مشاوره مديريت مشاوره مديريت .

مشاوره مديريت

تعريف و ابعاد سازمان ؟

سازمان چيست؟

ريچارد ال. دفت سازمان را اينگونه تعريف ميكند: سازمان نهاديست اجتماعي كه داراي هدف باشد و سيستمي كه به سبب داشتن يك ساختار آگاهانه فعاليتهاي خاصي را انجام مي دهد و داراي مرزهايي شناخته شده است.

در طول سالهاي اخير تأثير علوم رفتاري بر مطالعه رفتار انسان در كار موجب شده است كه تئوري سازمان بر تئوري مديريت صرف تسلط يابد. مديريت ديگر به عنوان تنها عامل كنترل کار در سازمانها تلقي نمي شود، بلكه بيشترين قسمت اين نقش بر عهده كاركرد سازمان است. اين وظيفه بايد با در نظر گرفتن توازن متناسب بين فشارهاي متنوع و اغلب متضاد كار در سازمان سازگاري يابد تا تغيير مقاصد سازماني را تعريف و اجرا نمايد.

انديشمندي به نام چارلز هندي در كتاب «درك سازمانها» اين رابطه را بسيار ماهرانه خلاصه نموده است و عنوان مينمايد كه متغيرهاي عمده اي كه مدير بايد با آنها كار كند عبارتنداز: 1)انسانها  2)كار و ساختار  3)سيستمها و دستورالعملها.

البته نميتوان به صورت مجزا به هريك از اين متغيرها پرداخت، بلكه بايد آنها را در چهارچوب محيط، تجزيه و تحليل و ارزيابي نمود و به نظر وي محيط شامل3 جزء است: 1)هدفهاي سازمان  2)تكنولوژي موجود  3)فرهنگ سازمان.

اين 6 عامل باهم در تعامل هستند و تغيير در يكي از آنها باعث تغيير در ساير عوامل خواهد شد.

ابعاد سازمان چيست؟

براي درك بهتر سازمان بايد به ابعاد آن توجه شود كه بيانگر ويژگي هاي دروني يك سازمان هستند. اين ابعاد به همان صورت سازمان را تشريح مي كنند كه شخصيت و ويژگي هاي فيزيكي معرف افراد هستند. ابعاد سازماني به دو گروه تقسيم مي شوند:

الف: ابعاد ساختاري، كه بيانگر ويژگي هاي دروني سازمان هستند و مبنايي را به دست مي آورند كه مي توان بدان وسيله سازمانها را اندازه گيري و با هم مقايسه نمود. شامل تخصصي بودن و داشتن استاندارد، سلسله مراتب، متمركز بودن و ....

ب: ابعاد محتوايي، که معرف كل سازمان هستند مانند اندازه يا بزرگي سازمان، نوع تكنولوژي، هدفها و استراتژي ها، فرهنگ و ... كه بر ابعاد ساختاري اثر ميگذارند. ابعاد محتوايي ميتوانند مبهم باشند زيرا آنها نشان دهنده سازمان و محيطي هستند كه ابعاد ساختاري در درون آن قرار مي گيرند. براي ارزيابي و درك سازمان، توجه به هر دو بعد ساختاري و محتوايي ضروريست.

به قول آلوين تافلر نويسنده بزرگ معاصر، امروز سازمانها به ساختارهايي نيازمندند كه بر ستون محكم ادارت تخصصي استوار باشند و مانند اهرام مصر باشند و از جهتي در برابر تغييرات و پويايي محيطي مانند آويزه هاي كالدر باشند.

منبع: اینترنت


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۲۷:۵۵ توسط:مشاوره مديريت موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :