مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
لینک دوستان
باقيق و نقش و شخصيت دانشجو، حدود ۵ دقيقه
 
مرحله چهارم: ارائه گزارش تحقيق به وسيله دانشجو به شرح زير، حدود ۵۰ دقيقه
 
-ابراز تشكر از استادان راهنما، مشاور، كليه همكاران و مساعدت‌كنندگان و سپس بيان انگيزه انتخاب موضوع و ضرورت و اهميت انجام تحقيق، حدود ۵ دقيقه
 
-بيان روش تحقيق شامل مسأله و سؤالات تحقيق، فرضيه‌ها، روش‌هاي نمونه‌گيري و حجم نمونه، روش‌هاي گرد‌آوري اطلاعات، شيوه استخراج، تنظيم و طبقه‌بندي داده‌ها، روش تجزيه و تحليل اطلاعات و ابزارهاي به كار گرفته شده، زمان، بودجه و نيروي انساني صرف شده و اشاره به خلاقيت‌ها و نوآوري‌ها در ارتباط با روش‌هاي كار، حدود ۱۵ دقيقه
 
-بيان داده‌ها و نتايج كار، ارزيابي فرضيه‌ها (تأييد يا رد آنها) اعلام نظر و پيشنهاد، اشاره به فرايند و نتيجه كار، زمنيه‌هاي به كار‌بستن نتايج تحقيق، پيشنهادهاي تازه براي تداوم تحقيقات درباره موضوع مورد علاقه و غيره، حدود ۲۵ تا ۳۰ دقيقه
 
مرحله پنجم: اظهار نظر و سؤال از دانشجو به وسيله هيأت داوران با توجه به گزارش تحقيق و اظهارات دانشجو در جلسه دفاع، حدود ۳۰ تا ۶۰ دقيقه
 
مرحله ششم: شور هيأت داوران و اعلام نظر نهايي درباره پايان‌نامه، حدود ۱۵ تا ۳۰ دقيقه
 
مرحله هفتم: اعلام رأي نهايي هيأت داوران پس از اتمام بررسي يا رأي‌گيري به وسيله استاد راهنما، حدود ۵ دقيقه
 
نكات قابل ذكر:
 
۱) دانشجو بايد مراقب وقت خود باشد و سعي كند گزارش خود را به طور خلاصه و رسا به جلسه ارائه كند و از حاشيه روي و توضيحات اضافي پرهيز نمايد تا بتواند در وقت مقرر حق مطلب را ادا كند و گزارش توجيهي خوبي به هيأت داوران و جلسه ارائه نمايد.
 
۲) در فاصله زماني كه هيأت داوران كار شور و بررسي و اظهار نظر درباره پايان‌نامه را انجام مي‌دهد فرصت مناسبي براي بحث و گفت و گو بين دانشجو و شركت‌كنندگان در جلسه دفاع در خارج از محيط جلسه است آنها مي‌توانند سؤالات خود را درباره موضوع تحقيق و نيز گزارش آن با دانشجو در ميان بگذارند البته اين كار در رأي هيأت داوران تأثيري ندارد.
 
منابع و مأخذ:
 
مقدمه‌اي بر روش تحقيق در علوم تربيتي ترجمه محمد‌علي فرجاد، تهران انتشارات الهام ۱۳۶۱
 
روش‌هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري، ترجمه حسن پاشا‌شريفي، تهران انتشارات رشد ۱۳۶۹
 
دانشگاه تربيت مدرس، راهنماي پژوهشي دانشجويان، تهران ۱۳۷۰
 
مقدمه‌اي بر روش تحقيق در علوم انساني، دكتر محمدرضا حافظ‌نيا، تهران ۱۳۸۲ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني
 
http://emodiran.com


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۳۸:۵۲ ] [ مشاوره مديريت ]

 

مراحل دفاع ازپايان نامه :

1- پس از نگارش پايان نامه بر طبق متد نگارش پايان نامه موجود در كتابخانه ومطالعه و تاييد آن توسط اساتيد راهنما،پيش نويس پايان نامه همراه با نامه درخواست تعيين استاد داور از طرف اساتيد راهنما به معاونت پژوهشي تحويل گردد.

2-      نامه درخواست اساتيد داور از طرف  معاون پژوهشي در شوراي پژوهشي دانشكده مطرح و حداقل 2 نفر استاد داور جهت داوري پايان نامه با توجه به موضوع پايان نامه انتخاب خواهد شد.

3-      پس از تعيين استاد داور مكاتبات لازم از طرف معاونت پژوهشي انجام شده و نامه هاي مربوطه به همراه پيش نويس پايان نامه به اساتيد داور ارجاع مي گردد.

4-      فرصت در نظر گرفته شده جهت داوري پايان نامه 3 هفته مي باشد.

5-      پس از كامل شدن روند داور، موارد مطرح شده از طرف اساتيد داور كه به معاون پژوهشي ارسال گرديده و يا به خود دانشجو تذكر داده مي شود مي بايست توسط دانشجو و با راهنمايي اساتيد راهنما بررسي و تصحيح شود وچنانچه نياز به پاسخگويي باشد از طريق معاونت پژوهشي مكاتبات لازم انجام پذيرد.

6-      پس از تكميل و تصحيح پايان نامه و جلب رضايت اساتيد داور از ايشان مجوز دفاع اخذ مي گردد.

7- جهت برگزاري جلسه دفاع گذراندن تمام واحد هاي تئوري و عملي و سپري شدن زمان يك سال ازتاريخ تصويب پايان نامه و يا با تائيد اساتيد راهنما 10ماه ضروري مي باشد به منظور تحصيل اطمينان، دانشجو بايد نامه چك شدن واحدها را از معاونت پژوهشي اخذنموده