي مطالب ، آغاز سخنراني شماست . بخش مياني سخنراني ، شامل مضمون هاي مركزي و عقائد است  ( از هركدام از ساختاربندي هائي كه فكر مي كنيد با هدف شما مناسبت بيشتري دارد ، استفاده كنيد ) پايان سخنراني ، با نتيجه گيري ، بازگشت به مضمون هاي مهم و سپس پرسش از مخاطبان در صورت ضرورت شكل مي گيرد .

به يادداشته باشيد مهم است كه براي مخاطبان در آغاز و در پايان هر مرحله سخنراني ، راهنمائي هاي قانع كننده اي داشته باشيد .

نكته ها ...

- تصميم بگيريد چه تعداد نكاتي را مايليد در سخنراني خود ، بگنجانيد .

- مطمئن شويد سخنراني شما با يك نكته مثبت قوي پايان گيرد .

- از همپوشي نكات استفاده كنيد . در عمل ، بيشترين ساختاري كه رخ مي دهد آن است كه هر نكته با نكات ديگر ، همپوشي داشته باشد يا وابسته به ديگري باشد . نكته دوم مجبوراست نيمه پوشيده باشد تا نخستين نكته توضيح داده شود و به همين ترتيب تا آخر نكته بعدي مي تواند در ارتباط با نكته قبلي مطرح شود . تمام نكته هاي مهم را با يكديگر ارتباط دهيد .

- نكات را جداگانه تنظيم كنيد . نكته ها ، در بازه هاي زماني كه متناسب با موضوع خاصي است ، ارائه مي شوند .

- روي يك نكته تأكيد كنيد . نكته اصلي به وسيله چندين نكته ديگر ، دنبال مي شوند .

- از همپوشي نكات استفاده كنيد . نكات ارجاع داده مي شوند يا جهت تأكيد ، مجددا معرفي مي شوند .

- از سمبل ها استفاده كنيد . در زمان ساختار بندي سخنراني خود ، بطور جانبي بينديشيد . تصاوير آشنارا جهت پشتيباني از عقايد خود انتخاب كنيد . براي مثال هائي كه نكات شمارا به صورت زنده اي روشن مي كنند ، به بيرون از محدوده اصلي تحقيق خود نگاه كنيد .

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۰:۴۰ ] [ مشاوره مديريت ]
نكته هاي كاربردي مقابله با ترس ، كمروئي و اضطراب به هنگام سخنراني


خوب سخن گفتن و سخنورى ، مهارت و هنري است كه با داشتن برخى ابزارهاى لازم و با تمرين و ممارست بدست مى‏آيد. متأسفانه ، اين مهارت و هنر ، مانند هر فن و حرفه اي ، آسيب ها و آفت هائي دارد كه ترس و كمروئي و اضطراب به هنگام سخنراني ، مهم ترين آن هاست . با توجه به اين نكته هاي كاربردي مي توان بر ترس ، كمروئي و اضطراب به هنگام سخنراني ، غلبه كرد :

 

-  تلاش كنيد دركارهاي اجتماعي   دركارهاي مربوط به محيط خانه , مدرسه و دانشگاه ، شركت كنيد و نقش فعالي را بپذيريد.


- هنگام صحبت با ديگران يا  درمقابل جمع به اعضاي بدن خود (دست , پا, نحوه صحبت و...) هيچ توجهي نكنيد و توجه خود را بر مطلبي كه مي گوييد ، متمركز كنيد.


 -  قبلا" مطلبي را كه براي سخنراني انتخاب كرده ايد ، چندين بار درمقابل آينه تكرار كنيد و فرض كنيد كه درمقابل جمع ، سخنراني مي كنيد .


-  سعي كنيد بر آنچه مي خواهيد بگوييد تسلط كافي داشته باشيد.


- اگر در سخنراني با شكست مواجه شديد, خود را نبازيد و براي بار ديگر خود را آماده كنيد.  هر شكست ، تجربه خوبي براي موفقيت هاي بعدي است .


-  پيش از آن كه درمقابل جمع قرار گيريد به خودتان تلقين كنيد كه : مي توانم درمقابل جمع سخنراني كنم .


-  وقتي حالت اضطراب پيدا مي كنيد سعي كنيد همه ماهيچه هاي بدنتان را آرام و شل كنيد.


-  براي شكستن جوّ حاكم بر جمع ؛ ورسيدن به آرامش براي يك سخنراني خوب سعي كنيد داستان هاي كوچك , طنز, لطيفه هاي شيرين و مناسب را كه افراد خبره درجلسات سخنراني بيان مي كنند در دفترچه اي يادداشت كنيد و شما نيز درشرايط مقتضي از آنها استفاده كنيد.

 

-         پيش از هركاري ، بايد خزينه‏ ى لغات را گسترش داد در. صورتى كه سخنران ، واژه‏ ها ، تركيبات زيبا و اصطلاحات زيادى درحافظه ‏ى خود داشته باشد، هنگام سخن گفتن به دنبال كلمه و جمله‏اى نخواهد گشت و از كلمات مختلف و متكثرى كه  درحافظه خود دارد استفاده كرده و متوقف نخواهد شد ، مضطرب نمي شود و نمي ترسد ؛ و اين امر ، درگرو مطالعه زياد است بنابراين بايد زياد مطالعه كرد . مطالعه  در زمينه‏ هاى مختلف و مورد علاقه.


-  آشنايى با ادبيات فارسى كه نقش زيادى    درجمله‏ بندى و تركيب جملات دارد، شرط مهمي براي رسيدن به مهارت سخنوري بدون اضطراب است.   دراين زمينه خواندن متون ادبى مثل گلستان و بوستان سعدى و نظاير آن، درفصاحت و بلاغتسخنران مؤثر است.


-  تمرين و تكرار ، شرط اساسى براي حذف كمروئي ، ترس و اضطراب به هنگام سخنراني است درهر موقعيتى هر چند كوچك و با تعدادى اندك ، موضوعى را آماده كرده درباره‏ اش با ديگران به گفتگو و تبادل نظربپردازيد و با شهامت كامل درباره‏ى آن موضوع (كه قبلاً درباره‏اش خوب فكر كرده‏ايد و يا مطالعه داشته‏ايد) سخن بگوئيد. مثلاً درس هاى خود را براى هم‏كلاسى خود بيان كنيد (اصطلاحا به قول طلاب حوزوى مباحثه كنيد) و يا دركلاس درس، بطور پيشنهادى، موضوعى را انتخاب نموده و كنفرانس بدهيد و يا حتى در اتاقتان با دوست و هم اتاقى خود مطلبى را آماده كرده براى آنها بازگو كنيد و... به طور كلى به هر مناسبتى ودر هر موقعيتى به ايراد سخن بپردازيد. البته لازمه‏ى اين امر، تسلّط نسبى شما بر موضوع و مطلب مورد نظرتان است.


-  اعتماد به نفس ، شرط موفقيتدر  خوب سخن گفتن و سخنرانى است . اگر فرد از اعتماد به نفس كافى برخوردار نباشددر  سخن گفتن ناتوان است و خجالت كشيده و نمى‏تواند حتى درگفتگوهاي كوتاه با دوست جديد و ناآشناى خود موفق شود.


-  قبل از حرف زدن، خوب فكر كنيد و جملات و كلمات را آماده كرده ودر  ذهن خود به آنها ترتيب منطقى دهيد.


-  با سخنوران ماهر ، ارتباط نزديك‏ترى داشته باشيد و يا به نوارهاى آنها گوش داده و درباره‏ى چگونگى ورود و خروج به سخنرانى و صحبت‏هاى آن ها ، خوب دقت كنيد.

