مشاوره مديريت - آموزش مديريت - آموزش فروشندگي حرفه‌اي
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 4427
دیروز : 16617
افراد آنلاین : 9
همه : 4259963

 

چگونه كودكان را تشويق يا تنبيه كنيم ؟

چرا نبايد به بچه ها بگوئيم « تو بهترين انشاء كلاس را مي نويسي» يا«تو هميشه بهترين نمره رياضي را مي آوري» يا«توبااخلاق ترين دانش آموز كلاسي»؟!!!

انگشت گذاشتن برروي اينكه چه كسي «بهترين» يا«سريع ترين» ويا«بااستعدادترين » است هميشه دوجنبه دارد؛ بقيه ي شاگردان به آساني دلسرد ونااميد مي شوند وعده اي هم دست از تلاش مي كشند وستاره ي كلاس نه تنها بايد تمام نيروي خود راصرف اهداف شخصي كند،بلكه براي ستاره ماندن نيز بايد بكوشد وموفقيت هميشگي او به ادامه ي قصور وناتواني همكلاسي هاي اوبستگي دارد. پس چند نتيجه كلي مي گيريم؛

1-      شاگرد ما وابسته به تشويق ما مي شود يعني «توبهتريني»يا...

2-      شاگرد ما مجبور مي شود براي حفظ اين اتكت يا برچسب سعي زيادي بكند اگر چه گاهي خودش نيز اين برچسب راباور نداردوبا اين منش درجنگ وكشاكش است ودردرون بااين برچسب دعوا دارد.

3-      شاگردان ديگر دست از تلاش برمي دارند چون «سريع ترين يا بااخلاق ترين» معلوم است كيست.

4-      بين اين شخص وشاگردان ديگر نوعي فاصله ايجاد مي شود

مثلا دانش آموزي كه از طرف معلم بااخلاق ترين دانش آموز كلاس معرفي شده است رافرض كنيم.اين دانش آموزدركلاس بنا به شيطنت كودكي ويا هردليلي مي خواهد با دوستش شوخي كوچكي كند ويا كمي حرف بزنداما چون نمي خواهد اين عنوان او لكه دار شود اين كار را انجام نمي دهد گرچه دردرون آرزو دارد اي كاش اين عنوان رانداشت .ويا درتفكرش اين عقيده را داردكه معلم او اشتباه كرده كه اين عنوان رابه او داده چون او گاهي از شاگردان ديگرنيز بدتر مي شودوشايد معلم براي دلخوشي اين برچسب رابه او داده است.

به جاي اين كلمات مي توانيم رفتار شاگردان راتوصيف كنيم واحساس خود رادرمورد آنان شرح دهيم.مثلا «به قدري واقعي مزرعه را به تصوير كشيده اي كه مي تو.انم آن رامجسم كنم.رنگ ها راخوب انتخاب كرده اي..»

«پاسخ تمام سوال ها رادرست نوشتي.تو مفهوم مميز را درك كرده اي .حالا وقتش است كه مفهوم جديدي راياد بگيري.»

«علي مي داند چه وقت حرف بزند.چه وقت شوخي كند وچه وقت دركلاس حركت كند او قوانين كلاس را خوب اجرا مي كند.»

بجاي كلمات(خيلي بي ملاحظه اي)،( بچه درستكاري هستي.)، ( واقعا خلاقي) چه بگوئيم؟

هر نوع تاييد براي يك لحظه به انسان احساسي خوشايند مي دهد،اما اگر مي خواهيد اين وا‍‍‍ژه هابه راستي در وجود كودك رخنه يابد وهمانجا بماندوديگر آنكه كودك به راستي بداند علت كارش رابداند كه اين عنوان راگرفته است،لازم است آنها راباتوصيف بيان كنيد.براي نمونه:

«مي داني وقتي كه از سر كار برگشتم وديدم خانه نيستي چقدر نگران شدم؟مي توانستي تلفن بگذاري تا بتوانم با توتماس بگيرم.من اين كار را0ملاحظه كاري) تلقي مي كنم وعكس اين كار را(بي ملاحظه اي).»

«بااينكه مي دانستي از دستت عصباني مي شوم به من گفتي كه امروز در مدرسه چه اتفاقي افتاد.من از(صداقت ودرستكاري )توقدرداني مي كنم.»

«چه (خلاقيتي) دراين كلاژ به كار بردي!هم نخ دارد،هم خمير،هم دكمه،هم ريشه.از دستمال توالت هم استفاده كرده اي.»

در هر يك ازنمونه هاي فوق،شما به توصيف رفتار او اشاره مي كنيدوهيچ فشاري براو نيست كه هميشه بايد همين طور باشد.

بجاي ارزيابي كردن آنان با كلماتي فكرشان راتوصيف كنيد؛

بجاي ارزيابي كردن 
                                          شرح دهيد

 
 
پدر:تونقاش فوق العاده اي هستي. 

بچه:اين طوري هم نيست من نمي توانم صورت بكشم
 پدر:من آسماني سياه،ماه رنگ پريده وستارگان زرد درخشاني مي بينم.

بچه:مي دانم چطوري بايد شب رانقاشي كنم.
 
مادر:معلمت به من گفت تودختر راست گويي هستي.

بچه:هميشه هم اينطور نيست يكباردرامتحان تقلب كرده ام.
 مادر:معلمت مي گفت يك كيف پولي راپيداكرده اي ويكراست به دفتر رفتي وآن راتحويل دادي.

بچه:من آدم درستكاري هستم.وهميشه اين كار راانجام مي دهم.
 
مادر:تونابغه اي كه درامتحان رياضي 20گرفته اي.

بچه:كاش اين طور بودولي اين نمره راگرفتم چون علي به من كمك كرد.او نابغه رياضي است.نه من.
 مادر:خيلي خوشحالم كه براي امتحان آنقدر تلاش كردي كه 20 گرفتي.

بچه: اگر درس بخونم واقعا مي تونم هميشه نمره خوبي بگيرم.
 
معلم:عالي،دونده ي فوق العاده اي هستي.

بچه:چه كسي را گول مي زني خيلي ها تندتر از من..
 معلم: توكمتر از 6 دقيقه به پايان خط رسيدي كه زمان خوبي است.

بچه: دفعه ي ديگر سعي مي كنم تندتر بدوم وزمان راكمتر كنم.
 
كودك: به شعري كه درباره قطار گفتم گوش كن ببين خوب است؟

پدر: زيباست!تو شاعر بزرگي هستي..


 بزرگسال: تو صداي كليكي-كلاك قطار را خوب درآوردي وراهي پيدا كردي تا قافيه شعر با اين صدا جور شود.

بچه: مي خواهم يك بيت ديگر به شعرم اضافه كنم.
 
مادر:نمره هايت همه 20 است به تو افتخار ميكنم .
 مادر:نمره هاي 20 تونشان دهنده ي ساعت ها سخت كوشي توست. بايد به خودت افتخار كني.
 

توجه داشته باشيد تعبير هاي ستون دوم باعث مي شود كودك به توانايي خويش پي ببرد وبه خو ببالد،در صورتي كه عبار تهاي ستون اول نشان مي دهد بزرگسالان مهار كودك را دردست دارند وتعريف وتمجيد راارزاني مي كنند.

توجه دوم آنكه كار هاي درست زمان بر ونياز به كمي زمان براي آنكه چه بگويم دارد اما در ستون دوم خيلي تند كار خود راتمام كرده وچيزي مي گوئيم كه همه مي گويند.اما نتيجه كار ...

آبان ماه سال 88 بر آن شدم تا گزارش هاي دانش آموزان را بجاي نمره يا عالي است و... شرح وتوصيف نمايم.

اولين گزارش به گونه اي خوشايندبودكه غافلگيرم شدم وبجاي اينكه زير ورقه بنويسم «خيلي خوب» است نوشتم:«از خواندن آن لذت بردم.مثال ها وموضوع بسيار زنده وجملات آنچنان روان است كه نشان مي دهد آزمايش هايي كه انجام داده اي تا چه حد در نتيجه وتفسير تو اثر مثبت گذاشته است» دومين گزارش علوم را بررسي نمودم وزير آن نوشتم« موضوع آزمايش خوبي انتخاب كرده اي وتوانسته اي با شرحي خوب همراه شكل هر شاگردي رابه خواندن واجراي آزمايش خود دعوت كني »

گزارش بعدي را خواندم اين گزارش علي لكبر بود كه هميشه از خود كم مي گذاشت گزارش او به زور به نصف صفحه مي رسيد ومشخص بود كه با عجله اين كار را انجام داده است با خودكار قرمز زير آن نوشتم« كم نوشته اي.نشاني ندارد.تاريخ آن چه شد؟ غلط املايي دارد.شكل آزمايش نيست.»

دوباره به نظريه درشت وقرمز رنگ وخشم آلود خود نگاهي انداختم وفكر كردم: «چطور مي توانم چنين بلايي سر علي اكبر بياورم؟ اين نوعي انتقاد شبيه همان كاري است كه گاهي مدير مدرسه يا اداره آموزش وپرورش سر ما مي آورد.بنابر اين دست نگه داشتم .تعريف كردن از چيزي كه دوست داريد كار دشواري نيست اما چگونه به خود اجازه مي دهيد از چيزي كه دوست نداريد انتقاد كنيد؟ چگونه به كسي خاطر نشان مي كنيد كارش اشتباه است،بي آنكه باعث تضعيف روحيه ي شخص مورد انتقاد شويد؟

از پنجره به بيرون خيره شدم.شايد مديران مدرسه يا هر سازماني قبل از هر چيزي از كارمند خود كمي قدر داني كنند وسپس كار او رانقد كنند ،مشكل كمتر شود

شايد اين كليدي بود كه به پيشرفت كودكان كمك مي كرد.بجاي تكيه كردن براشتباه كودك، ببينيم او چه چيزرا به حد كمال رسانده است،آنگاه به آنچه بايد انجام شود ،اشاره كنيم.

بسيار خوب مي بايست روي برگه ي علي اكبر چه مي نشتم؟ او كارش را كامل انجام نداده بود؟ يا انجام داده بود؟! دوباره به برگه نگاهي انداختم.دنبال چيزهايي مي گشتم تا اول او راتشويق كنم وسپس به او بگويم كه آنچه بايد راانجام دهد.چيست.

با پاك كردن نوشته هاي قبلي، نوشتم «موضوع آزمايش خوبي راانتخاب كرده اي حتي بهتر از بيشتر دانش آموزان كلاس،فقط گمان مي كنم در اجرا وشرح آن زمان كمي راصرف كرده اي به وي‍‍ژه كه اگر شكل آزمايش را بكشي خواننده بيشتر مشتاق مي شود تا گزارشت رابخواند .منتظر گزارش بعدي تو در هفته ديگر هستم.»

به نظرم رسيد كه به اصل بسيار مهم دست يافته ام .بله همگي مامي توانيم-آموزگاران،شاگردان،پدران ومادران- همه مي تونند از اين امتياز بر خوردار شوند كه كسي از راه  برسد وبه ما نشان دهد براي بهتر شدن بايد چه كنيم.اما قبل از اينكه در فكر تغيير خود باشيم لازم است باور كنيم كه كارهاي صحيح ما بيشتر از اشتباهات ماست. پس اين اصل مهم را درخاطر داشته باشيد؛

اصل:بجاي خاطر نشان كردن اشتباهات ديگران شرح دهيد كه چه كاري درست انجام داده است وچه كارهاي ديگري بايد انجام شود