مطمئن باشيد با جديت , پشتكار و تمرين به خوبي مي توانيد بر مشكل ترس ، اضطراب و كم رويي به هنگام سخنراني ، پيروز شويد.

ياد آوري اين نكته مهم لازم است كه  رسيدن به مهارت سخنوري نيازمند مطالعه مستمر و زياد ، تمرين بسيار ، گذشت زمان و مخاطب شناسي است و نبايد انتظار داشت كه ناگهان و يك شبه ، بر اضطراب به هنگام سخنراني غلبه كرد . بنابراين از تمرين و ممارست و سعي و تلاش بيشتر خسته نشويد. تأكيد مي شود صرف مطالعه كتاب ها و مقالات و ... مشكل ترس و كمروئي و اضطراب را حل نمي كند بلكه عمل به همه راهكارهاي پيشنهادي فوق ، طي يك دوره زماني مفيد ، لازم و ضروري است .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۰:۳۹ ] [ مشاوره مديريت ]
نكته هائي براي نفوذ كلام در مخاطبان صداي شما يك آلت موسيقي است كه نت ها را يكنواخت نمي نوازد، بلكه كلمات را با لحني خشن، ملايم يا معمولي و با زير و بمي متفاوت ادا مي كند كه تمام اين خصوصيات در برداشت شنونده از پيام شما نقش اساسي دارد.   ·      

  كارشناسان معتقدند 38 درصد از استنباط اوليه از هر عبارت بستگي به نحوه بيان آن دارد. در حقيقت مردم از طرز گفتار ما درباره ما قضاوت مي كنند. بنابر اين ، حقايق را بدون پيش داوري و با لحني غير مغرضانه و منصفانه بيان كنيد.   ·      

  براي اينكه گفت و گوي شما داراي هدف خاص از پيش تعيين شده و برخوردار از برنامه اي مدون باشد و بتوانيد نتايج آنرا پيش بيني كنيد، بايد قبل از آغاز سخن در يكي دو جمله مقصود كلي گفت و گو را بيان كنيد. به اين ترتيب براي گفتگوي خود چارچوب مشخص قائل شده­ايد.   ·    

    شنونده انگيزه مي خواهد: براي اينكه مخاطب به سخنان شما با علاقه گوش دهد بايد احساس كند كه سخنانتان حامل اطلاعات و پيشنهادات مفيد و سودمند است.  

شناخت مخاطب و اوضاع و احوال او ياريتان مي كند تا چارچوب گفتاري خود را به نحوي تعيين كنيد كه براي او جالب توجه باشد و به شنيدن تشويق شود.

  ·         كلمات در پيامي كه به ديگري منتقل مي كنيد تأثير فراوان دارد. بنابراين از به كاربردن كلمات بر حسب عادت و بدون انديشه خودداري كنيد.   ·      

  مطلب را مختصر و مفيد بيان كنيد تا مخاطبين شوق شنيدن را از دست ندهند. تحقيقات نشان مي دهد كه آدمي تنها قادر است 3 تا 5 نكته را در آن واحد به ذهن بسپارد.   ·    

    دستور ندهيد بلكه تقاضا كنيد. وقتي چيزي را تقاضا مي كنيد. رفتارتان بر اساس احترام متقابل شكل مي گيرد.   ·       

براي القاي كلام خود با استفاده از كلمات، تصاويري را در ذهن مخاطبين ترسيم و رنگ آميزي كنيد. براي اين منظور مي توانيد از كلمات بهره بگيريد و ساير حواس را نيز برانگيزيد و صداها و يا احساسات ديگر را در افراد تداعي كنيد و از مثالهاي زنده و گويا بهره گيريد.   ·    

    مهارت در ايجاد رابطه مناسب با ديگران بر توانايي ها و اعتماد به نفس ما مي افزايد، استعداد و دست آوردهايمان را مي نماياند و احترام و قدرداني ديگران را جلب مي­كند.   ·   

     اگر مي خواهيد تعاملات خود را به نحو احسن سازماندهي كنيد لازم است پيامهاي موجود در شكل، محتوا و  رابطه را مد نظر قرار دهيد. بايد محتواي گفته ها و نحوه دريافت پيام ها را بدانيد.   ·   

     يكي از بارزترين شيوه هاي نفوذ كلام، شناخت سيستم روحي افراد و تقليد از آن است.    استفاده از نام افراد تأثير شگرفي در حسن رابطه دارد.   ·    

    استفاده از عبارتي نظير: ما فكر مي كنيم و ما تصور مي كنيم به جز مواردي كه شخص به عنوان سخنگوي رسمي يك گروه حرف مي زند نشان دهنده ضعف و سستي در سخن است ارتباط و گفتگو را بايد با كلماتي نظير من تصور مي كنم و من فكر مي كنم انجام داد 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۰:۳۸ ] [ مشاوره مديريت ]

پرورش حنجره ، بهينه سازي صدا


مردم پيوسته درباره ي شيوه  سخن گفتن ما قضاوت مي كنند. الفاظي كه هنگام تكلم به كار مي بريم، ميزان هوشمندي و ظرافت ما را نشان مي دهد. از طرز گفتار ما شنونده پي مي برد چقدر مطالعه كرده ايم و با چه افرادي همنشين بوده ايم.   بنابراين شيوه  تكلم ما، اندازه ي فرهنگ و اطلاعات ما را نشان مي دهد. بايستي همان زبان مادري خودمان را، دقيق تر، شيواتر و روشن تر، تكلم كنيم و براي دلنشين شدن سخن، از حركات كليشه اي وساختگي و تكلف آميز بپرهيزيم. آواي شما بايد داراي طنين ولحن موثر وگيرا باشد. اگر حنجره تان ضعيف است و نمي توانيد كلمات را با آهنگ طنين دار و روان ادا كنيد، بايستي حنجره خود را تقويت كنيد و براي تقويت حنجره و پرورش صدا تمرين زير را انجام دهيد:   1 - در تنهايي با صداي بلند و شمرده كتاب بخوانيد. هنگام اداي كلمات مراقب باشيد كه عيب هاي خود را در سخن گفتن برطرف كنيد.   2 - واژه ها را كشيده، روشن، رسا ، آمرانه و طنين دار ادا نماييد. بهتر است در آغاز، واژه ه به واژه تكلم كنيد و هنگام اداي هر واژه، برروي آخرين حرف، كمي « مكث » نماييد.   مثلا دركلمه ي « شتاب» روي حرف «ب» اندكي مكث كنيد.   اين كار موجب مي شود تا كلمات و واژه ها را، نيمه كاره رها نكنيد و شتاب زده دنبال اداي كلمه  پس از آن نگرديد.   3 - بهره گيري ازدستگاه ضبط صوت وشنيدن صداي خويش توسط آن، در شناسايي و تصحيح معايب تلفظ، بسيار موثر است.   4 - هنگام تمرين خيال كنيد با كسي گفت وگو مي كنيد و مي خواهيد او را تحت تاثير بيانات خود قرار بدهيد. بر روي هر واژه اي كه ادا مي كنيد، تكيه كنيد. جملات را چندان تكرار كنيد كه ضعف هاي شما در تلفظ برطرف شود.   5 - براي تقويت حنجره ي خود آواز بخوانيد و درحين آواز خواندن، كوشش كنيد، طنين باشكوه و آهنگ دلنشين، به آواي خود بدهيد.   6 - بدانيد كه تنها راه بالابردن آمار اندوخته  واژه ها و توان بهره گيري از كلمات و اصطلاحات متنوع، آراسته و دلنشين، مطالعه  پيوسته  آثار بزرگ ادبي ايران و جهان مي باشد.   7 - كوشش كنيد تا استفاده  از « فرهنگ لغات » براي شما به صورت عادت درآيد و هر كجا در درك مفهوم لغت دچار مشكل مي شويد، به آن رجوع كنيد و آگاهانه تر اين است كه آن كلمه را ريشه يابي كنيد.   8 - هنگام تمرينات تقويت حنجره، تنفس خود را تنظيم كنيد تا درحين عمل دچار كمبود اكسيژن و يا « نفس نفس زدن » نشويد.   9 - هنگام نرمش كردن نفس عميق بكشيد و اين كار را بارها تكرار نماييد تا از ظرفيت ششهاي خود تمام و كمال استفاده كنيد واكسيژن را به اندازه ي كافي به خون و ساير اندامهاي بدن برسانيد.   10 - تنفس عميق بايد با دهان بسته و با بيني انجام شود. بي گمان پس از انجام دادن تمرينات گفته شده، هنگام سخنراني و يا سخن گفتن، ازتنفس و اكسيژن به گونه اي بهره ميگيريد كه فقدان اكسيژن را حس نمي كنيد و سخن شما شكلي لطيف و جاذب به خود مي گيرد و به زيبايي سخن شما مي افزايد.
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۰:۳۷ ] [ مشاوره مديريت ]

گونه هاي سخنراني


 

 1 ـ سخنوري‌ سياسي‌ : مخصوص‌ كساني‌ است‌ كه‌ دست‌ اندركار امور سياسي‌ هستند مانند زمامداران‌ كشورها ، وزرا ، فرستادگان‌ كشورها به‌ سازمان هاي‌ جهاني‌ ، نمايندگان‌ دولت‌ در مجلس‌ مقننه‌ و بطور كلي‌آنانكه‌ به‌ نحوي‌ از انحاء در امور سياسي‌ دخالت‌ دارند . سخنور سياسي‌ بايد علاوه‌ بر آگاهي‌ از اصول‌ و قواعد سخنوري‌ علوم‌ و فنون‌ گوناگوني ‌را كه‌ در عالم‌ سياست‌ كاربرد دارد بداند . با اوضاع‌ و احوال‌ كشور خود و مردم‌ آن‌ آشناباشد از جريانات‌ سياسي‌ و آنچه‌ در جهان‌ مي‌ گذرد بي‌ خبر نماند ملت هاي‌ جهان‌ را بخوبي‌بشناسد و از روحيات‌ هر يك‌ از آنان‌ اطلاعات‌ لازم‌ بدست‌ آورد تا بتواند با احاطه‌ كامل‌به‌ مسايل‌ سياسي‌ نقش‌ خود را بخوبي‌ ايفاء كند و وجودش‌ چه‌ در داخل‌ و چه‌ در خارج‌ ازكشور منشاء اثري‌ باشد .

 

 2 ـ سخنوري‌ قضايي‌ : مخصوص‌ جلسات‌ دادگاههاست‌ و براي‌ رفع‌ اتهام‌ يا دفاع‌ از حق‌ بكار مي‌ رود .  شرط‌ اول‌ سخنوري‌ قضايي‌ اطلاع‌ كامل‌ از علم‌ حقوقِ و دانش هاي‌ ديگري‌ از قبيل‌ فلسفه‌ ،منطق‌ ، فقه‌ ، تاريخ‌ و روانشناسي‌ مي‌ باشد لذا غالباً طرح‌ شكايت‌ يا دفاع‌ به‌ عهده‌ كساني‌واگذار مي‌ شود كه‌ از علوم‌ فوقِ الذكر آگاهي‌ دارند اين‌ اشخاص‌ را در اصطلاح‌ قضايي‌وكيل‌ دادگستري‌ گويند .

 

  3 ـ سخنوري‌ علمي‌ : يكي‌ از مختصات‌ عصر حاضر رواج‌ و تداول‌ سخنوري‌ علمي‌ است‌ . روزي‌ نيست‌ كه‌ دريكي‌ از نقاط‌ جهان‌ كنگره‌ يا سميناري‌ تشكيل‌ نشود و در آن‌ مجامع‌ دانشمندان‌ و محققان‌در باره‌ مطالب‌ مختلف‌ علمي‌ بحث‌ و گفتگو نكنند . پيشرفت‌ سريع‌ دانش‌ و بطلان‌ نظريه‌هاي‌ قديم‌ علمي‌ ايجاب‌ مي‌ كند كه‌ دانشمندان‌ جهان‌ دور هم‌ گرد آيند و عقايد و افكارخود را براي‌ همگان‌ و مردم‌ علاقمند بيان‌ كنند و اگر قانون‌ جديدي‌ كشف‌ كرده‌ يا به‌وجود ماده تازه‌ اي‌ پي‌ برده‌ اند درستي‌ آن‌ قانون‌ را به‌ اثبات‌ رسانند و يا خصوصيا ت‌ ماده‌ جديد را تشريح‌ كنند . ناگفته‌ پيداست‌ كه‌ سخنراني‌ علمي‌ به‌ مراتب‌ دشوار تر از انواع‌ ديگر سخنراني‌ است‌ زيراسخنران‌ در عين‌ حال‌ كه‌ بايد حق‌ مطلب‌ را ادا كند و از مسير يك‌ پژوهش‌ علمي‌ خارج‌نشود ناگزير است‌ تدابيري‌ اتخاذ كند كه‌ گفته‌ هايش‌ ملال‌ انگيز و كسالت‌ آور نباشد ومطالب‌ بسيار مهم‌ علمي‌ با بيان‌ ساده‌ و درخور فهم‌ همه‌ حضار ايراد گردد . گفتن‌داستانهاي‌ كوتاه‌ و آوردن‌ مثل هاي‌ مختلف‌ و همچنين‌ خواندن‌ اشعاري‌ به‌ مناسبت‌ حال‌ ومقال‌ و ذكر نكته‌ هاي‌ ظريف‌ و لطيف‌ عواملي‌ است‌ كه‌ مي‌ تواند به‌ ياري‌ سخنران‌ بشتابد و سخن‌ او را از يكنواختي‌ بيرون‌ آرد .

 

 

  4 ـ سخنوري‌ تشريفاتي‌ : اين‌ نوع‌ سخنراني‌ كه‌ آن‌ را سخنراني‌ نمايشي‌ نيز مي‌ گويند بيشتر در مجالس‌ رسمي‌ انجام‌مي‌ گيرد و در مواردي‌ است‌ كه‌ بخواهند از كسي‌ تجليل‌ كنند و خدمات‌ او را موردستايش‌ قرار دهند . سخناني‌ كه‌ موقع‌ تجليل‌ از مقام‌ علمي‌ ، ادبي‌ يا سياسي‌ كسي‌ گفته‌ مي‌ شود همچنين‌خطابه‌ هايي‌ كه‌ مثلاً هنگام‌ دادن‌ دكتراي‌ افتخاري‌ به‌ يك‌ شخصيت‌ بزرگ‌ ايراد مي‌ گردداز اين‌ قبيل‌ است‌ .

 

 

  5 ـ سخنوري‌ منبري‌ : سخنوري‌ منبري‌ كه‌ آن‌ را مي‌ توان‌ سخنوري‌ مذهبي‌ نيز ناميد بيشتر مخصوص‌ روحانيان‌و راهنمايان‌ ديني‌ و مذهبي‌ است‌ و تكيه‌ سخنور بيشتر به‌ كلام‌ خدا و تعليمات‌ انبياء واولياست‌ . هدف‌ اين‌ سخنوري‌ نشان‌ دادن‌ راه‌ راست‌ و تقويت‌ ايمان‌ مردم‌ است‌ بنابراين‌بيش‌ از هر چيز با معنويات‌ سر و كار دارد .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۰:۳۶ ] [ مشاوره مديريت ]

پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

 تعيين هدف سخنراني . تشويق بازخوردها . تنظيم آهنگ صحبت . استفاده از اطلاعات .