نويسنده:مجيد رحماني-دبير واستاد دانشگاه

majid-1350.mihanblog.com 


امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۰۵:۱۱:۲۰ ] [ مشاوره مديريت ]
نظرات
نام : car water     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Excellent website you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about here? I'd really like to be a part of group where I can get opinions from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Appreciate it!
نام : flickr.com     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : I was curious if you ever thought of changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?
نام : shorl.com     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your further post thanks once again.
نام : golf courses     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hi, Neat post. There is a problem with your site in web explorer, might test this? IE nonetheless is the marketplace chief and a big portion of other people will omit your great writing due to this problem.
نام : Hung     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : If you desire to obtain a great deal from this article then you have to apply such techniques to your won website.
نام : carloseduardoveiga.jusbrasil.com.br     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Nice blog here! Additionally your site so much up fast! What web host are you using? Can I get your associate link for your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol
نام : travel tips     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks
نام : cause fatal heart     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Quality articles or reviews is the crucial to interest the visitors to pay a quick visit the web site, that's what this website is providing.
نام : soccer jerseys well-marked     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Everything is very open with a very clear explanation of the challenges. It was truly informative. Your website is very helpful. Thanks for sharing!
نام : web dating     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Just desire to say your article is as astounding. The clearness in your submit is simply spectacular and i can suppose you are a professional in this subject. Fine with your permission allow me to snatch your RSS feed to stay up to date with drawing close post. Thank you one million and please continue the gratifying work.
نام : travel close     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Appreciate the recommendation. Let me try it out.
نام : well-known dating     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Whoa! This blog looks exactly like my old one! It's on a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!
نام : brazil butt     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Saved as a favorite, I really like your site!
نام : soccer jersey     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hi, this weekend is pleasant designed for me, for the reason that this point in time i am reading this fantastic informative piece of writing here at my residence.
نام : Lelio Vieira Carneiro Junior     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : My partner and I stumbled over here by a different web page and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking into your web page again.
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
.: Weblog Themes By iranblag :.

درباره وبلاگ

تيم مشاوران مديريت ايران IranMCT ----------------- http://iranmct.com ---------------- Iran Management Consultants Team
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
شمارنده
شرکت مشاوره مدیریتبازارسازی مدیریت بازاریابی. بازدید تحقیقات بازاریابیآموزش مدیریت MBAدلایل ترک تحقیقات بازاریابی تحقیقات مدیریت شرایط سخت بازارکارت امتیازی متوازنارزیابی عملکرد . نمونه مطالعات موردی.برند برندینگانواع برند معرفی 21 نوع متفاوت از برندبرندسازی branding marketing . برندسازی.تحقیقات بازاریابی انگیزه بخش http://marketingbranding.ir سبک مدیریت است مدیریت بازاربازاریابیتحقیقات بازاریابی ویژگی های .حرفه ای مشاوره اموزش مدیریت.شناسایی مشتریان .تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی http://marketingsales.irmarketing مدیریت برندینگ . Business Management ConsultantIran Business Management ConsultantManagement . بازاریابیانواع بازاریابی 127 نوع بازاریابیبازاریابی. بازاریابی MarketingMix آمیختهآمیزه بازاريابیمدیریت بازاریابی. اخبار مدیریت و تجارتمدیریت.مشاوره بازاریابی مدیریت آموزش تکنیک‌های فروشندگی حرفه‌ای فروشندگی. اخبار مدیریت و تجارتبازاریابی برندینگ. http://iranmct.com/news/page/12مدیریت. مدیریت مشاوره بازاریابیآموزش. بیزینس پلن طرح توجیهی طرح business plan. برنامه بازاریابی Marketing Planبازاریابی. مشاوره تبلیغات مشاور تبلیغات مشاور مدیریت management مشاوره مدیریت انواع بازاریابی بازاریابی. Business Planبیرینس پلن طرح توجیهیمدیریت. کلینیک کاشت موی طبیعی آسمان