انتخاب نكته هاي اصلي

پيش از آن كه براي ايراد سخنراني آماده شويد ، مهم است كه در مورد اهداف عيني خود بينديشيد : آيا مي خواهيد مخاطبان را سرگرم كنيد ؟ اطلاعات مهم را انتقال دهيد ؟ و يا آن هارا تهييج كنيد تا با عجله بروند و به عنوان نتيجه سخنراني شما ، عملي فوري انجام دهند ؟

تشويق بازخوردها

هرسخنراني مي خواهد يك سخنراني موفق داشته باشد كه به خوبي قابل اسنباط و استفاده باشد اما افراد بسياري نمي دانند شيوه هاي عملي متفاوت و متنوع براي دستيابي به آن وجوددارند كه بايد آن هارا شناخت و به وقت خود ، تجربه كرد . با ساختار بندي سخنراني به شيوه اي خاص ، مي توانيد پاسخي را كه مي خواهيد ، از مخاطبان دريافت كنيد . به عنوان مثال : اگرشما براي مخاطبان خود اطلاعات جديد فراهم مي كنيد ، ممكن است از آن ها بخواهيد پرسش هائي درپايان سخنراني مطرح كنند . اشتياق آن هارا به موضوع ، نه با گفتن بلافاصله هر مطلبي كه نياز به دانستن آن دارند ، بلكه با تشويق آن ها كه پرسشگر باشند ، بر انگيزيد .

تنظيم آهنگ صحبت

آهنگ عمومي و شيوه سخنراني شما مي تواند هدف سخنراني شمارا تبيين و تقويت كند . اگر مي خواهيد اطلاعات را انتقال دهيد ، نياز داريد رويكردي به خوبي ساختارمند و به طور منطقي و با ثبات را نسبت به موضوع مورد نظر خودداشته باشيد . اگر هدف اصلي شما ، سرگرم كردن مخاطبان است ، چند لطيفه ، حكايت و مطالب خنده داررا در سخنراني خود بگنجانيد . اگر مي خواهيد شنوندگان را تهييج كنيد ، محتواي سخنراني خودرا در سطحي نگهداريد كه آن ها بتوانند به طور شخصي و هيجاني ، پاسخ دهند .

عناصراصلي يك سخنراني

آموزش دادن ، سرگرم كردن و توضيح دادن ، سه عنصر اصلي بسياري از سخنراني ها است . هر سخنراني موفقي ، سه هدف عيني اساسي دارد . نخستين هدف ، آموزش دادن به مخاطبان است كه بايد مطلبي را از سخنراني شما فراگيرند . دومين هدف ، سرگرم كردن مخاطبان است كه بايد از سخنراني شما لذت ببرند و سخنراني شما بي روح و خسته كننده نباشد . عنصر سوم و نهائي ، توضيح دادن تمام قسمت هاي سخنراني است كه بايد براي مخاطبان ، روشن و ساده وواضح باشد .

استفاده از اطلاعات

هدف عيني مهم تنظيم يك سخنراني ، آگاه سازي شنوندگان و انتقال اطلاعات به مخاطبان همراه با اقناع و ترغيب آن ها است و هيچ عاملي بيش تر از اشتياق شما به موضوع نمي تواند توجه آن هارا جلب و حفظ كند . با آماده سازي خود ، كنترل مسائل را از دست ندهيد . برنامه ريزي كنيد كه مخاطبان خودرا بيشتر با اشتياق خودتان هدايت كنيد نه با غرق كردن آن ها در سخنراني .

اطلاعات تخصصي ، اغلب به درد ديگران نمي خورد .پس نيازي نيست اگرواقعا با موضوع خودتان آشنا هستيد ، نام ها يا مراجع علمي را فهرست كنيد  . اگر بتوانيد پرسش هاي مخاطبان را ماهرانه اداره كنيد ، به اعتبار بيشتري دست خواهيد يافت .  بنابراين به خوبي كسب اطلاع كرده و به خوبي آماده باشيد .

انتخاب نكته هاي اصلي

هرمخاطب بالغي ظرفيت توجه محدودي در حدود ۴۵ دقيقه دارد . درطول اين زمان ، فقط حدود يك سوم آنچه به آن ها گفته مي شود و حداكثر ، هفت مفهوم را جذب خواهند كرد . سخنراني را به سه يا چهار نكته اصلي محدود كنيد و آن هارا درآغاز سخنراني ، درميانه سخنراني و درپايان مجددا مورد تأكيد قراردهيد تا از صراحت ارسال پيام خود به مخاطبان مطمئن شويد . سعي كنيد عنواني گيرا و رسا كه سخنراني شمارا جمع بندي مي كند ، انتخاب كنيد اما از بسيار هوشمندانه بودن يا بسيار مبهم بودن بپرهيزيد . مخاطبان اگر برداشتي واضح از موضوع سخنراني شما داشته باشند ، با شما صميمانه تر و خودماني تر خواهند بود .

يادي دوباره از نكته هاي گفته شده

- سخنراني خودرا محدود به ۳ تا ۴ نكته اساسي ساختار بندي كنيد تا پيامتان را ساده سازي كرده و به ياد آوردني ، نگهداريد .

- با نقل چند حكايت يا خاطره مربوط به موضوع سخنراني ، مخاطبان را علاقمند نگهداريد .

- مطمئن شويد مفاهيم اصلي سخنراني خودرا به طور واضح بيان كرده ايد .

- نكات اصلي و ايده هاي مهم سخنراني را در يك جمله خلاصه كنيد .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۰:۳۵ ] [ مشاوره مديريت ]

پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

ساماندهي جايگاه مخاطبان براي ديدار و شنيدار مناسب

خيلي مهم است كه تعادل مناسبي درزمان نشستن مخاطبان ايجاد كنيد . البته ، ضمن در نظر گرفتن رفاه مخاطبان ، بايد مطمئن شويد كه مخاطب شما آنقدر راحت نيست كه خوابش ببرد يا آنقدر ناراحت نيست كه پيش از پايان سخنراني ، بيقرار شود و فرار را بر قرار ترجيح دهد . بطور ايده آل ، صندلي ها بايد صاف بوده و اندازه يكسان داشته باشند . اگر شما مي توانيد محل نشستن مخاطبان را ساماندهي كنيد ، صندلي هارا به اندازه كافي دور از يكديگر قرار دهيد تا مخاطبان بتوانند كيف هاي دستي و كيف هاي اسنادشان را روي زمين كنار خودشان قرار دهند . با ايجاد فاصله بين صندلي ها ، هم چنين از احساس ترس از ازدحام جمعيت مخاطبان ، كاسته خواهد شد . اگر فكر مي كنيد مخاطب شما قرار است كه در طول سخنراني ، يادداشت بردارد ، از صندلي هاي دسته دار براي قرار دادن برگه هاي يادداشت ، استفاده كنيد . براي اين كه مطمئن شويد نخست صندلي هاي رديف جلو اشغال خواهند شد ، صندلي هاي عقب را برداريد و تعدادي صندلي اضافه قابل دسترس براي ميهماناني كه دير مي آيند ، ذخيره كنيد . نهايتا مطمئن شويد چيدمان صندلي ها بگونه اي است كه با سيستم ايمني از آتش در محل سخنراني ، هم آهنگ است . شكل هندسي محل سخنراني و طرح قرار دادن صندلي ها بايد بگونه اي باشد كه سخنران امكان برقراري تماس چشمي با تمام مخاطبان را داشته باشد و مخاطبان بتوانند به راحتي سخنران را ببينند و سخنانش را بشنوند حتي افرادي كه در انتهاي محل سخنراني و در آخرين رديف ها نشسته اند .

بررسي ابزار ديداري - شنيداري

اگر مايل هستيد از ابزار ديداري - شنيداري در سخنراني خود استفاده كنيد ، لازم است بررسي كنيد كه تجهيزات مربوطه در محل سخنراني شما ، دردسترس و از سلامت كامل برخوردار هستند . خودرا با هر قطعه از ابزار جهت اجتناب از هرگونه تأخير يا اشتباه در طول سخنراني ، آشنا سازيد . مكان هاي بزرگ به استفاده از يك سيستم سخنراني عمومي اصلي شامل بلندگو ، تشديد كننده صدا و يك يا چند ميكروفون ، نياز خواهندداشت . مطمئن شويد وسائل براي فضاي محل سخنراني ، به اندازه كافي توانمند و رسا هستند . مطمئن شويد نمايشگري كه بتوان روي آن هرگونه تصوير ثابت و متحرك را به نمايش گذاشت ، وجود دارد . نمايشگري كه اندازه صفحه اش متناسب با وسعت فضاي مكاني سخنراني باشد و قابل تماشا براي تمام مخاطبان باشد . استفاده از ميكروفون براي زماني است كه شما در حال سخنراني براي مخاطبان پر شمارهستيد يا در زماني كه در محيط باز هستيد . اگر نياز به استفاده از ميكروفون داريد ، آن را هميشه پيش تر آزمايش كنيد . تنظيمات صدا و صداهاي اضافه مربوط به خود ميكروفون را انجام دهيد . ميكروفون هاي دستي يا پايه دار ، حركات محدودي دارند . بنابراين ، اگر نياز به توضيح با استفاده از وسائل ديداري داريد ، از نوع دستي بدون سيم استفاده كنيد . ميكروفون دستي به شما اجازه آزادي حركت به اطراف را مي دهد ولي استفاده از دست هارا محدود مي كند . اغلب مي توان به پايه وصل كرد تا آزادي حركت را مضاعف كند . ميكروفون هاي گيره اي به شما اجازه مي دهند از هر دودست خود به هنگام سخنراني استفاده كنيد. اما هميشه مطمئن باشيد كه آن هارا به طور صحيح و در جاي مناسب نصب كرده ايد در غير اين صورت ، صداهاي اضافه از قبيل نفس كشيدن يا صداي جا به جا كردن صفحات را تشديد مي كند . ميكروفون گيره اي به لباس مي چسبد و با دهان در فاصله اي ثابت باقي مي ماند .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۰:۳۴ ] [ مشاوره مديريت ]

پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

آشنائي با جزئيات مكان براي مديريت بر فضاي سخنراني


نور و صدا

پيش تر ، اگر ممكن است مكان مورد نظر انتخاب شده براي سخنراني را بازديد كنيد تا با جزئيات آن آشنا شويد . اگر اين كار مقدور و عملي نيست ، از سازمان دهنده سخنراني بخواهيد براي شما طرحي را كه جزء به جزء تمام امكانات و تسهيلات را نشان مي دهد ، ارسال كند . روشنائي ، وسائل شنوائي ، صندلي ها و ساير وسائل و مسائل رفاهي و امنيتي را به دقت در نظر بگيريد .

شرائط و ويژگي هاي مكان سخنراني ، ، فضاي سخنراني شمارا تنظيم خواهد كرد . گردهمائي غيررسمي در يك محل همايش آفتابي ، در محوطه دانشگاه ، مخاطب را از لحاظ ذهني ، در موقعيت بسيار متفاوتي نسبت به سالن كنفرانس بي روح يك هتل بزرگ قرار خواهد داد . اگر مكان مورد نظررا به دقت بازديد مي كنيد ، حتي المقدور جزئيات را مانند فضا و اندازه ، بخاطر بسپاريد . مكان مورد نظررا درروز سخنراني بررسي كنيد تا بتوانيد تصميم هاي هوشمندانه در مورد صندلي ها و نور فضا ، اتخاذ كنيد . براي وارسي درهاي ورود و خروج ، سيستم مانيتورينگ ، برق  و سيستم تهويه ، فرصت بگذاريد .

نكته هاي مهم براي بررسي مسائل اساسي

- فضاي اطراف درهاي عبور و مرور را جهت تسهيل ورود و خروج ، خالي نگهداريد .

- دستگاه هاي تهويه را براي پرهيز از اختلال احتمالي ، پشت مكان مورد نظر ، تعبيه كنيد .

- سيستم نمايشگررا تنظيم و بررسي كنيد كه آيا نياز به سيم رابط ووسائل ديگر داريد يا خير ؟

- پرده هاي دريچه هارا پائين نگهداريد كه هنگام استفاده از نمايشگر و نشان دادن تصاويركمكي ، نور مانع ديدن تصاوير نشود .

- محلي را براي مخاطبان جهت دسترسي به بولتن ها ، بروشورها ، كاتالوگ ها و كتب و نشريات بعد از سخنراني ، فراهم كنيد .

- مطمئن شويد صحنه به خوبي روشن است .

- از يك دستيار بخواهيد كنترل كند آيا در انتهاي سالن مي تواند صداي شمارا بشنود ؟

- پيش تر، از محل استقرار براي سخنراني ، با اندازه صدائي كه در سخنراني استفاده مي كنيد ، صحبت كنيد .

- بررسي كنيد آيا ستون ها ، محدوديتي در ديد مخاطبان ايجاد مي كند يا خير ؟

- مطمئن شويد نورسقف تا جائي كه ممكن است طبيعي باشد .

- وقتي مكان سخنراني را پيشاپيش بازديد مي كنيد ، ، ببينيد آيا مانع نامناسبي وجوددارد كه شمارا از ديد مخاطبان ، پنهان كند ؟

- محل درها ، سيستم نمايش و ديگر تسهيلات را بررسي كنيد و همه جوانب جوّ محل سخنراني را احساس كنيد .

- وقتي يك مكان براي سخنراني را بررسي مي كنيد ، در مورد موقعيت جغرافيائي آن كاملا دقت كنيد . آيا براي مخاطبان شما ، دردسترس است ؟ آيا نزديك فرودگاه ، ايستگاه قطار يا مترو است ؟ آيا مكان مورد نظر ، در مسير پرواز يك فرودگاه بزرگ و مهم ؛ يا نزديك يك رستوران شلوغ است ؟

- آيا تصاوير غيرقابل حركتي وجوددارند كه بتوانند نظر مخاطبان را به خود جلب كنند ؟ اگر چنين است صندلي هارا به گونه اي طراحي كنيد كه موارد فوق ، قابل توجه نباشند .

- آيا مي توانيد سيستم گرمايشي يا سرمايشي يا تهويه را كنترل كنيد ؟ اگر چنين است درجه حرارت را كمي كمتر از دماي مناسب تنظيم كنيد چراكه گرماي قابل ملاحظه اي با حضور افراد زياد در يك سالن ، توليد خواهد شد .

- وسائل صوتي و تصويري ، درهرمكاني بطور حياتي مهم هستند . درزمان كنترل مكان سخنراني از دستياري بخواهيد كه در موقعيت هاي مختلف اطراف مكان سخنراني بايستد تا تأييد كند صداي شمارا مي شنود .

- يادتان باشد كه صداي شما درزمان پربودن مكان سخنراني ، آرام تر شنيده مي شود .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۰:۳۴ ] [ مشاوره مديريت ]

 

پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

سازماندهي يك سخنراني گروهي و دعوت از مخاطبان

اگر در صدد هستيد يك سخنراني گروهي را سازماندهي كنيد ، نيازداريد چند نكته مهم را در نظر داشته باشيد . رمز برگزاري يك سخنراني گروهي موفق ، رعايت جدي تقدم ها است . چون سخنرانان اگر خارج از نوبت سخنراني كنند ، سخنراني ها به راحتي به بي نظمي كشيده خواهند شد . قبلا در مورد ترتيبي كه سخنرانان فهرست سخنراني خواهند كرد ، بحث و برنامه كاري را پيش تر مشخص كنيد تا هر سخنران از نوبت خود آگاه باشد و مهم است كه به اين موضوع توجه كافي داشته باشيد بنابراين با يك رئيس جلسه باتجربه و قوي قرار بگذاريد كه با نظم و جديت ، اولويت هارا تنظيم و اجرا كند .

زماني كه يك سخنراني گروهي را سازماندهي مي كنيد ، در مورد زمينه كاري هريك از سخنرانان منتخب ، به دقت تحقيق كنيد . اين مهم است كه تعادلي متناسب بين شركت كنندگان داشته باشيد . اگر آن ها از لحاظ عقيده ، بسيار مشابه باشند ، سود كمي از سخنراني آن ها عايد مي شود . اگر عقايدشان متضاد باشد ، ممكن است زماني كه پشت تريبون هستند ، به يكديگر با خشونت واكنش نشان دهند . اگر لازم است ، زماني را براي بخش پرسش و پاسخ نهائي بين مخاطبان و سخنرانان در نظر بگيريد .

مخاطبان را دعوت كنيد

درزمان فكركردن درباره اين كه چه كسي بايد در سخنراني شركت كند ، درذهن خود اين نكته هارا مرور كنيد :

- چه كسي از شنيدن اطلاعات سخنراني ، سود مي برد ؟

- مايليد مخاطبان چه نكته و موضوعي را از سخنراني فراگيرند ؟

-چگونه مي توانيد به مخاطبان مورد نظر دسترسي داشته باشيد ؟

تبليغات خودرا بصورت يكدست از فرايند سازماندهي طراحي كنيد . زماني كه در مورد مخاطبان مورد نظرتان تصميم گرفتيد ، مطمئن شويد آگهي ها جائي نصب شده كه آن ها خواهند ديد . به عنوان مثال در محل تبليغات مناسب ، زمان ، تاريخ و مكان مورد نظر بايستي به وضوح قابل ديدن باشند . براي هر كسي كه مايليد شركت نمايد ، دعوت نامه اختصاصي ارسال كنيد .

كارهائي جهت پيگيري

- مكاني را انتخاب كنيد كه تسهيلاتي متناسب با ارائه سخنراني گروهي داشته باشد .

- وارسي كنيد كه هيچ خصومت شخصي بين سخنرانان پيشنهادي وجود نداشته باشد .

- قبلا سخنرانان را دعوت كرده و شركت آن هارا محرز و قطعي كنيد .

- در مورد ترتيب سخنراني ها بحث كنيد .

- برنامه زماني مناسب و مطمئني در نظر بگيريد .

- با فردي مجرب و قوي براي اجرا به عنوان رئيس جلسه ، هماهنگي هاي لازم را داشته باشيد .

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۰:۳۳ ] [ مشاوره مديريت ]

 

پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

تنظيم راهنماها و فهرست هاي وارسي براي

سازماندهي سخنراني ها

 

حتي منظم ترين سخنرانان ، پيش از ايراد سخنراني ، مطالب بسياري جهت ياد آوري دارند . براي آمادگي بيشتر ، تنظيم راهنما و فهرست كردن تمام مطالب و نكاتي كه براي ايراد سخنراني نياز داريد ، به اندازه آماده سازي سخنراني مهم است . مطمئن ترين روش براي اجراي اين كار، تهيه فهرست وارسي و نوشتن نكات به همان شيوه اي است كه به آن ها فكر مي كنيد . روي فهرست وارسي خود كاركنيد و بكوشيد هرگونه مانع بالقوه را با پيش بيني هاي دقيق از مسير اجراي برنامه ها ، كنار بزنيد . اگر سخنراني دور از محل كار شما ايراد خواهد شد ، مطمئن شويد براي دوستان و همكاران خود شماره تماس ضروري گذاشته ايد . مطمئن شويد كه آن ها زمان ايراد سخنراني شمارا مي دانند و از آن ها بخواهيد كه درست پيش از سخنراني ، بجز در مواقع واقعا ضروري و اضطراري ، مزاحم شما نشوند

اگر سازماندهي سخنراني بعهده شما بود

اگر از شما خواسته شود يك سخنراني را خودتان سازماندهي كنيد ، در نخستين فرصت دررابطه با تشريح مكان مورد نظر ، سخنرانان و شمار مخاطبان ، بايستس تصميم هاي مهمي اتخاذ كنيد . فهرستي از مكان هاي ممكن را به منظور مقايسه مزايا و معايب هريك ، هزينه احتمالي ، محل قرار گرفتن ، گنجايش و تسهيلات ، تهيه نمائيد .

مكاني را انتخاب كنيد كه مناسب با شمار مخاطبان و شيوه سخنراني شما باشد . تمام اين جزئيات را به سخنرانان ديگر ارائه دهيد تا بتوانند سخنراني خودرا بطور مناسب سازماندهي كنند . براي زماني كه گزينه نخست شما در روز مورد نياز دردسترس نبود يا پس از رزرو كردن به نتيجه نرسيد ، مكان ديگررا در نظر داشته باشيد . درزمان در نظر گرفتن سخنرانان مهمان ، اعتبارنامه هاي آن هارا كاملا بررسي كنيد تا مطمئن شويد تخصص لازم را دارند . توجه بسياري به آن ها داشته باشيد و جزئيات را پيش از سخنراني ، مجددا بازبيني و تأييد كنيد . مكان ها و سخنرانان ديگري را نيز همزمان درذهن خودداشته باشيد .

نكته هاي مهم

- مناسب بودن مكان مورد نظر هميشه بايد بررسي شود .

- شمار مخاطبان ، نقش مهمي در انتخاب مكان سخنراني ، بعهده دارد .

- در بيشتر موارد ، نقطه نظرات شخصي نبايستي گزينش سخنرانان مهمان را تحت الشعاع قرار دهد .

- فهرستي از سخنرانان ديگر بايستي تهيه شود تا در صورتي كه نخستين گزينه شما نتواند شركت كند ، از گزينه هاي ديگر دعوت شود .

- سعي كنيد هرزمان لازم است از رقابت هاي تخصصي در بين سخنرانان مهمان پرهيز شود .

- پرسش هاي مستقيم يا پيشنهادات مخاطبان و يا سخنرانان ديگر ، بايستي همواره از طريق رئيس جلسه مطرح شود .

- جزئيات قرارها ، مكان ها ، ترتيب تقدم و تأخر و فهرست ديگر سخنرانان ، بايستي پيش تر به اطلاع مخاطبان و سازماندهندگان ، رسانده شود .

 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۰:۳۲ ] [ مشاوره مديريت ]

پايه ها و پويه هاي يك سخنراني خوب

سازماندهي برنامه ها

فقط سازماندهي دقيق مي تواند به شما اطمينان دهد كه سخنراني مفيد ، مؤثر ، قانع كننده و رغبت انگيزي خواهيد داشت . برنامه ريزي دقيق و كامل جزئيات عملي ، شمارا با نزديك شدن به زمان موعود سخنراني ، آرام تر مي كند و در نتيجه ، مي توانيد بر بي نقص بودن سخنراني خود ، تمركز كنيد و با مشكلات غير مترقبه ، مواجه نشويد .

در آغاز سازماندهي برنامه ها ، اين نكته هارا در نظر بگيريد :

- تحقيق كرده و جزئيات كامل را به دست آوريد كه چه كسي ، رخدادهارا سازماندهي مي كند ؟

- با برنامه ريزي ، مقدمات سفررا فراهم كرده و پيش بيني كنيد چگونه مسافرت خواهيد كرد ؟

- نقشه مكان را از سازمان دهنده درخواست كنيد تا ببينيد محل ايراد سخنراني ، چه اندازه و چه شكلي دارد ؟

- آگاه شويد كه چه وسائلي دردسترس خواهند بود ؟ و آيا لازم است چيزي را خودتان تدارك ببينيد ؟

- مطلع شويد كه چه كسي پيش از شما ، سخنرني خواهد كرد ؟ و آيا فرصت مناسبي براي شنيدن سخنانش را خواهيد داشت ؟

- مطلع شويد چه كسي شمارا معرفي خواهد كرد ؟ و مطمئن شويد كه  آيا معرفي ، كاملا خلاصه شده است ؟

در مرحله اول ، در مورد كليه مراحل ، به صورت يك پارچه فكر كنيد . اگر مكان سخنراني در نزديكي شما نيست ، نياز به برنامه ريزي مسافرت و ترتيب دادن محلي براي اقامت بطور كامل داريد . سعي كنيد در روز سخنراني يا عصر روز پيش از آن ، جهت آماده كردن خود براي سخنراني ، چه از لحاظ ذهني و چه از لحاظ جسمي ، حدود ۳ ساعت را اختصاص دهيد . همچنين ، بايد يك ساعت را براي فكر كردن در مورد سخنراني و در صورت امكان مرور كردن به هنگام رسيدن به محل سخنراني ، در نظر بگيريد . براي لباسي كه مي خواهيد بپوشيد برنامه ريزي كنيد و مطمئن شويد مرتب و مناسب و پاكيزه باشند . اگر شما نخستين يا تنها سخنران هستيد ، كنترل كنيد هر وسيله اي كه استفاده خواهيد كرد ، بدون نقص است وصحيح كار مي كند .

براي مسافرت خود برنامه ريزي كنيد

زمان پرواز يا حركت با هر وسيله اي را به دقت محاسبه كنيد تا  ديررسيدن به محل سخنراني و نداشتن وقت كافي جهت آماده شدن ، شمارا مضطرب نكند . اززماني كه قراراست برسيد و به اضافه طول زمان مسافرت ، رو به عقب كاركنيد سپس ، حداقل يك ساعت براي حصول اطمينان بيشتر ، اضافه كنيد  . براي تأخيرها وقت در نظر بگيريد . اگر با هواپيما سفر مي كنيد ، زمان تردد از فرودگاه را نيز در نظر بگيريد . درصورتي كه مسافت طولاني را براي سخنراني طي مي كنيد ، در جدول خود ، زمان كافي براي استراحت و رفع خستگي مسافرت با هواپيما و يا هر وسيله ديگررا در نظر بگيريد .

تجزيه و تحليل نيازمندي هاي حين سفر

- سخنراني در كجا ايراد خواهد شد ؟

- چگونه مسافرت خواهيد كرد ؟

- آيا نياز به وقت اضافه براي رفع خستگي سفر با هواپيما يا وسائط نقليه ديگررا داريد ؟

- مسافرت چه مدت زماني طول مي كشد ؟

- آيا نياز به يافتن محلي براي اقامت داريد ؟

- هرگونه دارو كه جهت بيماري سفر نيازداريد ، تهيه كرده ايد ؟

- ترتيبي براي هزينه ها داده ايد ؟

- برنامه ريزي لازم براي استفاده اززمان به طور موثر كرده ايد ؟

زمان را براي آماده شدن در نظر بگيريد

سخنراني هائي كه به نظر راحت و روان رسيده و موفق ترين هستند ، بدون استثناء ، نتيجه مقدار زيادي آمادگي ، تحقيق و كار سخت مي باشند . سخنراني سالانه روساي يك شركت به سهامداران ممكن است چند هفته وقت نويسندگان سخنراني را بگيرد تا پيش نويس و مجددا پيش نويس شود تا به سطح استاندارد مطلوبي برسد . در حالي كه گفتن يك مقدمه براي كارآموزان جديد درابتدا ، كار قابل ملاحظه اي را مي طلبد اما بعدا ، تنها مستلزم كار مجدد بسيار كم در لحظه هاي آخراست . آماده سازي را حداقل چهارهفته پيش از سخنراني آغاز كنيد تا براي تنظيم عقائد و جمع آوري مطالب مرجع ضروري ، وقت داشته باشيد . به تدريج كه تجربه شما بيشتر مي شود ، متوجه مي شويد به وقت كمتري نياز داريد .


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۴۰:۳۱ ] [ مشاوره مديريت ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ][ ۷۲۲ ][ ۷۲۳ ][ ۷۲۴ ][ ۷۲۵ ][ ۷۲۶ ][ ۷۲۷ ][ ۷۲۸ ][ ۷۲۹ ][ ۷۳۰ ][ ۷۳۱ ][ ۷۳۲ ][ ۷۳۳ ][ ۷۳۴ ][ ۷۳۵ ][ ۷۳۶ ][ ۷۳۷ ][ ۷۳۸ ][ ۷۳۹ ][ ۷۴۰ ][ ۷۴۱ ][ ۷۴۲ ][ ۷۴۳ ][ ۷۴۴ ][ ۷۴۵ ][ ۷۴۶ ][ ۷۴۷ ][ ۷۴۸ ][ ۷۴۹ ][ ۷۵۰ ][ ۷۵۱ ][ ۷۵۲ ][ ۷۵۳ ][ ۷۵۴ ][ ۷۵۵ ][ ۷۵۶ ][ ۷۵۷ ][ ۷۵۸ ][ ۷۵۹ ][ ۷۶۰ ][ ۷۶۱ ][ ۷۶۲ ][ ۷۶۳ ][ ۷۶۴ ][ ۷۶۵ ][ ۷۶۶ ][ ۷۶۷ ][ ۷۶۸ ][ ۷۶۹ ][ ۷۷۰ ][ ۷۷۱ ][ ۷۷۲ ][ ۷۷۳ ][ ۷۷۴ ][ ۷۷۵ ][ ۷۷۶ ][ ۷۷۷ ][ ۷۷۸ ][ ۷۷۹ ][ ۷۸۰ ][ ۷۸۱ ][ ۷۸۲ ][ ۷۸۳ ][ ۷۸۴ ][ ۷۸۵ ][ ۷۸۶ ][ ۷۸۷ ][ ۷۸۸ ][ ۷۸۹ ][ ۷۹۰ ][ ۷۹۱ ][ ۷۹۲ ][ ۷۹۳ ][ ۷۹۴ ][ ۷۹۵ ][ ۷۹۶ ][ ۷۹۷ ][ ۷۹۸ ][ ۷۹۹ ][ ۸۰۰ ][ ۸۰۱ ][ ۸۰۲ ][ ۸۰۳ ][ ۸۰۴ ][ ۸۰۵ ][ ۸۰۶ ][ ۸۰۷ ][ ۸۰۸ ][ ۸۰۹ ][ ۸۱۰ ][ ۸۱۱ ][ ۸۱۲ ][ ۸۱۳ ][ ۸۱۴ ][ ۸۱۵ ][ ۸۱۶ ][ ۸۱۷ ][ ۸۱۸ ][ ۸۱۹ ][ ۸۲۰ ][ ۸۲۱ ][ ۸۲۲ ][ ۸۲۳ ][ ۸۲۴ ][ ۸۲۵ ][ ۸۲۶ ][ ۸۲۷ ][ ۸۲۸ ][ ۸۲۹ ][ ۸۳۰ ][ ۸۳۱ ][ ۸۳۲ ][ ۸۳۳ ][ ۸۳۴ ][ ۸۳۵ ][ ۸۳۶ ][ ۸۳۷ ][ ۸۳۸ ][ ۸۳۹ ][ ۸۴۰ ][ ۸۴۱ ][ ۸۴۲ ][ ۸۴۳ ][ ۸۴۴ ][ ۸۴۵ ][ ۸۴۶ ][ ۸۴۷ ][ ۸۴۸ ][ ۸۴۹ ][ ۸۵۰ ][ ۸۵۱ ][ ۸۵۲ ][ ۸۵۳ ][ ۸۵۴ ][ ۸۵۵ ][ ۸۵۶ ][ ۸۵۷ ][ ۸۵۸ ][ ۸۵۹ ][ ۸۶۰ ][ ۸۶۱ ][ ۸۶۲ ][ ۸۶۳ ][ ۸۶۴ ][ ۸۶۵ ][ ۸۶۶ ][ ۸۶۷ ][ ۸۶۸ ][ ۸۶۹ ][ ۸۷۰ ][ ۸۷۱ ][ ۸۷۲ ][ ۸۷۳ ][ ۸۷۴ ][ ۸۷۵ ][ ۸۷۶ ][ ۸۷۷ ][ ۸۷۸ ][ ۸۷۹ ][ ۸۸۰ ][ ۸۸۱ ][ ۸۸۲ ][ ۸۸۳ ][ ۸۸۴ ][ ۸۸۵ ][ ۸۸۶ ][ ۸۸۷ ][ ۸۸۸ ][ ۸۸۹ ][ ۸۹۰ ][ ۸۹۱ ][ ۸۹۲ ][ ۸۹۳ ][ ۸۹۴ ][ ۸۹۵ ][ ۸۹۶ ][ ۸۹۷ ][ ۸۹۸ ][ ۸۹۹ ][ ۹۰۰ ][ ۹۰۱ ][ ۹۰۲ ][ ۹۰۳ ][ ۹۰۴ ][ ۹۰۵ ][ ۹۰۶ ][ ۹۰۷ ][ ۹۰۸ ][ ۹۰۹ ][ ۹۱۰ ][ ۹۱۱ ][ ۹۱۲ ][ ۹۱۳ ][ ۹۱۴ ][ ۹۱۵ ][ ۹۱۶ ][ ۹۱۷ ][ ۹۱۸ ][ ۹۱۹ ][ ۹۲۰ ][ ۹۲۱ ][ ۹۲۲ ][ ۹۲۳ ][ ۹۲۴ ][ ۹۲۵ ][ ۹۲۶ ][ ۹۲۷ ][ ۹۲۸ ][ ۹۲۹ ][ ۹۳۰ ][ ۹۳۱ ][ ۹۳۲ ][ ۹۳۳ ][ ۹۳۴ ][ ۹۳۵ ][ ۹۳۶ ][ ۹۳۷ ][ ۹۳۸ ][ ۹۳۹ ][ ۹۴۰ ][ ۹۴۱ ][ ۹۴۲ ][ ۹۴۳ ][ ۹۴۴ ][ ۹۴۵ ][ ۹۴۶ ][ ۹۴۷ ][ ۹۴۸ ][ ۹۴۹ ][ ۹۵۰ ][ ۹۵۱ ][ ۹۵۲ ][ ۹۵۳ ][ ۹۵۴ ][ ۹۵۵ ][ ۹۵۶ ][ ۹۵۷ ][ ۹۵۸ ][ ۹۵۹ ][ ۹۶۰ ][ ۹۶۱ ][ ۹۶۲ ][ ۹۶۳ ][ ۹۶۴ ][ ۹۶۵ ][ ۹۶۶ ][ ۹۶۷ ][ ۹۶۸ ][ ۹۶۹ ][ ۹۷۰ ][ ۹۷۱ ][ ۹۷۲ ][ ۹۷۳ ][ ۹۷۴ ][ ۹۷۵ ][ ۹۷۶ ][ ۹۷۷ ][ ۹۷۸ ][ ۹۷۹ ][ ۹۸۰ ][ ۹۸۱ ][ ۹۸۲ ][ ۹۸۳ ][ ۹۸۴ ][ ۹۸۵ ][ ۹۸۶ ][ ۹۸۷ ][ ۹۸۸ ][ ۹۸۹ ][ ۹۹۰ ][ ۹۹۱ ][ ۹۹۲ ][ ۹۹۳ ][ ۹۹۴ ][ ۹۹۵ ][ ۹۹۶ ][ ۹۹۷ ][ ۹۹۸ ][ ۹۹۹ ][ ۱۰۰۰ ][ ۱۰۰۱ ][ ۱۰۰۲ ][ ۱۰۰۳ ][ ۱۰۰۴ ][ ۱۰۰۵ ][ ۱۰۰۶ ][ ۱۰۰۷ ][ ۱۰۰۸ ][ ۱۰۰۹ ][ ۱۰۱۰ ][ ۱۰۱۱ ][ ۱۰۱۲ ][ ۱۰۱۳ ][ ۱۰۱۴ ][ ۱۰۱۵ ][ ۱۰۱۶ ][ ۱۰۱۷ ][ ۱۰۱۸ ][ ۱۰۱۹ ][ ۱۰۲۰ ][ ۱۰۲۱ ][ ۱۰۲۲ ][ ۱۰۲۳ ][ ۱۰۲۴ ][ ۱۰۲۵ ][ ۱۰۲۶ ][ ۱۰۲۷ ][ ۱۰۲۸ ][ ۱۰۲۹ ][ ۱۰۳۰ ][ ۱۰۳۱ ][ ۱۰۳۲ ][ ۱۰۳۳ ][ ۱۰۳۴ ][ ۱۰۳۵ ][ ۱۰۳۶ ][ ۱۰۳۷ ][ ۱۰۳۸ ][ ۱۰۳۹ ][ ۱۰۴۰ ][ ۱۰۴۱ ][ ۱۰۴۲ ][ ۱۰۴۳ ][ ۱۰۴۴ ][ ۱۰۴۵ ][ ۱۰۴۶ ][ ۱۰۴۷ ][ ۱۰۴۸ ][ ۱۰۴۹ ][ ۱۰۵۰ ][ ۱۰۵۱ ][ ۱۰۵۲ ][ ۱۰۵۳ ][ ۱۰۵۴ ][ ۱۰۵۵ ][ ۱۰۵۶ ][ ۱۰۵۷ ][ ۱۰۵۸ ][ ۱۰۵۹ ][ ۱۰۶۰ ][ ۱۰۶۱ ][ ۱۰۶۲ ][ ۱۰۶۳ ][ ۱۰۶۴ ][ ۱۰۶۵ ][ ۱۰۶۶ ][ ۱۰۶۷ ][ ۱۰۶۸ ][ ۱۰۶۹ ][ ۱۰۷۰ ][ ۱۰۷۱ ][ ۱۰۷۲ ][ ۱۰۷۳ ][ ۱۰۷۴ ][ ۱۰۷۵ ][ ۱۰۷۶ ][ ۱۰۷۷ ][ ۱۰۷۸ ][ ۱۰۷۹ ][ ۱۰۸۰ ][ ۱۰۸۱ ][ ۱۰۸۲ ][ ۱۰۸۳ ][ ۱۰۸۴ ][ ۱۰۸۵ ][ ۱۰۸۶ ][ ۱۰۸۷ ][ ۱۰۸۸ ][ ۱۰۸۹ ][ ۱۰۹۰ ][ ۱۰۹۱ ][ ۱۰۹۲ ][ ۱۰۹۳ ][ ۱۰۹۴ ][ ۱۰۹۵ ][ ۱۰۹۶ ][ ۱۰۹۷ ][ ۱۰۹۸ ]
درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. طرح توجیهیمدیریت.